Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 12.5. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.257/94  z 12.5. 1994
Kontrola plnění usn. č. 204/94
------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
realizaci výstavby nové prodejny se zastávkou autobusu MHD v ul. Zborosvská až do doby realizace trolejbusové dopravy a schválení územního plánu a
n e s o u h l a s í
s pronájmem pozmku č. 1292/1 o vým. 40,5 m2 v ul. Zborovská pro p.
Vladimíra Hanáka.


 
 
Usnesení RaMěst č.258/94  z 12.5. 1994
Kontrola plnění usn. č. 232/94/1
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
------------------------------
prokračovat v jednáních s firmou Rossbach s.r.o. a informovat MR o průběhu jednání dne 2. 6. 1994.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Mikovcové, vedoucí OŠaK
---------------------------
předložit MR seznam kulturně společenských akcí od začátku pronájmu
budovy divadla firmě Rossbach s.r.o.
Termín: 2. 6. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.259/94  z 12.5. 1994
Pronájem komplexu budov čp. 12 - 16, nám. 1. máje
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO (garant)
--------------------------------------
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
----------------------------
ing. Pachnerovi, architektovi města
------------------------------------
předložit MR zprávu o stavu objektů, náročnosti nutných oprav a předpokládaných nákladů po jednotlivých objektech od čp. 12 - do čp. 16 v poměru k předpokládanému nájemnému.
Termín: 2. 6. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.260/94  z 12.5. 1994
4.
Dodatek k pronájmu nemovitostí
------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem parcely č. 4856/69 v k.ú. CV I o vým. cca 5.028 m2 na výstavbu stanice typu "Premier" pro firmu TOTAL Česká republika s těmito podmínkami:
1. Pronájem bude činit 150,- Kč/m2/rok pro celou výměru 5.028 m2.
2. Pronájem pozemku na dobu určitou 20 let.
3. Do 10-ti dnů od podpisu NS převede firma TOTAL na účet MěÚ částku 4,5 mil. Kč.
4. Všechna jednání s dotčenými orgány státní správy + zainteresovanými odbory MěÚ, ostatními účastníky řízení stejně jako výběr staveniště, přípravu stavby, příslušná povolení a realizace stavby včetně finančního zajištění souvisejících investic zajistí v plném rozsahu pronájemce - město pouze pronajme pozemek za účelem vybudování čerpací stanice.
5. Stavebník zadá zpracování dokumentace Pragoprojektu Praha, který provádí stavbu trolejbusové dopravy a zajistí bezproblémovou koordinaci obou staveb. Náklady vynaložené městem na vyřešení dopravního uzlu pod Březeneckou celkově nesmí přesáhnout 4 mil. Kč.
a
u k l á d á
MPO
---
zpracovat nájemní smlouvu v souladu s výše uvedenými podmínkami.


5.
Dodatek k pronájmu nemovitostí
------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
po předchozím zveřejnění se záměrem změnu v užívání NP - provozovny čp. 4082 v ul. Palackého Chomutov - Jídelna a pivnice U Karla II na p. Holzána Antonína, bytem CV, Maroldova 4315, za předpokladu, že bude nadále pokračovat v hostinské činnosti a
u k l á d á
MPO
---
prověřit, případně upravit původní nájemní smlouvu.

Revokováno usn.č. 334/94/3 - D z 16.6. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.261/94  z 12.5. 1994
Úprava tarifů MHD
-----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
s úpravou tarifu MHD od 1. 6. 1994 dle návrhu č. 1 s tím, že noční tarif bude jednotný ve výši 8,- Kč

Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e
p. Pavlisovi, řediteli ČAD - DP
-------------------------------
provést opatření na provozu linky č. 10. MHD, které by zastavilo provoz
na této lince o sobotách a nedělích a
 u k l á d á
p. Pavlisovi, řediteli ČAD - DP
-------------------------------
zavést opatření, která zajistí ziskovost nákladní dopravy provozované
ČAD - DP. Pokud se tak nepodaří do konce 1. pol. 1994, prodat návrh na
zrušení této činnosti 
 
Usnesení RaMěst č.262/94  z 12.5. 1994
Jmenovité úkoly pro ředitele ČAD - DP
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
materiál k dopracování ing. Bilincovi dle připomínek MR prostřednictvím ing. Kubáta.
Termín: 2. 6. 94 
 
Usnesení RaMěst č.263/94  z 12.5. 1994
Instalace vodoměrů - usn. č. 226/94
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu kontroly plnění usn. MR č. 226/94 ze dne 5.5. 94 k zabezpečení realizace instalace bytových vodoměrů,
s o u h l a s í
s navrženým postupem a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
zajistit potřebné finanční prostředky na tuto akci a o způsobu zajištění informovat MR.
 
 
Usnesení RaMěst č.264/94  z 12.5. 1994
Ceny pohřební služby
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený návrh cen pohřební služby provozované TSmCh.
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
-----------------------------
účtovat ceny dle přiloženého materiálu od 13. 5. 94
a dále
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
ve spolupráci s p. Hladíkem navrhnout řešení vzájemných vztahů mezi
TSmCh a ostatními podnikatelskými subjekty v oboru pohřebnictví ve
městě Chomutově.
Termín: 2. 6. 94 
 
Usnesení RaMěst č.265/94  z 12.5. 1994
Rozšíření statutu TSmCh
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
s rozšířením statutu hlavních činností TSmCh na str. 2 od. VII o
pohřební služby a vazárnu a
u k l á d á
ing. Kubátovi, zástupci starosty
--------------------------------
předložit tuto změnu ke schválení nejbližšímu zasedání MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.266/94  z 12.5. 1994
Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 1994
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 1994 v hospodářství MěÚ,
s c h v a l u j e
výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 1994 a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
aby rozbor hodnocení byl prováděn odděleně pro jednotlivé kapitoly
a pro všechny kapitoly jednotně. 
 
Usnesení RaMěst č.267/94  z 12.5. 1994
Smlouva s firmou Dioss Rekrea
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s firmou Dioss Rekrea na provoz Kamencového jezera na dobu určitou do 31. 12. 1994 a zároveň
r e v o k u j e
část usn. č. 205/94 týkající se termínu ukončení nájemního vztahu.
Nájemné se stanovuje ve výši 1 mil. Kč ročně za celý areál a lyžařský vlek
a dále
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
připravit nájemní smlouvu
Termín: MR 2. 6. 94

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
svolat pracovní skupinu ve složení p. Hurník, ing. Táborský, p. Jezbera, p. Janovský, mgr. Kačicová, ing. Cakl s cílem posoudit nabídku firmy Dioss Rekrea a připravit návrh společenské smlouvy na
obchodní společnost s.r..o. na provoz Kamencového jezera.
Termín: předložit návrh do MR 16.6.94
MR zajistí pravidelné kontroly areálu Kamencového jezera, garantem je
p. Janovský.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
----------------------------
a) zpracovat návrh finanční náročnosti dostavby mola
Termín: MR 16. 6. 94
b) zajistit překrytí kalové jímky v zadní části KJ vhodným materiálem
Termín: do konce května
c) zajistit prověření bezpečnosti uchycení mola
Termín: do konce května
 
 
Usnesení RaMěst č.268/94  z 12.5. 1994
Zřizovací listina Zooparku
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
"Zřizovací listinu" Podkrušnohorského zooparku Chomutov a
u k l á d á
MPO
---
zpracovat "Dispoziční oprávnění k majetku" dle předložených podkladů v termínu do MR 16. 6. 94.


 
 
Usnesení RaMěst č.269/94  z 12.5. 1994
Pronájem jezdeckého areálu
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
p o v ě ř u j e
MVDr. Rabase, ředitele PKZOO
----------------------------
uspořádáním výběrového řízení na pronájem Jezdeckého areálu.

Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
tyto členy výběrové komise: ing. Bluma, ing. Táborský, ing. Šlenc,
ing. Černá.
Zbývající členy komise do počtu 7 určí MVDr. Rabas


 
 
Usnesení RaMěst č.270/94  z 12.5. 1994
Rozpočtová změna
----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 71 § 21 pol. 2401 o částku 5.000.000,- Kč - ÚZ 058
- zvýšení výdajů kap. 740 odd. 45 § 51 pol. 5703 o částku 5.000.000,- Kč - ÚZ 058
a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
předložit tuto rozpočtovou změnu ke schválení do MZ.

 
 
Usnesení RaMěst č.271/94  z 12.5. 1994
Zpráva o činnosti MěPo za duben 1994
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zprávu o činnosti MěPo za měsíc duben 1994 a
u k l á d á
ing. Jonášovi, řediteli MěPo
-----------------------------
provádět kontrolu svých podřízených při plnění úkolů při postihování prostituce a ze zjištěných nedostatků vyvodit důsledky.


 
 
Usnesení RaMěst č.272/94  z 12.5. 1994
Parkování na náměstí 1. máje
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
zabezpečit výběr paušálních poplatků za parkování vč. vydání "parkovacích karet" podnikatelům za paušální částku 500,- Kč za jeden měsíc. Parkovací karta bude vydána pouze podnikatelům, kteří mají na nám. 1. máje provozovnu.


 
 
Usnesení RaMěst č.273/94  z 12.5. 1994
Dohoda o provozování Casina
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh dohody,
s o u h l a s í
s tímto návrhem a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
doplnit smlouvu o následující:
- Společnost se zavazuje za každý započatý týden z prodlení dohodnuté platby účtovat částku 1.000,- Kč. Tímto není dotčeno právo města odstoupit od smlouvy dle bodu 5.
Casino bude umístěno v objektu, jehož majitelem je město Chomutov. 
 
Usnesení RaMěst č.274/94  z 12.5. 1994
Finanční dar Klubu duševního zdraví dítěte a rodiny
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost o dar pro děti z "Klubu duševního zdraví dítěte a rodiny" a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit z rezervního fondu příspěvek ve výši 25.000,- Kč pro děti na léčebný pobyt do Itálie. 
 
Usnesení RaMěst č.275/94  z 12.5. 1994
Prominutí poplatku za umístění reklamy taneční škole
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost p. Zelenky, ředitele soukromé taneční školy Stardance, o prominutí poplatku za umístění informačních a reklamních tabulí na parkovišti před taneční školou na Palackého ul. a
s o u h l a s í
s prominutím poplatků. 
 
Usnesení RaMěst č.276/94  z 12.5. 1994
Prominutí poplatku ze vstupného na hasičský ples
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
s prominutím poplatků ze vstupného. 
 
Usnesení RaMěst č.277/94  z 12.5. 1994
Rozdělení rezervy finančních prostředků ze státního rozpočtu
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s rozdělením finanční rezervy dle přiložené tabulky a předkládá návrh
MZ ke schválení a
u k l á d á
ing. Černé, vedoucí OŽP
-----------------------
předkládat MR informaci o využití těchto prostředků vždy první jednání v měsíci
a dále
u k l á d á
subjektům zajišťujícím realizaci akcí zadávat jednotlivé akce prostřednictvím výběrové stavební komise.


 
 
Usnesení RaMěst č.278/94  z 12.5. 1994
Návrh na změnu přístupu k hospodaření s majetkem města
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
se seznámila s návrhem na změnu hospodaření s majetkem města ve vztahu k podnikatelskému využití usnesení a
u k l á d á
pracovní skupině určené usn. č. 267/94 z 12. 5. 94
-------------------------------------------------------
(ing. Šlenc - garant) uplatnit zásady tohoto návrhu při zpracování podnikatelského
využití Kamencového jezera. 
 
Usnesení RaMěst č.279/94  z 12.5. 1994
Zprovoznění bytové jednotky v Dukelské ul. 1923/19, sekce A - E
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Hlaváčkové, zástupkyni starosty
------------------------------------
dále jednat s Doly a.s. o spoluúčasti na zprovoznění domu v Dukelské
ul., v případě dohody budou mít Doly, a.s. dispoziční právo ke 2 až 3
bytovým jednotkám. 
 
Usnesení RaMěst č.280/94  z 12.5. 1994
Kulturní dům Chomutov
---------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, mandátáři
-------------------------
předložit zprávu o stavu akce prodej KD do MR dne 2.6. 94.
Termín : do jednání MR 2.6.94 
 
Usnesení RaMěst č.281/94  z 12.5. 1994
Dozorčí rada PBH
----------------
Městská rada v Chomutově
o d v o l á v á
p. Wottawovou, ing. Pěchotu, p. Rovenskou, p. Čápovou z dozorčí rady PBH, s.p. a j m e n u j e
náhradními členy: ing. Miroslava Bilince, ing. Vladimíra Šlence,
p. Hanu Špiritovou, p. Ivanu Sobkovou .


 
 
Usnesení RaMěst č.282/94  z 12.5. 1994
Snížení poplatku výukové střediska Jitřenka
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e v y h o v u j e
žádosti pana Sedláka, vedoucího střediska praktické výuky,
Seifertova 4170 a
t r v á
na svém rozhodnutí dle usn. č. 99/94 ze dne 3. 3. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.283/94  z 12.5. 1994
Pronájem části pozemku č. 4159/1 a 4161
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se zveřejněním pronájmu části pozemku č. 4159/1 a č. 4161 v k.ú. CV I, o vým. cca 3 000 m2 Vodním stavbám Praha, stav. divize Chomutov a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
-----------------------------
zveřejnit tento záměr, projednat ho se všemi dotčenými odbornými útvary města a předložit MR 16. 6. 94 ke schválení náležitosti NS.