Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 14.2. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.060/00  z 14.2. 2000
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení a dále
u k l á d á
OMP
---
připravit návrh na revokaci usn. č. 437/99/21.


 
 
Usnesení RaMěst č.061/00  z 14.2. 2000
Žádost o přidělení bytu p. Koutníkové a p. Pěničkové
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
přidělení bytu formou přístřeší pro pracovnice MěÚ p. Koutníkovou a p. Pěničkovou dle možností OBH a výjimku zaevidování žádostí o přidělení bytu.


 
 
Usnesení RaMěst č.062/00  z 14.2. 2000
Návrh mandátní smlouvy (čp. 4512 ul. Bezručova, CV)
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předloženou mandátní smlouvu mezi Městem Chomutov a spol. Teplo s.r.o. Chomutov na správu a údržbu domu čp. 4512, ul. Bezručova v CV a
p o v ě ř u j e
p. Nováka, starostu města
-------------------------
podpisem této smlouvy.


 
 
Usnesení RaMěst č.063/00  z 14.2. 2000
Žádost o navýšení limitu výdajů pro org. jedn. 06
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
navýšení limitu org. jednotky 06 (OBH) na období I. čtvrtletí 2000 o částku 1.559.938,- Kč, a to dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.064/00  z 14.2. 2000
Hodnocení činnosti OSVaZ za rok 1999
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o činnosti OSVaZ za rok 1999.

 
 
Usnesení RaMěst č.065/00  z 14.2. 2000
Sociálně právní ochrana dětí - zák. č. 359/99
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o účinnosti zákona č. 359/99 s účinností od 1. 4. 2000 a
s c h v a l u j e
navýšení počtu pracovníků OSVaZ MěÚ o 2 pracovnice.


 
 
Usnesení RaMěst č.066/00  z 14.2. 2000
Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek města Chomutova
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000 "O zrušení platnosti některých vyhlášek města Chomutova".


 
 
Usnesení RaMěst č.067/00  z 14.2. 2000
Žádost o povolení trhů
----------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod do jednání dne 21. 2. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.068/00  z 14.2. 2000
Kontrola výběrových řízení realizovaných městem Chomutov
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.069/00  z 14.2. 2000
Odměny ředitelům organizací
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí roku 1999 dle důvodové zprávy se změnou uvedenou v zápisu MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.070/00  z 14.2. 2000
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření podnájemní smlouvy pro Dětský domov, Čelakovského 822, CV k nájemní smlouvě na objekt čp. 823 uzavřené s Městem Chomutov.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej ppč. 1872/2 v k.ú. CV II o vým. 69 m2 manž. Ludmile a Milanovi Kantorovým, bytem Praha 8 Troja, Mazurská 516 za cenu 10.000,- Kč.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej ppč. 3712 v k.ú. CV I (zast. plocha - dvůr o vým. 442 m2) Bytovému družstvu El, se sídlem CV, Spořická 3787-88 za cenu 80.000,- Kč.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
prodloužení doby pronájmu části ppč. 5885/91 o vým. 20 m2 v k.ú. CV I p. Janu Fukovi, bytem CV, Krokova 4553, za účelem umístění novinového stánku za roční nájemné 21.700,- Kč do 31. 12. 2001.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 3265 o vým. 413 m2 vedené v KN jako zahrada a část ppč. 3264/2 o vým. 640 m2 vedené v KN jako zast. plocha, v k.ú. CV II, p. Marcelu Segešovi, bytem CV, Bezručova 2113, k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 1.053,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2000 na dobu neurčitou.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 1745 s ppč. 3046 o vým. 308 m2 (st. pl.) ve Smetanově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Milana a Lenky Hradeckých, manž. MUDr. Ernesta a Jitky Jiráskových, manž. Josefa a Anny Křížkových, manž. ing. Zbyňka a Jitky Kubíkových, manž. Josefa a Albíny Přikrylových, manž. Milana a Evy Žateckých a p. Jitky Peterkové, všichni bytem CV, Smetanova 1745 za kupní cenu dohodnutou, tj. 1.143.441,- Kč.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 647/99/46 ze dne 6. 12. 1999 a
s c h v a l u j e
vyhlášku o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v předloženém znění a dále
d o p o r u č u j e  MZ
zrušit své usn. č. 112/99/46 ze dne 15. 12. 1999.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu (problematika vlastnických vztahů v PZOO).


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (problematika Hotelu "Partyzán").


 
 
Usnesení RaMěst č.071/00  z 14.2. 2000
Restaurátorské práce - Kostel sv. Kateřiny
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OTIS
---------------------------
podpisem smlouvy o dílo na dokončení restaurátorských prací v kostele sv. Kateřiny v roce 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.072/00  z 14.2. 2000
Stavební úpravy - stará radnice
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu ve věci využití objektu staré radnice pro potřeby MěÚ a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OTIS (garant)
p. Kubičárové, vedoucí OVIS
---------------------------
postupovat dle důvodové zprávy a průběžně informovat MR o postupu prací a finanční náročnosti prováděných úprav.


 
 
Usnesení RaMěst č.073/00  z 14.2. 2000
Severní pole, CV - průmyslová zóna (vícepráce)
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu týkající se dodatku víceprací na objektech SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, SO 07 a SO 11 dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
p. Nováka, starostu města
-------------------------
podpisem dodatku na tyto vícepráce.


 
 
Usnesení RaMěst č.074/00  z 14.2. 2000
Obnova náměstí 1. máje - změny a dodatky
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  ji  n a  v ě d o m í
v rozsahu předložených změn a dodatků.


 
 
Usnesení RaMěst č.075/00  z 14.2. 2000
Program prevence kriminality na rok 2000
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e   M Z
schválit Program prevence kriminality na rok 2000 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.076/00  z 14.2. 2000
Darovací smlouva pro Policii ČR
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit převedení majetku Policii ČR na základě darovací smlouvy dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.077/00  z 14.2. 2000
Závěrečná zpráva inventarizační komise - Městské lázně
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu inventarizační komise o Městských lázních a
u k l á d á
p. Novákovi, starostovi města
-----------------------------
předložit návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě na odkoupení majetku.


 
 
Usnesení RaMěst č.078/00  z 14.2. 2000
Organizační zabezpečení MZ dne 23. 2. 2000
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání MěZa dne 23. 2. 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.079/00  z 14.2. 2000
Půjčky občanům
--------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit půjčku p. Petru Plutovi, bytem CV, Holešická 4738 ve výši 10.000,- Kč a p. Drahomíře Moravcové, bytem CV, Skalková 5199 ve výši 10.000,- Kč.
 
 
Usnesení RaMěst č.080/00  z 14.2. 2000
Žádost o snížení nájemného za NP - Palackého čp. 4085, CV
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou žádost a
u k l á d á
OMP
---
vypracovat návrh na konkrétní řešení žádosti.


 
 
Usnesení RaMěst č.081/00  z 14.2. 2000
Pověření k zastupování v SVS a.s.
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
z m o c ň u j e
p. Josefa Jeřábka, zástupce starosty města k zastupování Města Chomutova ve společnosti SVS a.s..


 
 
Usnesení RaMěst č.082/00  z 14.2. 2000
Pověření k zastupování na valné hromadě Skládka Tušimice a.s.
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
z m o c ň u j e
p. Josefa Jeřábka, zástupce starosty města k zastupování Města Chomutova na zasedání valné hromady Skládka Tušimice a.s..


 
 
Usnesení RaMěst č.083/00  z 14.2. 2000
Volba starosty do představenstva
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
n a v r h u j e
p. Alexandra Nováka, starostu města za člena představenstva a.s. Skládka Tušimice a
u k l á d á
p. Jeřábkovi, svému zástupci na valné hromadě
---------------------------------------------
tuto kandidaturu prosazovat.