Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 14.8. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.382/02  z 14.8. 2002
Pomoc města Chomutova městům a obcím postiženým povodněmi
---------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
k o n s t a t u j e
mimořádnost situace v souvislosti s povodněmi v České republice,
p ř i j í m á
opatření spočívající v poskytnutí nabídky pomoci městům a obcím postiženým povodněmi dle důvodové zprávy,
d o p o r u č u j e  ZM
dodatečně schválit poskytnutí pomoci dle důvodové zprávy a
u k l á d á
1) starostovi města
-------------------
zajistit nabídky pomoci prostřednictvím hejtmana Ústeckého kraje,

2) ing. Jonášovi, ved. ZvÚ
--------------------------
zajistit koordinaci poskytnutí pomoci dle instrukcí příslušných orgánů či osob,

3) ředitelům organizací města
-----------------------------
poskytnout součinnost v poskytnutí pomoci dle předaných pokynů,

4) tajemnici MěÚ
----------------
poděkovat prostřednictvím tisku firmám a fyzickým osobám, které nabídly pomoc při záchranářských pracích. 
 
Usnesení RaMěst č.383/02  z 14.8. 2002
Žádost humanitárního skladu Českého červeného kříže
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
u k l á d á
OMP
---
spojit se s p. Irenou Wachtfeidlovou, ředitelkou oblastního Českého červeného kříže, a nabídnout prostory ke skladování materiálu.
 
 
Usnesení RaMěst č.384/02  z 14.8. 2002
Přidělení bytu pro ŘSD
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přidělení bytu p. Pavlu Chmelovi, bytem Chomutov, Kochova 3975, na adrese 17. listopadu 4562, č. bytu 15, jako náhradní byt.