Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 15.7. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.405/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení č.303/93 - žádost manželů Biedermannových
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
prověřit uzavření pronájemních smluv na pozemky příslušné k Okálům v ul. Zdravotnická
termín: do 31.7.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.406/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 348/93
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem ve spolupráci s odborem kontroly
----------------------------------------------------------------------
zjistit důvody neuzavření prodejů s nájemci garáží v Heydukově ulici a předložit městské radě návrh na řešení
termín: 12. 8. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.407/93  z 15.7. 1993
Pověření vedením pracovní skupiny
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
ing. Pěchotu, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
----------------------------------------------------------------
vedením pracovní skupiny pro vypracování návrhu zásad prodeje panelových domů a 
u k l á d á 
mu zpracovat návrh do 31.8.1993 a
předložit do MR 2. 9. 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.408/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 2
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MÚ
----------------------------
předložit stávající znalecký posudek na dům čp. 4. na nám. 1. máje jinému znalci k posouzení a na základě výsledků navrhnout další postup. 
 
Usnesení RaMěst č.409/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 5
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
škodní komisi MÚ
----------------
projednat míru zavinění jednotlivých osob na nesprávném rozhodnutí při prodeji nemovitosti čp. 2397 ulice ČSSP ve výši 94.282,- Kč a výsledek šetření s návrhem na opatření předložit městské radě
termín: 12.8.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.410/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 6
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Piklovi, ved. stavebního úřadu
-----------------------------------
prověřit údaje uvedené v kontrolní zprávě ohledně likvidace garáží ve vlastnictví města na pozemku manželů Mrázkových.
termín: 12.8.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.411/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 9
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Mgr. Kačicové, právničce MÚ
---------------------------
zjistit skutečnosti o s.r.o. Forum ve vazbě na placení inženýrských sítí dle HS 94/FO/90/On a o výsledku informovat městskou radu.
termín:12.8.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.412/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 10, 12
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Mgr. Kačicové, právničce MÚ
---------------------------
prověřit důvody k prodlužování lhůt splatnosti kupních smluv proti schválenému dražebnímu řádu.
termín: 12.8.1993
 
 
Usnesení RaMěst č.413/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 11
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Lebedovi, ved. odboru kontroly
---------------------------------
došetřit okolnosti zmaření dražby čp. 1963 ul. Čechova
termín: 12.8.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.414/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 14
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
majetkoprávnímu odboru
----------------------
požadovat zaplacení částky 3 % z dlužné částky za prodlení s placením kupní ceny všem dlužníkům, kteří nezaplatili do doby uvedené v kupních smlouvách.
termín: 12.8.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.415/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 15
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
majetkoprávnímu odboru
----------------------
došetřit okolnosti prodeje domu čp. 1306 ul.Škroupova p. Sláničkovi
termín: 12.8.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.416/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 16
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Mgr. Kačicové, právničce MÚ
---------------------------
zpracovat návrh na opatření řešení včasného placení za odkoupené nemovitosti
a dále
u k l á d á
majetkoprávnímu odboru
----------------------
uplatnit nárok města na zaplacení nedoplatků kupních cen za prodané nemovitosti soudní cestou
termín: 12.8.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.417/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usnesení MZ č. 100/93 - bod 3
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
škodní komisi MÚ
----------------
prověřit odpovědnost za prodej nemovitosti čp. 4 na nám. 1. máje na fyzické osoby v rozporu s usnesením MR č. 165/90 z 11. 7. 1990
termín: 12.8.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.418/93  z 15.7. 1993
Výběrové řízení na investora Čerpací stanice pohonných hmot lokalita Písečná a lokalita Dopravní závod ČAD-DP města Chomutova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
b e r e  j i  n a  v ě d o m í  a
r o z h o d l a,
že investorem ČSPH lokalita Písečná bude firma ÖMV - ČSFR G.m.b.H. a investorem ČSPH lokalita Dopravní závod firma DU PONT CONOCO spol. s.r.o. a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
ověřit návrh nabídky ve vedení firmy ÖMV ve Vídni.
termín: 21.7.1993 V případě, že nabídka nebude potvrzena, investorem obou ČSPH bude firma Chemopetrol.


 
 
Usnesení RaMěst č.419/93  z 15.7. 1993
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost ing. Táborského o odklad nájemného ve výši 285.265,- Kč, které bude splaceno ve dvou splátkách a to první splátka do 30.9.1993 a druhá do 30.12.1993 jako nejzašší termín a
s o u h l a s í
s převodem nájemní smlouvy na č.p. 38 ul. Klostermannova ze Soukromého sportovního gymnázia na Veřejnou střední školy průmyslového managmentu s platností od 16. 7. 1993

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
prodej pronajaté parcely č. 1128/1 o výměře 448 m2 za cenu 150,- Kč/m2 manželům Richterovým, Lužická 1763, Chomutov

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
prodej pozemku č. 2508/4 v k.ú. Chomutov II o výměře 52 m2 za cenu 150,- Kč/m2 manželům Demjanovičovým, Fibichova 2742/29, Chomutov

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
prodej pozemku č. 2859 v k.ú. Chomutov I o výměře o 133 m2 za cenu 150,- Kč/m2 manželům Hlaváčkovým, Holečkova 16, Chomutov

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
prodej pozemku č. 316 v k.ú. Chomutov II o výměře 100 m2 za cenu 150,- Kč/m2 manželům Kubrtovým, Jiráskova 3132, Chomutov


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem parcely č. 933 o výměře 2 492 m2 za cenu 3,- Kč/m2 MUDr. Hamouzovi, kpt. Jaroše 1953/14, Chomutov

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
převod NS na parcelu č. 1971 o výměře 1 294 m2 v CV II z manželů Červenkových na manžele Boháčkovi s podmínkou, že při zahájení stavby domova důchodců pozemek okamžitě opustí

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem podzemního krytu čp. 3735 v ul. Kadaňská Odbornému učilišti požární ochrany MV ČR pro výcvik a výuku nových příslušníků požární ochrany

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
přidělení nebyt. krytu čp. 3662 na Žižkově nám. p. Kaššákovi, 17. listopadu 4789, Chomutov, za předpokladu splnění podmínek DS 3

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v ul. Školní čp. 1086 ve II. patře Elektroservisu GZ - Aleš Žďárský, Hutická 5300, Chomutov

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s převodem vydražené prodejny potravin v ul. Heydukově čp. 463 z pí. Gažiové, Zahradní 5181, Chomutova na p. K. Burketa, Hutnická 5297, Chomutov, který zde nadále zachová potravinářský sortiment

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
oznámit p. Kelichovi ukončení NS k 31. 12. 1993 a zveřejnit výběrové řízení na další pronájem tržnice
termín: 31. 8. 1993

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
žádost DIOSS REKREA Kamencové jezero spol. s r.o. až do ukončení projednání výsledků inventarizace v areálu Kamencového jezera

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem ve spolupráci s ing. Bilincem, ved. MHDO
------------------------------------------------------------------
jednat za MÚ v otázce převodu majetku státu ve správě PBH Chomutov na město Chomutov
a dále
u k l á d á
pí. Wottawové, ved. odd. HsB
----------------------------
vypracovat ve spolupráci s PBH Domovní řád
termín: 30.9.1993


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
rozhodnutí o změně nájemce a
u k l á d á
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
---------------------------------------------------------------
prověřit skutečného uživatele Horského hotelu Chomutov, Na vyhlídce čp. 2000
termín: 31. 7. 1993

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
výsledek výběrového řízení na rekonstrukci komplexu hotelu ROYAL a
p o v ě ř u j e
ing. Pěchotu, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-------------------------------------------------------------
projednat s firmou Falcon a.s. podnikatelský záměr a předložit do jednání MR dne 12. 8. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.420/93  z 15.7. 1993
Dohoda o smluvní mzdě pro F. Kotíka - pověřeného řízením PBH za III. a IV. čtvrtletí 1993
-----------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
dohodu o smluvní mzdě pro Františka Kotíka - pověřeného řízením PBH za III. a IV. čtvrtletí 1993.
"Městský úřad v Chomutově zastoupený starostou města panem ing. Bohumilem Bocianem a František Kotík - pověřený řízením PBH uzavírají
d o h o d u
o smluvní mzdě p. Františka Kotíka - pověřeného řízením PBH za III. a IV. čtvrtletí 1993 v souladu se Zákonem o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku č. 1/92 Sb., ze dne 10. 12. 1991."

Dále městská rada v Chomutově
u k l á d á
pí. Wottawové, ved.odd. HsB
---------------------------
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
-----------------------------------------------------------
provádět kontrolu plnění úkolů l x za čtvrtletí. 
 
Usnesení RaMěst č.421/93  z 15.7. 1993
Uplatnění výměrů MF ČR č. 010/93 ze dne 18. 6. 1993
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í 
vyhlášku MF ČR č. 176 Sb. ze dne 17. 6. 1993 o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytů a
u k l á d á 
ing. Pěchotovi, ved. odboru hospodaření s městským majetkem
pí. Wotawové, ved. odd. HsB
p. Kotíkovi, pověřenému řediteli PBH
-----------------------------------------------------------
navrhnout jednolivé lokality a objekty, kde lze uplatnit zvýšení nebo snížení nájemného dle této vyhlášky ve městě Chomutově.
Termín: MR 16. 9. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.422/93  z 15.7. 1993
Zpráva stavební komise
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu, bere ji na vědomí a rozhodla zadat :
a) realizaci NTL plynovodu ul. Pražská fi Heder, Sokolovská 3560, Chomutov
b) realizaci plynové kotelny čp. 104 Chomutov fi "ROS" Chomutov
c) realizaci sportovního hřiště SčKO Březenecká Chomutov firmě "STAVBY" Chomutov
d) zadat realizaci stavby - "rekonstrukce střešní krytiny na budovách "Městské lázně" v Chomutově firmě "PUR" Litoměřice

Dále městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, ved. TIO
-----------------------
zajistit posudek na zjistění nezbytného rozsahu opravy s ohledem na omezené finanční možnosti města včetně výpočtu prostupnosti tepla nové střechy.

 
 
Usnesení RaMěst č.423/93  z 15.7. 1993
Výsledek výběrového řízení na vodorovné dopravní značení
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s tím, aby:
I.I. Dodavatelem na provedení vodorovného dopravního značení byly společně přihlášené firmy:
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ CEST, Jaroslav Řezníček
687 51 Nivnice 548 a
- DALENA, Antonín Daněk, Vinohradská 721, 687 62 Dolní Němčí

I.2. V návaznosti na stávající reálné zdroje financí, byly v I. etapě prováděny práce za 500 tis. Kč na místních komunikacích se zaměřením na základní přechody, přechody u škol a semaforů.
Další práce do naplnění celkových objemů budou pokračovat po reálném finančním krytí.

Dále městská rada v Chomutově
u k l á d á
Technickým službám Chomutov
---------------------------
2.I. Informovat o výsledku výběrového řízení přihlášené firmy.
2.2. Zajistit uzavření smlouvy na zajištění vodorovného dopravního značení se schválenými firmami dle bodu I.I. usnesení.

 
 
Usnesení RaMěst č.424/93  z 15.7. 1993
Zpráva o naplňování kompenzačních opatření za likvidovanou zeleň
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
b e r e  ji  n a  v ě d o m í  a
u k l á d á
ing. Piklovi, ved. StÚ
----------------------
provést neodkladně kontrolu stavu budov na ul. Školní a vyvodit z toho důsledky podle stavebního zákona.
termín : ihned

 
 
Usnesení RaMěst č.425/93  z 15.7. 1993
Možnosti realizace rod. domků na území zahrádkářských kolonií
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o s o u d i l a
předloženou zprávu a
n a v r h u j e
území zahrádkářských kolonií ponechat jako výhledovou rezervu pro výstavbu rodinných domků, pro které přípravu bude investovat město.


 
 
Usnesení RaMěst č.426/93  z 15.7. 1993
Regulační plán "Kadaňská " projednání průzkumů a záměrů
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
záměr řešení oblasti Kadaňská a
s o u h l a s í
s jeho dopracováním.

 
 
Usnesení RaMěst č.427/93  z 15.7. 1993
Kontrolní zpráva - usn.č. 223/93 - ekonomická opatření na MHD v ČAD-DP
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o plnění usn. č. 223/93 a bere ji na vědomí.
S o u h l a s í
s provedenými opatřeními a
u k l á d á
ing. Bocianovi , starostovi města
---------------------------------
1. pokračovat v jednáních se starosty přilehlých obcí o provozu MHD

2. jednat spolu s ředitelem ČAD - DP Chomutov o otázce dotací na rok 1993 s ministerstvem dopravy a ministerstvem financí ČR
termín : 30. 9. 1993

 
 
Usnesení RaMěst č.428/93  z 15.7. 1993
Organizační zabezpečení jednání MZ, které se bude konat dne 26.8.1993
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  ji   n a  v ě d o m í
včetně doplnění bodů programu.

 
 
Usnesení RaMěst č.429/93  z 15.7. 1993
Informační zpráva o předložení koncepcí VPS v tržních podmínkách
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
projednat na mimořádném zasedání rady dne 9. 9. 1993 koncepci TS za účasti stávajícího vedení a za účasti p. Kordulíka.

 
 
Usnesení RaMěst č.430/93  z 15.7. 1993
Žádosti o snížení a prominutí poplatků z místa
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o snížení a prominutí poplatků z místa u firmy Moby Jirkov, Finančního úřadu Chomutov, Intes Praha, SBD SHR Chomutov, p. Prešla, ing. Bednáře, p. Puldy a p. Petra a
s o u h l a s í
s úpravami poplatků z místa takto :
1) finančnímu úřadu snížit poplatek o 50%
2) firmě Intes Praha snížit poplatek o 50%
3) firmě Moby Jirkov snížit poplatek ze 7,-Kč za l m2 na 4,-Kč za 1 m2 na den

Dále městská rada v Chomutově
s n i ž u j e
pro rok 1993 sazbu určenou vyhláškou za umístění předzahrádky umístěné na chodníku ze 7,-Kč na částku 4,-Kč za 1 m2 na den

4) SBD SHR Chomutov n e s c h v a l u j e snížení poplatku z místa za uložení materiálu

5) firmě Prešl-Polo Perštejn n e s c h v a l u j e snížení poplatku
z místa za umístění atrakce pro děti

6) p. ing. Bednářovi snížit poplatek na 30% za zábor chodníku za účelem postavení lešení a rekonstrukce domu čp. 1963 v Čechově ul.

7) p. Puldovi a p. Petrovi n e s c h v a l u j e snížení poplatku za umístění prodejního stánku na parkovišti u kina Evropa

 
 
Usnesení RaMěst č.431/93  z 15.7. 1993
Dopravní značení - ul. Vršovců v Chomutově
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o "Dopravním značení v ul. Vršovců v Chomutově", kterou bere na vědomí a
u k l á d á
odboru MHDO
-----------
ponechat stávající dopravní značení tak, jak bylo odsouhlaseno ke dni 1.6.1993 , t.j. po levé straně ul. Vršovců stání před objektem České spořitelny a České pojišťovny.
Úkol trvalý - zodpovídá : ved. odboru MHDO ing. Bilinec


 
 
Usnesení RaMěst č.432/93  z 15.7. 1993
Schválení rozpočtové změny - posílení kapitoly 719
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se snížením výdajů kapitol:
714 odd. 40 § 01 položka 5313 o 129.019,-Kč
714 odd. 40 § 02 položka 5313 o 1.392,-Kč
728 odd. 44 § 23 položka 5313 o 3.383,-Kč
740 odd. 45 § 06 položka 5313 o 10.804,-Kč
-----------------------------
celkem o 144.598,-Kč

a s převedením této částky na zvýšení výdajů kapitoly
719 odd. 61 § 02 položka 5313

Dále městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se zvýšením výdajů na kapitole 719:
- o veškeré finanční příspěvky placené městem za své členství v různých sdruženích a pod. - k dnešnímu dni 70.002,-Kč. Pokrytí z fondu rezerv a rozvoje.
- o poštovné placené za doručování dávek sociální péče odborem SVaZ
- odhad je cca 170.000,-Kč za letošní rok. Pokrytí snížením kapitoly 728 o skutečně vydanou částku.
- o 12.000,-Kč na pořízení a zabudování 3 ks stropních ventilátorů do budovy čp. 4602 a o 35.000,-Kč na pořízení speciálních obálek a zařazovacích složek do archivu stavebního úřadu a o 120.000,-Kč
na pořízení nábytku pro kanceláře v 3. patře budovy čp. 4602 (dokončení vybavení). Zde pouze v případě bude-li zdroj krytí tzn., při překročení rozpočtových příjmů.


Dále městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, ved. EO
------------------------
realizaci tohoto usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.433/93  z 15.7. 1993
Rozdělení finančních prostředků na sportovní akce
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o rozdělení finančních prostředků komise tělovýchovy a mládeže výsledné částky 3 mil. Kč a
p ř e d k l á d á
ji MZ s doplněním částky 7 tis. Kč pro Karate Sport Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.434/93  z 15.7. 1993
Kontrola plnění usn.č.285/93
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu komise SVaZ se seznamem dětí navrhovaných na léčebný pobyt v Itálii a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi , ved. EO
-------------------------
vyčlenit částku z rozpočtu města 25 tis. Kč.
termín : 12.8.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.435/93  z 15.7. 1993
Změna názvu odboru
------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a s odvoláním na § 45, písm. d) zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném znění
r e v o k u j e
usnesení MěRa č. 101/93 z 11. 2. 1993 a
r u š í
právní odbor, současně
z ř i z u j e
odbor majetkoprávní a
j m e n u j e
s účinností od 16. 7. 1993 ing. Šlence Vladimíra do funkce vedoucího majetkoprávního odboru a
s o u h l a s í
s členstvím ing. Šlence v komisi SMM.
Městská rada v Chomutově s odvoláním na § 45 bod o)
s t a n o v í
ing. Šlencovi plat v souladu s nařízením vlády ČR. č. 253/92 Sb.
ve výši 8.700,-Kč.

 
 
Usnesení RaMěst č.436/93  z 15.7. 1993
Návrh na složení komise pro výběrové řízení na funkci velitele městské policie
------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
se složením komise pro výběrové řízení na funkci velitele městské policie :
ing. Bocian Bohumil, p. Šobáň Martin, p. Kořen Karel, p. Janovský Milan, p. Hercík Otta, p. Biroš Jan, pí. Soldánová Irena, ing. Ulrichová Helena, kpt.Špúr Josef - vrchní komisař Policie ČR, obv.odd. Chomutov, Mgr. Hříbal Václav - velitel Městské policie Most, Fuka Jan - za odborovou organizaci.


 
 
Usnesení RaMěst č.437/93  z 15.7. 1993
Žádost o bezplatný převod B - faxu na MÚSS
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost o bezplatný převod B - Faxu 100 a
s o u h l a s í
s bezplatným převodem z MÚ Chomutov na MÚSS Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.438/93  z 15.7. 1993
Žádost o dotaci pro Obchodní hospodářskou komoru na podporu podnikatelské činnosti
----------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
dotaci OHK (obchodní hospodářská komora) v Chomutově ve výši 5000,- Kč na záhájení činnosti.


 
 
Usnesení RaMěst č.439/93  z 15.7. 1993
Zaplacení členského příspěvku Kabelové televize
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í,
aby ve smyslu změny společenské smlouvy společnosti s r.o. Kabelová televize Chomutov - Jirkov doplatilo město Chomutov vklad společníka ve výši 10 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.440/93  z 15.7. 1993
Spolupráce rádia AGARA s městem
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MÚ
-----------------------------
prověřit využití nabídky na spolupráci rádia AGARA s městem Chomutov.

 
 
Usnesení RaMěst č.441/93  z 15.7. 1993
Stížnost p. Tanglmajera
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
stížnost p. Tanglmajera ve věci prodeje domu čp. 74 v Ruské ulici a do doby vyřešení stížnosti
u k l á d á
odboru správy majetku města
---------------------------
nezařazovat tento dům do veřejné dražby, jak je uvedeno v usn.č.126/93 MZ ze dne 17. 6. 1993 pod bodem č. 17

Dále městská rada v Chomutově
u k l á d á
majetkoprávnímu odboru
----------------------
prošetřit stížnost a předložit zprávu do jednání MR 12. 8. 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.442/93  z 15.7. 1993
Dopis p. Rathnera
-----------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis p. Rathnera ve věci finanční spoluúčasti bytových jednotek na nám. Dr. Beneše.