Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 14.11. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.1247/91  z 14.11. 1991
Vydání obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r u š í
své usnesení č. 489/91 ze dne 17. 1. 1991 o vydání obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a předkládá návrh vyhlášky ke schválení MZ na jeho zasedání dne 14. 11. 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.1248/91  z 14.11. 1991
Stanovisko k obsazení funkce ředitele 12. ZŠ
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
vyjadřuje své stanovisko k obsazení funkce ředitele 12. ZŠ v Chomutově, ul. Heyrovského tak, že
n e d o p o r u č u j e
k výkonu této funkce PaedDr. Kafku.
 
 
Usnesení RaMěst č.1249/91  z 14.11. 1991
Doplnění usnesení č. 1234/91 ze dne 7. 11. 1991
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í,
aby dosavadní členka komise k projednání přestupků Jana Šrámková předsedala komisi, neboť má zvl. odb. způsobilost dle zák. č. 200/1990 Sb.