Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 14.4. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.198/94   z 14.4. 1994
Odvolání proti zamítavému usnesení Okresního soudu v Chomutově ve věci návrhu na předběžné opatření - zákaz dispozic s nemovitostmi čp. 4,  2397, 1074
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o dosavadním průběhu soudního řízení ve věci návrhů na předběžná opatření k domům čp. 4, 2397 a 1074 v Chomutově,
b e r e n a v ě d o m í
zamítavé usnesení Okresního soudu v Chomutově k těmto návrhům a
u s n e s l a se:
Podat v zákonné lhůtě k zamítavému usnesení Okresního soudu v Chomutově č.j. 11 C 65/94 - 4 (čp. 1074), č.j. 11 C 1438/93 - 4 (čp. 4) a č.j. 7 C 1216/93 - 4 (čp. 2397) odvolání ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem a toto
u k l á d á
mgr. Kačicové, právničce MěÚ.
-----------------------------


 
 
Usnesení RaMěst č.199/94   z 14.4. 1994
Odstoupení akad. mal. Sopka z komise SMM
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d v o l á v á
na základě vlastní žádosti akad. mal. Kamila Sopka z komise SMM a
j m e n u j e
jej členem Kontrolní komise.


 
 
Usnesení RaMěst č.200/94   z 14.4. 1994
Příspěvek Českému svazu bojovníků za svobodu
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
Českému svazu bojovníků za svobodu příspěvek ve výši 5.000,- Kč.