Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 15.4. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.168/02  z 15.4. 2002
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.169/02  z 15.4. 2002
Naplněnost v mateřských školách a zápis do 1. tříd
--------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informativní zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.170/02  z 15.4. 2002
Žádosti o poskytnutí dotací na projekt a na činnost
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
příspěvky na činnost a projekt ve výši uvedené v důvodové zprávě avšak maximálně do 20.000,- Kč a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit příspěvky na činnost a projekt ve výši uvedené v důvodové zprávě nad 20.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.171/02  z 15.4. 2002
Anketa "Osobnost města Chomutova"
---------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
vyhlášení ankety "OSOBNOST MĚSTA CHOMUTOVA" u příležitosti oslav 750 let města Chomutova, dle důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.172/02  z 15.4. 2002
Revokace usn. RM č. 154/02 z 8. 4. 2002 ve věci schválení Nařízení města Chomutova, kterým se vydává Řád veřejného pohřebiště
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
usn. č. 154/02 z 8. 4. 2002 ve věci schválení Nařízení města Chomutova, kterým se vydává Řád veřejného pohřebiště a
s c h v a l u j e
Řád veřejného pohřebiště města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.173/02  z 15.4. 2002
Rozpočtová změna č. 3
---------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 01 (odbor ekonomiky), položka 1343 (poplatek za užívání veřejného prostranství) o částku 2.303.011,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31, odd§ 3639 (TSmCh), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 2.303.011,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.174/02  z 15.4. 2002
Zvýšení limitu mzdových prostředků na rok 2002
----------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zvýšení limitu mzdových prostředků Městským lesům Chomutov pro rok 2002 o 156.000,- Kč, tj. na 2.521.200,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.175/02  z 15.4. 2002
Odpis nedobytných pohledávek
----------------------------
Rada města Chomutova
o d e p i s u j e
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pohledávku ze samostatné působnosti na přechodné finanční výpomoci ing. Táborskému ve výši 3.000,- Kč a pohledávku za společností Kniha Liberec s.p. u bývalého KaSS Chomutov, ve výši 4.504,50 Kč. 
 
Usnesení RaMěst č.176/02  z 15.4. 2002
Zhodnocení činnosti správců bytového fondu za rok 2001
------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
- nadále sledovat čerpání finančních prostředků, poskytnutých na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu
- v rámci kontrolní činnosti sledovat plnění mandátních smluv mezi správci bytového fondu a městem Chomutov
- zpracovat koncepci správy zbytkového bytového fondu v majetku města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.177/02  z 15.4. 2002
Organizační zabezpečení jednání Zastupitelstva města Chomutova, které se bude konat dne 24. 4. 2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 24. 4. 2002.


 
 
Usnesení RaMěst č.178/02  z 15.4. 2002
Informace o DPCHJ, a.s.
-----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  ZM
vzít předloženou zprávu na vědomí.


 
 
Usnesení RaMěst č.179/02  z 15.4. 2002
Informační systém úřadu
-----------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod do příštího jednání Rady města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.180/02  z 15.4. 2002
Půjčka z Fondu rozvoje města Chomutova - změna účelu, dům čp. 1014, ul. Vršovců, Chomutov
------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit změnu účelu půjčky z FRM pro dům čp. 1014, ul. Vršovců, Chomutov, dle důvodové zprávy.

 
 
Usnesení RaMěst č.181/02  z 15.4. 2002
Výběr zhotovitele veřejných zakázek na invest. akci: "Přístavba osobního výtahu na MěÚ Zborovská 4602, Chomutov"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Přístavba osobního výtahu na MěÚ Zborovská 4602, Chomutov", kterým bude firma JAS Chomutov spol. s r.o., Mostecká 1741, Jirkov 431 11.


 
 
Usnesení RaMěst č.182/02  z 15.4. 2002
Areál technologického parku v Cihlářské ulici
---------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o mí
předloženou zprávu,
p o v ě ř u j e
ORaIM
-----
požádat o dotaci na rekonstrukci areálu v Cihlářské ulici z programu Phare 2000 a z Programu rozvoje severozápadních Čech a
d o p o r u č u j e  ZM
vzít tuto zprávu na vědomí.


 
 
Usnesení RaMěst č.183/02  z 15.4. 2002
Náhrady škod - Přemyslova ul. čp. 5394, Chomutov
------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu odborné pracovní skupiny na projednávání náhrad škod o výsledku šetření kontrolního oddělení MěÚ v Chomutově ve věci prověření sporu mezi společností WORLD Invest, v.o.s. Otvice a Městem Chomutov, dle důvodové zprávy,
o d k l á d á
tento materiál do příštího jednání RM a
u k l á d á
p. Jeřábkovi, místostarostovi
-----------------------------
tento materiál dopracovat.


 
 
Usnesení RaMěst č.184/02  z 15.4. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zveřejnění záměru pronájmu části střechy domu čp. 3916 Čechova ulice v Chomutově na dobu určitou 10-ti let, společnosti Český mobil a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, za účelem umístění stanoviště základnové stanice mobilních telefonů GSM.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu výloh u domu čp. 3961 respektive 3962 ul. Palackého Svazu skautů a skautek ČR a vyhlášení výběrového řízení na pronájem zbylých výloh za podmínky, že uvedené výlohy nebudou pronajímány k propagaci politických stran.


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 084/02/17 ze dne 11. 2. 2002 a
s c h v a l u j e
vypořádání neumořených finančních prostředků ve výši 159.120,- Kč Střednímu odbornému učilišti podnikání, obchodu a služeb s r.o., zastoupeným jednatelkou Mgr. Věrou Žďárskou, bytem Chomutov, Palackého 4501. Jedná se o prostředky investované do stavebních prací v NP čp. 3975 v Kochově ulici a topné přípojky do bytu v objektu čp. 3975.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutov
o d k l á d á
tento bod (pronájem NP v areálu čp. 4132 Cihlářská, Chomutov, pro Sdružení Euroregion Krušnohoří).


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 055/02 ze dne 4. 2. 2002 a
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v areálu čp. 4132 Cihlářská, Chomutov, v pavilonu A ve II. nadzemním podlaží o celkové výměře 56,00 m2 od 1. 4. 2002 p. ing. Ivanu Kantovi, bytem Jirkov, Krušnohorská 1661, na dobu neurčitou, za cenu 16.800,- Kč (tzn. cca 300,- Kč/m2/rok) + zálohy za služby, za účelem provozování kancelářské činnosti pro výkon zeměměřičských činností s tím, že vynaložené finanční prostředky ve výši 28.000,- Kč budou nájemci umořeny z nájemného.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
shora uvedenou informaci, týkající se dalšího postupu při pronajímání nebytových prostor a společných částí domu v panelových domech, kde probíhá prodej bytových jednotek a již vzniklo tzv. společenství vlastníků bytových jednotek.7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p o v ě ř u j e
zástupce města Chomutov
-----------------------
hlasovat na schůzi vzniklého společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp. 4596 Kundratická, Chomutov, ve prospěch žadatelky p. Margity Fürstové, bytem Chomutov, Kundratická 4596.


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p o v ě ř u j e
zástupce města Chomutov
-----------------------
hlasovat na schůzi vzniklého společenství vlastníků bytových jednotek v domě čp. 4596 Kundratická, Chomutov, ve prospěch žadatele Regionální televize DAKR s.r.o., se sídlem Most - Velebudice, Stavbařů 32.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem bývalé hydroforové stanice B 11 v ul. Seifertova, CV, mezi domy čp. 4165 a 4160 o vým. 50,00 m2 p. Josefovi Novotnému, bytem Údlice, Lázeňská 101, za cenu 10.000,- Kč/rok (tzn. 200,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou, za účelem vybudování dvojgaráže pro automobil popř. motocykl.


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem bývalé hydroforové stanice B 10 v ul. Havlíčkova, CV, u domu čp. 4158 o vým. 50,00 m2 p. Josefovi Novotnému, bytem Údlice, Lázeňská 101, za cenu 10.000,- Kč/rok (tzn. 200,- Kč/m2/rok), na dobu neurčitou, za účelem vybudování malého obchodu - večerka.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění prodeje objektu č.p. 4809 v ulici Březenecká v k.ú. Chomutov I.


12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru odprodeje garáží na p.p.č. 2324/1 v ulici Na Bělidle v k.ú. Chomutov I dle pravidel navržených OMP.


13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
vzít na vědomí současnou situaci týkající se objektu č.p. 1090 v ul. Čelakovského se st.p.č. 939 v souvislosti s řešením sousedících pozemků p.č. 940, 941, 949/1, 949/2 a 950, vše v ulici Čelakovského v k.ú. Chomutov I.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zřízení úplatného věcného břemena práva chůze a jízdy k poz. parcele č. 66/1 a 86, obě v k.ú. CV I).

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 3170/18 a poz. parcely č. 3170/19, obě v k.ú. Chomutov II, do vlastnictví Realitní kanceláře Sever s.r.o. - vlastníkům staveb na předmětných parcelách, za účelem sjednocení vlastnických vztahů stavby a pozemku za cenu 102.500,- Kč (tj. 250,- Kč/m2).


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
1) pronájem pozemku p.č. 2713/2 firmě CITROEN AUTO HRUBÝ, se sídlem Jirkovská 106, Vysoká Pec, k umístění reklamy o rozměrech max. 10 m x 3 m za cenu 20.000,- Kč/rok
2) bezplatnou výpůjčku pozemku p.č. 2713/2 firmě Správa kulturních zařízení s.r.o. Chomutov k umístění reklamního loga o rozměrech 10 m x 3 m.


17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
t r v á
na svém usn. č. 133/02/17 ze dne 11. 3. 2002.


18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
návrhy p. Josefa Bališe, bytem CV, Spořická 3809, a
t r v á
na rozhodnutí komise pro privatizaci bytového fondu, tj. těmito připomínkami se nezabývat vzhledem k tomu, že se nejedná o havarijní stav.19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
zřízení úplatného věcného břemena na p.č. 3227 a 3243/8 v k.ú. CV II ve prospěch Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, Přítovská 1689, za cenu 200,- Kč.


20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit pozastavení prodeje domů: Kamenná 5100-5101, 5102-5103, 5104-5105, 5106-5107, Školní pěšina 5096-5097 a
s c h v a l u j e
zveřejnění záměru prodeje bytů v těchto objektech objekty: Březenecká 4473-4474-4475, Stavbařská 4527-5428-4529-4530, Kundratická 4479-4480-4481-4482.


21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit uzavření smlouvy o vyplacení dotace pro tato společenství a tyto částky:
26) SVJ Jiráskova 4096-4097-4098 167.478,00 Kč, 10%

27) SVJ Blatenská 3978-3979 70.780,90 Kč, 10%

28) SVJ Ak. Heyrovského 4112-4113 168.351,20 Kč, 10%

29) SVJ Jiráskova 4519 208.659,60 Kč, 10%

30) SVJ Kostnická 4099-4100 148.499,80 Kč, 10%

31) SVJ Bezručova 4238-4239 158.091,50 Kč, 10%

32) SVJ Šafaříkova 4195 181.420,00 Kč, 10%

33) SVJ Jiráskova 4143 190.982,10 Kč, 10%

34) SVJ Jiráskova 4209-4210-4211 234.601,60 Kč, 10%

35) SVJ Bezručova 4201 220.535,30 Kč, 10%

36) SVJ Cihlářská 4034-4035 140.902,70 Kč, 10%

37) SVJ Bezručova 4200 218.698,70 Kč, 10%

38) SVJ Rooseveltova 4194 143.660,00 Kč, 10%

39) SVJ Hornická 4101-4102 155.253,40 Kč, 10%

40) SVJ Gerstnerova 4126-4127-4128 203.718,00 Kč, 10%

41) SVJ Seifertova 4160 221.289,30 Kč, 10%

42) SVJ Kostnická 4073-4074-4075 204.990,00 Kč, 10%

43) SVJ Havlíčkova 4158 197.475,00 Kč, 10%

44) SVJ Blatenská 3991-3992 71.729,00 Kč, 10%

45) SVJ Výletní 5260-5261 112.482,00 Kč, 10%

46) SVJ Ak. Heyrovského 4114-4115-4116-4117 125.030,60 Kč, 10%.
22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit Postup a zásady realizace odprodeje domů z vlastnictví Města Chomutov v plném znění dle přílohy.
 
 
Usnesení RaMěst č.185/02  z 15.4. 2002
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
1) prodej bytů dle důvodové zprávy

2) prodloužení lhůty prodeje o 3 měsíce dle důvodové zprávy pro kupující: Kutnohorských Roman a Irena, ing. Klimeš Jiří, Štolová Vladimíra, Krátkých Lubomír a Boleslava, Salákovi Martina a Pavel, Frydrychová Margita, Blaščákovi Ondřej a Anna, Andrlovi Robert ing. a Kristina, Šulcová Jana, Cipleovi Renata a Vasyl, Loduhovi Jan a Dana, Kaplanovi Jaroslav a Jaroslava, Greschnerová Jana

3) prodloužení lhůty prodeje o 4 měsíce dle důvodové zprávy pro kupující: Kohutiarová Vlasta

4) prodloužení lhůty prodeje o 5 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Pálková Terezie, Kozarcovi Josef a Helena, Lukášek Ladislav

5) prodloužení lhůty prodeje o 6 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Volek Miloš

6) prodloužení lhůty prodeje o 7 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Hájková Julie

7) prodloužení lhůty prodeje o 8 měsíců dle důvodové zprávy pro kupující: Baránková Jana

8) částečnou revokaci usn. č. 234/01 ze dne 29. 11. 2001 pro kupující Ridzoňovi Zdeněk a Věra z důvodu přechodu nájmu na Benešovou Kristu dle důvodové zprávy

9) částečnou revokaci usn. č. 025/02 ze dne 27. 2. 2002 pro kupující Debnárová Irena a Rendl Jiří z důvodu přechodu nájmu na Rendla Jiřího dle důvodové zprávy.