Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 14.5. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.222/01  z 14.5. 2001
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.223/01  z 14.5. 2001
Prominutí úhrady pronájmu sálu v Měst. divadle v CV
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.224/01  z 14.5. 2001
Neinvestiční náklady za žáky
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e  ZM
schválit výši neinvestičních nákladů na 1 žáka pro města (obce) - výpočet nákladů dle rozpisu nákladů na jednotlivé školy.


 
 
Usnesení RaMěst č.225/01  z 14.5. 2001
Žádosti o poskytnutí dotací na činnost a projekt
------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
1) s c h v a l u j e
příspěvky na činnost a projekt ve výši uvedené v důvodové zprávě, avšak maximálně do 20.000,- Kč

2) d o p o r u č u j e  ZM
schválit příspěvky na činnost ve výši uvedené v důvodové zprávě nad 20.000,- Kč
s úpravou dle zápisu RM.


 
 
Usnesení RaMěst č.226/01  z 14.5. 2001
Rozpočtová změna č. 9
---------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit:
- snížení výdajů org. j. 01, odd§ 6409, pol. 5901 (fin. rezerva) o částku 455.263,- Kč
- zvýšení výdajů org. j. 07 odd§ 3429, pol. 5137 o částku 222.550,- Kč a pol. 5139 o částku 232.713,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.227/01  z 14.5. 2001
Rozpočtová změna č. 12
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit:
- zvýšení příjmů org. j. 01, odd§ 3319, pol. 2321 o částku 330.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. j. 07, odd§ 3319, pol. 5169 o částku 330.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.228/01  z 14.5. 2001
Odvolání členů z Komise pro podporu občanských aktivit
------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
zprávu Komise pro podporu občanských aktivit a
o d v o l á v á
z této komise pro nečinnost p. Davida Ledera a p. Josefa Pikala.


 
 
Usnesení RaMěst č.229/01  z 14.5. 2001
Optimalizace škol
-----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
- revokovat svoje usn. č. 02/01 z 28. 2. 2001
- uzavřít Základní školu v CV, 17. listopadu 4728 a do volných prostor objektu přestěhovat Zvláštní školu v CV, Školní 63, a to k 31. 8. 2001. 
 
Usnesení RaMěst č.230/01  z 14.5. 2001
Návrh na založení Správy kulturních zařízení, spol. s r.o.
----------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Tůmovi, místostarostovi města
--------------------------------
předložit materiál k projednání ZM dle připomínek uvedených v zápise.


 
 
Usnesení RaMěst č.231/01  z 14.5. 2001
Vyhodnocení zimní údržby 2000 - 2001 v TSmCh
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a   a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu k vyhodnocení zimní údržby 2000 - 2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.232/01  z 14.5. 2001
Vyhodnocení kvality ovzduší za zimní období
-------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informativní zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.233/01  z 14.5. 2001
Závěrečný účet Města Chomutova za rok 2000
------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
výsledky hospodaření Města za rok 2000 a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit:
1) závěrečný účet Města Chomutova za rok 2000 včetně příloh dle výsledku auditu za rok 2000, včetně celoročního hospodaření města Chomutova - bez výhrad
2) doplňkovou činnost v oblasti bytového hospodářství dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
3) posílení investičního fondu z rezervního fondu organizací
- TSmCh o částku 1.102.466,31 Kč
- 4. ZŠ Chomutov, ul. Kadaňská o částku 220.000,- Kč
- 12. ZŠ, ul. Heyrovského o částku 100.000,- Kč
a dále
u k l á d á
p. Novákovi, starostovi města
-----------------------------
předložit do dalšího jednání usnesení k odstranění připomínek ze závěrečné zprávy auditu.


 
 
Usnesení RaMěst č.234/01  z 14.5. 2001
Opatření k nápravě nedostatků ze správy finančních prostředků Města Obchodní společností Teplo Chomutov s.r.o.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  ZM
1) schválit dohodu o předání aktiv a pasiv týkajících se bytového hospodářství
2) zmocnit starostu města p. Nováka podpisem této dohody.


 
 
Usnesení RaMěst č.235/01  z 14.5. 2001
Schválení Darovací smlouvy
--------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a   a   d o p o r u č u j e  ZM
schválit Darovací smlouvu mezi Městem Chomutov a Policií ČR, Správou Severočeského kraje Ústí nad Labem.


 
 
Usnesení RaMěst č.236/01  z 14.5. 2001
Návrh smlouvy o postoupení pohledávek a závazků mezi Městem Chomutov a spol. KENS s.r.o.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit Smlouvu o postoupení pohledávek a závazků mezi Městem Chomutov a spol. KENS s.r.o.


 
 
Usnesení RaMěst č.237/01  z 14.5. 2001
Plnění usn. č. 119/01 - Odměna za vícepráce pro spol. KENS s.r.o.
------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
- úhradu odměny za vícepráce provedené v souladu s mandátní smlouvou, pro spol. KENS s.r.o., a to ve výši 21.000,- Kč a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
zajistit úhradu odměny v rámci Hospodářské činnosti.

 
 
Usnesení RaMěst č.238/01  z 14.5. 2001
Rozpočtová změna č. 13
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 31, odd§ 3741, položka 2122 o částku 120.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 32, odd§ 3419, položka 6313 o částku 120.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.239/01  z 14.5. 2001
Rozpočtová změna č. 14
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a   a  d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů orj. 01, odd§ 6409, položka 5901, o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 17, odd§ 3612, položka 5171 o částku 200.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.240/01  z 14.5. 2001
Studie rekreačního využití Bezručova údolí
------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod a
p o v ě ř u j e
ing. Petříkovou, pracovnici ORaIM
----------------------------------
k dalšímu jednání s referátem životního prostředí OkÚ dle připomínek v zápisu RM.


 
 
Usnesení RaMěst č.241/01  z 14.5. 2001
Investiční akce " Rekonstrukce Husovo náměstí a ulice Ruská" - dodatek č. 1
----------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
rozsah dodatku č. 1 " Rekonstrukce Husovo náměstí a ulice Ruská.


 
 
Usnesení RaMěst č.242/01  z 14.5. 2001
VŘ na akci: Obnova vnitřního dvora staré radnice č.p. 1 - lapidárium muzea v Chomutově.
----------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s o u h l a s í
s podpisem smlouvy na dodávku prací na obnově vnitřního dvora staré radnice č.p. 1 s firmou první v pořadí dle výběru, a to s f. KAPPA Ing. Vladimír Janda.

 
 
Usnesení RaMěst č.243/01  z 14.5. 2001
VŘ - Oprava severovýchodního břehu, Kamencové jezero, CV
--------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Oprava severovýchodního břehu, Kamencové jezero - Chomutov", kterým bude uchazeč (firma):
DELTA - stavby spol. s.r.o., Kochova 1330, 430 01 Chomutov
dle důvodové zprávy


 
 
Usnesení RaMěst č.244/01  z 14.5. 2001
VŘ - Komunikační spojka - PZOO Chomutov
---------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Komunikační spojka - PZOO Chomutov", kterým bude uchazeč (firma):
Stavby silnic a železnic, a.s., odštěpný závod Dubová 1, 360 21 Karlovy Vary
dle důvodové zprávy


 
 
Usnesení RaMěst č.245/01  z 14.5. 2001
Rekonstrukce Městských lázní
----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
zápis ze schůzky pracovní skupiny určené k připomínkování studie rekonstrukce Městských lázní a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu ORaIM
------------------------------
jednat ve smyslu zápisu s projektantem a následně předložit studii projektanta ke konzultaci určené pracovní skupině.


 
 
Usnesení RaMěst č.246/01  z 14.5. 2001
Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a   a   b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu likvidační komise a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit vyřazení, převod a prodej majetku.
 
 
Usnesení RaMěst č.247/01  z 14.5. 2001
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 2009/1 o vým. 3 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ostatní plochy p. Ladislavu Kubíkovi - JEANETTE, Chomutov, Kundratická 4596, IČO 72587512, k využití přístupového chodníku k prodejně v NP v CV, V. Nezvala 4674 za cenu 225,- Kč/m2/rok, tj. 675,- Kč/rok, s účinností od 1. 5. 2001 na dobu neurčitou.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 173/01/6 ze dne 2. 4. 2001 a
n e s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 6125/137 o vým. 42 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy za účelem umístění prodejního stánku.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
s účinností od 1. 5. 2001 snížení pronajaté výměry části ppč. 4418/1 v k.ú. CV I na 64 m2, za nájemné 30,- Kč/m2/rok, tj. 1.920,- Kč/rok.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s o u h l a s í
s provedením stavebních úprav NP v přízemí objektu čp. 38 Klostermannova ul., za účelem změny využití stávajícího skladu potravin na prodejnu potravin s tím, že stavební úpravy budou provedeny na vlastní náklady nájemce ing. Tomáše Seidla. Před zahájením stavebních úprav předloží nájemce k odsouhlasení správci a OMP dokumentaci předmětných úprav. Nájemné zůstane zachováno sazbou 667,52 Kč/m2/rok s tím, že se nájemní smlouva prodlouží do konce roku 2008.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
hodnotu stavebních úprav provedených v prodejně H-Sport, Palackého 4446, které činí podle znaleckého posudku č. 1173-35/2001 částku 377.000,- Kč.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření NS na pronájem NP v objektu C ul. Na Průhoně 4800 mezi Integrovanou střední školou energetickou (jako pronajimatelem) a Městem Chomutov (jako nájemcem) s platností od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za účelem provozování pobočky knihovny, za nájemné 10.008,- Kč/rok.


7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (pronájem NP 1 místnosti o vým. cca 15 m2 v budově čp. 2334 Kadaňská ul., CV).

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převedení pronájmu NP o vým. 181,30 m2 v přízemí domu čp. 15 Ruská ul. - pivnice Formanka na p. Alexandra Olaha, bytem CV, Škroupova 1435/13, za účelem provozování pivnice se Slovanskou kuchyní a
s c h v a l u j e
uzavření NS na dobu neurčitou, za nájemné 120.000,- Kč/rok (sazba 661,80 Kč/m2/rok) za předpokladu, že nájemce uhradí při podpisu NS veškeré závazky spojené s převedenými NP.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převedení NS na pronájem NP - výkladní skříně na FK Chomutov a.s., se sídlem v CV, Mánesova ul. 3704, zast. p. Jiřím Zárubou, na dobu neurčitou za nájemné 1.100,- Kč/rok, za účelem informace veřejnosti o chomutovských sportovních klubech.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v čp. 4804 Březenecká, CV o celk. vým. 22,59 m2 + společně užívané prostory p. Ivaně Kulawiakové, bytem CV, Přemyslova 5394, za cenu 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny květin a dárkového zboží.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit směnu pozemků o stejné výměře, a to ppč. 2470/2 o vým. 35 m2 ve vlastnictví Města Chomutov za ppč. 2468/5 o vým. 22 m2 a 2468/6 o vým. 13 m2 ve vlastnictví firmy BLESK v.o.s., se sídlem CV, Vršovců 989, bez doplatku.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit úpravu "Zásad pro prodej bytových jednotek týkající se vyplacení dotací do fondu oprav a prodeje prázdných a obsazených bytů, dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.248/01  z 14.5. 2001
Prodej bytů z majetku města.
----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej bytů dle důvodové zprávy.

 
 
Usnesení RaMěst č.249/01  z 14.5. 2001
Jan Ingrisch - prominutí úroků z prodlení
-----------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit p. Janu Ingrischovi, bytem Most, Vinohradská 563, prominutí úhrady úroku z prodlení ve výši 17%, jak je uvedeno v důvodové zprávě a
s c h v a l u j e
zpětvzetí žaloby v celém rozsahu.


 
 
Usnesení RaMěst č.250/01  z 14.5. 2001
VŘ - prodej objektu č.p. 2000 (horský hotel Partyzán) v ul. Na vyhlídce v k.ú. Chomutov 1
------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej objektu čp. 2000 (horský hotel Partyzán) v ul. Na Vyhlídce, včetně st. pč. 5470 o vým. 3439 m2 v k.ú. CV I společnosti "Hotel u Dvou medvídků" s.r.o., se sídlem Revoluční 32, CV, zast. p. Františkem Donátem, za cenu 3.000.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.251/01  z 14.5. 2001
VŘ - prodej objektu č.p. 4218 (bývalá mazutová kotelna) v Bezručově ulici v k.ú. Chomutov II.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej objektu čp. 4218 (býv. mazutová kotelna) v Bezručově ul. vč. st. pč. 72/3 o vým. 633 m2, st. pč. 72/11 o vým. 476 m2, st. pč. 72/4 o vým. 294 m2, pč. 72/2 o vým. 1218 m2, pč. 72/18 o vým. 766 m2 a pč. 72/19 o vým. 369 m2 firmě HYUNDAY-KŠV, s.r.o., se sídlem Chomutov, Dolní 661/1.

 
 
Usnesení RaMěst č.252/01  z 14.5. 2001
Problematika TJ VEROS
---------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
OMP
---
vypsat VŘ na sportovní areál "VEROS".


 
 
Usnesení RaMěst č.253/01  z 14.5. 2001
Náhrady škod
------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
proplacení náhrad škod v:
- MŠ Růžová ve výši 250,- Kč
- MŠ 17. listopadu ve výši 120,- Kč
- MŠ Zahradní ve výši 200,- Kč
- MŠ Školní pěšina ve výši 159,- Kč
a dále
d o p o r u č u j e  ZM
ke schválení
1) odepsání nadspotřeby vodného a stočného za rok 2000 v ul. Křižíkova, Kadaňská a Osvobození ve výši 34.617,- Kč
2) neodepsání nadspotřeby vodného a stočného v ul. K. Světlé ve výši 20.455,50 Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.254/01  z 14.5. 2001
Organizační zabezpečení ZM dne 30. 5. 2001
------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 30. 5. 2001 se změnami dle zápisu RM.


 
 
Usnesení RaMěst č.255/01  z 14.5. 2001
OZV č. 4/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Chomutova - REVOKOVÁNO - viz usn. č. 403/01 z 3. 9. 2001!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
návrh OZV č. 4/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Chomutova a
p ř e d k l á d á
ji ZM ke schválení.
 
 
Usnesení RaMěst č.256/01  z 14.5. 2001
Souhrnné statistické údaje o platových poměrech zaměstnanců MěÚ a organizací řízených městem
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál,
n e p o v a ž u j e
zvýšení mezd za odůvodněné a
u k l á d á
1) místostarostům města
--------------------
zharmonizovat pracovní dobu všech organizací řízených městem na 40,00 hod. týdně

2) místostarostům města a tajemnici MěÚ
------------------------------------
předložit přehled čerpání mzdových prostředků za 1. pol. 2001 ve srovnatelné podobě do RM po 1. pol. 2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.257/01  z 14.5. 2001
Odměny ředitelům příspěvkových organizací - 1. čtvrtl. roku 2001
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za I. čtvrtletí r. 2001 dle důvodové zprávy a příloh ke zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.258/01  z 14.5. 2001
Distribuce Chomutovských novin
------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o distribuci Chomutovských novin a
s c h v a l u j e
rozšíření počtu výtisků, které jsou distribuovány zdarma.


 
 
Usnesení RaMěst č.259/01  z 14.5. 2001
Informativní zpráva o připravovaném "Dni prevence" se zaměřením na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o připravovaném "Dni prevence".

 
 
Usnesení RaMěst č.260/01  z 14.5. 2001
Žádost p. Jiříkové
------------------
Rada města Chomutova
s o u h l a s í
s nahlédnutím do důvodové zprávy k usn. RM č. 099/01 ze dne 19. 2. 2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.261/01  z 14.5. 2001
Žádost f. Inge Brno, s.r.o.
---------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis f. Inge Brno s.r.o.,
k o n s t a t u j e,
že vyřízení žádosti je v kompetenci TSmCh a
u k l á d á
p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
----------------------------
aby o výsledku jednání informoval RM.


 
 
Usnesení RaMěst č.262/01  z 14.5. 2001
Služební cesta starosty
-----------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pracovní cestu starosty města do SRN ve dnech 18 - 19. 5.2001 na pozvání firmy BEKA.


 
 
Usnesení RaMěst č.263/01  z 14.5. 2001
Sdělení postupu propočtu nájemného u parkovišť při snížení kapacity na přechodnou dobu, po uplatnění nařízení města č. 1/2001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.