Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 13.5. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.209/02  z 13.5. 2002
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.210/02  z 13.5. 2002
Zpráva o zhodnocení stavu ovzduší za zimní období 2001 - 2002 a Informace o novém zákonu o ovzduší č. 86/2002 Sb., který nabývá účinnosti dne 1. 6. 2002 - kompetence obce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í
a) Zprávu o stavu ovzduší za zimní období 2001 - 2002
b) Informaci o novém zákonu o ovzduší č. 86/2002 Sb. a kompetencích obce vyplývajících z tohoto zákona
a
u k l á d á
OŽPDaS
------
připravit návrhy právních předpisů obce po schválení prováděcích předpisů.


 
 
Usnesení RaMěst č.211/02  z 13.5. 2002
EKO-KOM a.s., Praha - změna smluvního vztahu po obdržení autorizace obalové společnosti
----------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
1) ukončení smluvního vztahu z 8. 4. 2002 mezi Městem Chomutov a EKO-KOM, a.s., se sídlem v Praze (IČ: 25 13 47 01), na poskytování finančních odměn za sběr a třídění komunálního odpadu ve městě
2) uzavření nového smluvního vztahu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. (IČ: 25 13 47 01) v předloženém znění
a
p o v ě ř u j e
TSmCh
-----
k plnění povinností dodavatele v souladu s touto smlouvou, tedy vč. zpracování statistických dat, za která zodpovídají.


 
 
Usnesení RaMěst č.212/02  z 13.5. 2002
Nařízení města č. .../2002 Tržní řád města Chomutova
----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
předložené Nařízení města č. .../2002 Tržní řád města Chomutova s úpravou dle zápisu a
u k l á d á
ved. OŽPDaS
-----------
- zajistit jeho okamžité vyvěšení na úřední desku
- zaslat schválené nařízení na OkÚ Chomutov
- informovat veřejnost o novém nařízení města prostřednictvím místního tisku.


 
 
Usnesení RaMěst č.213/02  z 13.5. 2002
Pověření OŽPDaS ukládáním pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle zákona č. 128/2000 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
p o v ě ř u j e
OŽPDaS MěÚ Chomutov
-------------------
ukládáním pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle ustanovení § 57 odst. 2 a odst. 3, a dále dle ustanovení § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění


 
 
Usnesení RaMěst č.214/02  z 13.5. 2002
Odpis pohledávek nájemného a služeb s tím spojených
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d e p i s u j e
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů pohledávku ze samostatné působnosti na nájemném a službách s ním spojených společností Squadra 16.996,-; Dospra 6.987,-; Teplo 3.205,-; dle rozpisu a důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.215/02  z 13.5. 2002
Rozpočtová změna č. 6
---------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (odbor ekonomiky), odd§ 5311 (veřejný pořádek), položka 2321 (neinvestiční dary) o částku 20.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 15 (MěPolicie), odd§ 5311, položka 5171 (opravy a udržování) o částku 20.000,- Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.216/02  z 13.5. 2002
Rozpočtová změna č. 7
---------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (odbor ekonomiky), položka 8115 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) o částku 6.772.509,20 Kč
- zvýšení výdajů orj. 01 (odbor ekonomiky), odd§ 3612 (bytové hospodářství), položka 5229 (neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j.n.) o částku 6.772.509,20 Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.217/02  z 13.5. 2002
Rozpočtová změna č. 8
---------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 31, položka 4116 (ostatní neinvestiční dotace ze SR) o částku 40.000,- Kč, ÚZ 13101
- zvýšení výdajů orj. 31, odd§ 3419 (MÚSS), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 40.000,- Kč, ÚZ 13101.


 
 
Usnesení RaMěst č.218/02  z 13.5. 2002
Projednání závěrečného účtu včetně výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2001
--------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
výsledky hospodaření Města za rok 2001 a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit:
1) závěrečný účet Města Chomutova za rok 2001 včetně příloh dle výsledku auditu za rok 2001, včetně celoročního hospodaření Města bez výhrad

2) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Města ve výši 111.941.414,- Kč takto:
- 35.000.000,- Kč využít na dotace Společenství vlastníků jednotek
- 49.000.000,-Kč jako finanční rezervu na investiční akce v roce 2002
- a zbývající část na pokrytí ztrát z minulých let způsobených zejména převodem peněžních prostředků do Fondu rozvoje města

3) zlepšený hospodářský výsledek Doplňkové činnosti za rok 2001 a převézt jej po zapojení v roce 2001 do fondu hospodářské činnosti

4) rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací dle návrhu

5) posílení investičního fondu z rezervního fondu u Technických služeb města Chomutova o částku 1.300.000,- Kč

6) odpis závazků ve výši 16.134.566,96 Kč a pohledávek ve výši 4.954.485,92 Kč zahrnutých ve smlouvě o postoupení závazků a pohledávek uzavřené mezi Městem Chomutov a PBH s.p. v likvidaci.


 
 
Usnesení RaMěst č.219/02  z 13.5. 2002
Doplnění městského mobiliáře
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, ved. ORaIM
-------------------------
předložit RM návrh smluvních podmínek společnosti: JCDecaux, Městský mobiliář s.r.o., Rohanský ostrov, 186 00 Praha 8.


 
 
Usnesení RaMěst č.220/02  z 13.5. 2002
Pořízení 4. změny územního plánu
--------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit pořízení 4. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov v rozsahu dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.221/02  z 13.5. 2002
Geodetické měření objektu 3927, 3928 v ul. Dostojevského
--------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou důvodovou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.222/02  z 13.5. 2002
Změna termínu dokončení investiční akce "Obnova ulic Partyzánská, Puškinova a Heydukova - Chomutov"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o změně termínu dokončení investiční akce "Obnova ulic Partyzánská, Puškinova a Heydukova - Chomutov".


 
 
Usnesení RaMěst č.223/02  z 13.5. 2002
Náhrady škod
------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu odborné pracovní skupiny na projednávání náhrad škod a
s c h v a l u j e
1) proplacení regresního nároku České pojišťovny ve výši 443,- Kč
2) proplacení náhrad škod v MŠ v celkové výši 619,- Kč
3) odepsání částky ve výši 2.572,74 Kč a vyřazení majetku inv. č. 71/2 a inv. č. 92 z účetní evidence dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.224/02  z 13.5. 2002
Náhrady škod - Přemyslova ul. čp. 5394, Chomutov
------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou důvodovou zprávu a
u k l á d á
ved. ORaIM, OBH, OE a OMP
-------------------------
předložit společný návrh na řešení situace vzniklé při opravě objektu v Přemyslově ul. čp. 5394, Chomutov, do jednání rady města 3. 6. 2002.


 
 
Usnesení RaMěst č.225/02  z 13.5. 2002
Žádosti nájemníků o provedení oprav v privatizovaných domech
------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
vyhovět předloženým žádostem nájemníků o provedení požadovaných oprav v domech dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.226/02  z 13.5. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 3201/20 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Lubomíra a Miroslavy Hančákových, bytem Chomutov, E. Krásnohorské 5327, za cenu 33.930,- Kč (tj. 130,- Kč/m2) a poz. parcely č. 3201/19 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Bulínových, bytem Chomutov, El. Krásnohorské 5326, za cenu 13.780,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 914/5 o vým. 77 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Sopkových, bytem Chomutov, Blatenská 2146/88 za odhadní cenu.


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 133/02/9 ze dne 11. 3. 2002 ve věci snížení cen parcel p.č. 1470/57 a 1470/59 v k.ú. CV II a
d o p o r u č u j e  ZM
- revokovat své usn. č. 048/02/14 ze dne 27. 3. 2002 ve věci snížení cen parcel 1470/57 a 1470/59 v k.ú. CV II
- částečně revokovat své usn. č. 271/01/15 ze dne 12. 12. 2001 ve věci prodeje parcel v k.ú. CV II jednotlivým žadatelům
- schválit prodej parcel p.č. 1470/57 o vým. 23 m2 manž. Babáčkovým za cenu dle znaleckého posudku, bez ceny pokácených stromů, tj. 5.148,- Kč, a p.č. 1470/59 o vým. 22 m2 manž. Dubickým za cenu 4.945,- Kč.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zřízení věcného břemena práva chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav kanalizační přípojky pro dům č.p. 3032/3 na části parcel p.č. 4435/3 a 4435/4, a to v rozsahu GP č. 2589-458/2001, s p. JUDr. Dagmar Spitzerovou za cenu dle znaleckého posudku.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (podání určovací žaloby) a
u k l á d á
OMP
---
ve spolupráci s OPR dořešit tuto kauzu a navrhnout řešení.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
provedení stavebních úprav v nebytových prostorech restaurace Družba v objektu čp. 4876 Kundratická ulice v Chomutově spočívající ve vybourání příček u prostor, které byly dříve užívány jako sklady potravin, a dále s provedením přestavby toalet. Nájemce předloží odsouhlasenou projektovou dokumentaci a stavební úpravy provede na vlastní náklady.


7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prominutí nájemného za užívání garáže v Heydukově ulici v Chomutově za měsíc duben 2002 ve výši 471,- Kč, p. Albertu Zahradilovi, bytem Chomutov, Arbesova 4621, z důvodu provádění rekonstrukce komunikace a opravy topného kanálu.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prominutí nájemného za užívání garáže v Heydukově ulici v Chomutově za měsíc duben 2002 ve výši 399,- Kč, p. Petru Ondrejkovi, bytem Chomutov, Heydukova 3772, z důvodu provádění rekonstrukce komunikace a opravy topného kanálu.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převod nájmu nebytových prostor - obchodu č. 2 pod okružní křižovatkou ulic Palackého, Zborovská, Školní a Lipská o vým. 33,92 m2 z p. Petra Proška na sl. Zuzanu Paškovou, bytem Chomutov, Svahová 4956, za účelem provozování prodejny dámského a pánského prádla, za nájemné 91.245,- Kč ročně, s platností od 1. 6. 2002.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p o v ě ř u j e
zástupce města Chomutova
------------------------
hlasovat na schůzi společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp. 3916 Čechova ulice v Chomutově ve prospěch žadatele Český mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, za účelem umístění stanoviště základnové stanice mobilních telefonů GSM.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 8 o vým. 110 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako ostatní plochy, Vinným sklepům s.r.o., se sídlem v Chomutově, Lipská 2023, za účelem zřízení plochy pro zastavení vozidel zákazníků prodejny, za cenu 300,- Kč/m2/rok, tj. 33.000,- Kč ročně, s účinností od 1. 6. 2002 na dobu 10 let, tj. do 31. 5. 2012.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (pronájem části poz. parcely č. 2407/2 o vým. 1 m2 v k.ú. Chomutov I) a
u k l á d á
OMP
---
dále jednat o větší výměře, připojení médií a jejich měření.


13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prodloužení doby pronájmu části poz. parcely č. 3606/3 o vým. 20 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plochy, p. Karlu Štěpánkovi, bytem Chomutov, Karla Buriana 3581, za účelem umístění prodejního stánku občerstvení, do 30. 6. 2007. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nedotčena.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
t r v á
na svém usn. č. 173/01/18 ze dne 2. 4. 2001 a
u k l á d á
OPR
---
vypracovat návrh žaloby.


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 2184/1 a 2184/2 v k.ú. Chomutov II, zřízené ve prospěch Města Chomutov.


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
revokovat usn. č. 064/00/25 ze dne 28. 6. 2000 týkající se prodeje části pozemku p.č. 5310/26 v k.ú. CV I a dále
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej pozemku p.č. 5310/58 o vým. 611 m2 odděleného dle GP č. 2276-132/2000, dle požadavků OŽPDaS a dle pravidel na prodej pozemků na výstavbu RD formou dražby.


17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zřízení věcných břemen dle důvodové zprávy k pozemkům:
- parc. č. 1113/4- GP č. 1422-220/2001
- parc. č. 1171/2- GP č. 1413-220/2001
- parc. č. 1171/3- GP č. 1413-220/2001
ve prospěch Technických služeb města Chomutov, se sídlem nám. 1. máje 89, Chomutov, za cenu smluvní 100,- Kč a
- parc. č. 1221/2- GP č. 1425-220/2001
- parc. č. 1113/4- GP č. 1423-220/2001
- parc. č. 1113/3- GP č. 1437-220/2001
- parc. č. 1171/2- GP č. 1414-220/2001
- parc. č. 1171/3- GP č. 1414-220/2001
- parc. č. 110/4 - GP č. 1416-220/2001
ve prospěch Teplo Chomutov s.r.o., se sídlem Jakoubka ze Stříbra 112, 113, Chomutov, za smluvní cenu 100,- Kč.


18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
vyhovět žádosti p. Márie Steinerové a schválit úhradu kupní ceny dohodnuté ve výši 2.700.000,- Kč za prodej objektu č.p. 4554 (restaurace MONIKA) se st.p.č. 1942/5 o vým. 678 m2 v ulici Kosmonautů v k.ú. Chomutov I takto:
- polovina kupní ceny dohodnuté ve výši 1.350.000,- Kč bude uhrazena ve stanovené lhůtě 90-ti dnů od usnesení ZM, tj. do 27. 6. 2002 na účet prodávajícího
- zbývající část ve výši 1.350.000,- Kč bude uhrazena prostřednictvím splátkového kalendáře s měsíčními splátkami po dobu 4 let.


 
 
Usnesení RaMěst č.227/02  z 13.5. 2002
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit:
1) prodej bytů dle důvodové zprávy

2) prodloužení lhůty prodeje o 3 měsíce dle důvodové zprávy pro kupující: Křepelkovi Roman a Iveta, Urbanovi Pavel a Božena, Mazuch Ondřej, Kadlecová Jana, Šultovi ing. Miroslav a Magda, Čapkovi Jaroslav a Irena, Mareš Stanislav, Bečkovi Jiří ing. a Milena ing., Matoušková Miloslava, Březákovi Josef a Zdeňka, Řehákovi Jan ing. a Hana, Švihora Jozef, Nevolovi Miloslav a Gabriela, Haltuchovi Rostislav a Jana, Černý Václav

3) prodloužení lhůty prodeje o 4 měsíce dle důvodové zprávy pro kupující: Racek Tomáš, Ratsková Iryna, Seničovi Miroslav a Věra

4) prodloužení lhůty prodeje o 6 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Janda Jiří, Krejzová Gréta

5) prodloužení lhůty prodeje o 7 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Zázvorovi Lubomír a Monika

6) prodloužení lhůty prodeje o 8 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Sláničková Božena, Blatská Marta, Lászlo Alexander, Lackovi Pavel a Alena

7) prodloužení lhůty prodeje o 9 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Volencová Věra

8) částečnou revokaci usnesení 175/01 ze dne 26. 9. 2001 pro kupující Drážďanská Kristina z důvodu uzavření sňatku na Boháčová Kristina.
 
 
Usnesení RaMěst č.228/02  z 13.5. 2002
VVŘ - pronájem víceúčelového objektu v areálu Kamencového jezera v Chomutově
-----------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem víceúčelového objektu v areálu Kamencového jezera v Chomutově s nebytovými prostory o celkové výměře 1.139,46 m2 p. Zdeňku Fojtíkovi, Chomutov, Táboritská 119, na dobu určitou 10 let, za nájemné 360.000,- Kč ročně.


 
 
Usnesení RaMěst č.229/02  z 13.5. 2002
Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 29. 5. 2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 29. 5. 2002.


 
 
Usnesení RaMěst č.230/02  z 13.5. 2002
Informační systém úřadu, centrální prodej a předprodej vstupenek
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
materiál k vytvoření informačního systému MěÚ a centrálního prodeje a předprodeje vstupenek vytvořením lokální privátní sítě pro jednotlivé lokality.


 
 
Usnesení RaMěst č.231/02  z 13.5. 2002
Schválení podpisu smlouvy mezi Městem Chomutov a Městským fondem podpory podnikání města Nižní Novgorod, Ruská federace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento materiál a
u k l á d á
starostovi města
----------------
pozvat p. Ivo Trmala do jednání rady města.


 
 
Usnesení RaMěst č.232/02  z 13.5. 2002
Zproštění notáře státem uznané povinnosti mlčenlivosti
------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
zprostit notáře JUDr. Chabra státem uznané povinnosti mlčenlivosti ve věci obv. Karla Mrázka, nar. 26. 8. 1957, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 4T 260/97.


 
 
Usnesení RaMěst č.233/02  z 13.5. 2002
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu p. Zdeňce Novotné, bytem Chomutov, Písečná 5025.


 
 
Usnesení RaMěst č.234/02  z 13.5. 2002
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu v "Merkuru" manž. Janu a Jiřině Krolákovým, bytem Chomutov, Bezručova 4512.


 
 
Usnesení RaMěst č.235/02  z 13.5. 2002
Kritéria pro přidělování bytů v DPS "Merkur"
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
svá usn. č. 201/02 a 543/99, obě ve věci "Kritéria pro přidělování bytů v DPS - Merkur",
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
Kritéria pro přidělování bytů v DPS "Merkur", Bezručova 4512, Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.236/02  z 13.5. 2002
Jmenování do komise
-------------------
Rada města Chomutova
j m e n u j e
p. Ladislava Tůmu, místostarostu města
--------------------------------------
do konkurzní komise na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Chomutov, Dřínovská ul. č.p. 4606.