Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 12.6. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.286/00  z 12.6. 2000
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.287/00  z 12.6. 2000
Chomutovské slavnosti 2000 - vyúčtování
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.288/00  z 12.6. 2000
Novela zákona o pozemních komunikacích č. 102/2000 Sb. - nájem tělesa silničního pozemku - REVOKOVÁNO usn. č. 142/02 ze dne 18. 3. 2002!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
- předloženou zprávu
- změny uvedené v důvodové zprávě od 1. 7. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.289/00  z 12.6. 2000
Vedení silnic v Chomutově
-------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh,
d o p o r u č u j e  MZ
předběžně souhlasit se směnou komunikací v I. etapě a
u k l á d á
OMP
---
zajistit - po provedení oprav povrchu - směnu komunikací.


 
 
Usnesení RaMěst č.290/00  z 12.6. 2000
Problematika zaměstnání občanů se ZPS
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a   v ě d o m í
důvodovou zprávu zpracovanou k problematice zaměstnání občanů se ZPS.


 
 
Usnesení RaMěst č.291/00  z 12.6. 2000
Zastavovací studie oblasti Chomutov Průhon včetně inž. sítí
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
zařazení vybudování inženýrských sítí a komunikací za podmínek uvedených v předložené zprávě do investičních akcí města Chomutova za předpokladu finanční spoluúčasti všech vlastníků pozemků v dotčené lokalitě a
p o v ě ř u j e
OŽPaR
-----
koordinací činností při počáteční fázi přípravy realizace záměru.


 
 
Usnesení RaMěst č.292/00  z 12.6. 2000
Zrušení OZV o odpadech a poplatcích za odpady
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r e v o k u j e
usnesení MěRa č. 195/00 ze dne 10. 4. 2000 a
r o z h o d l a
nevydávat OZV o nakládání s komunálním odpadem a o poplatcích za odpady.


 
 
Usnesení RaMěst č.293/00  z 12.6. 2000
Petice občanů se stížností na provoz kolotočů
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Jeřábkovi, zástupci starosty
-------------------------------
jednat s OPaP, TSmCh a firmou Parex o řešení této problematiky.
T: 10. 7. 2000


 
 
Usnesení RaMěst č.294/00  z 12.6. 2000
Organizační zabezpečení MZ 28. 6. 2000
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání MěZa dne 28. 6. 2000.

 
 
Usnesení RaMěst č.295/00  z 12.6. 2000
Návrh odměn členům MěRa za II. čtvrtletí 2000
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny v navržené výši dle důvodové zprávy se změnou uvedenou v zápise.


 
 
Usnesení RaMěst č.296/00  z 12.6. 2000
Návrh odměn uvolněným funkcionářům obecního zastupitelstva
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny uvolněným funkcionářům městského zastupitelstva ve výši uvedené v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.297/00  z 12.6. 2000
Návrh odměn vedoucím odborů MěÚ
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny vedoucím odborů městského úřadu ve výši uvedené v důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.298/00  z 12.6. 2000
Návrh odměny řediteli městské policie
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu řediteli městské policie ve výši uvedené v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.299/00  z 12.6. 2000
Plnění usn. MR č. 049/00 ze dne 7. 2. 2000 - Provozní vícenáklady vyvolané výstavbou okružní křižovatky a autobusového nádraží
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o provozních vícenákladech za měsíc 1-4/2000 vyvolaných výstavbou okružní křižovatky ZS Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.300/00  z 12.6. 2000
Směrnice pro nájem sportovních zařízení a areálů SSZ Chomutov, s.r.o. včetně ceníku poskytovaných služeb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
Směrnice pro nájem sportovních zařízení a areálů SSZ Chomutov, s.r.o. včetně ceníku poskytovaných služeb.


 
 
Usnesení RaMěst č.301/00  z 12.6. 2000
Odpis daňového nedoplatku pro nedobytnost
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odpis nedobytných pohledávek ve výši 2.182.770,82 Kč dle důvodové zprávy a uvedených příloh a
u k l á d á
JUDr. Kallistovi, vedoucímu OPaP
--------------------------------
do 30. 9. 2000 připravit návrh metodiky odpisu nedobytných pohledávek včetně komplexního řešení dané problematiky.


 
 
Usnesení RaMěst č.302/00  z 12.6. 2000
Návrh rozpočtové změny č. 13
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů orj. 01, odd§ 6310, položka 6201 o částku 50.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03, položka 1334 o částku 50.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.303/00  z 12.6. 2000
Návrh na rozdělení finančních příspěvků organizacím
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na rozdělení finančních příspěvků organizacím,
s c h v a l u j e
navržené příspěvky do výše 5.000,- Kč a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit příspěvky nad 5.000,- Kč
- se změnami uvedenými v zápisu MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.304/00  z 12.6. 2000
Návrh odpovědi pro ČSOB
-----------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
odpověď pro ČSOB ohledně parkovacích míst na nám. 1. máje v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.305/00  z 12.6. 2000
Návrh odpovědi JUDr. Kindlovi (problematika holubů ve městě)
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
odpověď JUDr. Kindlovi týkající se regulace holubů ve městě.


 
 
Usnesení RaMěst č.306/00  z 12.6. 2000
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
umístění základnové stanice sítě GSM a pronájem NP střešní nástavby domu čp. 3781 Haškova ul. v CV na dobu určitou 10 let, za nájemné ve výši 50.000,- Kč/rok společnosti RadioMobil a.s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, zastoupenou ing. Jiřím Fikerem.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 3631 s ppč. 2618 o vým. 137 m2 (st. pl.) v ul. K. Světlé v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Lidmily Jelínkové, bytem Uhlířské Janovice, Štursova 270 a Jaroslava Kabelky, bytem CV, K. Světlé 3631, manž. Jany a Bohumila Pelechových, oba bytem CV, K. Světlé 3631 a manž. Pavlíny a Dantcha Petrova Bosilkových, oba bytem CV, K. Světlé 3631 za kupní cenu dohodnutou, tj. 570.576,- Kč.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 3225/2 o vým. 7503 m2 a ppč. 3224/2 o vým. 921 m2, obě v k.ú. CV II za cenu 4,- Kč/m2/rok zpětně za 3 roky (tj. 101.088,- Kč) s tím, že dle usn. MZ č. 032/00/10 ze dne 26. 4. 2000 bude toto nájemné připočteno ke kupní ceně.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit směnu ppč. 4704/3 o vým. 49 m2, 4704/60 o vým. 4467 m2, 4704/61 o vým. 657 m2 v k.ú. CV I ve vlastnictví Města Chomutov za ppč. 1977 o vým. 120 m2, 1978 o vým. 450 m2, 1979 o vým. 133 m2, 1975/2 o vým. 3110 m2 a 1976/1 o vým. 126 m2 v k.ú. CV II ve vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany ČR - úřad ubytovací a stavební služby MO Praha.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
na základě stanoviska OŽPaR žádost p. Miroslava Biroše, bytem CV, Zahradní 5172 - nájemce NP o vým. 113?70 m2 v objektu čp. 4804 Březenecká, CV - zdravotní středisko, o povolení instalace reklamní tabule na zelené ploše ppč. 5404/36,40 v k.ú. CV I před objektem.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS s p. Miladou Zelenkovou - Taneční škola "STARDANCE", bytem CV, Svahová 4957 s platností od 1. 7. 2000, na NP v pravé části NP v objektu čp. 4184 Havlíčkova ul. v 1. a 2. NP o celk. vým. cca 640 m2, za účelem provozování taneční školy a výuky tance, na dobu neurčitou, za cenu ročního nájmu 60.000,- Kč (tzn. 5.000,- Kč/měsíc) + valorizace + služby.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej objektu čp. 562 včetně ppč. 4169 v k.ú. CV I za cenu smluvní 2.150.000,- Kč Severočeské plynárenské a.s., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit v rámci stavby "Přeložka sil. I/7 CV - Křimov - Hora Sv. Šebestiána":
1) směnu pozemků mezi Městem Chomutov a ČR ŘSD v rozsahu dle přiložené smlouvy s tím, že rozdíl hodnot ve výši 21.930,- Kč uhradí Město do 60 dnů ode dne vkladu do KN
2) prodej pozemků ČR ŘSD v rozsahu dle přiložené smlouvy s tím, že kupní cenu ve výši 10.344.880,- Kč uhradí kupující na účet Města do 60 dnů ode dne vkladu do KN.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí - REVOKOVÁNO usn. č. 266/01 z 21. 5. 2001!!!
--------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit směnu nemovitostí v k.ú. CV I, a to "Kaštanku" ve vlastnictví p. M. Havlanové a J. Beranové v ceně 2.266.045,- Kč za nemovitost čp. 4218 mazutová kotelna za cenu tržní 3.700.000,- Kč bez dalšího vyrovnání.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. č. 046/00/36 ze dne 31. 5. 2000 a schválit prodej pozemku v průmyslové zóně dle "Zásad prodeje pozemků v průmyslové zóně" do vlastnictví HS UMFORMTECHNIK s.r.o., se sídlem CV, Na Příkopech 1782.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e  MZ
schválit žádost společnosti ACTION CZ s.r.o. o odprodej NP v přízemí domů čp. 4447, 4448 a 4448 Palackého ul., CV.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
text zveřejnění výběrového řízení dle důvodové zprávy a
u k l á d á
OMP
---
vyhlásit veřejné VŘ.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. č. 046/00/37 ze dne 31. 5. 2000 a schválit prodej pozemků v průmyslové zóně dle GP 2237-203/2000: 4432/16 o vým. 108 m2, 4432/17 o vým. 9 m2, 4432/18 o vým. 90 m2, 4519/50 o vým. 5005 m2, 4519/51 o vým. 667 m2, 4519/52 o vým. 3779 m2, 4519/48 o vým. 907 m2, 4519/53 o vým. 123 m2, 4519/42 o vým. 25011 m2, 4520/2 o vým. 1249 m2, 4520/15 o vým. 20 m2, 4521/3 o vým. 877 m2, 4523/6 o vým. 1852 m2, 4523/7 o vým. 2109 m2, 4523/8 o vým. 188 m2, 4523/5 o vým. 12778 m2, 4524/51 o vým. 2179 m2, 4524/52 o vým. 2829 m2, 4524/54 o vým. 235 m2 v k.ú. CV I o celk. vým. 60015 m2 do vlastnictví firmy PULS EP, k.s., se sídlem CV, Zadní Vinohrady, ul. A. Muchy za cenu 250,- Kč/m2, tj. 15.003.750,- Kč.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (úhrada kupní ceny za odprodej pavilonu F - tělocvična v areálu čp. 4132 v Cihlářské ul., CV).

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
postup ocenění pozemků a jejich zavedení do účetní evidence Města dle důvodové zprávy.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 159/2 o vým. 120 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako zahrada, p. Naděždě Zavaďákové, bytem CV, Kostnická 2338, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 120,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 3989 o vým. 400 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako pastvina, p. Anně Bílkové, bytem CV, Jiráskova 4189, k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 400,- Kč ročně, s účinností od 1. 6. 2000 na dobu neurčitou.18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 5284/1 o vým. 18 m2, v k.ú. CV I, vedené v KN jako ovocný sad, p. Františkovi Sklenářovi, bytem CV, Blatenská 4906, za cenu 10,- Kč/m2/rok, tj. 180,- Kč ročně, s účinností od 1. 5. 2000 na dobu neurčitou.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 5165 o vým. 56 m2, v k.ú. CV I, vedené v KN jako zastavěná plocha, p. Miroslavovi Kvolkovi, bytem CV, Jabloňová 3127, za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. 1.120,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit:
a) Prodej domu č.p. 2165 ul. Lidická a st.p.č. 385 - zastavěná plocha o vým. 246 m2 v k.ú. CV II MUDr. Jaromírovi Procházkovi, bytem CV, Šafaříkova 2850, za cenu smluvní (vydraženou) 466.350,- Kč.
b) Prodej domu č.p. 2188 ul. Lidická a st.p.č. 388 - zastavěná plocha o vým. 180 m2 v k.ú. CV II manželům Jiřímu a Daně Talpovým, bytem CV, Roháčova 4196, za cenu smluvní (vydraženou) 415.685,- Kč.
c) Prodej domu č.p. 2218 ul. Husova a st.p.č. 296 - zastavěná plocha o vým. 364 m2, ppč. 297 - zahrada o vým. 282 m2 v k.ú. CV II manželům Jiřímu a Lence Zábrodských, bytem CV, Jiráskova 4187, za cenu smluvní (vydraženou) 698.950,- Kč.
d) Prodej domu č.p. 2266 ul. Rooseveltova a st.p.č. 397 - zastavěná plocha o vým. 250 m2, poz.p.č. 396 - zahrada o výměře 315 m2 v k.ú. CV II manželům Ivo a Leoně Šístkovým, bytem Jirkov, Na Borku 1601, za cenu smluvní (vydraženou) 465.375,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.307/00  z 12.6. 2000
Městské lázně - uznání oprav do kupní smlouvy
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uznat do kupní smlouvy prodávaného movitého majetku částku ve výši 167.364,- Kč za provedené opravy a neuznat částku ve výši 28.627,- Kč za spotřební materiál v Městských lázních dle důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.308/00  z 12.6. 2000
VŘ - pronájem NP v čp. 4426 ul. Jiráskova, CV
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.309/00  z 12.6. 2000
VŘ - pronájem NP v přízemí čp. 711 a 107 ul. J. ze Stříbra, CV
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v přízemí objektu čp. 711 a 107 v ul. Jakoubka ze Stříbra, CV o vým. 398 m2 p. Ireně Pláničkové, bytem Jirkov, SNP 1628 za účelem zřízení cukrárny a prodejny cukrářských výrobků, na dobu určitou 5-ti let, za cenu 500,- Kč/m2/rok (tzn. 199.000,- Kč/rok). V podmínkách NS bude ujednáno, že se nájemce zavazuje respektovat instalované dopravní značení.


 
 
Usnesení RaMěst č.310/00  z 12.6. 2000
Vyhodnocení VŘ - realizátor prodeje části BF Města CV
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru realizátora veřejné zakázky "Realizátor prodeje části bytového fondu v majetku Města Chomutova" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Šťastného, vedoucího OMP
-----------------------------
podpisem smlouvy s účastníkem soutěže, který obdržel od komise vyhodnocující nabídky nejvyšší počet bodů.


 
 
Usnesení RaMěst č.311/00  z 12.6. 2000
Stanovisko klubu ČSSD + VŘ - odpovědi na otázky
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložené zprávy a
k o n s t a t u j e,
že pochybila při kontrole plnění usn. MR č. 232/99 z 19. 4. 1999.
Pro vyloučení pochybností při výběrových řízeních
u k l á d á
1) ing. Chytrovi, vedoucímu OTIS
-----------------------------
zpracovat podklady "Pravidel výběrových řízení" a seznámit s nimi pracovníky MěÚ a prostřednictvím Servisu MZ zajistit předání těchto pravidel členům MZ

2) vedení MěÚ
----------
zajistit školení o výběrových řízeních pro všechny vedoucí odborů MěÚ a organizace řízené a spravované Městem s možností účasti členů MZ
T: neprodleně

3) oddělení kontroly
-----------------
prověřit, zda pochybeními při výběrových řízeních nedošlo k poškození ekonomiky Města, případně obohacení některého ze členů výběrových komisí.
T: 1. MR v září 2000


 
 
Usnesení RaMěst č.312/00  z 12.6. 2000
Informace o VŘ na ředitele Obchodní akademie CV
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou informaci svého zástupce v konkurzní komisi na funkci ředitele obchodní akademie Chomutov a
u k l á d á
ing. Hassmannovi, zástupci města v této komisi
----------------------------------------------
informovat předsedu konkurzní komise o výsledku šetření právního oddělení města a vyžádat nápravu ve smyslu navrhovaných postupů uvedených ve zprávě OPaP.


 
 
Usnesení RaMěst č.313/00  z 12.6. 2000
Žádost ASK Valzap Chomutov - klub zápasu
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost ASK Valzap Chomutov - klub zápasu a
s o u h l a s í
s převzetím záštity nad Grand Prix ČR 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.314/00  z 12.6. 2000
Žádost o přípojku elektřiny
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
s vedením trasy elektrické přípojky přes pozemky Města v oblasti Hory Sv. Šebestiána s požadavkem dostatečné kapacity i pro budoucí využití dané lokality a
p o v ě ř u j e
p. Jeřábka, zástupce starosty
-----------------------------
dalším jednáním v této záležitosti.