Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 15.2. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.073/99  z 15.2. 1999
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 3201/1 o vým. cca 200 m2 vedené v KN jako ostatní plocha v k.ú. CV II.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 3099 o vým. 3 m2 vedené v KN jako ostatní plocha v k.ú. CV II.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
neschválit odprodej části ppč. 195 vedené v KN jako ostatní plocha - zeleň v zástavbě v k.ú. CV I do vlastnictví p. Bc. Jana Mravce ml., bytem CV, Puchmayerova 132/4.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje ppč. 4342/2 o vým. 1000 m2 a ppč. 4342/1 o vým. cca 1500 m2, obě vedené v KN jako orná půda v k.ú. CV I.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (odprodej části ppč. 4071/2 o vým. cca 8500 m2 vedené v KN jako ostatní plocha - manipulační plocha v k.ú. CV I).

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zveřejnění záměru odprodeje části ppč. 3500/8 o vým. 45 m2 vedené v KN jako ost. plocha a ppč. 1869/3 o vým. 944 m2 vedené v KN jako zast. plocha, obě v k.ú. CV II.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odprodej ppč. 186/2 o vým. 57 m2 v k.ú. CV I za cenu 16.000,- Kč Komerční bance a.s., se sídlem Na Příkopě 33, Praha.8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej ppč. 3690/3 o vým. 33 m2 v k.ú. CV I majitelům sousední nemovitosti manž. Miroslavu a Ludmile Dufkovým, bytem CV, Spořická 3058, za cenu 8.250,- Kč.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit vykoupení ppč. 5541/1 o vým. 7 m2 (zast. plocha - zbořeniště) a ppč. 5541/2 o vým. 15 m2 (zast. plocha - zbořeniště) v k.ú. CV I od vlastníka p. Milana Cukriegla, bytem CV, Grégrova 3754, za cenu 6.000,- Kč.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
revokovat usn. MZ č. 110/98/27 ze dne 30. 9. 1998, jímž byl odsouhlasen postup řešení domu čp. 14 na nám. 1, máje v CV (hotel Royal) pronájmem či odprodejem prostřednictvím realitní kanceláře
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit následující postup řešení této nemovitosti:
1) Pronájem budovy čp. 14 s předkupním právem nájemce v případě prodeje nemovitosti a za podmínek stanovených MR usn. č. 560/98/32 ze dne 19. 10. 1998.

2) Pokud se do 2 měsíců od zveřejnění pronájmu nepodaří objekt pronajmout, doporučuje zveřejnění záměru odprodeje objektu při zachování restauračního a ubytovacího provozu formou veřejné aukce dle schválených pravidel pro prodej nemovitostí z majetku Města Chomutova.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit provedení dohody o narovnání právních vztahů k domu čp. 3369 s ppč. 908 (st. pl.) o vým. 341 m2 a ppč. 909 (zahrada) o vým. 176 m2 v ul. Čelakovského v k.ú. CV I, sepsané formou notářského zápisu za účasti oprávněného zástupce Města, manž. ing. Evžena a Aleny Nuslauerových a p. Marty Václavkové.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 3543 s ppč. 1121 (st. pl.) o vým. 242 m2, ppč. 1120/1 o vým. 1061 m2 (ostatní pl.) a ppč. 1120/2 o vým. 24 m2 (st. pl.) ve Zborovské ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. ing. Františka a Evy Lehotských, manž. Karla a Hany Syslových, manž. Reinharda a Hany Sebránkových a manž. Františka a Zdeny Smrčkových, všichni bytem CV, Zborovská 3543 za kupní cenu dohodnutou, tj. 1.090.176,- Kč13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit výjimku z pravidel pro prodej nemovitostí z majetku Města Chomutov schválených usn. MZ č. 002/97/10 ze dne 29. 1. 1997, týkající se předkupního práva na prodej objektu uživateli bytu s uzavřenou NS do 31. 12. 1995, a to pro p. Davida Kopeckého, p. Jiřího Stejskala a sl. Miroslavu Kubicovou, všichni bytem CV, Lidická 2178
a dále
schválit prodej domu čp. 2178 s ppč. 380/1 (st. pl.) o vým. 214 m2 v Lidické ul. v k.ú. CV II do spoluvlastnictví p. Davida Kopeckého, p. Jiřího Stejskala, manž. Aleše a Vladislavy Kovářových a sl. Miroslavy Kubicové, všichni bytem CV, Lidická 2178 za kupní cenu dohodnutou, tj. 601.481,- Kč.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 1984 s ppč. 3406 (st. pl.) o vým. 313 m2 a ppč. 3407 (zahrada) o vým. 305 m2 v Holečkově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví manž. Zdeňka a Věry Kovandových a p. Vladimíra Schieckeho, všichni bytem CV, Holečkova 1984 za kupní cenu dohodnutou, tj. 764.830,- Kč.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej těchto nemovitostí:
- dům čp. 1337 se st. pč. 4204 o vým. 209 m2
- dům čp. 1338 se st. pč. 4205 o vým. 209 m2
- dům čp. 1339 se st. pč. 4207 o vým. 204 m2
- dům čp. 1362 se st. pč. 4217 o vým. 200 m2
- dům čp. 1363 se st. pč. 4208 o vým. 227 m2
v ul. Na Moráni v k.ú. CV I
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit udělení výjimky z pravidel pro prodej nemovitostí v případě výše uvedených nemovitostí a tyto nejprve nabídnout k přímému odprodeji bývalým uživatelům bytů.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej areálu v k.ú. Kyjice, stavby na ppč. 153 o vým. 1025 m2, ppč. 155 o vým. 92 m2, ppč. 156 o vým. 241 m2, ppč. 157 o vým. 194 m2, ppč. 158 o vým. 269 m2 včetně pozemků a ppč. 83/1 o vým. 26576 m2 zájemci s nabídkou č. 1 - Luděk Štefanec, Skalková 5202, CV, za cenu nabídkovou navýšenou o daň, tj. 1.350.000,- Kč.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. CV I a II s vlastníky p. Pýchou a spol. formou vzájemného uznání vlastnictví a darování k pozemkům dle důvodové zprávy.


18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
- schválit majetkoprávní vypořádání komunikace ul. Šafaříkova v k.ú.
CV II s jednotlivými vlastníky dle důvodové zprávy formou notářského prohlášení o uznání vlastnictví Města
- schválit soudní určení vlastníka v případech, kdy vlastník nebude s
vypořádáním souhlasit.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
- schválit vykoupení ppč. 6040/21, 6040/22 a 6040/23 v k.ú. CV I od p.
Ireny Morávkové do vlastnictví Města za cenu 194.640,- Kč s tím, že kupní cena bude splacena dle splátkového kalendáře
- schválit vykoupení pč. 690/2 a 690/50 v k.ú. Březenec od firmy AZ MIX do vlastnictví Města za cenu 15.230,- Kč.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v objektu "Krystal" čp. 4834 na sídl. Březenecká, CV o vým. 135,98 m2 p. Antonínu Císařovi, bytem CV, Čelakovského 1507/5 za účelem zřízení sportovního baru, za cenu 180.000,- Kč/rok (tzn. cca 1.323,- Kč/m2/rok) na dobu neurčitou.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v budově čp. 4809 Březenecká, CV o vým. 148,45 m2 p. Tomáši Kavanovi K2, bytem CV, Březenecká 4750 k provozování FITNESS STUDIA na dobu neurčitou, za cenu 72.000,- Kč/rok (tzn. 485,- Kč/m2/rok).

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části budovy čp. 3838 v ul. Boženy Němcové, CV s NP o celk. vým. 413,58 m2 Severočeským dolům a.s., Chomutov k užívání jako prostory administrativní, prezentační a technické, na dobu určitou 30-ti let, za cenu ročního nájmu 56.133,- Kč a
s c h v a l u j e
přiložený text nájemní smlouvy.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod nájmu NP v objektu čp. 4170 "Jitřenka" ul. Jiráskova, CV o vým. 56,5 m2 z Jana Birkuše na p. Janu Špaňhelovou, bytem Jirkov, Gen. Svobody 1711 za podmínky, že p. Birkuš Jan podepíše uznání dluhu za nájemné a služby k 28. 2. 1999, splátkový kalendář v délce 18-ti měsíců a uhradí jednorázovou částku ve výši 30.000,- Kč, to vše do 28. 2. 1999.
NS s p. Janou Špaňhelovou bude uzavřena za stejných podmínek, které měl předchozí nájemce.


24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit směnu pozemků v k.ú. CV I, a to ppč. 1687/2 o vým. 97 m2 ve vlastnictví Města za ppč. 1686/3 o vým. 58 m2 ve vlastnictví ing. S. Kolové a V. Kolové.

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (odprodej nemovitosti (garáže - dílny) na ppč. 288/2 v k.ú. CV II) a
u k l á d á
zástupcům starosty města (p. Jeřábek - garant)
----------------------------------------------
provést místní šetření.


 
 
Usnesení RaMěst č.074/99  z 15.2. 1999
Problematika pronájmu NP p. Vojtěchové
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
revokaci části svého usn. č 009/99/25 ze dne 4. 1. 1999 týkající se splátkového kalendáře,
s c h v a l u j e
p. Vojtěchové splácení dlužné částky ve splátkách ve výši 10.000,- Kč/měsíc do října 1999 a od října 1999 částky 18.000,- Kč/měsíc kromě běžného nájemného
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit splácení dlužného nájemného ve výši 288.181,- Kč v délce 27 měsíců.


 
 
Usnesení RaMěst č.075/99  z 15.2. 1999
Zrušení výběrového řízení - holobyty Na Moráni
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
zrušit výběrové řízení dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.076/99  z 15.2. 1999
Zhodnocení obchodní sítě z hlediska množství supermarketů
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaÚP
---------------------------------
nechat zpracovat důkladný rozbor obchodní sítě měst Chomutov a Jirkov a dále
d o p o r u č u j e  MZ,
aby omezilo výstavbu obchodních center o ploše větší než 400 m2 dle materiálu MPO ČR "Rozvoj a optimalizace dimenzních maloobchodních sítí v území" a pověřilo Městskou radu rozhodováním ve sporných případech.


 
 
Usnesení RaMěst č.077/99  z 15.2. 1999
Harmonogram blokového čištění města na rok 1999
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený harmonogram blokového čištění na rok 1999 a
u k l á d á
1) p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
----------------------------
zajistit KBČ a úkoly s tím spojené dle zpracovaného časového harmonogramu

2) p. Olišarovi, řediteli MěPo
---------------------------
- zajistit účast příslušníků MěPo při KBČ
- vést přesnou evidenci odtažených vozidel ve spolupráci s Obv. oddělením Policie ČR Chomutov

3) p. Hoffmannové, pov. vedoucí OHaS
---------------------------------
- projednat odtah vozidel s Automotoklubem invalidů Chomutov
- informovat občany prostřednictvím místního tisku, úřední desky a výlepové služby


 
 
Usnesení RaMěst č.078/99  z 15.2. 1999
Pronájem veřejného prostranství
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pro rok 1999 bezplatný pronájem nezbytně nutného veřejného prostranství na nám. 1. máje v CV, pro akce konané VÚ 4341 Chomutov a za spoluúčasti Města Chomutova včetně bezplatného úklidu provedeného TSmCh pro ukončení akce.
 
 
Usnesení RaMěst č.079/99  z 15.2. 1999
Poskytnutí bytu mimo pořadník posudkovému lékaři - REVOKOVÁNO usn. č. 269/01 z 4. 6. 2001!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
v případě zajištění posudkového lékaře poskytnout služební byt Okresní správě soc. zabezpečení Chomutov dle potřeb OSSZ, avšak s ohledem na možnosti OBH.


 
 
Usnesení RaMěst č.080/99  z 15.2. 1999
Poskytnutí bytu JUDr. Ladislavu Kosánovi
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
poskytnutí bytu o vel. 1+3 na adrese CV, Zborovská 1510, č.b. 7 JUDr. Ladislavu Kosánovi, a to v souladu s čl. VII., odst. 2) a 4) pravidel pro pronajímání bytů v rekonstruovaných domech.


 
 
Usnesení RaMěst č.081/99  z 15.2. 1999
Jmenování členů Okresní školské rady
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
j m e n u j e
na další funkční období členy Okresní školské rady dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.082/99  z 15.2. 1999
Návrh na obnovení setkání představitelů města s občany
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o b n o v u j e
setkání představitelů města s občany a
u k l á d á
ing. Turkovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
připravit harmonogram účasti vedení města a členů MR na těchto setkáních.


 
 
Usnesení RaMěst č.083/99  z 15.2. 1999
Žádost o prominutí náhrady za ztrátu radiostanice - REVOKOVÁNO usn. č. 279/01 z 4. 6. 2001!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
žádost p. Prášila, strážníka MěPo o prominutí náhrady za ztrátu radiostanice.


 
 
Usnesení RaMěst č.084/99  z 15.2. 1999
Nabídka obce Kounov
-------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
nabídku obce Kounov.


 
 
Usnesení RaMěst č.085/99  z 15.2. 1999
Problematika akvária v městském parku
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informace starosty města ohledně této problematiky.


 
 
Usnesení RaMěst č.086/99  z 15.2. 1999
Zařazení p. Voříška na jiné pracovní místo v rámci MěÚ
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o pracovním zařazení odvolaného tajemníka MěÚ a zároveň
s c h v a l u j e
zařazení zaměstnance na pracoviště odd. všeobecné kontroly bez nutnosti navýšení limitu počtu zaměstnanců Města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.087/99  z 15.2. 1999
Revokace usn. MR č. 019/99 ze dne 11. 1. 1999
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. MR č. 019/99 ze dne 11. 1. 1999 a
s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 85/1 o vým. 45 x 35 m (po odečtení soukromého majetku plocha 977 m2) v k.ú. Pohraniční vedené v KN jako louka, manželům MUDr. Jiřímu a MUDr. Aleně Jelínkovým, bytem Litvínov 8, Gluckova 236, k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 977,- Kč ročně s účinností od 1. 1. 1999 na dobu neurčitou a
u k l á d á
OSMM
----
uzavřít NS ve smyslu tohoto usnesení.
 
 
Usnesení RaMěst č.088/99  z 15.2. 1999
Problematika pronájmů v SSZ Chomutov s.r.o.
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
mgr. Fischerové, ředitelce SSZ s.r.o.
-------------------------------------
1) zpracovat hodinové využití sportovišť od termínu 12/97 jednotlivými
sportovními kluby v rozdělení dospělí, mládež a děti s uvedením výše nájemného a dále zpracovat způsob úhrady nebo fin. vypořádání se s jednotlivými kluby, tzn. uvedení množství hodin a druhu práce, které jsou předmětem vypořádání.

2) vypracovat seznam smluv o reklamě uzavřených od termínu 12/97 SSZ
s.r.o. s datem vystavení smlouvy a výší odměny a uvést den realizace reklamy příslušné ke každé smlouvě.
T: do měsíce


 
 
Usnesení RaMěst č.089/99  z 15.2. 1999
Protest proti nedodržení dohody na zasedání MZ (ČSSD)
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis klubu ČSSD.


 
 
Usnesení RaMěst č.090/99  z 15.2. 1999
Problematika zálohování DS (usn. MR č. 072/99 ze dne 8. 2. 1999)
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Jeřábkovi, zástupci starosty
-------------------------------
svolat jednání s domovními správami a připravit způsob čerpání finančních prostředků pozastavených usn. MR č. 072/99.
T: 22. 2. 99