Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 13.7. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.349/98  z 13.7. 1998
Problematika stavby pomníku T. G. Masaryka
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
variantu zhotovení podstavce pro pomník T. G. Masaryka z pískovce.


 
 
Usnesení RaMěst č.350/98  z 13.7. 1998
Problematika parkoviště u SD a.s.
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 345/98/2 ze dne 29. 6. 1998 a
s c h v a l u j e
nájemné pro SD a.s. Chomutov za pronájem parkoviště ve výši 1,- Kč/m2/rok.


 
 
Usnesení RaMěst č.351/98  z 13.7. 1998
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
body předložené v kontrole plnění usnesení s tím, že
o d k l á d á
plnění usn. č. 327/98 do příštího jednání MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.352/98  z 13.7. 1998
Rozpočtová změna č. 35
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.353/98  z 13.7. 1998
Návrh počtu členů obec. zastupitelstva v násl. volebním období
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  MZ
stanovit počet příštího Městského zastupitelstva v Chomutově na 36 členů.
 
 
Usnesení RaMěst č.354/98  z 13.7. 1998
Žádost
------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit příspěvek Města Chomutova na činnost vznikajícího Centra Šance ve výši ročního nájemného.


 
 
Usnesení RaMěst č.355/98  z 13.7. 1998
Novela vyhlášky - Požární řád města CV
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál dle důvodové zprávy a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit novelu vyhlášky - Požární řád města CV.


 
 
Usnesení RaMěst č.356/98  z 13.7. 1998
Projednání statutu městské havarijní komise
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
Statut městské havarijní komise dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.357/98  z 13.7. 1998
Podnikatelský záměr - snížení nezaměstnanosti mladých romských občanů
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
OSVaZ (garant), TSmCh, OBH, Správcům bytového fondu a OSMM
----------------------------------------------------------
podnikatelský záměr projednat s p. Deziderem Holubem, vyhodnotit jeho možnou realizaci a stanovit možnosti a druhy prací, které by v rámci projektu bylo možno zajistit.
T: 31. 7. 98

 
 
Usnesení RaMěst č.358/98  z 13.7. 1998
Problematika městského divadla
------------------------------
Městská rada v Chomutově
1) p r o j e d n a l a  a  b e r e n a  v ě d o m í
  zprávu ohledně kontroly ročních nákladů a výnosů městského divadla
2) b e r e  n a  v ě d o m í
  zprávu ohledně provozování městského divadla,
  u k l á d á
  ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM (garant)
  JUDr. Spitzerové, vedoucí odd. právního a přestupkového
  -------------------------------------------------------
  vypracovat novou nájemní smlouvu na čp. 552 ul. B. Němcové, CV dle
  podmínek stanovených v důvodové zprávě
  a      
  p o v ě ř u j e
  ing. Bociana, starostu města
  ----------------------------
  po předchozím projednání v MR podpisem této smlouvy.


 
 
Usnesení RaMěst č.359/98  z 13.7. 1998
Strategický plán rozvoje města - realizace
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
1) spolupráci s f. Berman Group i s Nadací Agora Europe v rozsahu dle
  důvodové zprávy a jejích příloh
2) členy Výboru pro spoluúčast občanů (CPC): p. Sekerková Miroslava,
  ing. Drlý Ladislav, ing. Bocian Bohumil
a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
zajištěním podmínek pro spolupráci.


 
 
Usnesení RaMěst č.360/98  z 13.7. 1998
Směrnice MěÚ k poskytování náhrad při pracovních cestách
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
Směrnici Městského úřadu v Chomutově k poskytování náhrad při pracovních cestách a
u k l á d á
všem organizačním článkům MěÚ
-----------------------------
postupovat podle této směrnice.

 
 
Usnesení RaMěst č.361/98  z 13.7. 1998
Žádosti o státní občanství ČR
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o udělení souhlasu s poskytnutím Státního občanství ČR u těchto žadatelů:
- Mariana Malcovská, roz. Zdrenteanu, nar. 15. 1. 1972, Brendu
- Simona Tomášová, nar. 22. 6. 1980, Chomutov


 
 
Usnesení RaMěst č.362/98  z 13.7. 1998
Problematika pronájmu NP v čp. 4082 Palackého ul., CV
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
OSMM
----
ve spolupráci s právním oddělením předložit jednoznačné stanovisko k problematice včetně návrhu na usnesení.
T: příští schůze MR


 
 
Usnesení RaMěst č.363/98  z 13.7. 1998
Problematika teplárny VT a.s.
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informace ing. Kašpara o problematice teplárny VT a.s.


 
 
Usnesení RaMěst č.364/98  z 13.7. 1998
Prodej pozemků v Lužické ul., CV
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r e v o k u j e
svoje usn. č. 269/98/30 ze dne 11. 5. 1998 a
d o p o r u č u j e  MZ
zrušit veřejné výběrové řízení vyhlášené na základě usn. MZ č. 29/97/21 ze dne 30. 4. 1997 a dále vrátit účastníkům řízení poplatek za účast.


 
 
Usnesení RaMěst č.365/98  z 13.7. 1998
Stížnost p. Sebránka a MUDr. Ulrichové na vyúčtování vody
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložené zprávy o provedené kontrole stížností p. Sebránka a MUDr. Ulrichové na vyúčtování SV a TUV a na základě předložených podkladů stížnostem
n e v y h o v u j e.

REVOKOVÁNO usn. č. 38/98-N ze dne 14. 12. 1998

 
 
Usnesení RaMěst č.366/98  z 13.7. 1998
Stížnost p. Slaniny
-------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
stížnost p. Slaniny a
u k l á d á
p. Gothardové, vedoucí OHaS
---------------------------
zprostředkovat kontakt mezi ZOOparkem Chomutov a p. Slaninou ve věci zapůjčení sklopce na odchyt zvířat.


 
 
Usnesení RaMěst č.367/98  z 13.7. 1998
Pravidla pro výběr zhotovitelů
------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
"Pravidla pro výběr zhotovitelů" 
a
u k l á d á
všem organizačním článkům MěÚ
-----------------------------
podle těchto pravidel postupovat.

REVOKOVÁNO usn. č. 182/99 ze dne 12. 4. 1999 - článek 2.), odst. 3
      usn. č. 662/99 ze dne 6. 12. 1999 - celé usnesení

 
 
Usnesení RaMěst č.368/98  z 13.7. 1998
Psí útulek - přemístění kotců
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e c h v a l u j e
přemístění kotců z Jirkova a jejich umístění v areálu psího útulku v Chomutově a
u k l á d á
OSMM
----
uskutečnit odprodej kotců.

 
 
Usnesení RaMěst č.369/98  z 13.7. 1998
Bezplatné parkování na nám. 1. máje - redakce týdeníku Nástup
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
bezplatné parkování pro redakci Nástupu a
u k l á d á
OHaS
----
zajistit uzavření smlouvy mezi týdeníkem Nástup a městem Chomutov, podle níž bude parkování kompenzováno inzercí.


 
 
Usnesení RaMěst č.370/98  z 13.7. 1998
Parkování na nám. 1. máje, CV
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
-----------------------------
vyhodnotit ve spolupráci s MěPo a PČR vliv povolení parkování na nám. 1. máje na dopravní situaci ve středu města a ekonomický přínos.


 
 
Usnesení RaMěst č.371/98  z 13.7. 1998
Žádost o převedení dlažebních kostek
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod 200 m2 dlažebních kostek v majetku města Chomutova spravovaných TSmCh pro účely vydláždění selského dvora v PZOO v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.372/98  z 13.7. 1998
Dar města Chomutova kaunasské zoologické zahradě v Litvě
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit věcný dar - tahr himalájský v ceně 3.000,- Kč partnerské zahradě Podkrušnohorského zooparku v litevském Kaunase u příležitosti 60. výročí jejího založení.


 
 
Usnesení RaMěst č.373/98  z 13.7. 1998
Návrhy vycházející z jednání BK dle zápisu ze dne 26. 6. 1998
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze dne 26. 6. 98 kromě těchto bodů:
- 2.18., kde schvaluje přidělení přístřeší p. Bohumíru Plesarovi ve formě bytu 1+1 na adrese Jirkovská 5008, CV
- 5.5., který je vypuštěn
- 6.12., který vrací k dalšímu projednání v BK
a dále
r e v o k u j e
- dle bodu 3.2. usn. č. 193/98 ze dne 6. 4. 1998 v bodě 3.11.
- dle bodu 5.1. usn. č. 309/98 ze dne 8. 6. 1998 v bodě 5.1.
- dle bodu 6.11. usn. č. 348/93/34 ze dne 10. 6. 1993.

 
 
Usnesení RaMěst č.374/98  z 13.7. 1998
Rozdělení fin. příspěvků sportovním a zájmovým organizacím
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit předložený materiál s tím, že v bodě 2 a 3 doporučuje zvýšit příspěvek na dvojnásobek.


 
 
Usnesení RaMěst č.375/98  z 13.7. 1998
Poskytnutí finančního příspěvku
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
poskytnutí fin. příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Oddíl výpočetní techniky a programování ORION - Česká tábornická unie Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.376/98  z 13.7. 1998
Rozpočtová změna č. 31
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 1, položka 4116 o částku 738.000,- Kč - ÚZ 31565
- zvýšení výdajů orj. 17, odd§ 3741, položka 5331 o částku 738.000,- Kč - ÚZ 31565


 
 
Usnesení RaMěst č.377/98  z 13.7. 1998
Zpráva o současném stavu telefonní ústředny
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Kubičárové, vedoucí OVIS
---------------------------
vyhlásit VŘ na dodávku Telefonní ústředny pro budovu MěÚ, Zborovská 4602 a budovu RADNICE, nám. 1. máje dle bodu a) této zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.378/98  z 13.7. 1998
VŘ - oprava fasád, oken a klempířských prvků čp. 89, nám. 1. máje, CV
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Oprava fasád, oken a výměna klempířských prvků na domě čp. 89, nám. 1. máje, Chomutov a oprava střechy a zateplení přístavku v zadním traktu téhož domu" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
podpisem smlouvy.

 
 
Usnesení RaMěst č.379/98  z 13.7. 1998
VŘ - pronájem krytu CO v domě čp. 3662 na Žižkově nám., CV
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
1) s c h v a l u j e
pronájem NP - 1/2 krytu CO o vým. 40 m2 v suterénu domu čp. 3662 Žižkovo   nám., CV p. Věře Nechvátalové, bytem CV, Palackého 4279 za účelem zřízení čajovny včetně prodeje čajů za nabídnuté roční nájemné ve výši 15.600,- Kč 
na dobu neurčitou s tím, že je nutné při zásobování provozovny respektovat instalované dopravní značení.
Žadatelka si zajistí u OSS změnu využití NP.
2) s c h v a l u j e
pronájem NP - 1/2 krytu CO o vým. 40 m2 v suterénu domu čp. 3662 Žižkovo nám., CV p. Renatě Kavkové, bytem CV, Legionářská 3879 za účelem zřízení masérského salonu (sportovní a relaxační masáže) za nabídnuté roční nájemné ve výši 15.600,- Kč na dobu neurčitou s tím, že je nutné při zásobování provozovny respektovat instalované dopravní značení.
Žadatelka si zajistí u OSS změnu využití NP.


 
 
Usnesení RaMěst č.380/98  z 13.7. 1998
Rozpočtová změna č. 32 - rekonstrukce domu čp. 1510 Zborovská ul., CV
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 32 o navýšení ceny za dílo ve výši 179.145,- Kč z titulu odsouhlasených víceprací na stavbě rekonstrukce 7 b.j. ul. Zborovská čp. 1510, CV:
- snížení výdajů org.j. 02, odd. 64 § 09, položka 6901 o 179.145,- Kč
- zvýšení výdajů org.j. 02, odd. 36 § 12, položka 6121, organizace 9705 
o 179.145,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.381/98  z 13.7. 1998
VŘ - "Kompletní rekonstrukce stáje v areálu ZOOparku Chomutov"
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Kompletní rekonstrukce stáje v areálu ZOOparku Chomutov" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
podpisem smlouvy o dílo na podkladě vyhodnocení komise pro posouzení a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky na výše uvedenou stavbu.
 
 
Usnesení RaMěst č.382/98  z 13.7. 1998
Rozpočtová změna č. 33 - zajištění měst. opevnění ul. Mánesova, CV
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
zajistit odstranění havárie městského opevnění dle důvodové zprávy a uzavřít "Smlouvu o dílo" s firmou Geoindustria a.s. divize Proboštov u Teplic a
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů org.j. 01 (OE), odd. 64 § 09, položka 5901 (rezerva) o částku 175.000,- Kč
- zvýšení výdajů org.j. 02, odd. 33 § 21, položka 5171, organizace 9804 o částku 175.000,- Kč