Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 13.11. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.591/00  z 13.11. 2000
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada Města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.592/00  z 13.11. 2000
Problematika Bezručova údolí
----------------------------
Rada Města Chomutova
u k l á d á
ing. Šťastnému, vedoucímu OMP (ve spolupráci s ing. Petříkovou)
---------------------------------------------------------------
- zajistit znalecké posudky na předmětné pozemky v lokalitě Bezručova údolí
- předložit návrh vytipování pozemků vhodných ke směně.


 
 
Usnesení RaMěst č.593/00  z 13.11. 2000
Cenový výměr pro odpady
-----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
- cenový výměr, který stanovuje cenu pro fyzickou osobu na měsíc a rok 2001 ve výši 28,- Kč
- cenu pro spádové obce, kde svoz zajišťují TSmCh dle důvodové zprávy
- cenu pro ostatní původce produkující odpad zařazený dle katalogu odpadů jako odpad komunální a využívající systém svozu a zneškodňování odpadu na území města dle důvodové zprávy
- požadavek úhrady nákladů za likvidaci velkoobjemového odpadu ("černých skládek" umístěného na pozemcích města od majitelů a správců domů, u jejichž stanoviště se odpad nachází
a dále
u k l á d á
PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaR
--------------------------------
oznámit cenu za svoz a zneškodňování komunálního odpadu všem vlastníkům a správcům domů.
 
 
Usnesení RaMěst č.594/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 61
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 4116 (ostatní neinvest. dotace přijaté ze SR) o částku 861.650,- Kč ÚZ 29013 a o částku 127.960,- Kč ÚZ 29014
- zvýšení výdajů orj. 31 (MěLe), odd§ 1031 (pěstební činnost), položka 5331 (neinvest. dotace příspěvkovým organizacím o částku 861.650,- Kč ÚZ 29013 a o částku 127.960,- Kč ÚZ 29014


 
 
Usnesení RaMěst č.595/00  z 13.11. 2000
Problematika SEX - SHOPU v ul. Na Příkopech, CV
-----------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
tento bod a
o d k l á d á
jej do doby podání dalších informací ředitele ZŠ ul. Na Příkopech, CV.
T: MR 4. 12. 2000


 
 
Usnesení RaMěst č.596/00  z 13.11. 2000
Návrh rozpočtu na rok 2001 - II. čtení
--------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předložený materiál a
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
-----------------------------
vyčíslit použití příspěvku na provoz dle návrhu do činností, ve kterých bude příspěvek města použit a které budou předmětem fakturace Městu Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.597/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 63
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (OE), položka 1335 (poplatky za odnětí lesní půdy) o částku 1.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 32, odd§ 3419 (SSZ s.r.o.), položka 5213 (neinvest. dotace právnickým osobám) o částku 1.000.000,- Kč
 
 
Usnesení RaMěst č.598/00  z 13.11. 2000
Návrh na rozdělení finančních příspěvků organizacím
---------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
návrh na rozdělení finančních příspěvků organizacím,
s c h v a l u j e
navržené příspěvky do výše 20.000,- Kč se změnou uvedenou v zápisu RM a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit příspěvek nad 20.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.599/00  z 13.11. 2000
Zhodnocení doručovatelské činnosti MěÚ za rok 2000
--------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
prodloužení doručovatelské činnosti MěÚ Chomutov pouze v případě, že tato činnost bude spojena s úhradou nákladů na vytvoření VPP Úřadem práce Chomutov a
p o v ě ř u j e
p. Kubičárovou, vedoucí OVIS
----------------------------
jednáním v této záležitosti s Úřadem práce v průběhu měsíce prosince a následně pak sepsání "dohody o vytvoření VPP" mezi MěÚ Chomutov a Úřadem práce Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.600/00  z 13.11. 2000
Použití znaku města (spol. Marshall s.r.o. Liberec)
---------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
užití znaku města na informačně - komerční bulletin "Průvodce občana a podnikatele" vydávaný společností Marshall s.r.o., Liberec.


 
 
Usnesení RaMěst č.601/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 62
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a   a  s c h v a l u j e
- zvýšení příjmů orj. 07, pol. 4152 o částku 44.805,90
- zvýšení výdajů orj. 07, odd§ 3319, pol. 5169 o částku 44.805,90 Kč.
 
 
Usnesení RaMěst č.602/00  z 13.11. 2000
Smlouva o výpůjčce - Poslední pták Krušných hor
-----------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
smlouvu o výpůjčce č. xx/0004/B/00/Mi.


 
 
Usnesení RaMěst č.603/00  z 13.11. 2000
Zřízení Rady školy (ZŠ Heyrovského, CV)
---------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
1) z ř i z u j e
Radu školy při ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

2) j m e n u j e
jako zástupce Města p. Janu Beznoskovou, ing. Lenku Petříkovou a p. Miroslavu Schönbekovou.


 
 
Usnesení RaMěst č.604/00  z 13.11. 2000
Dopis p. Vaňka
--------------
Rada Města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Vaňka.


 
 
Usnesení RaMěst č.605/00  z 13.11. 2000
Vyřazení movitých věcí z majetku města
--------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a  a   b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu likvidační komise a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit vyřazení, převod a prodej majetku města dle důvodové zprávy kromě psacího stroje zn. Continental.


 
 
Usnesení RaMěst č.606/00  z 13.11. 2000
Okružní křižovatka - AN (přeložky podzem. sítí - převody)
---------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit převody přeložených podzemních inženýrských sítí dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.607/00  z 13.11. 2000
Okružní křižovatka - AN (trol. trakční vedení)
----------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
postup úhrady dle předložené důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.608/00  z 13.11. 2000
Okružní křižovatka - AN (oprava Palackého ul.)
----------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
čerpání finančních prostředků na shora uvedenou stavbu jako dodatek dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.609/00  z 13.11. 2000
VŘ - oprava komunikace a chodníku ul. Čechova, CV
-------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Oprava komunikace a chodníků ul. Čechova, CV", kterým bude firma Vodohospodářská stavební společnost s r.o. Chomutov dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.610/00  z 13.11. 2000
VŘ - rekonstrukce ul. Václavská a ul. Lužická
---------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Rekonstrukce ul. Václavská a ul. Lužická" firmou Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, Teplice.


 
 
Usnesení RaMěst č.611/00  z 13.11. 2000
VŘ - rekonstrukce ul. Přemyslova, CV
------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Rekonstrukce ul. Přemyslova dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.612/00  z 13.11. 2000
VŘ - stavební úpravy pavilonu "C" Cihlářská ul., CV
---------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Stavební úpravy pavilonu "C", Cihlářská ul., CV", kterým bude firma KAPPA - Ing. Janda, Chomutov, Moravská 47 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.613/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 46
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 01, položka 4116 o částku 580.000,- Kč
- zvýšení výdajů "Rekonstrukce Kostela sv. Kateřiny" org. jedn. 17, odd. 33 § 22, položka 5171, org. 9502 ÚZ 34054 o částku 580.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.614/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 47
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 01, položka 4216 o částku 2.016.000,- Kč
- zvýšení výdajů "Rekonstrukce hřiště 8. ZŠ ul. Školní" org. jedn. 17, odd. 34 § 29, položka 6121, org. 2033 ÚZ 33549 o částku 2.016.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.615/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 49
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů "Reko vozovky ul. Václavská, Lužická" org. jedn. 17, odd. 22 § 12, položka 6121, org. 2037 o částku 1.002.452,40 Kč
- zvýšení výdajů "Reko komunikace Kamenná, včetně podchodu" org. jedn. 17, odd. 22 § 12, položka 6121 o částku 1.002.452,40 Kč.

 
 
Usnesení RaMěst č.616/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 51
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a   a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 01, položka 4211 o částku 3.500.000,- Kč
- zvýšení výdajů
"Kamencové jezero - reko mola II. etapa" org. jedn. 17, odd. 34 § 29, položka 6121, org. 2016 ÚZ 17534 o částku 700.000,- Kč
"Kamencové jezero - reko soc. zařízení" org. jedn. 17, odd. 34 § 29, položka 5171, org. 2017 ÚZ 17534 o částku 2.800.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.617/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 57
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a   a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů
"Reko vozovky ul. Václavská, Lužická" org. jedn. 17, odd. 22 § 12, položka 6121, org. 2037 o částku 650.000,- Kč
"Nákup stánků na Vánoce" org. jedn. 17, odd. 36 § 39, položka 5137, org. 2034 o částku 1.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů "Nákup stánků na Vánoce" org. jedn. 32, odd. 36 § 39, položka 6313 o částku 1.650.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.618/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 58
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů "Veřejné osvětlení - reko Pražská" org. jedn. 17, odd. 36 § 31, položka 5171, org. 2019 o částku 434.519,- Kč
- zvýšení výdajů "Reko hřbitovní zdi" org. jedn. 17, odd. 36 § 39, položka 5171, org. 2023 o částku 434.519,- Kč.

 
 
Usnesení RaMěst č.619/00  z 13.11. 2000
Rozpočtová změna č. 59
----------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů "Zařízení do školních jídelen" org. jedn. 17, odd. 31 § 13, položka 6121 o částku 900.000,- Kč
- zvýšení výdajů "Zařízení do školních jídelen"
- org. jedn. 07, odd. 31 § 13, položka 6351, org. 302 o částku 100.000,- Kč
- org. jedn. 07, odd. 31 § 13, položka 6351, org. 303 o částku 150.000,- Kč
- org. jedn. 07, odd. 31 § 13, položka 6351, org. 305 o částku 200.000,- Kč
- org. jedn. 07, odd. 31 § 13, položka 6351, org. 306 o částku 100.000,- Kč
- org. jedn. 07, odd. 31 § 13, položka 6351, org. 307 o částku 200.000,- Kč
- org. jedn. 07, odd. 31 § 13, položka 6351, org. 313 o částku 150.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.620/00  z 13.11. 2000
Dopis p. Fiska
--------------
Rada Města Chomutova
o d k l á d á
teto bod z jednání.


 
 
Usnesení RaMěst č.621/00  z 13.11. 2000
Žádost o vyjmutí prodeje domu z veřejné aukce
---------------------------------------------
Rada Města Chomutova
n a v r h u j e  ZM
vyjmout dům čp. 1416 Škroupova ul., CV z veřejné aukce.


 
 
Usnesení RaMěst č.622/00  z 13.11. 2000
Organizační zabezpečení jednání ZM dne 29. 11. 2000
---------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 29. 11. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.623/00  z 13.11. 2000
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (odprodej ppč. 661/4, 678/4, 681/2, 681/3, 681/4 v k.ú. CV I).

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 3003/1 o vým. 80 m2 vedené v KN jako ostatní plocha v k.ú. CV I do podílového spoluvlastnictví manž. Padyšákovým, bytem CV, Křižíkova 1105/12 a manž. Řádkovým, bytem CV, Sluneční 3980 za cenu 8.800,- Kč (tj. 110,- Kč/m2).

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit v rámci stavby "Přeložka silnice I/7 CV - Křimov - Hora Sv. Šebestiána" prodej ppč. 3076/6, 3076/7, 3076/8 a 3076/16 v k.ú. Spořice do vlastnictví ČR ŘSD za cenu 167.280,- Kč.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit vykoupení pč. 2407/9 v k.ú. CV I od DÚK s.p. Most za cenu dle ZP, tj. 9.220,- Kč.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit majetkoprávní vypořádání pč. 5165 v k.ú. CV I formou notářského narovnání o uznání vlastnictví ve prospěch p. Gráfové a p. Kvolka.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit řešení problematiky mezi Městem Chomutov a Holdingem Chomutov a.s. v konkursu, dle důvodové zprávy.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu čp. 3445 na st. pč. 3584 o vým. 200 m2 v Bělohorské ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Hany a Václava Hercíkových, manž. Jany a Jiřího Kalašových, manž. Karla a Jaroslavy Horákových, p. Milana Slabihouda a manž. Bedřicha a Marcely Zázvorkových, všichni bytem CV, Bělohorská 3445, za kupní cenu dohodnutou, tj. 751.754,- Kč.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu čp. 3443 na st. pč. 3581 o vým. 249 m2 v Edisonově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví p. Jarmily Karlíkové, p. Jitky Grunwaldové, manž. Vlastimila a Miroslavy Pavlíčkových, manž. Petra a Marie Ročeňových a manž. Pavly a Jana Nucových, všichni bytem CV, Edisonova 3443, za kupní cenu dohodnutou, tj. 1.037.177,- Kč.9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zařazení domu čp. 4495 se st. pč. 4865/34 o vým. 310 m2, s částí ppč. 4865/53 a částí ppč. 4865/1 v Kundratické ul. v k.ú. CV I do seznamu objektů určených k odprodej v souvislosti s privatizací bytového fondu.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zařazení domu čp. 3665 se st. pč. 2414/1 o vým. 242 m2, domu čp. 3666 se st. pč. 2414/2 o vým. 214 m2, domu čp. 2667 se st. pč. 2414/3 o vým. 212 m2 a části ppč. 2414/4 v Palackého ul. v k.ú. CV I do seznamu objektů určených k odprodeji v souvislosti s privatizací bytového fondu.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
schválit žádost uživatelů bytů v domech nacházejících se v lokalitě "u nemocnice", jmenovitě čp. 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3433, 3431, 3431, 3429 a 3427 v ul. Bělohorská a Edisonova a
t r v á
na jejich odprodej v souladu s pravidly stanovenými pro prodej nemovitostí z majetku Města Chomutov.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
n e s c h v a l u j e
umístění reklamních panelů na objektech čp. 3935 ul. Libušina a v areálu parkoviště na Mostecké ul. a
s c h v a l u j e
umístění reklamních panelů na objektech čp. 3594 ul. Na Příkopech a čp. 3897 Beethovenova ul. na dobu neurčitou za nájemné 12.000,- Kč/rok/1 výlepová plocha, tj. celkem 24.000,- Kč/rok pro firmu Akzent Media s.r.o., Slezská 28, Praha 2.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
nájemci NP v objektu "Luna" čp. 4426 ul. Jiráskova, CV Mgr. P. Andrtovi umoření investice z nájemného ve výši 269.570,- Kč, na základě kterých došlo ke zhodnocení nemovitosti a
u k l á d á
OMP
---
zajistit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
n e s c h v a l u j e
žádost p. Vlastimila Hanky o úpravu provozní doby od 9,00 do 20,00 hodin v NP v přízemí domu čp. 3426 v Čechově ul. v CV a
u k l á d á
OMP
---
projednat s p. Hankou dodržování provozní doby.
V případě, že nebude provozní doba dodržována, bude NS vypovězena.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit žádost p. Pavla Hoška, bytem Jičín, Čechova 678 o prominutí úroků z prodlení ve výši 30.228,40 Kč.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
n e s c h v a l u j e
snížení nájemného u vedlejších NP - chodby a schodiště v domě čp. 13 na nám. 1.máje o 50 %.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
prominutí navýšení nájemného za pronájem NP, pronájem pozemků k podnikání, včetně pozemků pro umístění stánků o navýšení valorizace za rok 2000 a 2001, tj. v letech 2001 a 2002 valorizaci nepožadovat.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
prodloužení doby pronájmu části ppč. 2245/2 o vým. 9 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy p. Vlastě Voříškové, bytem CV, Palackého 3952, za účelem umístění novinového stánku, za roční nájemné 21.700,- Kč, o 1 rok, tj. do 31. 12. 2001.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
prodloužení doby pronájmu části ppč. 4865/1 o vým. 20 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy p. Františku Matýškovi, bytem CV, 17. listopadu 4774, za účelem umístění novinového stánku, za roční nájemné 21.700,- Kč, o 1 rok, tj. do 31. 12. 2001.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 1122/1 o vým. 486 m2 v k.ú. CV II vedené v KN jako zahrada p. Svatoplukovi Kociánovi, bytem CV, Zadní Vinohrady 4662, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 486,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou.


21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 1680/1 o vým. 4 m2 a č. 1681 o vým. 37 m2 v k.ú. CV I, vedených v KN jako ostatní plochy, p. Jiřímu Kratochvílovi, bytem CV, Přísečnická 1809, vlastníku stavby na tomto pozemku (Bistra Réva), za cenu 50,- Kč/m2/rok, tj. 2.050,- Kč/rok s účinností od 1. 1. 2001 na dobu 5 let, tj. do 31. 12. 2005.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
revokovat své usn. č. 082/00/8 ze dne 30. 8. 2000 a schválit odprodej ppč. 4331/7 o vým. 4863 m2 v k.ú. CV I v souladu s podmínkami schválenými pro prodej pozemků v lokalitě průmyslové zóny za cenu 1.215.750,- Kč (tj. 250,- Kč/m2) do vlastnictví firmy HOPPE s.r.o., se sídlem CV, Pražská 5377.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění prodeje areálu formou VŘ.
Záměr prodeje areálu Kyjice (pč. 153 - 1025 m2, č. 155 - 92 m2, č. 156 - 241 m2, č. 157 - 194 m2, č. 158 - 269 m2, č. 83/1 - 6576 m2) včetně staveb, bude zveřejněn s vyvolávací cenou tržní 2.000.000,- Kč.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 3953/1 o vým. 1129 m2 vedené v KN jako pastvina v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Miloše a Aleny Kozákových, bytem CV, 17. listopadu 4614 za celkovou cenu 124.190,- Kč (tj. 110,- Kč/m2).

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
zrušit původní vyhlášené VŘ na prodej objektu čp. 2000 v ul. Na Vyhlídce (hotel partyzán) se st. pč. 5470 o vým. 3439 m2 v k.ú. CV I a
n a v r h u j e
vyhlášení nového VŘ.
26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit uzavření smlouvy o výmazu předkupního práva z katastru nemovitostí, které bylo vloženo na základě smlouvy č. OSMM/298/98/Kol ze dne 17. 7. 1998.

Rada Města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
ukončení NS dohodou ke dni 1. 10. 2000. V dohodě o ukončení nájmu potvrdí nájemce uznání dluhu k 30. 9. 2000 ve výši 300.000,- Kč za nájemné a smluvní pokutu ve výši 580.000,- Kč, tzn. v celkové výši 880.000,- Kč, a proto
d o p o r u č u j e  ZM
schválit splátkový kalendář, kterým bude uhrazen dluh za nájemné, tj. 300.000,- Kč v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 25.000,- Kč, vždy k 20. každého měsíce, počínaje lednem 2001 do 20. 12. 2001, tj. 12 splátek, a to pod ztrátou výhody splátek, kdy nesplacením jedné splátky v uvedeném termínu se stává splatným celý dluh
a dále
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prominutí smluvní pokuty ve výši 580.000,- Kč po uhrazení dluhu.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (Zásady pro umoření investic při zhodnocení majetku Města Chomutova (úpravy NP) formou slevy z nájemného) k dopracování.

28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v 1. poschodí domu čp. 3962 palackého ul. občanskému sdružení Mateřské centrum "Pojďme si hrát", zast. p. Magdalénou Královou, za nájemné 29.000,- Kč/rok na dobu určitou 5 let. Město Chomutov bude hradit spotřebu tepla a TUV.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí - REVOKOVÁNO usn. č. 012/01/25 z 8. 1. 2001!!!
----------------------------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
odkoupení movitého majetku společnosti NOVAK CV a.s. se sídlem v CV, Ctiborova 1, podle znal. posudku zpracovaného k ocenění a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odkoupení nemovitého majetku dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.624/00  z 13.11. 2000
VŘ - pronájem NP 6 obchodů pod okružní křižovatkou ul. Palackého, Zborovská, Lipská, Školní v CV
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor 6 obchodů pod okružní křižovatkou ul. Palackého, Zborovská, Lipská a Školní o výměře 33,92 m2 na dobu neurčitou těmto žadatelům:
1) p. Jitce Jursíkové, JJ PaP, Žatec, Sv. Čecha 1576 za nájemné 2.550,- Kč/m2/rok za účelem prodeje květin

2) RM o d k l á d á
schválení pronájmu NP ing. Pavlu Procházkovi - MIPRO do jednání příští RM a
u k l á d á
OMP
---
přizvat k tomuto jednání ing. Pavla Procházku.

3) společnosti FIP v.o.s. Chomutov, Spořická 3052 za nájemné 3.611,- Kč/m2/rok za účelem provozování prodejny tabák a noviny. Podmínkou NS bude, že nájemce v pronajatých NP nebude provozovat hernu a bar.

4) p. Pavlu Drsovi, CV, M. Kopeckého 4826 za nájemné 1.500,- Kč/m2/rok za účelem provozování prodejny drogerie, parfumerie a kosmetiky

5) p. Jiřímu Zábrodskému - JIZA, CV, Jiráskova 4187 za nájemné 1.500,- Kč/m2/rok za účelem provozování prodejny látek a galanterie

6) p. Petru Proškovi - Dialog Line, CV, Lidická 2176 za nájemné 2.690,- Kč/m2/rok za účelem provozování prodejny značkového servisu a služeb operátora mobilní sítě EUROTEL, prodeje domovních a bytových systémů pro elektronické zabezpečení a vnitřní komunikaci.

Podmínkou NS bude, že nájemce bude respektovat instalované dopravní značení a zásobování tohoto NP bude prováděno pouze ručně, bez možnosti příjezdu vozidel.
 
 
Usnesení RaMěst č.625/00  z 13.11. 2000
VŘ - pronájem rychlého občerstvení o výměře 100,6 m2 pod okružní křižovatkou ul. Palackého, Zborovská, Lipská, Školní v Chomutově
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP - rychlého občerstvení pod okružní křižovatkou ulic Palackého, Zborovská, Školní, Lipská o výměře 100,6 m2 na dobu neurčitou v tomto pořadí:
1) C-2000 spol. s r.o., se sídlem v kadani, Na Podlesí 1639, zast. zmocněncem společnosti p. Jiřím Vaicem, bytem CV, Hornická 2957 za nájemné 1.500,- Kč/m2/rok

2) Hoffmann Martin, bytem CV, Šafaříkova 2850 za nájemné 1.300,- Kč/m2/rok.

Podmínkou NS bude, že nájemce zajistí bezplatné užívání sociálního zařízení nájemcům 6 prodejen v sekci A.
Nájemce bude respektovat instalované dopravní značení a zásobování tohoto NP bude provádět pouze ručně, bez možnosti příjezdu vozidel.


 
 
Usnesení RaMěst č.626/00  z 13.11. 2000
VŘ - pronájem NP - garáže o vým. 14 m2 v ul. Heydukova, CV
----------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP garáže o vým. 14 m2 v ul. Heydukova v CV na dobu neurčitou p. Josefu Nátherovi, bytem CV, Klostermannova 144 za nájemné 250,- Kč/m2/rok za účelem garážování osobního automobilu.


 
 
Usnesení RaMěst č.627/00  z 13.11. 2000
Návrh jednacích řádů Rady města a Zastupitelstva města
------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
návrh jednacího řádu Rady Města a komisí RM se změnami dle zápisu RM a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit návrh jednacího řádu Zastupitelstva Města.


 
 
Usnesení RaMěst č.628/00  z 13.11. 2000
Postup při vyplácení odměn neuvolněným funkcionářům
---------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
stanovit výši odměn neuvolněným členům ZM a postup při jejich výplatě ve smyslu Nařízení vlády č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev dle přílohy č. 1 k uvedenému nařízení vlády se změnou v důvodové zprávě. 
 
Usnesení RaMěst č.629/00  z 13.11. 2000
Návrh na zřízení výborů ZM a zřízení a zrušení komisí RM
--------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ze dne 12. 4. 2000 zřídit finanční a kontrolní výbor a jmenovat předsedou finančního výboru ing. Karla Müllera a předsedou kontrolního výboru p. Stanislava Pilaře,
dále
d o p o r u č u j e  ZM
jmenovat
- do finančního výboru tyto členy:
ing. Oldřišku Prokopovou, MVDr. Přemysla Rabase, ing. Karla Polenu, p. Vladimíra Vlčka, p. Zdenu Kubátovou, p. Soňu Šlampovou, p. Jana Roubínka, p. Romana Hofera, p. Zdeňka Hrdého a jako tajemníka výboru ustanovit p. Miroslava Krále (MěPo)
- do kontrolního výboru tyto členy:
p. Rudolfa Růžičku, p. Janu Veselou, p. Miroslava Koudelku, p. Jaroslava Soufleta, p. Pavla Čemana, MUDr. Jaroslava Krákoru, ing. Marii Urbanovou a jako tajemníka výboru ustanovit ing. Jarmilu Mravcovou.

Rada Města Chomutova
r u š í
tyto komise: bezpečnostní, VVaS, životního prostředí, SVaZ, správy majetku města, finanční a kontrolní a
o d v o l á v á
tímto předsedy těchto komisí včetně jejich členů
a současně
z ř i z u j e
komisi pro podporu občanských aktivit a
j m e n u j e
jako členy této komise:
p. Jaroslava Říhu, ing. Vladimíra Jagera, MUDr. Miroslava Šofra, PhDr. Miroslavu Mertovou, p. Hanu Zemanovou, Mgr. Josefa Mouleho, p. Jana Vebera, Mgr. Jana Mareše, ing. Vojtěcha Čihaře, p. Josefa Pikala, p. Václava Jiráska, p. Ladislava Krejsu, p. Zdeňka Růžičku, p. Davida Ledera, MUDr. Jiřího Bintera a ing. Oldřicha Dvořáka
a dále
j m e n u j e 
jako tajemnici této komise p. Jaroslavu Dluhošovou.


 
 
Usnesení RaMěst č.630/00  z 13.11. 2000
Návrh odměn vedení Města Chomutova
----------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádné odměny vedení města a městského úřadu ve výši uvedené v důvodové zprávě.

 
 
Usnesení RaMěst č.631/00  z 13.11. 2000
Návrh odměny řediteli MěPo
--------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
mimořádnou odměnu řediteli městské policie ve výši uvedené v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.632/00  z 13.11. 2000
Problematika příspěvkových organizací
-------------------------------------
Rada Města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r e v o k u j e
své usn. č. 317/00 ze dne 26. 6. 2000,
b e r e  n a  v ě d o m í
audit firmy AGIS spol. s r.o. Most a v souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
u k l á d á
p. Novákovi, starostovi města
-----------------------------
nechat zpracovat variantní řešení dalšího možného právního uspořádání městských organizací (TSmCh, MSK, KASS a PZOO), tím je myšleno s.r.o. nebo a.s., a tyto předložit MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.633/00  z 13.11. 2000
Žádost MÚSS o prominutí poplatku
--------------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
prominutí poplatku za pronájem při pořádání oslav MILENIUM 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.634/00  z 13.11. 2000
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Chomutova
--------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
s c h v a l u j e
přerozdělení finančních prostředků z rozpočtu Města dle "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Chomutov".


 
 
Usnesení RaMěst č.635/00  z 13.11. 2000
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Chomutova podporovaným sportům
------------------------------------------------------------------------------
Rada Města Chomutova
o d k l á d á
tento materiál do jednání 27. 11. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.636/00  z 13.11. 2000
Průmyslová zóna Klášterec nad Ohří
----------------------------------
Rada Města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit přistoupení Města Chomutov do Obchodní společnosti VERNE.