Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 13.1. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.012/94  z 13.1. 1994
Kontrola plnění usnesení 661/93
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
na základě předložených stanovisek komisí MR a odborů MěÚ
n e s o u h l a s í
se zahájením přípravy projektu supermarketu v prostoru Štefánikova nám.


 
 
Usnesení RaMěst č.013/94  z 13.1. 1994
Kontrola plnění usnesení 665/93
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na využití parcel č. 274, 273, 270, 269, 266 (ul. Blatenská - Zborovská a
u k l á d á
ing. arch. Pachnerovi, architektovi města
-----------------------------------------
komisi SMM
----------
komisi ŽP
-----------
ve spolupráci se Stavebním úřadem a MPO připravit výběrové řízení na investora, případně investory pro realizaci záměru na
uvedených parcelách, které budou po vydání územního rozhodnutí
prodány, případně pronajaty vybraným investorům.
Termín: MR 3. 2. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.014/94  z 13.1. 1994
Kontrola plnění usnesení 395/93
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Tuháčkovi, řediteli Městských Lesů
-------------------------------------
předkládat MR zdůvodnění veškerých pronájmů pozemků a jiného majetku
města, který mají MěL od města v zápůjčce.
Termín: trvale
 
 
Usnesení RaMěst č.015/94  z 13.1. 1994
Kontrola plnění usnesení 541/93
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Lebedovi, vedoucímu OK
-------------------------
prověřit oprávněnost výše fakturované částky, včetně způsobu zadání
tržního ocenění rozestavěného KD.
Termín: 1O. 2. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.016/94  z 13.1. 1994
Kontrola plnění usnesení 582/93
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Caklovi, vedoucímu OVIS
-----------------------------
projednat s ředitelem MěPo a s velitelem sboru hasičů města CV možnost společného užívání budovy č.p. 141 v Klostermanově ulici.
Termín: 1O. 2. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.017/94  z 13.1. 1994
Kontrola plnění usnesení 659/93
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o stavu zajištění stravování v sociálních zařízeních města a
k o n s t a t u j e,
že investice navrhovaná NsP v CV není v možnostech rozpočtu města
na r. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.018/94  z 13.1. 1994
Kontrola plnění usnesení 1/94
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
----------------------------
při zadávání staveb přísně postupovat podle všech platných právních norem.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
------------------------------
aby navrhla opatření za zanedbání postupu ing. Chytry podle směrnic, které platí při zadávání staveb
a dále
u k l á d á
ing. Černé, vedoucí OŽP
-----------------------
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
-----------------------------
p. HLadíkovi, řediteli TSmCh
----------------------------
předem projednat každý projekt výsadby zeleně v komisi ŽP Městské rady.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
------------------------------
řešit personální otázky odbornosti pracovníků OŽP.


 
 
Usnesení RaMěst č.019/94  z 13.1. 1994
Informace I. Severozápadní teplárenské společnosti Komořany
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informace l. Severozápadní teplárenské společnosti Komořany a
p o v ě ř u j e
ing. Štěpánka, vedoucího OE
----------------------------
dalším jednáním ve věci úhrady dodávky tepla.


 
 
Usnesení RaMěst č.020/94  z 13.1. 1994
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
materiál "Subvenční politika města" zpracovaný ing. Mojzíkem a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
Mgr. Kačicové
--------------
komisi SMM
----------
zpracovat připomínky k tomuto materiálu a prostřednictvím komise SMM (a MPO) předložit opět do jednání MR.
Termín: 10. 2. 94
14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP (přístavku) na dvoře Veřejné střední školy - vstup z ulice Mánesova, Autosportklubu VT Chomutov s tím, že bude pronájem zlegalizován a výše nájmu bude stanovena dle platné vyhlášky.
NP (garáž), kterou město převzalo od MSK o vým. cca 6 x 5 m2 přidělit do pronájmu p. Rosákovi J., bytem Na příkopech 3934, CV za účelem podnikání v oboru zámečnictví a instalatérství

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost p. Milana Hubceje, Kosmonautů 3937 Chomutov a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
prověřit skutečný souhlas či nesouhlas nájemníků v domě čp. 3938
a čp. 3937 ul. Kosmonautů.
Termín: 20. 1. 94


26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zveřejnění odprodeje parcely č. 5310/18 v k.ú. Chomutov I o vým.
60 m2.


29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
umístění dvojstánku před obchodním domem Alfa p. Landovi a p. Markovovi, nejdéle do doby konečného vyřešení výstavby autobusového nádraží.


Revokováno usn. č. 151/94 ze dne 24.3. 1994


31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění výběrového řízení na realizaci záměru města a zároveň na dlouhodobý pronájem (případně prodej) parcel č. 209, 210, 215, 216, 217, 218 o vým. cca 2 700 m2 s podmínkami ÚMA a respektováním podmínek Obchodního zákoníku.
Termín: do týdne


34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
MPO
---
předložit do jednání MR situaci s katastrálními čísly pozemků a zákresem dotčeného pozemku ve vazbě na stávající zástavbu a doložit všechna usnesení MR, týkající se této záležitosti.
Termín: do příští MR


44.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kotíkovi, řediteli PBH
-------------------------
zajistit urychlené vyklizení NP v Blatenské ul.č.p. 3150 v Chomutově.
Podat zprávu do jednání MR 3.2.1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.021/94  z 13.1. 1994
Rušení lokálního vytápění na uhlí rodinných domků v Chomutově
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
odboru ŽP předložit zprávu do MZ dne 27. 1. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.022/94  z 13.1. 1994
Harmonogram přípravné dokumentace a zahájení prací autobusové nádraží, Špejchar, kostel Sv. Kateřiny, nám. 1. máje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
harmonogram přípravné dokumentace s termíny zahájení prací.


 
 
Usnesení RaMěst č.023/94  z 13.1. 1994
Pořadník na I. pololetí 1994
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e ji a
u k l á d á
pí. Wottawové, ved. OHsB
-------------------------
- vyvěsit pořadník na I. pololetí roku 1994 dle bodu 1. zápisu bytové komise
- uzavřít NS na konkrétní byt na opravu svépomocí se žadatelkou dle bodu 2. zápisu bytové komise
Městská rada v Chomutově
dodatečně s c h v a l u j e
přidělení bytu ing. Holopírkovi a
u k l á d á
pí. Wottawové, vedoucí OHsB
---------------------------
sepsat NS dle bodu 3) zápisu bytové komise a zároveň vytýká vedoucí
OHsB, pí. Wottawové, způsob jakým bylo při přidělení bytu postupováno.

 
 
Usnesení RaMěst č.024/94  z 13.1. 1994
Trolejbusová doprava
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  j i   n a  v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.024/94/A z 13.1. 1994
Informace o reorganizaci PBH
----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o postupu transformace PBH.


 
 
Usnesení RaMěst č.025/94  z 13.1. 1994
Činnost MÚSS za rok 1933
------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o činnosti MÚSS,
b e r e  j i  n a  v ě d o m í  a
u k l á d á
pí. Blábolilové, vedoucí OSVaZ
------------------------------
p. Doležalovi, řediteli MÚSS
----------------------------
rozšiřovat dle možností sociální služby ve městě. O činnosti informovat MěR v souladu s plánem MěR v roce 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.026/94  z 13.1. 1994
Plnění usn. MR č. 684/93 - provozní pracovnice jeslí
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s návrhem plnění usnesení MR 684/93 - zaměstnávání pracovnic jeslí a
u k l á d á
pí. Blábolilové, vedoucí OSVaZ
-------------------------------
p. Doležalovi, řediteli MÚSS
----------------------------
zajistit jejich převod z NsP pod MÚSS od 1.1.1994.
 
 
Usnesení RaMěst č.027/94  z 13.1. 1994
Velké opravy a rekonstrukce v rámci kapitol 710, 702, 739 na rok 1994
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s návrhem stanovených priorit v rámci kap. 702, 730 a 710 a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
-------------------------------
zajistit koordinaci věcného naplňování jmenovitých akcí tak, jak budou přidělovány finanční prostředky.
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
------------------------------
uplatnit u Okresního úřadu v Chomutově požadavek na finanční pokrytí oprav a údržby silnic v r. 1994 a s vazbou na kapitolu 710 usilovat o další finanční řešení.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Černé, vedoucí OŽP
------------------------
předložit návrh na finanční zabezpečení navržených akcí kap. 702, 710 a 739 v maximálně možném rozsahu z prostředků určených na ekologii (podle směrnic MŽP a MF ČR pro hospodaření s prostředky sloužícími jako podpora ekologických opatření dle usnesení vlády č. 315/92 a 1/93).

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
----------------------------
předložit návrh na úpravu zastávek, včetně podkladních vrstev a jejich případného rozšíření. Tento návrh předložit do MR včetně finančního ohodnocení.
Termín: MR 10.2.1994 
 
Usnesení RaMěst č.028/94  z 13.1. 1994
Kontrolní činnost Městského živnostenského úřadu v Chomutově
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a   a  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o kontrolní činnosti Městského živnostenského úřadu Chomutov v období od 1. 7. do 31. 12. 1993 včetně rozboru zjištěných závad za rok 1993. 
 
Usnesení RaMěst č.029/94  z 13.1. 1994
Zpráva o činnosti Městské policie v Chomutově za měsíc prosinec 1993
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zprávu o činnosti Městské policie v Chomutově za měsíc prosinec 1993. 
 
Usnesení RaMěst č.030/94  z 13.1. 1994
Zpráva o činnosti Městské policie v Chomutově, včetně ekonomického rozboru za rok 1993
--------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti MěPo v Chomutově, včetně ekonomického rozboru za
období roku 1993 a
u k l á d á
bezpečnostní komisi
-------------------
projednat s ředitelem MěPO ing. Jonášem koncepci práce MěPO.


 
 
Usnesení RaMěst č.031/94  z 13.1. 1994
Organizační zabezpečení jednání MěZa dne 27.1.1994.
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  j i  n a  v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.032/94  z 13.1. 1994
Firma CID - odkoupení domu
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost firmy CID a
r o z h o d l a
o pozastavení prodeje domu čp. 1254, Poděbradova ul. v dražbě a předkládá žádost MZ k projednání.


 
 
Usnesení RaMěst č.033/94  z 13.1. 1994
Žádost TJ Sokol
---------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost TJ Sokol Chomutov a
d o p o r u č u j e  M Z
schválit příspěvek ve výši 3,5 tis. Kč na přestavbu plynospotřebičů
na zemní plyn.


 
 
Usnesení RaMěst č.034/94  z 13.1. 1994
Doplnění stavební komise
------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
s odvoláním na Zákon o obcích v platném znění § 45, písm. d) vedoucího MPO ing. Šlence za člena výběrové stavební komise a
o d v o l á v á  ing. arch. Pachnera.


 
 
Usnesení RaMěst č.035/94  z 13.1. 1994
Návrh na úpravu odměn dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
úpravu odměn členům zastupitelstva, kteří jsou uvolněni pro výkon funkce, a to takto:
Bocian Bohumil, ing. - starosta ..................... 13 460,- Kč/měs.
Hlaváčková Věra, ing. - zástupce starosty ........... 12 420,- Kč/měs.
Kubát Zdeněk, ing. - zástupce starosty .............. 12 420,- Kč/měs.
Úprava odměn je platná od 1. prosince 1993.

 
 
Usnesení RaMěst č.036/94  z 13.1. 1994
Návrh odměny pro ředitele ČADu za III. čtvrtletí r. 1993
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
plnění stanovených úkolů v dohodě o smluvní mzdě ředitele s.p. ČAD-DP
Chomutov, včetně návrhu výplaty zálohy roční odměny dle plnění těchto
úkolů a
s c h v a l u j e  j i.


 
 
Usnesení RaMěst č.037/94  z 13.1. 1994
Návrh kupní smlouvy s firmou GEN
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o postupu prodeje kulturního domu předloženou starostou města
ing. Bocianem.


 
 
Usnesení RaMěst č.038/94  z 13.1. 1994
Převod majetku VT na město
--------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit na úhradu dluhů VT (r. 1992, r. 1993) vůči městu kompenzaci převodem domů č.p. 4674 a č.p. 4675, eventuelně č.p. 4673.


 
 
Usnesení RaMěst č.039/94  z 13.1. 1994
Petice bezpečnostní komise
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh bezpečnostní komise na odeslání petice Ministerstvu spravedlnosti ČR a předkládá jej MZ ke schválení.
 
 
Usnesení RaMěst č.040/94  z 13.1. 1994
Pohřebnictví
------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
předložit do jednání MR rozbor situace pohřebnictví v Chomutově,
včetně nákladů na služby.
Termín: 20. 1. 94