Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 14.9. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.463/98  z 14.9. 1998
Kontrola plnění usn. č. 341/98
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
a) zajistit vypracování přesného seznamu všech bytů, u kterých byl
  zjištěn nepovolený odběr energií za účelem zajištění veřejného 
  pořádku v bytech v majetku Města CV
b) předložit přehled všech podání, které město nebo DS uplatnily
  v souvislosti s trestným činem obecného ohrožení při neodborném 
  a nepovoleném napojení nájemníků na rozvodné sítě.
                          T: do 30. 9. 98


 
 
Usnesení RaMěst č.464/98  z 14.9. 1998
Pravidla pro pronajímání bytu v rekonstruovaných domech v majetku CV
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál a
u k l á d á
OBH
---
ve spolupráci s právním oddělení dopracovat zprávu dle připomínek MR.
T: příští jednání


 
 
Usnesení RaMěst č.465/98  z 14.9. 1998
Plnění usn. č. 457/98 - rekonstrukce čp. 1510 Zborovská ul., CV
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
- provést výpověď smlouvy o dílo na investiční akci "Rekonstrukce bytového domu čp. 1510, ul. Zborovská, CV"
- zajistit zpracování míry prostavěnosti stavby soudním znalcem
- vyhlásit VŘ na dokončení investiční akce

 
 
Usnesení RaMěst č.466/98  z 14.9. 1998
Problematika NS se spol. Teplo Chomutov s r.o.
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
OSMM
----
předložit dodatek k NS se spol. Teplo Chomutov s.r.o..
T: příští MR


 
 
Usnesení RaMěst č.467/98  z 14.9. 1998
Návrhy vycházející z jednání BK dne 28. 8. 1998
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze 28. 8. 1998.

REVOKOVÁNO usn. č. 526/98 ze dne 5. 10. 1998 (bod 2.4.)
      usn. č. 580/98 ze dne 2. 11. 1998 (bod 3.3.)
 
 
Usnesení RaMěst č.468/98  z 14.9. 1998
Zhodnocení činnosti mandatářů za I. pololetí 1998
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
- nadále sledovat čerpání fin. prostředků poskytnutých na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu
- v rámci kontrolní činnosti sledovat plnění mandátních smluv správci bytového fondu


 
 
Usnesení RaMěst č.469/98  z 14.9. 1998
Bytová záležitost p. Anny Šrétrové
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přednostní řešení žádosti p. Šrétrové poskytnutím přístřeší formou bytu o vel. 0+1 do vyřešení bytové situace


 
 
Usnesení RaMěst č.470/98  z 14.9. 1998
Náklady a výnosy měsíčníku Život a kultura města
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu. 
 
Usnesení RaMěst č.471/98  z 14.9. 1998
Prezentace města v cestovním atlasu
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
prezentaci města Chomutov v cestovním katalogu dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.472/98  z 14.9. 1998
Rozšíření pronájmu nebytových prostor č.p. 4808
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu NP v objektu č.p. 4808 o vým. 37,25 m2 firmě TVISST Chomutov se záměrem.


 
 
Usnesení RaMěst č.473/98  z 14.9. 1998
Vyhodnocení pokusu instalace psích výběhů
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
záměr pokračovat ve vyčlenění ploch pro psy a v návaznosti na tuto akci
u k l á d á:
a) ing. Řápkové, vedoucí OE
  ------------------------
  zařadit do rozpočtových položek pro rok 1999 i částku na nákup
  odpadních košů, sáčků na psí exkrementy a cedulí se zákazem vstupu psů

b) PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaÚP
  ---------------------------------
  aby ve spolupráci s TSmCh zabezpečil označení lokalit vhodných 
  i nevhodných pro venčení psů a umístění odpadních košů

c) p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
  ----------------------------
  aby zabezpečil nákup a instalaci odpadních košů se zásobníkem sáčků.


 
 
Usnesení RaMěst č.474/98  z 14.9. 1998
Dodatečné posouzení záměru výstavby komerčního centra Černovická
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í,
že záležitost řeší orgán příslušný k řízení procesu EIA na OkÚ v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.475/98  z 14.9. 1998
Souhlas se služební cestou ředitele PZOO
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu
a 
s c h v a l u je
služební cestu ředitele PZOO MVDr. Rabase do Japonska na zasedání IUDZG.


 
 
Usnesení RaMěst č.476/98  z 14.9. 1998
Zpráva o vyhodnocení systému nakládání s odpady za 1. pol. 1998
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu
a
b e r e  n a  v ě d o m í
vyhodnocení systému nakládání s odpady za 1. pol. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.477/98  z 14.9. 1998
VŘ - "Oprava části fasády Zimní stadion ul. Tolstého, Chomutov"
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele na veřejnou zakázku "Oprava části fasády Zimní stadion ul. Tolstého, Chomutov" dle důvodové zprávy a
p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího OSMM
---------------------------
podpisem smlouvy o dílo na podkladě podmínek výběrového řízení s firmou FISAD s.r.o. Jirkov, v předkládaném rozsahu.


 
 
Usnesení RaMěst č.478/98  z 14.9. 1998
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej ppč. 2340 (vým. 494 m2) a pč. 2339 (vým. 807 m2) v k.ú. CV II o celk. vým. 1301 m2 dle podmínek pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů manželům PharmDr. Evě Titlové a Ing. Františku Titlovi, bytem CV, nám. Dr. Beneše 1917, za cenu nabídnutou, celkem 450.000,- Kč (tj. 345,- Kč/m2).

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej ppč. 2342 (vým. 323 m2) a pč. 2341 (vým. 467 m2) v k.ú. CV II o celk. vým. 790 m2 dle podmínek pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů p. Pavle Votočkové, bytem CV, Bezručova 4236, za nabídnutou cenu, celkem 316.000,- Kč (tj. 400,- Kč/m2).

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej ppč. 1789 - zast. pl. (vým. 42 m2) a pč. 1787/1 - zahrada (vým. 690 m2) v k.ú. CV II o celk. vým. 732 m2 dle podmínek pro prodej pozemků na výstavbu rodinných domů manželům Romanu a Jiřině Drškovým, bytem CV, Havlíčkova 4138, za cenu nabídnutou, celkem 190.320,- Kč (tj. 260,- Kč/m2).

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 4492 o vým. cca 700 m2 v k.ú. 
CV I.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje částí ppč. 4925, 4924/2 a 4911/3 o celk. vým. cca 35 m2 v k.ú. CV I.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění majetkoprávního vypořádání ppč. 4331/4, 4331/2, 4305/30 a 4305/21 v k.ú. CV I s Firmou Hoppe s.r.o., se sídlem CV, Pražská 5377.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 4936/1 o vým. cca 30 m2 v k.ú. CV I vlastníkovi domu čp. 1690.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 2913 o vým. 47 m2 v k.ú. CV I.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 3690/3 o vým. 33 m2 v k.ú. CV I majitelům sousední nemovitosti.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 1120/2 o vým. 24 m2 v k.ú. CV I.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej jednotlivých pozemků oddělených z ppč. 493/1 v k.ú. CV I těmto účastníkům VŘ:
1) Miroslav Halaš, bytem CV, Kamenný Vrch 5268
  - nabídka 20.000,- Kč
2) Manž. František a Marie Procházkovi, bytem CV, Dřínovská 4581
  - nabídka 22.000,- Kč
3) Manž. Petr a Marcela Pucholtovi, bytem CV, Bezručova 4235
  - nabídka 30.000,- Kč
4) Jana Charamzová, bytem CV, Palackého 4447
  - nabídka 30.000,- Kč
5) Anna Charamzová, bytem CV, Zahradní 5140
  - nabídka 30.000,- Kč
6) Pavel Hypš, bytem CV, Palackého 4448
  - nabídka 25.000,- Kč
7) Chomutovská stav. společnost s.r.o., CV, Chelčického 255
  - nabídka 29.900,- Kč
8) Squadra spol. s r.o., se sídlem CV, Kostnická 4088
  - nabídka 28.900,- Kč
9) EURO TRUST spol. s r.o., se sídlem CV, Chelčického 255/5
  - nabídka 28.300,- Kč
10) Qark spol. s r.o., se sídlem CV, Na Bělidle 851
  - nabídka 29.900,- Kč
11) Manž. ing. Petr a Zuzana Chytrovi, bytem CV, Nerudova 70
  - nabídka 20.000,- Kč
12) Manž. Kamil a Iveta Gellnerovi, bytem CV, Ruská 82
  - nabídka 20.000,- Kč
a dále
schválit vyhlášení veřejného VŘ na zbývajících 8 pozemků za stejných podmínek jako u předcházejícího VŘ.

Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit převedení části finančních prostředků získaných prodejem jednotlivých pozemků, tj. 240.000,- Kč (20 x 12.000,- Kč) na investiční akci - tato bude využita k zainvestování elektropřípojky pro areál garáží, vybudování zpevněných ploch a na terénní úpravy.
Zbývající část finančních prostředků, tj. 180.000,- Kč (příp. více z důvodu vyšších nabídek) bude pro MěÚ ziskem z prodeje pozemků.


12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění a následný odprodej domu čp. 3436 se st. pč. 3589 o vým. 171 m2 v ul. Pionýrů v k.ú. CV I v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí z majetku Města Chomutov.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu (problematika Hotelu Royal) a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit jednu z výše uvedených variant, nebo jejich kombinace.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru směny pozemků dle důvodové zprávy.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat své usn. č. 050/97/27 ze dne 25. 6. 1997 s tím, že Město Chomutov uzná vlastnictví k pč. 3964/11 o vým. 661 m2 (GP č. 1768) - dříve parc. PK 1346/1 ve prospěch posledního přídělce JZD Spořice, jehož právním nástupcem je ZD Chomutov v likvidaci se sídlem v Údlicích, formou notářského prohlášení.16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru majetkoprávního vypořádání formou notářského prohlášení o uznání vlastnictví k nem. pč. 1269/3, 1270/2, 1271/2 a 1282/2 v k.ú. CV I ve prospěch A. Maťkové, V. Kotrbance a E. Bezákové, občanů SR, s následným výkupem do vlastnictví Města.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit vykoupení pč. 2734/4 o vým. 44 m2 v k.ú. CV II, který je vlastnictvím Štefana a Jarušky Kejakových, bytem CV, Fügnerova 2838, do vlastnictví města za cenu 4.700,- Kč.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (vypořádání s manž. Martákovými) a
u k l á d á
OSMM
----
jednat s vlastníky pozemku.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 4551/1 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ostatní plochy, o část v délce max. 20 m, navazující na stávající pronajaté zahrádky, dle následujícího seznamu:
Houdková Alžběta, bytem CV, Pražská 3134
Svobodová Martina, bytem CV, Pražská 3135
Shrbený Antonín, bytem CV, Pražská 1734
Dubská Marie, bytem CV, Pražská 1705
Bláhová Zdena, bytem CV, Pražská 1883
Doušová Vlasta, bytem CV, Pražská 1893
Ráža Emil, bytem CV, Pražská 1884,
k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Na uvedeném pozemku nebude povolena žádná výsadba stromů, výstavba pevného oplocení, chatek, kůlen apod. Pozemek bude využit pouze k zemědělským účelům.

MR dále 
n e d o p o r u č u j e  MZ
prodej již pronajatých poz. parcel k zahrádkářským účelům vlastníkům sousedních nemovitostí, ani části ppč. 4551/1 v k.ú. CV I.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 2556 o vým. 17 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zastavěná plocha, manž. Miloušovi a Jitce Šťastných, bytem CV, 28. října 3652 (majitelé garáže), za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. 340,.- Kč/rok, na dobu neurčitou
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 2556 o vým. 17 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zastavěná plocha, majiteli nemovitosti.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 521 o vým. 550 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ostatní plochy, manž. Věře a Jiřímu Veselých, bytem CV, Zadní Vinohrady 4657, ke zřízení okrasné zeleně, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 550,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 2613 o vým. 24 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako ostatní plochy, manž. Jaroslavě a Ing. Karlovi Jirákovým, bytem CV, Karolíny Světlé 3620, ke zřízení okrasné zeleně, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 24,- Kč/rok, na dobu neurčitou.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 3728 o vým. 269 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada, p. Jaroslavu Skálovi, bytem CV, Pionýrů 1733, k zahrádkářským účelům, za cenu 1OO,- Kč/m2/rok, tj. 26.9OO,- Kč/rok, na dobu neurčitou, s platností od doby využívání parcely
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru prodeje ppč. 3728 o vým. 269 m2 v k.ú. CV I, vedené v KN jako zahrada.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 3051/1 o vým. 432 m2 a pč. 3057/2 o vým. 310 m2, obě v k.ú. CV II, vedené v KN jako zahrada, p. Ottovi Hammerovi, bytem CV, Kadaňská 2227, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 742,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 1998, na dobu neurčitou.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 3054/2 o vým. 216 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako zahrada, p. Jindřichu Tautrmanovi, bytem CV, Kadaňská 2274, k zahrádkářským účelům, za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 216,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 1998 na dobu neurčitou.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod ( pronájem části ppč. 3989 o vým. 120 m2 v k.ú. CV II).

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na pronájem garáže č. 257 pod domem čp. 3543 ve Zborovské ul. v CV s p. Evou Válovou, bytem CV, Guttenbergova 3543 za roční nájemné ve výši 3.472,- Kč na dobu neurčitou.


28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "Severka" čp. 4092 ul. Blatenská, CV, o celk. vým. 150,8 m2 p. Jaroslavě Zichové, bytem CV, Blatenská 4896, za účelem provozování herny a baru s rychlým občerstvením a minutkovými jídly, na dobu neurčitou, za cenu 75.000,- Kč/rok (tzn. cca 497,- Kč/m2/rok).

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem:
a) garáže č. 1 v objektu "zdravotního střediska" čp. 4804 na sídl. Březenecká, CV o celk. vým. 18,35 m2, na dobu neurčitou, za cenu 5.000,- Kč/rok (tzn. cca 273,- Kč/m2/rok) za účelem parkování osobního automobilu, p. Borisi Felgenhauerovi, bytem CV, Březenecká 4750/112

b) garáže č. 2 v objektu "zdravotního střediska" čp. 4804 na sídl. Březenecká, CV o celk. vým. 18,29 m2, na dobu neurčitou, za cenu 5.000,- Kč/rok (tzn. cca 273,- Kč/m2/rok) za účelem parkování osobního automobilu, p. Margitě Fürstové, bytem CV, Kundratická 4596/139

c) garáže č. 3 v objektu "zdravotního střediska" čp. 4804 na sídl. Březenecká, CV o celk. vým. 18,44 m2, na dobu neurčitou, za cenu 5.000,- Kč/rok (tzn. cca 271,- Kč/m2/rok) za účelem parkování osobního automobilu, p. Františku Fazekašovi, bytem CV, Písečná 5026

d) garáže č. 4 v objektu "zdravotního střediska" čp. 4804 na sídl. Březenecká, CV o celk. vým. 18,35 m2, na dobu neurčitou, za cenu 5.000,- Kč/rok (tzn. cca 272,- Kč/m2/rok) za účelem parkování osobního automobilu, p. Aleně Jelínkové, bytem CV, 17. listopadu 4564.

V případě, že žadatelé nebudou souhlasit s výší nájmu, dojde k opětovnému zveřejnění garáží.

30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "Zdravotního střediska" čp. 4804 na sídl. Březenecká, CV:

a) ve 3. NP - místnost č. 13, 14, 15 + soc. zařízení + pom. část společných prostor, za účelem zřízení zubní laboratoře, za cenu 480,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou p. Mikuláškové Drahomíře a Dr. Mikulášekovi Miroslavu, bytem CV, Blatenská 2465

b) ve 2. NP - místnost č. 11, 12 + soc. zařízení + pom. část společných prostor, za účelem zřízení odběrové laboratoře pro pacienty tohoto objektu, za cenu 480,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou p. RNDr. Jarmile Pacákové, bytem CV, Palackého 4448

c) ve 3 NP - místnost č. 25 + soc. zařízení + pom. část společných prostor, k užívání pro úklidové služby, za cenu 480,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, firmě LASSO CV, s.r.o., se sídlem CV, Edisonova 1185, zastoupenou ing. Janem Votavou.31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu OSMM o investičním záměru výstavby ČSPH.


32.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OE
--
předložit na nejbližší MěRa návrh na vydání evidovaných vstupenek pro MěLá
a dále
ž á d á
firmu AQUA s.r.o. doložit OE všechny náležitosti vyžadované NS tak, aby do 18. 9. 1998 byly ujasněny spory a výklad ujednání mezi f. AQUA s. r. o., OE a OSMM a závěry předloženy do nejbližší MěRa.

33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
zpracovat vyjádření k devíti připomínkám p. Hoffmanna (dopis ze dne 17. 8. 1998).
T: 23. 9. 98

REVOKOVÁNO usn. č. 311/99/37 ze dne 14. 6. 1999 
 
Usnesení RaMěst č.479/98  z 14.9. 1998
Rozpočtová změna č. 22
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 01, položka 4211 - ÚZ 39895 o částku 7.374.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 02, odd. 22 § 71, položka 6121 - ÚZ 39895 o částku 7.374.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.480/98  z 14.9. 1998
Rozpočtová změna č. 38
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů org. jedn. 01, položka 4116, ÚZ 33454 o částku 920.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 02, odd. 33 § 22, položka 5171, ÚZ 33454, org. 9714 o částku 920.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.481/98  z 14.9. 1998
Rozpočtová změna č. 42
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů (snížení úroků z úvěru), org. jedn. 01, odd. 63 § 10, položka 5141 o částku 4.640.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 02,
odd. 61 § 71, pol. 5169 o částku 800.000,- Kč
       pol. 5362 o částku 1.500.000,- Kč
       pol. 5192 o částku 300.000,- Kč
       pol. 5499 o částku 600.000,- Kč
odd. 36 § 12, pol. 5154 o částku 280.000,- Kč
       pol. 5152 o částku 260.000,- Kč
       pol. 5171 o částku 900.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.482/98  z 14.9. 1998
Rozpočtová změna č. 62
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů org. jedn. 02, odd. 64 § 09, položka 6121 o částku 707.000,- Kč
- zvýšení výdajů org. jedn. 02,
     - odd. 22 § 19, pol. 6121, org. 9606 o částku 80.000,- Kč
     - odd. 34 § 19, pol. 6121, org. 9612 o částku 140.000,- Kč
     - odd. 37 § 41, pol. 6121, org. 9614 o částku 21.000,- Kč
     - odd. 22 § 12, pol. 6121, org. 9724 o částku 4.000,- Kč
     - odd. 64 § 09, pol. 6121, org. 9602 o částku 9.000,- Kč
     - odd. 36 § 12, pol. 6121, org. 9801 o částku 210.000,- Kč
     - odd. 33 § 22, pol. 5171 org. 9803 o částku 150.000,- Kč 
 
Usnesení RaMěst č.483/98  z 14.9. 1998
VŘ - " Provádění malířských prací v objektu Městského divadla"
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r o z h o d l a
o zrušení VŘ a
u k l á d á
OSMM
-----
vyhlásit nové výběrové řízení.


 
 
Usnesení RaMěst č.484/98  z 14.9. 1998
Soubor nemovitostí pro potřeby zástavy k čerpání úvěru na investiční akce města Chomutova v roce 1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit soubor nemovitostí dle důvodové zprávy jako zástavu k čerpání investičního úvěru v roce 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.485/98  z 14.9. 1998
Organizační zabezpečení MěZa 30. 9. 1998
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.486/98  z 14.9. 1998
Návrh odměn členům MěRa za III. čtvrtletí 1998
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.487/98  z 14.9. 1998
Návrh odměn předsedům komisí za III. čtvrtletí 1998
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
odměny předsedům komisí v navržené výši dle důvodové zprávy.

 
 
Usnesení RaMěst č.488/98  z 14.9. 1998
Návrh na udělení čestného občanství města Chomutova
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit předložený návrh na udělení čestného občanství města Chomutova generálu Karlu Kutlvašrovi In memorian.