Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 12.5. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.230/03  z 12.5. 2003
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.231/03  z 12.5. 2003
Smlouvy o pronájmu hrobových míst
---------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a a s c h v a l u j e
uzavření smluv o nájmu hrobového místa v měsíci dubnu 2003, dle předloženého seznamu.


 
 
Usnesení RaMěst č.232/03  z 12.5. 2003
Informativní zpráva o stavu ovzduší za období 2002 - 2003
---------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o stavu ovzduší.


 
 
Usnesení RaMěst č.233/03  z 12.5. 2003
Pověření OŽPaS ukládáním pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu a
p o v ě ř u j e
OŽPaS
-----
ukládáním pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle ustanovení § 58 odst. 2, 3, a 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. 
 
Usnesení RaMěst č.234/03  z 12.5. 2003
Rozmístění sběrových nádob na papír, plasty k MŠ v Chomutově
------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
rozmístění sběrových nádob na papír a plasty ke všem mateřským školkám, které jsou uvedeny v důvodové zprávě a
u k l á d á
do 30. 6. 2003
vedoucí OŽPaS
-------------
- zajistit ve spolupráci s TSmCh nákup požadovaných sběrových nádob
- náklady uhradit ze schválených rozpočtových prostředků, určených na zlepšování odpadového hospodářství, vyčleněných z finančních odměn firmy EKO-KOM
a
řediteli TSmCh
--------------
- zajistit nákup sběrových nádob a jejich technické rozmístění dle pokynů OŽPaS. 
 
Usnesení RaMěst č.235/03  z 12.5. 2003
Vyhodnocení údržby na objektech předškolních a školských zařízení ve správě odboru školství a kultury
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
p r o j e d n a l a
a
b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu. 
 
Usnesení RaMěst č.236/03  z 12.5. 2003
Rozdělení dotací na projekty z rozpočtu města Chomutova
-------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu města na projekty dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.237/03  z 12.5. 2003
Rozdělení dotací na činnost z rozpočtu města Chomutova
------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu města na činnost dle důvodové zprávy a
d o p o r u č u j e ZM
schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na činnost dle důvodové zprávy
Pionýr Chomutov 80.000,- Kč, DDM Chomutov 110.000,- Kč, JK PZOO Chomutov 70.000,- Kč, HK Chomutov 70.000,- Kč, Klub národní házené Chomutov 60.000,- Kč, AFK LOKO Chomutov 75.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.238/03  z 12.5. 2003
Poskytnutí příspěvku na činnost
-------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku na činnost Místní skupině Vodní záchranné služby ČČK Kadaň ve výši 30.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.239/03  z 12.5. 2003
Degování zástupce města Chomutov na valnou hromadu
--------------------------------------------------
d o p o r u č u j e ZM
schválit ing. Ivanu Řápkovou jako zástupce vlastníka na řádnou valnou hromadu Správy sportovních zařízení Chomutov, s.r.o.


 
 
Usnesení RaMěst č.240/03  z 12.5. 2003
Půjčka z Fondu rozvoje města Chomutova - žádost manželů Průšových o změnu účelu půjčky
---------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e ZM
schválit změnu účelu půjčky pro manžele Průšovi, dům č.p. 2535 ul. Moravská, Chomutov.
 
 
Usnesení RaMěst č.241/03  z 12.5. 2003
Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu likvidační komise,
b e r e j i n a v ě d o m í
a
d o p o r u č u j e ZM
schválit vyřazení, převod a prodej majetku.


 
 
Usnesení RaMěst č.242/03  z 12.5. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov a obcí Blatno ve věci projednávání přestupků
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál,
s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Blatno a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostku města
------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.243/03  z 12.5. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov a obcí Kalek ve věci projednávání přestupků
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál,
s o u h l a s í
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Kalek a
p o v ě ř u j e
ing. Ivanu Řápkovou, starostku města
------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.244/03  z 12.5. 2003
Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 26. 5. 2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 26. 5. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.245/03  z 12.5. 2003
Tomáš Balík - návrh mimosoudní dohody
-------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.246/03  z 12.5. 2003
Žádost o schválení splátkového kalendáře - Miroslav Mackal
----------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu vedoucího právního oddělení k žádosti Miroslava Mackala o schválení splátkového kalendáře na zaplacení 37.649,90 Kč s příslušenstvím a
d o p o r u č u j e ZM
neschválit žádost Miroslava Mackala.


 
 
Usnesení RaMěst č.247/03  z 12.5. 2003
Darovací smlouva č. 56/03
-------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.248/03  z 12.5. 2003
Nařízení Města Chomutova č. 4/2003, upravující organizování dopravy na území města Chomutova
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
předložené znění nařízení města č. 4/2003 upravující organizování dopravy na území města Chomutova, z důvodu dokončovacích oprav komunikací v centru města a veřejného zájmu spočívající v akutní potřebě určení nových parkovacích míst, jejichž užíváním bude zvýšena bezpečnost a plynulost provozu na místních komunikacích v historickém centru města.


 
 
Usnesení RaMěst č.249/03  z 12.5. 2003
Stanovení ceny zařizovacích předmětů v domě čp. 4512 (MERKUR)
-------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
stanovení ceny zařizovacích předmětů (skříní a kuchyňských linek) ve zrekonstruovaných bytech v domě čp. 4512 dle upravené důvodové zprávy.

 
 
Usnesení RaMěst č.250/03  z 12.5. 2003
Odměna řediteli MÚSS
--------------------
Nebylo přijato žádné usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.251/03  z 12.5. 2003
Plán služebních cest ředitele PZOO pro rok 2003
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
plán služebních cest ředitele PZOO pro rok 2003


 
 
Usnesení RaMěst č.252/03  z 12.5. 2003
Návrh investičních akcí pro rok 2003
------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e ZM
schválit Návrh investičních akcí pro rok 2003 dle důvodové zprávy


 
 
Usnesení RaMěst č.253/03  z 12.5. 2003
Zásady pro poskytování prostředků z fondu oprav vybraných organizací zřízených Městem Chomutov
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
upravené zásady pro poskytování prostředků z fondu oprav vybraných organizací zřízených Městem Chomutov


 
 
Usnesení RaMěst č.254/03  z 12.5. 2003
Odvolání vedoucího odboru
-------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a a s c h a l u j e
odvolání vedoucího odboru správy majetku města Ing. Mgr. Šťastného s účinností od 1.6. 2003
p o v ě ř u j e
s účinností od 1.6. 2003 vedením odboru správy majetku města paní Pavlínu Kolářovou
 
 
Usnesení RaMěst č.255/03  z 12.5. 2003
Finanční plány příspěvkových organizací na rok 2003 včetně plánu oprav
-----------------------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
o d k l á d á tento bod


 
 
Usnesení RaMěst č.256/03  z 12.5. 2003
1.
Prodej a pronájem nemovitostí - revokováno usn. č. 414/03/10
------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor ve 2. NP o výměře 597 m2 v nákupním středisku "SEVERKA" čp. 4092 Blatenská ulice v Chomutově panu Milanu Žeravovi, bytem Rokycanská 22, Hrádek u Rokycan za účelem provozování pivnice - herna, na dobu neurčitou, za cenu 200,- Kč/m2 (tzn. 119.400,- Kč/rok). Nájemné bude hrazeno od 1. 7. 2003.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převod nájmu nebytových prostor v čp. 4456 Březenecká, Chomutov o velikosti 165,42 m2 na pana Luboše Netíka, bytem SNP 1632, Jirkov za cenu 57.468,- Kč/rok (tzn. 347,- Kč/m2/rok) na dobu neurčitou k provozování prodejny zahrádkářských potřeb, keramiky, dárkových předmětů a použitého zboží. Souhlas je podmíněn tím, že před podpisem nájemní smlouvy a panem Netíkem bude v plné výši uhrazen nájem a služby za 04 a 05/2003.3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej nebytového prostoru č. 5181/301 nacházející se v čp. 5181-5182 Zahradní, Chomutov o velikosti 31,40 m2 do spoluvlastnictví Společenství vlastníků jednotek ul. Zahradní, čp. 5181 - 5182 v Chomutově se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 314/24818 na společných částech této budovy a spoluvlastnický podíl v rozsahu 314/24818 na pozemcích parc. č. 6125/83, 6125/84, zast. pl. za cenu 43. 000 Kč v k.ú. Chomutov II.4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
č á s t e č n ě r e v o k o v a t
své usn. ze dne 16. 10. 2002 usnesením 216/02/32 týkající se neschválení zveřejnění prodeje nebytové jednotky čp. 4738/301 ul. Holešická, Chomutov a
d o p o r u č u j e ZM
schválit zveřejnění prodeje NP č. 4738/301 v ulici Holešická, Chomutov o velikosti 12,10 m2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 121/34909 na pozemcích parc. č. 4801/36, zast. pl. v k.ú. Chomutov I.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej nebytového prostoru č. 4191/301 nacházející se v čp. 4191-4192-4193 ul. Jiráskova, Chomutov o velikosti 19,10 m2 manželům Františkovi a Anně Cabalovým, bytem Jiráskova 4192, Chomutov se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 191/39608 na společných částech této budovy a spoluvlastnický podíl v rozsahu 191/39608 na pozemcích parc. č. 432/1, 432/2, 432/3, zast. pl., za cenu 33.000,- Kč v k.ú. Chomutov II.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej nebytového prostoru č. 4210/301 nacházející se v čp. 4209-4210-4211 ul. Jiráskova, Chomutov o velikosti 15,6 m2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 156/39661 na společných částech této budovy a spoluvlastnický podíl v rozsahu 156/39661 na pozemcích parc. č. 483/4, 483/5, 564/2, zast. pl. za cenu 24.000,- Kč v k.ú.Chomutov II, v souladu se schválenými podmínkami prodeje nebytových prostor formou dobrovolné dražby.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej nebytového prostoru č. 4200/301 nacházející se v čp. 4200 ul.Bezručova, Chomutov o velikosti 24,9 m2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 249/39028 na společných částech této budovy a spoluvlastnický podíl v rozsahu 249/39028 na pozemcích parc. č. 281/4, zast. pl. za cenu 33.000,- Kč v k.ú. Chomutov II v souladu se schválenými podmínkami prodeje nebytových prostor formou dobrovolné dražby.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 3989 o výměře 524 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako louka, p.Renatě Holingové, bytem Chomutov, Za Zborovskou 3609, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. celkem 1.048,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem poz. parcely č. 5885/95 o výměře 4,5 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plocha, p. Jitce Baďurové, bytem Chomutov, Školní pěšina 5130, za účelem zřízení nového vstupu z venku včetně přístupového chodníku, za cenu 50,- Kč/m2/rok, tj. 225,- Kč ročně, s účinností od 1. 5. 2003 na dobu neurčitou.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parc. č. 2123/7 o výměře 12 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako ostatní plocha, p. Janu Dyršmídovi, bytem Chomutov, Palachova 2605/52, pro přístupový chodník ke stávající provozovně tabáku, za cenu 50,- Kč/m2/rok, tj. 600,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2003 na dobu neurčitou.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parc. č. 4604/1 o výměře 675 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako zahrada, p. Milanu Jiřičkovi, bytem Chomutov, Bezručova 4199, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,-Kč/m2/rok, tj. celkem 1.350,- Kč ročně s účinností od 1. 4. 2003 na dobu neurčitou.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
pronájem části poz. parc. č. 73/3 o výměře 12 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako ostatní plocha, k umístění novinového stánku.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prominutí navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků k podnikání, včetně pozemků pro umístění stánků o navýšení vlivem valorizace za rok 2002 a 2003, tj. v letech 2003 a 2004 valorizaci nepožadovat.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 3942/10 o výměře 4 m2 do vlastnictví pí. Evy Kadlecové, bytem Chomutov, M. Gorkého 3075, a to za celkovou cenu 3.330,- Kč.


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e ZM
neschválit odprodej p.p.č. 5287/1 o výměře 328 m2, p.p.č. 5286/1 o výměře 177 m2 a p.p.č. 5286/2 o výměře 27 m2, všechny v k.ú.Chomutov I, do vlastnictví manželů Jany a Vlastimila Petráskových, bytem Chomutov, Pod Lesem 4818 a p.p.č. 5291/1 o výměře 911 m2 v k.ú. Chomutov I, do vlastnictví manželů Anny a Zdeňka Kulíkových, bytem Chomutov, Pod Lesem 4875 za účelem rozšíření stávajících zahrad u RD.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí - revokováno usn. č. 414/03/39
------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e ZM
schválit odprodej p.p.č. 1269/5 o výměře 30 m2 v k.ú. Chomutov I, do vlastnictví manželů Aleny a Karla Draganových, bytem v Chomutově, Blanická 17, a to za celkovou cenu 7.230,- Kč.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
neschválit uveřejnění záměru odprodeje části poz. parcely č. 2439 v k.ú.Chomutov I.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje části poz. parcely č. 4106/1 v k.ú. Chomutov II.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit odprodej poz. parcel č. 1850/3 o výměře 330 m2 do vlastnictví manželům ing. Pavlu a ing. Marii Urbanovým, bytem v Chomutově, Krátká 4974 a to za cenu 130,- Kč/m2, tj. celkem 42.900,- Kč a p.p.č. 1850/1 o výměře 295 m2 manželům Jiřímu a Anně Jandovým, bytem Chomutov, Přísečnická 1900 a to za cenu 130/m2, tj. celkem 38.350,- Kč.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
č á s t e č n ě r e v o k u j e
své usn. č. 379/02/8 ze dne 5. 8. 2002 týkající se odprodeje pozemků v k.ú. Chomutov I, jednotlivým žadatelům a
d o p o r u č u j e ZM
částečně revokovat své usn. č. 157/02/27 ze dne 28. 8. 2002 a schválit odprodej pozemku p.č. 188 o výměře 24 m2 v k.ú. Chomutov I, do vlastnictví pí. Lidmily Novákové, bytem Chomutov, Březenecká 4750/180, a to za celkovou cenu 6.000,- Kč.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit zveřejnění záměru zřízení věcného břemene práva umístění stavby LMG stanice na části p.č. 240/20 v k.ú. Chomutov I, a práva vstupu na tento pozemek za účelem oprav a údržby LMG stanice, která je vlastnictvím města Chomutov a to ve prospěch státního podniku Povodí Ohře.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
neschválit zveřejnění záměru zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy za účelem průchodu a průjezdu k p.č. 662/6 ve vlastnictví žadatelů a to po p.č. 659/1 ap.č. 661/2 v k.ú. Chomutov I, ve vlastnictví Města Chomutova a to ve prospěch manželů Niklových, bytem Chomutov, Okrajová 4841.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u č u j e ZM
schválit zveřejnění záměru směny nemovitostí v k.ú. Chomutov I a to ideální poloviny pozemků p.p.č. 4743/3 a p.p.č. 4745/4 ve vlastnictví pana Alexandra Scherbera za pozemky v k.ú. Chomutov II, a to p.č. 1964/2 - 3065 m2, p.č. 1966 - 1957 m2, p.č. 1971 - 1294 m2, p.č. 1970 - 1066 m2, p.č. 1969 - 1196 m2, p.č.1968 - 157 m2, část p.č.1963/3 - cca 163, p.č. 1958/2 - 214 m2, p.č. 1959/2 - 57 m2, p.č. 1960/2 - 957 m2 tzn. m za m s tím, že dojde k vypořádání včetně dlužného nájemného.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku p.č. 4169/8 v k.ú. Chomutov I, o výměře 22 m2, za cenu 250,- Kč/m2 tj. celkem 5.500,- Kč, společnosti Severočeská plynárenská a.s.. Klíšská 940, Ústí n/L.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
neschválit zveřejnění záměru prodej pozemků p.č. 786, 784, 783, 782, 781, 780, a části 831 v k.ú. Chomutov I, k účelu výstavby stanice technické kontroly, s tím že ke konečnému schválení bude předložen odsouhlasený návrh zástavby.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit výkupu pozemků p.č. 921 o výměře 558 m2 od vlastníka obec Černovice, v k.ú. Černovice za cenu 70,- Kč/m2, tj. celkem 39.060,- Kč.


27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2301/1 majitelům sousedících pozemků.


28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit zřízení bezúplatného věcného břemene na nemovitosti č.p. 4712 na p.č. 1640/3 ve vlastnictví Města Chomutov ve prospěch nemovitosti č.p. 4711 na p.č. 1640/4 ve vlastnictví Povodí Ohře v k.ú. Chomutov I.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
neschválit převod objektu č.p. 2789 Jiráskova ul., dle podmínek státu (cena dle ZP+3 roky nájemné) a
u k l á d á
OBH
---
provést fyzické předání objektu majiteli, tj. ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit majetkoprávní vypořádání spoluvlastnictví společných částí domu a zastavěného pozemku v budově č.p. 3592, 3593, 3594 na st. p. č. 459, 46O, 461 v k.ú. Chomutov I, formou uzavření smlouvy o výstavbě mezi Městem Chomutov, manželi Martinou a Vladimírem Šimkovými, bytem Selská 3593, Chomutov a ostatními vlastníky jednotek.

31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru prodeje domů č.p. 3849, 3850,3851, 3852, 3853).


32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru prodeje domů č.p. 3870, 3869).
33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej pozemku č. 195/3 o výměře 38 m2, v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manželů Jana a Jarmily Mravcových, bytem Chomutov , Puchmajerova 132/4, za účelem vjezdu do garáže za cenu 5.700,- Kč (tj. 150,- Kč/m2).

34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e ji n a v ě d o m í
a
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu movitého majetku (automobilů) se Správou kulturních zařízení Chomutov s.r.o., v celkové hodnotě 696.040,- Kč zpětně od 1. 5. 2003, kde bude změna v předmětu smlouvy. Předmět smlouvy bude v tomto změní:
- Malticar M 2512 CVA 01 - 95 69.700,-
- Škoda Felicia CVA 45 - 71 283.499,-
- Škoda Fabia CVL 38 - 13 342.841,-


35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit prodej objektu č.p. 107 a 711 s p.p.č. 154 o výměře 142 m2 - zastavěná plocha, p.p.č. 155 o výměře 136 m2 a 156 o výměře 169 m2 - zastavěná plocha v ulici Jakoubka ze Stříbra v k.ú. Chomutov I, ing. Haně Paškové, bytem Chomutov, Politických vězňů 3271 za kupní cenu dohodnutou ve výši ceny tržní, t.j. 2.400.000,- Kč.


36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod


 
 
Usnesení RaMěst č.257/03  z 12.5. 2003
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
- schválit prodej bytů dle důvodové zprávy
- revokovat usn. č. uvedené v č. C a D důvodové zprávy
 
 
Usnesení RaMěst č.258/03  z 12.5. 2003
Prodej nemovitostí - Průmyslová zóna Nové Spořice
-------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e n a v ě d o m í
- zájem zahraničního investora investovat v Průmyslové zóně Nové Spořice
- návrh smlouvy a podpis při prodeji pozemku dle důvodové zprávy a
d o p o r u č u j e ZM
- schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky dle GP č. 15599-189/2003 ze dne 25. 4. 2003 p.č. 4166/8 o výměře 26.594 m2, 4175/4 o výměře 634 m2, za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 7.499.000,- Kč, dle podmínek pro prodej pozemků v průmyslové zóně, jejíž součástí je smlouva o finanční podpoře investora (včetně zástavního práva k termínovanému vkladu ve prospěch investora) a memorandum o výstavbě sítí
- uzavření smlouvy o opci na pozemky GP č. 1599-18/2003 ze dne 25. 4. 2003 p.č. 4176/5 o výměře 2.104 m2, 4175/3 o výměře 269 m2, 4166/1 o výměře 17.640 m2 celkem 20.013 m2 s následnou koupí za stejných podmínek, tj. 250,- Kč/m2, tj. celkem 5.003.250,- Kč, s tím že po dobu opce bude hrazeno nájemné ve výši 3,- Kč/m2/rok, tj. 60.039,- Kč.
- souhlas s umístěním stavby na pozemcích p.č. 4166/8 o výměře 26.594 m2, 4175/4 o výměře 634 m2, 4176/6 o výměře 2.713 m2, 4137/9 o výměře 55 m2 ve vlastnictví Města Chomutov a s vydáním územního rozhodnutí na firmu zahraničního investora.

Ing. Ivana Řápková Ing. Jan Řehák