Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 13.9. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.441/99  z 13.9. 1999
Informace o jednání s MěLá
--------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informaci.


 
 
Usnesení RaMěst č.442/99  z 13.9. 1999
Žádost o poskytnutí půjčky na studium
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
poskytnutí půjčky zaměstnancům MěÚ na studium dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.443/99  z 13.9. 1999
Návrh o některých náhradách výdajů a odměňování matrikářek, členů zastupitelstva a hudebníků činných při občanských obřadech
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod s připomínkami dle zápisu ze schůze MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.444/99  z 13.9. 1999
Organizační opatření starosty města pro ředitele organizací
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
organizační opatření starosty města pro ředitele organizací řízených a spravovaných Městem Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.445/99  z 13.9. 1999
Organizační zabezpečení MZ 29. 9. 1999
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.446/99  z 13.9. 1999
Návrh odměn členům MěRa za III. čtvrtletí 1999
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.447/99  z 13.9. 1999
Návrh odměn předsedům komisí MěRa za III. čtvrtletí 1999
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod na jednání MěRa dne 27. 9. 1999 a
u k l á d á
zástupcům starosty města
------------------------
připravit kritéria pro výplatu odměn předsedům komisí MěRa.


 
 
Usnesení RaMěst č.448/99  z 13.9. 1999
Rozdělení fin. prostředků organizacím
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozdělení finančních příspěvků dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.449/99  z 13.9. 1999
Návrh na zrušení OZV
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
d o p o r u č u j e  MZ
zrušit obecně závaznou vyhlášku "O udržování čistoty na území města Chomutova" v plném rozsahu z důvodu jejího rozporu se současnou legislativou a řešením udržování čistoty na území města v jiných OZV Města.


 
 
Usnesení RaMěst č.450/99  z 13.9. 1999
Navýšení dotace pro MÚSS Chomutov pro rok 1999
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh na navýšení dotace pro MÚSS a
o d k l á d á  jej.

 
 
Usnesení RaMěst č.451/99  z 13.9. 1999
Změny ÚP sídelního útvaru CV - JI - schválení textu zadání
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
d o p o r u č u j e  MZ
ke schválení text "Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov".

 
 
Usnesení RaMěst č.452/99  z 13.9. 1999
Rozpočtová změna č. 34
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 03 (OŽPaR), položka 4152 (neinvestiční přijaté dotace od mezinárodního institutu) o částku 92.288,21 Kč
- zvýšení výdajů orj. 03, odd§ 3791 (mezinárodní spolupráce v životním prostředí), pol. 5169 (nákup služeb) o částku 92.288,21 Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.453/99  z 13.9. 1999
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP o vým. 158,04 m2 ve 2. posch. domu čp. 13 na nám. 1. máje v CV p. Ladislavu Bartošovi - fotograf, bytem Žamberk, Kameničná 39, za účelem zřízení fotoateliéru a k využívání NP pro kancelářskou činnosti za roční nájemné ve výši 44.250,- Kč na dobu neurčitou.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem garáže č. 362 o vým. 17,50 m2 (jedná se o dvougaráž) pod obytným domem čp. 3963 v ul. Sluneční, CV p. Editě Malotínové, bytem CV, V. Nezvala 4673, za roční nájemné ve výši 3.660,- Kč na dobu neurčitou.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (problematika čp. 46 v ul. Revoluční, CV).

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á 
tento bod (instalace nadzemního vedení na domech v majetku Města Chomutov čp. 5102 - 5105 Kamenná, CV).5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
p. Z. Holubičkové, bytem CV, Písečná 5044 - nájemkyni dvou NP v objektu čp. 5306 "FLORA" na sídl. Písečná, CV
- umoření zbylé proinvestované částky z dlužného nájemného
- sepsání uznání dluhu
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit splátkový kalendář na částku 127.488,- Kč s platností od 1. 10. 1999 na měsíční splátky ve výši 5.000,- Kč (25 měsíců x 5.000,- Kč a 1 měsíc x 2.488,- Kč).

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (žádost o snížení nájemného v NP čp. 4757 Mánesova ul., CV - MěLá).

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (rozšíření pronájmu NP v čp. 4757 Mánesova ul., CV - MěLá).

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OMP
---
zveřejnit záměr přechodu nájmu části NP v přízemí objektu čp. 4170 "JITŘENKA" ul. Jiráskova, CV o celk. vým. 425,5 m2 užívané k provozování řeznictví a bufetu z p. Sajlera na p. Vostrého a p. Čapka.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (problematika užívání ppč. 4745/3, 4748, 4750/3, 4751/3, 4752/3 a 4753/2 v k.ú. CV I).

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
umístění 2 ks reklamních tabulí na části oplocení ppč. 4801/33 v k.ú. CV I Podkrušnohorskému zooparku Chomutov, v zast. ředitele MVDr. Přemysla Rabase, na dobu neurčitou a
p o v ě ř u j e
MVDr. Rabase, ředitele PZOO
---------------------------
uzavřením příslušných NS.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 6125/137 o vým. 12 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ostatní plochy, p. Josefu Novotnému, bytem Údlice, Lázeňská 101, za účelem umístění novinového stánku, za roční nájemné 21.700,- Kč, na dobu 2 let.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 3603/3 o vým. 20 m2 v k.ú. CV I, p. Karlu Štěpánkovi, bytem CV, K. Buriana 3581, za účelem umístění prodejního stánku občerstvení, za roční nájemné 23.610,- Kč na dobu určitou, s účinností od 1. 7. 1999 do 1. 7. 2002.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem částí ppč. 4927/2 vedené v KN jako orná půda a ppč. 4929/1 vedené v KN jako louka v k.ú. CV I k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou, a to:
- manželé Milan a Zdena Pokrývkovi, bytem CV, 17. listopadu 4791, část ppč. 4929/1 o vým. 510 m2, za 510,- Kč/rok
- p. Rotraut Jetenská, bytem CV, Blatenská 3992, část ppč. 4929/1 o vým. 400 m2 a část ppč. 4927/2 o vým. 80 m2, za 480,- Kč/rok
- p. Miroslav Babka, bytem CV, Tylova 1961, část ppč. 4929/1 o vým. 160 m2 a část ppč. 4927/2 o vým. 140 m2, za 300,- Kč/rok.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 4959 o vým. 888 m2, ppč. 4961 o vým. 112 m2, vedených v KN jako zahrada, ppč. 4960 o vým. 43 m2, vedené v KN jako ostatní plochy v k.ú. CV I, p. Václavu Říčkovi, bytem CV, Blatenská 1454, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 1.043,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 4958 o vým. 1148 m2 a ppč. 4957 o vým. 140 m2 v k.ú. CV I, vedených v KN jako zahrada, p. Alence Jakubcové, bytem CV, Blatenská 1529 k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 1.288,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 4435/3 o vým. 3699 m2, pč. 4435/4 o vým. 1040 m2 a ppč. 4435/5 o vým. 1920 m2, vedených v KN jako ostatní plochy v k.ú. CV I, k zahrádkářským účelům ČSZ Chomutov, ZO "Mýto", za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 6.659,- Kč/rok, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a se závazkem nájemce zpřístupnit parcelu pronajimateli a jím pověřeným pracovníkům za účelem provádění přípravných prací budování průmyslových objektu, tj. k prohlídce, zaměření a vytýčení pozemku.
17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
OMP
---
dopracovat variantu č. 1

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 3003/1 o vým. 80 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy, p. Evě Padyšákové, bytem CV, Křižíkova 1105, k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 80,- Kč/rok, s účinností od 1. 8. 1999 na dobu neurčitou.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
odložit prodej domu čp. 1006 s ppč. 2513 (st. pl.) o vým. 210 m2 a ppč. 2514 (zahrada) o vým. 148 m2 v ul. Vršovců v k.ú. CV I do doby vyrovnání finančního závazku nájemkyně NP.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 2490/2 v k.ú. CV I o vým. 24 m2 (ost. plocha) manželům Fischerovým, bytem CV, Na Příkopech 3698.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru směny ppč. 2492/2 (komunikace) ve spoluvlastnictví p. Ťažké a p. Boudy za část ppč. 66 ve vlastnictví Města Chomutov, vše v k.ú. CV I.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. č. 10/98-N/11: zveřejnění prodeje formou VŘ ppč. 2333/1 v k.ú. CV I v ul. Na Bělidle o vým. 915 m2 za účelem výstavby RD dle schválených pravidel pro prodej těchto pozemků a schválit zamítnutí prodeje ppč. 2333/1 o vým. 915 m2 s tím, že bude ponechán jako územní rezerva žadatelům v pronájmu.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OMP
---
požádat spec. stavební úřad o zřízení věcného břemene na ppč. 5885/250 (místní komunik. I tř.) a to ve smyslu ust. § 17 odst. 3 zák. č. 13/97 Sb., a to za úplatu, zbytek parcel nechat ve vlastnictví p. Míchalové s tím, že o ně Město nemá zájem.

REVOKOVÁNO usn. č. 547/99/16 ze dne 1. 11. 199924.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odkoupení obytného domu o 5 objektech čp. 4258 - 4262 na Palackého ul, CV včetně pozemků za cenu nabídnutou 6.000.000,- Kč.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru směny části ppč. 2333 (zahrada) ve vlastnictví manželů Podmanických za část ppč. 2332 o stejné výměře ve vlastnictví Města Chomutov, vše v k.ú. CV II.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat své usn. č. 138/96/8 ze dne 27. 11. 1999 a schválit vydání nemovitosti čp. 1078 se st. pč. 2544 v k.ú. CV I do vlastnictví oprávněné osoby, p. Doris Segal, bytem Dublin, Irsko.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
bod stažen z programu

28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (odprodej ppč. 6125/222 a 6125/223 v k.ú. CV I).

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej části ppč. 1750 v k.ú. CV II do vlastnictví manželů Kolínských, bytem CV, Stavbařská 4618.

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat část usn. č. 039/99/13 ze dne 26. 5. 1999, kterou byl schválen odprodej pozemku odděleného z ppč. 493/1 v k.ú. CV I manželům Niklovým, bytem CV, Okrajová 4841
a
u k l á d á
OMP
---
vyhlásit VŘ na ppč. 493/34 o výměře 18 m2 v k.ú. CV I.

REVOKOVÁNO usn. č. 547/99/1 ze dne 1. 11. 1999

31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod k dopracování OMP (odprodej části ppč. 3097 a části ppč. 3104/1 o celk. vým. 110 m2 v k.ú. CV II za účelem zajištění přístupu k ppč. 3058 a rozšíření zahrady).

32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění odprodeje části ppč. 5312/37 v k.ú. CV I za účelem budoucího záměru výstavby garáže a zajištění bezproblémového přístupu k této stavbě.

33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej ppč. 659/1, 661/1, 661/2, 661/3, 678/4, 681/2 a části ppč. 681/1 v k.ú. CV I do vlastnictví firmy ATL - autolakovna, se sídlem v CV, Partyzánská 14 za účelem rozšíření podnikatelských aktivit v oboru autoslužeb a dobudování kompletního autoservisu.

34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění odprodeje části ppč. 361, části ppč. 354 a ppč. 357/3 v k.ú. CV I za účelem výstavby dílny - garáže a zřízení zahrádky k domu čp. 1727.

35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 4201 o vým. 31 m2 a ppč. 4202/2 o vým. 281 m2 v k.ú. CV I spol. MONEST spol. s r.o., za účelem zajištění přístupu k ppč. 4201 a 4202/2 v k.ú. CV I za cenu 67.260,- Kč (tj. cena dle ZP).

36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 2485/5 o vým. 459 m2 v k.ú. CV II do vlastnictví manželů Petra a Jaroslavy Penkových, bytem CV, Komenského 3717/13 za cenu běžnou 50.490,- Kč (tj. 110,- Kč/m2).

37.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 2009/1 v k.ú. CV I vlastníkovi objektu čp. 4083 na ppč. 2003 v ul. V. Nezvala.

38.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 3726 o vým. 416 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV I.

39.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej části ppč. 372/1 v k.ú. CV II do vlastnictví p. Josefa Káni, bytem CV, Šafaříkova 2633 za účelem zajištění parkovací plochy pro služební vozidlo.

40.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění odprodeje ppč. 3216/1 o vým. 2694 m2 v k.ú. CV II za účelem rozšíření zahrady, se záměrem.41.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově 
d o p o r u č u j e  MZ
trvat na svém usn. č. 039/99/9 ze dne 26. 5. 1999.
V případě, že manželé Žežulkovi nebudou mít o odprodej pozemku zájem, MR
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 5316/5 o vým. 263 m2 v k.ú. CV I pro manž. Žežulkovi za cenu 263,- Kč/rok, a to s platbou zpětně za 3 roky.

42.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
vyhovět žádosti p. Jaroslava Sláničky ve věci zrušení části čl. V. kupní smlouvy č. 80/POM/93/Pr ze dne 23. 7. 1993, týkajícího se předkupního práva Města Chomutov k domu č.p. 1306 ve Škroupově ul. v CV.

43.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e  MZ
revokovat své usn. č. 069/99/43 ze dne 25. 8. 1999.

44.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a   a   b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a dále
s o u h l a s í
s uzavřením dodatku k NS s TEPLEM Chomutov na výměníkovou stanici, hydroforovou stanici, měření a regulaci a současně pověřuje tuto společnost správou celého objektu čp. 4512 v Bezručově ul. v CV.


 
 
Usnesení RaMěst č.454/99  z 13.9. 1999
Rozpočtová změna č. 16
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 02, oddíl 37 § 41, položka 6121, org. 9805 o částku 980.507,- Kč
zvýšení výdajů orj. 02, oddíl 61 § 71, položka 5191 o částku 980.507,- Kč
 
 
Usnesení RaMěst č.455/99  z 13.9. 1999
Rozpočtová změna č. 24
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů:
orj. 02, odd. 36 § 12, položka 6121 o částku 5.709.350,00 Kč
orj. 01, položka 8126 o částku 13.277.497,20 Kč
orj. 01, odd. 64 § 09, položka 5901 o částku 10.811.352,80 Kč
celkem: 29.798.200,00 Kč
- zvýšení výdajů :
orj. 02, odd. 61 § 71, položka 5169 o částku 1.000.000,00 Kč
orj. 02, odd. 61 § 71, položka 5362 o částku 500.000,00 Kč
orj. 02, odd. 36 § 39, položka 6130 o částku 1.900.000,00 Kč
orj. 02, odd. 61 § 71, položka 5499 o částku 100.000,00 Kč
orj. 02, odd. 61 § 71, položka 5192 o částku 50.000,00 Kč
orj. 02, odd. 36 § 12, položka 5151 o částku 80.000,00 Kč
orj. 02, odd. 36 § 12, položka 5154 o částku 40.000,00 Kč
orj. 02, odd. 36 § 39, položka 6121, org. 9902 o částku 25.000.000,00 Kč
orj. 02, odd. 33 § 19, položka 6121, org. 552 o částku 478.200,00 Kč
orj. 02, odd. 33 § 22, položka 5171, org. 9803 o částku 650.000,00 Kč
celkem: 29.798.200,00 Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.456/99  z 13.9. 1999
Poskytnutí věcného daru Policii ČR
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit použití věcného daru - výpočetní techniky pro potřeby Dopravního inspektorátu Policie ČR okr. ředitelství Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.457/99  z 13.9. 1999
Rozpočtová změna č. 33
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 02, odd§ 3639, položka 3111 o částku 25.000.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 01, odd§ 6310, položka 2141 o částku 1.843.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 02, odd§ 3612, položka 2132 o částku 478.200,- Kč
- snížení příjmů orj. 18, odd§ 3612, org. 005, položka 2133 o částku 237.048,- Kč- zvýšení výdajů orj. 18, odd§ 3612, položka 5213, org. 005 o částku 13.208.306,20 Kč
- zvýšení výdajů orj. 18, odd§ 3612, položka 5213, org. 005 o částku 597.418,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 06, odd§ 3612, položka 5152 o částku
667.075,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02, odd§ 3612, položka 5152 o částku 1.800.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 01, odd§ 6409, položka 5901 o částku 10.811.352,80 Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.458/99  z 13.9. 1999
Rekonstrukce zadního traktu radnice č.p. 99 a 155, změna dispozičního řešení po umístění OMP, OŠaK a MěPo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o stavebních úpravách č.p. 99 a 15 a
b e r e    ji    n a   v ě d o m í
v rozsahu předložených změn.


 
 
Usnesení RaMěst č.459/99  z 13.9. 1999
Rozpočtová změna č. 15
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 01, odd. 64 § 09, položka 5901 o částku 800.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02, odd. 22 § 19, položka 6121 org. 9903 o částku 800.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.460/99  z 13.9. 1999
Rozpočtová změna č. 31
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01, položka 4222 o částku 2.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02, odd. 36 § 39, položka 6121 org. 9902 o částku 2.000.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.461/99  z 13.9. 1999
Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslova
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OTIS
-----------------------------
vyhlásit ve spolupráci se SČP, a.s. VŘ na zpracovatele projektové dokumentace "Přeložka plynového potrubí a dalších inženýrských sítí a rekonstrukce komunikace ul. Přemyslova", projednat s dotčenými organizacemi podíl na financování této dokumentace a následně informovat městskou radu.
 
 
Usnesení RaMěst č.462/99  z 13.9. 1999
Náhrady škod
------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu odborné pracovní skupiny (OPS), která se zabývá projednáváním náhrad škod,
s c h v a l u j e :
A) odvolání člena z OPS JUDr. Dagmar Spitzerovou dle důvodové zprávy

B) uhrazení škody 1.031,60 Kč v plné výši p. Jindřichem Weinertem za ztrátu donucovacích prostředků a ústrojových součástek

C) uhrazení regresu pojišťovny Universal, a.s. Liberec ve výši 3.076,- Kč dle důvodové zprávy

D) uhrazení regresu pojišťovny Universal, a.s. Liberec ve výši 717,- Kč dle důvodové právy

E) uhrazení regresu Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem ve výši 2.325,- Kč dle důvodové zprávy

F) proplacení náhrady vzniklých škod následujícím poškozeným ve výši 1.450,- Kč dle důvodové zprávy
- Einger Pavel - 250,- Kč
- Šotolová Ivana - 100,- Kč
- Bureschová Martina - 220,- Kč
- Urerová Iveta - 400,- Kč
- Kropáček Tomáš - 480,- Kč

G) odepsání částky ve výši 3.500,- Kč po zemřelém Vladimíru Štíbrovi za poskytnutou půjčku OSVaZ MěÚ,

d o p o r u č u j e  MZ
a) ke schválení odepsání 2 ks plynových kotlů v celkové částce 58.260,- Kč dle důvodové zprávy
b) ke schválení, aby částka ve výši 6.686,60 Kč za nadspotřebu vody v ul. Přemyslova čp. 1231, CV byla uhrazena Městem Chomutov a ne nájemníky a
u k l á d á
p. Skalické, pov. vedoucí OBH
-----------------------------
povinnost zajistit častější kontrolu v bytových domech v majetku Města, aby se takové případy v budoucnu neopakovaly
c) ke schválení odepsání pohledávek nájemného a služeb s tím spojených v celkové výši 190.232,- Kč
(SQUADRA s.r.o. - 41.878,- Kč
CHEPA s.r.o. - 34.213,- Kč
QARK, s.r.o. - 21.293,- Kč
DOSPRA, s.r.o. - 75.349,- Kč
TEPLO Chomutov - 17.499,- Kč)
a dále
o d k l á d á
bod č. 4) důvodové zprávy do příštího jednání.


 
 
Usnesení RaMěst č.463/99  z 13.9. 1999
Zásady prodeje bytového fondu
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
ústní zprávu o přípravě zásad prodeje bytového fondu