Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 13.3. 1996
 
 
Usnesení RaMěst č.133/96  z 13.3. 1996
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS na NP v přízemí objektu 20. MŠ čp. 4606 Dřínovská ul., Chomutov o vým. 78,23 m2 Severočeské plynárenské a.s., provozní oblast Chomutov k provozování plynoslužebny, zajišťující služby pro obyvatele sídlišť na dobu neurčitou, za cenu 300,- Kč/m2/rok.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (uzavření nové NS na NP v objektu čp. 5306 na sídl. Písečná "FLORA", Chomutov o vým. 1.003 m2 se spol. LUCERNA v.o.s.)

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření NS na NP o vým. 89 m2 v 1. poschodí domu čp. 2160 ul. Husova, CV s p. Zdeňkem Hrazdírou, bytem Hutnická 5299, CV za účelem provozování rámařských služeb (rámování obrazů, prodej lišt, pasportování spojené se sklenářskými službami) na dobu neurčitou, za cenu 400,- Kč/m2/rok.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e,
aby při výpočtu cen nájmu z NP byla cena schválená v usnesení automaticky snižována na 70 % u skladových a výrobních prostorů a na 50 % u ploch soc. zařízení, chodeb a pomocných prostorů.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- odložen

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na pronájem NP - prodejny vlny "Sněženka" o celk. vým. 36 m2 v přízemí domu čp. 1000 ul. Jak. ze Stříbra v CV p. Šárce Tětivové, bytem Blatenská 3982 a p. Radmile Tětivové, bytem Pražská 1486 v CV s nájemným ve výši 1.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem prodeje vlny, galanterie a prodeje modelových vzorů s uplatněním pravidla schváleného v bodě č. 4 tohoto usnesení.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
projednat s p. Antonínem Hurníkem, bytem CV, Blatenská 4893 a Danielem Hurníkem, bytem CV, Stavbařská 4530 dvě varianty přechodu NP v čp. 3745 Kadaňská ul. v CV (prodejna papírnictví - hračky) do jejich užívání:
a) nájemné ve výši 380,- Kč/m2/rok na dobu určitou 7 měsíců
b) nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na pronájem NP - prodejny "Vera" - prodej ovoce, zeleniny, zahrád. potřeb, keramiky a dárkových předmětů o vým. 165,42 m2 v přízemí domu čp. 4456 na Březenecké ul. v CV p. Josefu Mašínovi, bytem Klášterec n. O. - Miřetice čp. 1 s nájemným ve výši 430,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou
a současně
r e v o k u j e
své usn. č. 95/95/1 ze dne 8. 3. 1995.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM (garant)
-------------
Odboru ekonomiky
----------------
rozpracovat s nájemcem obě varianty do konkrétních výsledných podob a tyto předložit k rozhodnutí MR (problematika hotelu Royal).
T: do 24. 4. 96

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
vymezení přízemí a I. poschodí čp. 224 Riegrova ul. v Chomutově pro potřeby OSVaZ a jiných sociálních institucí,
s o u h l a s í
s pokračováním nájemního vztahu s původními nájemci za těchto podmínek:
- Sdružení čs. podnikatelů nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok
- Regionconsult s.r.o. nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok
a dále
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
zveřejnit zbývající kanceláře v této budově k pronájmu.11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části p.č. 4801/86 o vým. 6 m2 v k.ú. CV I na dobu 2 let p. Pavlu Hlavatému, bytem CV, 17. listopadu 4608 za účelem prodloužení
dočasné stavby prodejního stánku PNS, za nájemné 20.000,- Kč ročně.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části p.č. 1292/1 o vým. 16 m2 v k.ú. CV I na dobu 2 let ing. Zdeňku Vokatému, bytem CV, Písečná 5058, za účelem prodloužení dočasné stavby prodejního novinového stánku, za nájemné 30.000,- Kč ročně.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 621/93/6 a
s c h v a l u j e
ponechání pronájmu parcely č. 2026 v k.ú. CV II o vým. 365 m2 k zahrádkářským účelům pro p. Marii Hejkrlíkovou, bytem CV, Palackého 3962 a
u k l á d á
OSMM
----
jednat se stávajícími nájemci p.č. 1973 a 1974 o úpravě NS za účelem vybudování samostatné přístupové cesty.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
t r v á
na svém usn. č. 332/95/30 ze dne 7. 6. 1995 a
u k l á d á
OSMM
----
zahájit přípravu území pro výstavbu rodinných domků a dle potřeby zvolit termín výpovědi stávajících nájemců p.č. 2326/1, 2326/2, 2328/1, 2329/1, 2331, 2332, 2333, 2342, 2341, 2340, 2339, 2338 v k.ú. CV II z důvodu záměru výstavby RD v této lokalitě.


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se snížením ročního nájemného na částku 20.000,- Kč (p. Romana Hovorková).

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu ve věci snížení rozdílu hodnot směňovaných pozemků a
d o p o r u č u j e  MZ
toto snížení schválit.


 
 
Usnesení RaMěst č.134/96  z 13.3. 1996
Rozbor přestupkové agendy a stavu vymáhání pokut za r. 1995
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
rozbor přestupkové agendy za rok 1995 a
p ř e d k l á d á
jej k projednání MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.135/96  z 13.3. 1996
Organizační zabezpečení MZ 27. 3. 1996
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.136/96  z 13.3. 1996
Smlouva o spolupráci s agentgurou MODUA
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
smlouvu o spolupráci s agenturou MODUA na akci "Středověké tržiště", která se bude konat ve dnech 27. a 28. 4. 1996 na nám. 1. máje v Chomutově s následující úpravou čl. II: "max. 90 tis. Kč včetně režie a DPH"
a dále
s c h v a l u j e
smlouvu o spolupráci mezi Městem Chomutov a Sdružením podnikatelů města Chomutova na tuto akci se stejnou úpravou čl. II.


 
 
Usnesení RaMěst č.137/96  z 13.3. 1996
Úprava jízdného MHD Chomutov - Jirkov
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
d o p o r u č u j e
k projednání na společné schůzi s MR Jirkova následující tarif:
- občanské jízdné 5,- Kč
- děti 2,- Kč
- noční jízdné 12,- Kč
- zavazadlo 5,- Kč
- slevy: měsíční 190,- Kč
čtvrtletní 520,- Kč
žákovské měsíční 80,- Kč
občané nad 60 let 90,- Kč
občané od 70 let zdarma s průkazkou v ceně 10,- Kč
n e d o p o r u č u j e
do bezplatné přepravy zahrnout členy PTP.
 
 
Usnesení RaMěst č.138/96  z 13.3. 1996
Mimořádná odměna řediteli MěLe za rok 1995
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli MěLe v Chomutově p. Ervínu Tuháčkovi.


 
 
Usnesení RaMěst č.139/96  z 13.3. 1996
Vyhodnocení kritérií na r. 1995 pro stanovení odměny řediteli TSmCH
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
návrh na vyplacení odměny řediteli TSmCH p. Jaroslavu Hladíkovi.


 
 
Usnesení RaMěst č.140/96  z 13.3. 1996
Úpravy nájemného z bytu dle vyhlášky MF
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e
ji MZ ke schválení.


 
 
Usnesení RaMěst č.141/96  z 13.3. 1996
Předložení souhrnného materiálu o platech ředitelů organizací
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Halašovi, tajemníkovi MěÚ
------------------------------
ve spolupráci s ing. Müllerem, vedoucím OE, předložit souhrnný materiál o mzdě, odměnách a kritériích pro odměny ředitelů podřízených organizací (TSmCH, MSK, PKZOO, KASS, MÚSS).


 
 
Usnesení RaMěst č.142/96  z 13.3. 1996
Problematika ručení na úvěr podnikateli p. Vladimíru Pavelkovi
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
otázku ručení na úvěr p. Vladimíru Pavelkovi a
u k l á d á
Odboru ekonomiky
-----------------
provést celkovou likvidaci pohledávek v České spořitelně a.s. 
 
Usnesení RaMěst č.143/96  z 13.3. 1996
Návrh úpravy stanov Společnosti F. J. r. v. Gerstnera
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
---------------------------------
předložit doplněný návrh úpravy stanov orgánům Společnosti F. J. r. v. Gerstnera.


 
 
Usnesení RaMěst č.144/96  z 13.3. 1996
Jmenování člena konkurzní komise
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
j m e n u j e
akad. mal. Kamila Sopka jako člena konkurzní komise pro výběr na místo ředitelů:
a) ZŠ Chomutov, Kamenná 5250, Školní 662 a Havlíčkova 3675
b) MŠ Chomutov, Alešova 2451, DDM Chomutov a ZŠ a MŠ při nemocnici,
p o v ě ř u j e
Školský úřad Chomutov k vyhlášení konkurzu pro výběr na místo ředitelů ZvŠ Chomutov, Školní 1251 a Husova 2079 a
j m e n u j e
do funkce předsedy konkurzní komise akad. mal. Kamila Sopka.


 
 
Usnesení RaMěst č.145/96  z 13.3. 1996
Souhlas s ukončením pracovního poměru (p. Vl. Štrunc, řidič MHD)
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e MZ
dle § 32 bod 4) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích vyslovit souhlas s ukončením pracovního poměru p. Vladislava Štrunce - řidiče MHD podniku ČAD-DP Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.146/96  z 13.3. 1996
Jmenování JUDr. Rovenského do škodní komise
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
jmenování JUDr. Jiřího Rovenského do funkce tajemníka škodní komise (dle důvodové zprávy) se zpětnou platností od 1. 1. 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.147/96  z 13.3. 1996
Mandátní smlouva s p. J. Ašenbrenerem - zástupcem firmy LIDRA
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s podepsáním předložené mandátní smlouvy s p. Josefem Ašenbrenerem, zástupcem firmy LIDRA.