Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 15.7. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.318/02  z 15.7. 2002
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.319/02  z 15.7. 2002
Náhrady škod - Přemyslova ul. čp. 5394, Chomutov
------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu odborné pracovní skupiny na projednávání náhrad škod o výsledku šetření kontrolního oddělení Městského úřadu v Chomutově ve věci prověření sporu mezi společností WORLD Invest, v.o.s Otvice a Městem Chomutov dle důvodové zprávy a
u k l á d á
ing. Petru Chytrovi, ved. ORaIM
-------------------------------
projednat úhradu ušlého zisku ve výši 323.093,70 Kč se společností WORLD Invest, v.o.s. Otvice.
Úhrada bude provedena v termínu do 14 dnů od projednání v RM a v případě, že termín vypořádání společností WORLD Invest, v.o.s. Otvice nebude dodržen, předat vzniklou pohledávku ve výši 323.093,70 Kč právnímu oddělení Městského úřadu v Chomutově k vymáhání a další pohledávky (ušlý zisk za rok 2001 - vyúčtování služeb za rok 2002 - stěhovací náklady) budou řešeny samostatně po předložení vyúčtování ze společnosti QARK, s.r.o., Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.320/02  z 15.7. 2002
Smlouvy o pronájmu hrobových míst
---------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření smluv o nájmu hrobových míst v měsíci červnu 2002 dle předloženého seznamu.

 
 
Usnesení RaMěst č.321/02  z 15.7. 2002
Užití znaku města
-----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
užití znaku města na propagačním plakátu ku příležitosti 130. výročí zahájení železničního provozu na trati Chomutov - Vejprty pro České dráhy Chomutov.

 
 
Usnesení RaMěst č.322/02  z 15.7. 2002
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu v "Merkuru" p. Karlu Šoltovi a Šoltové Boženě, bytem Chomutov, Kostnická 4O75.


 
 
Usnesení RaMěst č.323/02  z 15.7. 2002
Schválení zápisu do kroniky města za rok 2000
---------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
předložený zápis do kroniky města Chomutova za rok 2000.


 
 
Usnesení RaMěst č.324/02  z 15.7. 2002
Zápis z jednání bytové komise konané dne 13. 6. 2002
----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
řešení doporučená BK dle zápisu ze schůze konané dne 13. 6. 2002 s výjimkou bodu 2.4., kde
s c h v a l u j e
přidělení náhradního bytu 1+2 pro p. Chmela, dále se změnami dle zápisu,
r e v o k u j e
- své usn. č. 145/02 ze dne 8. 4. 2002 v bodě 3.13. ve věci odpuštění penále p. Jandovi
- své usn. č. 189/02 ze dne 6. 5. 2002 v bodě 4.14. ve věci odpuštění penále manž. Lackovým
a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit řešení bodu 3.13., 3.16., 3.17., 3.22. dle zápisu BK.


 
 
Usnesení RaMěst č.325/02  z 15.7. 2002
Rozpočtová změna č. 32
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit
- zvýšení příjmů orj. 01 (odbor ekonomiky), položka 4131 (převody z vlastních fondů hospodářské činnosti) o částku 129.641,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31, odd§ 4349 (MÚSS), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 129.641,- Kč.

 
 
Usnesení RaMěst č.326/02  z 15.7. 2002
Zvýšení limitu mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů pro rok 2002 pro převáděné pracovnice ze společnosti Teplo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
s c h v a l u j e
zvýšení limitu mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů pro rok 2002 pro převáděné pracovnice ze společnosti tak, jak je v návrhu uvedeno.


 
 
Usnesení RaMěst č.327/02  z 15.7. 2002
Mzdové prostředky pro pečovatelky v DPS Merkur od 1. 5. 2002
------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený návrh,
s c h v a l u j e
navýšení limitu mzdových prostředků z rozpočtu MÚSS ve výši uvedené v návrhu a
u k l á d á
p. Milanu Doležalovi, řediteli MÚSS
-----------------------------------
ve spolupráci s OSVaZ realizovat opatření vedoucí k dosažení plánovaných tržeb za služby.


 
 
Usnesení RaMěst č.328/02  z 15.7. 2002
Dopis ředitele MÚSS
-------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis ředitele MÚSS p. Milana Doležala.


 
 
Usnesení RaMěst č.329/02  z 15.7. 2002
Smlouva č. 14990132 se Státním fondem životního prostředí ČR na poskytnutí podpory realizace díla "Ošetření stromů v hlavním městském parku, Chomutov"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c v h a l u j e
předložené znění smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR a
p o v ě ř u j e
starostu města
--------------
k jejímu podpisu.

 
 
Usnesení RaMěst č.330/02  z 15.7. 2002
Žádosti o udělení výjimky: Pořádání hudební produkce v době nočního klidu dle OZV č. 6/2001
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
10 předložených žádostí o výjimky dle čl. 4, OZV č. 6/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí,
s c h v a l u j e
udělení výjimek s platností ode dne schválení na 1 rok - pro žadatele uvedené v seznamu v důvodové zprávě pod pořadovým číslem 42, 46, 47, 48, 49, 50 a 51, a
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o šetření v provozovně STARS II (bývalý DRAK).


 
 
Usnesení RaMěst č.331/02  z 15.7. 2002
Pronájem nebytového prostoru k provozování kadeřnictví v areálu Kamencového jezera v Chomutově
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru na Kamencovém jezeru k provozování kadeřnictví p. Miroslavu Birošovi, bytem Zahradní 5172, 430 04 Chomutov, tak, jak je v důvodové zprávě uvedeno a
u k l á d á
řediteli TSmCh
--------------
uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v areálu Kamencového jezera k provozování kadeřnictví tak, jak je v důvodové zprávě uvedeno.


 
 
Usnesení RaMěst č.332/02  z 15.7. 2002
Žádosti o poskytnutí dotací na projekt a na činnost
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
příspěvky na činnost a projekt ve výši uvedené v důvodové zprávě (se změnou dle zápisu), avšak maximálně do 20.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.333/02  z 15.7. 2002
Obecně závazná vyhláška města Chomutova č. .../2002, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit Obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. .../2002, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol s účinností od...

 
 
Usnesení RaMěst č.334/02  z 15.7. 2002
Pololetní zpráva o činnosti Komise pro podporu občanských aktivit
------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
pololetní zprávu o činnosti Komise pro podporu občanských aktivit.


 
 
Usnesení RaMěst č.335/02  z 15.7. 2002
Projekt bezbariérový Chomutov
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pořízení "Projektu bezbariérový Chomutov" a
p o v ě ř u j e
ORaIM
-----
přípravou projektu.


 
 
Usnesení RaMěst č.336/02  z 15.7. 2002
Rekonstrukce povrchů podél ulice Palackého - Chomutov
-----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Rekonstrukce povrchů podél ulice Palackého - Chomutov", kterým bude firma: Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, s.r.o., Okounov 65, 431 63 Perštejn.


 
 
Usnesení RaMěst č.337/02  z 15.7. 2002
Obnova ulic Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova, Puchmajerova + vnitroblok a část Žižkova náměstí v Chomutově
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Obnova ulic Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova, Puchmajerova + vnitroblok a část Žižkova náměstí v Chomutově", kterým bude firma: R.I.V stavební společnost a.s., Blatenská 161, 430 01 Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.338/02  z 15.7. 2002
Rekonstrukce ulice Mánesova
---------------------------
Rada města Chomutova
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele veřejné zakázky "Rekonstrukce ulice Mánesova", kterým bude firma: Silnice Žatec s.r.o., Lounská 2402, Žatec.


 
 
Usnesení RaMěst č.339/02  z 15.7. 2002
Dům s pečovatelskou službou (rekonstrukce domu čp. 4512 Bezručova ul. Chomutov - MERKUR - II. ETAPA)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r o z h o d l a
o výběru zhotovitele této zakázky, kterým bude firma: IPS Skanska a.s., Kubánské náměstí 11/1391, Praha 10.


 
 
Usnesení RaMěst č.340/02  z 15.7. 2002
Návrh tarifů pro parkovací automaty v Chomutově
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
"Návrh tarifů pro parkovací automaty v Chomutově" a zahájení zkušebního provozu v součinnosti s městskou policií.


 
 
Usnesení RaMěst č.341/02  z 15.7. 2002
II. etapa dostavby areálu - víceúčelový objekt a golfové hřiště na Kamencovém jezeře v Chomutově
------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s o u h l a s í
s návrhem technického řešení dostavby areálu a s tím, že správu dotčeného majetku bude zajišťovat OMP do doby ukončení akce.


 
 
Usnesení RaMěst č.342/02  z 15.7. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 2664/2 o vým. 14 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Iva a Ilony Procházkových, bytem Chomutov, škpt. Kouby 2170, za cenu 1.820,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 3213/85 vedené v KN jako trvalý trav. porost v k.ú. Chomutov II do spoluvlastnictví D. Houdka, bytem Chomutov, Borová 5147, a Š. Polákové, bytem Chomutov, Písečná 5070, za cenu 250.960,- Kč.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej p.p.č. 403/2 o vým. 26 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Radka a Lenky Rachačových, bytem Chomutov, Rooseveltova 2198/32, za cenu 3.380,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 1299/1 o vým. 199 m2 v k.ú. Chomutov I do vlastnictví manž. Lukačíkovým Juraji a Květoslavě, bytem Chomutov, Škroupova 3323, za účelem rozšíření stávající zahrady za cenu 25.870,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 468 o vým. 98 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Pavla a Věry Dančových, bytem Chomutov, Šafaříkova 2629/72, za cenu 12.740,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 1458 o vým. 125 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví p. Jiřího Štěrby, bytem Chomutov, Sukova 10/3185, za cenu 16.250,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej poz. parcely č. 2127/1 o vým. 133 m2 v k.ú. Chomutov II do vlastnictví manž. Ivana a Alžběty Babovičových, bytem Chomutov, Alešova 4568, za cenu 17.290,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit odprodej částí p.p.č. 1610/5, p.p.č. 1626, p.p.č. 1627/1 a p.p.č. 1628, všechny v k.ú. Chomutov I, do vlastnictví současných uživatelů - nájemníků a trvat na zachování nájmu.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej p.č. 5315/12 a p.č. 5315/13 v k.ú. Chomutov I o celkové vým. 199 m2 do spoluvlastnictví manž. Košanových a manž. Novákových, a to za cenu 130,- Kč/m2, tj. celkem 25.870,- Kč.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
situaci týkající se vytipování pozemku určeného do směny s p. Dekstem, vlastníkem p.č. 431/4 v k.ú. CV II, která je v užívání Města Chomutova, a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru vykoupit p.č. 431/4 o vým. 61 m2 v k.ú. CV II, případně uzavření nájemní smlouvy na p.č. 431/4 v k.ú. CV II.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (směna pozemků ve vlastnictví Města Chomutov za pozemky ve vlastnictví společnosti RESTAMO HOLDING a.s.).


12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru nabídky odprodeje objektů, k nimž bylo schváleno zřízení zástavního práva ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR pro účely půjčky z tohoto fondu (č.p. 1664 se st.p.č. 2838, 1509 se st.p.č. 2837, 1665 se st.p.č. 2791, 1308 se st.p.č. 2794, 1307 se st.p.č. 2795, 1574 se st.p.č. 2792, 1573 se st.p.č. 2836 a 1666 se st.p.č. 3743, vše v lokalitě nám. Dr. E. Beneše v k.ú. Chomutov I), do spoluvlastnictví stávajícím uživatelům bytů v souladu s pravidly pro prodej nemovitostí po uplynutí doby zástavy s tím, že v případě zájmu ze strany nájemníků bude o prodeji uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.


13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu č.p. 3561 na st.p.č. 2869 o vým. 227 m2 v Sokolské ul. v k.ú. Chomutov II do spoluvlastnictví p. Nikoly Maxů, kupujícího 238/1000 výše uvedených nemovitostí za 103.922,- Kč, manž. Petra a Aleny Lébrových, kupujících 238/1000 výše uvedených nemovitostí za 103.922,- Kč, manž. Vojtěcha a Margity Gáborových, kupujících 238/1000 výše uvedených nemovitostí za 103.922,- Kč, p. Petry Pacherové, kupující 238/1000 výše uvedených nemovitostí za 103.922,- Kč, a p. Jaroslava Havlíka, kupujícího 48/1000 výše uvedených nemovitostí za 20.959,- Kč, všichni bytem Chomutov, Sokolská 3561, celkem za kupní cenu dohodnutou ve výši 436.647,- Kč.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 4088 na st.p.č. 182/1 o vým. 333 m2 v Kostnické ul. v k.ú. Chomutov II.


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prodloužení pronájmu poz. parcely č. 4550/1 v k.ú. Chomutov I, tvořící zahrádkářskou kolonii "Mičurin", do 30. 9. 2007 s podmínkou povinnosti zpřístupnění pozemku pronajímateli a jím pověřeným pracovníkům za účelem provádění přípravných prací, tj. k prohlídce, zaměření a vytyčení pozemku.


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 2348 o vým. 100 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako orná půda, p. Romanu Falcovi, bytem Chomutov, Krušnohorská 3260, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 200,- Kč ročně, s účinností od 1. 1. 2002 na dobu neurčitou.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prodloužení doby pronájmu části poz. parcely č. 1942/6 o vým. 8 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plochy, p. Ivanu Řáhovi, bytem Chomutov, Bezručova 4201, za účelem umístění novinového stánku o 5 let, tj. do 31. 8. 2007. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají nedotčena.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
rozšíření pronájmu části poz. parcely č. 1806/2 na vým. 147 m2, v k.ú. Chomutov I, vedené v KN jako ostatní plochy, p. Jiřímu Novotnému, bytem Chomutov, Krokova 4553, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 294,- Kč ročně, s účinností od 1. 7. 2002 na dobu neurčitou.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 4106/1 o vým. 1.600 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako orná půda, p. Janu Kamišovi, bytem Chomutov, Jiráskova 2980, k zahrádkářským účelům, za cenu 2,- Kč/m2/rok, tj. 3.200,- Kč ročně, s účinností od 1. 8. 2002 na dobu neurčitou.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 1251/1 o vým. 20 m2, v k.ú. Chomutov II, p. Thang Nguyen Huu, v ČR bytem Chomutov, Svahová 4960, za účelem provozování předzahrádky provozovny pivnice z boku domu č.p. 4170 Chomutov, za cenu 300,- Kč/m2/rok, tj. 6.000,- Kč ročně, s účinností od 15. 5. 2002 na dobu určitou, do 30. 6. 2005.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 226/02/11 ze dne 13. 5. 2002 a
s c h v a l u j e
výpůjčku části poz. parcely č. 8 o vým. 110 m2, v k.ú. Chomutov II, vedené v KN jako ostatní plochy, Vinným sklepům s.r.o., se sídlem v Chomutově, Lipská 2023, za účelem vybudování zpevněné plochy pro zastavení vozidel zákazníků podnikové prodejny, na dobu 5 let, tj. do 31. 7. 2007, s podmínkou bezúplatného převodu stavby do majetku města.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem části poz. parcely č. 4893 o vým. 36 m2, vedené v KN jako ostatní plochy, v k.ú. Chomutov I, společnosti Fitness Company, s.r.o., se sídlem v Chomutově, Cihlářská 5478, za účelem plánované přístavby objektu č.p. 5478 na p.č. 4881, za cenu 200,- Kč/m2/rok, tj. 7.200,- Kč ročně, s účinností od 15. 7. 2002 na dobu neurčitou.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
snížení nájemného firmě ROBiN OIL s.r.o. za pronájem pozemku k provozování čerpací stanice s účinností od 1. 7. 2002 o 20%, tj. na částku 272.484,- Kč.

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (uzavření předložené nájemní smlouvy na pronájem části poz. parcely č. 89/2 o vým. 24,8903 ha, v k.ú. Jilmová, vedené v KN jako lesní půda).

25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v čp. 5251 Pod břízami, Chomutov, se spol. HP Product s.r.o., se sídlem Chomutov, Kálek 19, zastoupenou p. Jiřím Pekařem, řešící rozšíření užívaných nebytových prostor o bytovou jednotku - služební byt o velikosti cca 60 m2 s platností od 1. 7. 2002. Ostatní podmínky stávající nájemní smlouvy zůstanou nedotčeny.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem jedné místnosti o velikosti 26,00 m2 ve II.NP v objektu SEVERKA čp. 4092 Blatenská, Chomutov, formou dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě s p. Josefem Dvořákem, bytem CV, Pod břízami 5236, za účelem rozšíření provozovny herna a restaurace Karpen, za cenu 400,- Kč/m2/rok. Náklady spojené se stavebními úpravami budou hrazeny v plné výši nájemcem, bez nároku na jejich umoření. Nájemné za pronájem shora uvedené místnosti bude nájemcem hrazeno po ukončení stavebních úprav (nejdéle však po 3 měsících od rozhodnutí RM o schválení NP o vým. 26,00 m2).

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit bývalému nájemci nebytových prostor v objektu FLORA čp. 5306 Písečná, Chomutov, p. Janu Bašemu, bytem Žatec, Chomutovská 1627, splátkový kalendář na dlužnou částku 87.855,- Kč za nájemné a služby v délce 35 měsíců s měsíčními splátkami ve výši 2.500,- Kč.


28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v nákupním středisku LUNA čp. 4426 ul. Jiráskova, Chomutov, o celkové vým. 642 m2 p. Marku Bartůškovi, bytem Děčín, Nerudova 624/23, na dobu určitou - 2 let, k provozování prodejny nábytku, koberců a bytových doplňků, za roční nájemné 616.320,- Kč (tzn. 960,- Kč/m2/rok) + zálohy za služby.


29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor - 2 výloh u domu čp. 3961 Palackého ulice v Chomutově Správě kulturních zařízení Chomutov s r.o., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 552, na dobu neurčitou za nájemné 1.000,- Kč/ročně, za účelem propagace jednotlivých středisek a kulturních programů.


30.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor v domech čp. 3705 Sokolská ulice o vým. 160,50 m2 a čp. 3706 Sokolská ulice v Chomutově o vým. 93,20 m2, za účelem činnosti Občanského sdružení "Vlak naděje", zastoupeným členkou výboru p. Bělou Štorchovou, bytem Chomutov, Kadaňská 3403, na dobu neurčitou za nájemné 1,- Kč/ročně. Město Chomutov bude hradit náklady na teplo a TUV.


31.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem kiosku v areálu Letního kina s p. Alfredem Maierem, bytem Chomutov, Stavbařská 4521, na dobu 5-ti sezón, tj. do 30. 10. 2007, za nájemné 46.000,- Kč ročně.
32.
Prodej a pronájem nemovitostí - REVOKOVÁNO (v části platnosti nájemních smluv) usn. č. 473/02/2 ze dne 7. 10. 2002!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usn. č. 133/02/1 ze dne 11. 3. 2002 ve věci uzavření nájemní smlouvy se Správou kulturních zařízení Chomutov s r.o.,
s c h v a l u j e
pronájem objektů s nebytovými prostory Správě kulturních zařízení Chomutov s r.o., se sídlem CV, ulice Boženy Němcové čp. 552, takto:
   - čp. 5341 Zahradní ulice, CV, s platností od 1. 9. 2002 na dobu neurčitou za nájemné 10.000,- Kč/ročně, SKZ CV s r.o. následně uzavře podnájemní smlouvy se stávajícími nájemci
   - čp. 552 ulice Boženy Němcové s platností od 1. 9. 2002 na dobu neurčitou za nájemné 10.000,- Kč/ročně, SKZ CV s r.o. následně uzavře podnájemní smlouvy se stávajícími nájemci
   - čp. 85 Ruská ulice s platností od 1. 9. 2002 na dobu neurčitou za nájemné 10.000,- Kč/ročně
   - čp. 154 Náměstí 1. máje s platností od 1. 9. 2002 na dobu neurčitou za nájemné 10.000,- Kč/ročně
   - Areál letního kina - nájemní smlouva na celý areál včetně stánků, bytu správce od 1. 4. 2002 na dobu neurčitou, za roční nájemné 10.000,- Kč. V NS zvláštní ujednání, že SKZ CV s r.o. může uzavírat podnájemní smlouvy s účinností od 1. 9. 2002
   - čp. 115, 116 Táboritská ulice s platností od 1. 9. 2002 na dobu neurčitou za nájemné 10.000,- Kč/ročně, SKZ CV s r.o. následně uzavře podnájemní smlouvy se stávajícími nájemci
   - čp. 2207 Lipská ulice s platností od 1. 9. 2002 na dobu neurčitou za nájemné 10.000,- Kč/ročně, SKZ CV s r.o. následně uzavře podnájemní smlouvy se stávajícími nájemci
a
p o v ě ř u j e
Správu kulturních zařízení Chomutov s r.o.
------------------------------------------
k uzavírání podnájemních smluv na využití nebytových prostor výše uvedených objektů, podle potřeby Správy kulturních zařízení Chomutov s r.o. s tím, že kopie uzavřených podnájemních smluv budou předávány na vědomí odboru majetkoprávnímu
a dále RM
s c h v a l u j e
uzavření dodatku k nájemní smlouvě čj. OMP/46/2002, uzavřené mezi městem a Správou kulturních zařízení Chomutov s r.o., na pronájem kanceláří v objektu čp. 552 ulice Boženy Němcové, jehož předmětem bude úprava platnosti nájemní smlouvy, a to od 1. 4. 2002.


33.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (odkoupení veřejného osvětlení do majetku města za cenu dohodnutou ve výši 50.000,- Kč).


34.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu movité věci za nájemné ve výši 1.000,- Kč ročně, která bude v případě potřeb města k dispozici.


35.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
uvedené chyby v revokacích usnesení,
d o p o r u č u j e  ZM
schválit:
- opravu usn. ZM č. 234/01, bod 3) z 28. 11. 2001 (Marie Janáková), kterým bylo revokováno usn. č. 175/01, kde byl chybně uveden datum z 30. 8. 2001 na správně 26. 9. 2001

- opravu usn. ZM č. 234/01, bod 4) z 28. 11. 2001 (Miroslava Švábová), kterým bylo revokováno usn. č. 175/01, kde byl chybně uveden datum z 30. 8. 2001 na správně 26. 9. 2001

- opravu usn. ZM č. 071/02, bod 8) z 24. 4. 2002 (pro kupující Ridzoňovi Zdeněk a Věra z důvodu přechodu nájmu na Benešovou Kristu dle důvodové zprávy), kterým bylo revokováno usn. č. 234/01, kde byl chybně uveden datum 29. 11. 2001 na správně 28. 11. 2001

- opravu usn. ZM č. 024/02/22 z 27. 2. 2002, kdy bylo opakovaně revokováno usn. č. 043/98, oprava je provedena vypuštěním usn. č. 043/98 z textu usn. ZM č. 024/02/22 z 27. 2. 2002

- opravu usn. ZM č. 024/02/22 z 27. 2. 2002, kdy bylo chybně revokováno 096/97 z 29. 10. 1997 (Prominutí penále za dlužné nájemné v bytech), oprava je provedena vypuštěním usn. ZM č. 096/97/3 z textu usn. ZM č. 024/02/22 z 27. 2. 2002 (Zásady prodeje pozemků z vlastnictví města na výstavbu RD)

a

s c h v a l u j e
- opravu usn. RM č. 205/02/15 z 6. 5. 2002, kdy bylo chybně revokováno usn. č. 571/01/3 ze dne 5. 11. 2001 na správně RM č. 517/01/3 ze dne 5. 11. 2001 (převod správy objektů 4106 Cihlářská a 571 Blatenská) s tím, že usn. č. 571/01 ze dne 3. 12. (rozpočtová změna č. 78) zůstává v platnosti.


36.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
vykoupení pozemků od manž. Drškových a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej pozemků p.č. 1787/1 a 1789 o celkové vým. 732 m2, v k.ú. CV II, dle pravidel formou dražby s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku (cena obvyklá).

37.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit dodatek smlouvy o předkupním právu k pozemkům p.č. 2327/1 a 2328/1, v k.ú. CV II, který umožní výstavbu rodinných domků na pozemcích firmy Potápěčská stanice v.o.s. a tím změnu stavebního záměru firmy, zástavní právo bude zrušeno po vybudování rodinných domků bez ohledu na to, na kterých pozemcích.

38.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit dodatek č. 4 k mandátní smlouvě pro firmu Realitní kancelář Sever s.r.o., se sídlem Dvořákova 20, Ústí nad Labem, dle důvodové zprávy.

39.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
vzít na vědomí schválení prodeje bytu č. 43/4738 p. Ondřeji Mazuchovi.

40.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s firmou CZpro s.r.o. reklamní agentura, Budovatelů 2830, Most a
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce s firmou Správa kulturních zařízení s.r.o. na pozemky p.č. 4157/1, 3224/5 v k.ú. CV I a p.č. 5748/1, 4551/26 v k.ú. CV II pro umístění 4 ks reklamních panelů k propagaci památek města Chomutov.

41.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
situaci v ul. A. Muchy,
u k l á d á
OŽPDaS
------
řešit uvedenou situaci, tj. zajistit zpřístupnění staveb
a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zveřejnění záměru výkupu pozemků p.č. 2048/1, 2065/1, 2066/1 do vlastnictví Města Chomutov za max. cenu 30,- Kč/m2.

42.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod stažen

43.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (převedení nájmu objektu čp. 42 Mostecká ulice v Chomutově).

44.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
částečně revokovat usn. č. 064/00/20 ze dne 28. 6. 2000 (ve věci zřízení VB pro firmu Praha West Investment, k.s.) a schválit vypuštění požadavku města na uzavření smlouvy o VB na pozemcích p.č. 3098/1 a 3030 v k.ú. CV II za cenu 55.625,- Kč pro vedení přeložek.

45.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
vyhovět žádosti p. Hoi Klikové ve věci výkupu objektu č.p. 43 se st.p.č. 112 o vým. 221 m2 v ulici Revoluční v k.ú. Chomutov I.

46.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zveřejnění záměru prodeje č.p. 89 na náměstí 1. máje a zveřejnění záměru koupě objektu č.p. 3832 včetně pozemku v ulici Na Moráni).

47.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (pravidla pro pronájem nebytových prostor dle předložené důvodové zprávy) a
u k l á d á
OPR
---
posoudit, popř. připomínkovat tyto pravidla a předložit do jednání rady města dne 5. 8. 2002.


 
 
Usnesení RaMěst č.343/02  z 15.7. 2002
Odpis nedobytných pohledávek
----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
odpis podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů pohledávku J. Astera ve výši 219,20 Kč, pohledávku firmy P+K, zastoupenou Z. Průchou, ve výši 5.363,- Kč, pohledávku J. Vágnerové ve výši 1.980,- Kč, pohledávku R. Kašpara ve výši 16.800,- Kč, pohledávku V. Heřmánka ve výši 39,80 Kč a pohledávku I. Lysenka ve výši 94,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.344/02  z 15.7. 2002
Zpětvzetí žaloby - Josef Turánek, nar. 15. 6. 1957
--------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou důvodovou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zpětvzetí žaloby podané proti Josefu Turánkovi, nar. 15. 6. 1957, v celém rozsahu.


 
 
Usnesení RaMěst č.345/02  z 15.7. 2002
Odvolání a jmenování vedoucího odboru městský živnostenský úřad
---------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
o d v o l á v á
ke dni 31. 7. 2002 z funkce vedoucího odboru Městský živnostenský úřad ing. Miroslava Bilince a
j m e n u j e
ke dni 1. 8. 2002 vedoucím odboru Městský živnostenský úřad ing. Vladimíra Dědečka.


 
 
Usnesení RaMěst č.346/02  z 15.7. 2002
Stanovení platu vedoucích odborů
--------------------------------
Rada města Chomutova
s t a n o v u j e
na návrh tajemnice platy vedoucích odborů MŽÚ a OBH dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.347/02  z 15.7. 2002
Odměna řediteli příspěvkové organizace TSmCh - I. čtvrt. r. 2002
----------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vyplacení odměny řediteli TSmCh za I. čtvrtletí roku 2002 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.348/02  z 15.7. 2002
Schválení zahraniční pracovní cesty do SRN
------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
p. Alexandru Novákovi, starostovi města, zahraniční pracovní cestu do Hamburgu, SRN, která se konala ve dnech 19. - 20. června 2002.


 
 
Usnesení RaMěst č.349/02  z 15.7. 2002
Problematika domu čp. 4689, Březenecká
--------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci jednatele společnosti Teplo Chomutov, s.r.o. podanou na dozorčí radě konané dne 15. 7. 2002.
 
 
Usnesení RaMěst č.350/02  z 15.7. 2002
Řešení odpojování od CZT
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci předsedy Dozorčí rady spol. Teplo Chomutov, s.r.o., a
u k l á d á
ORaIM, OMP, OŽPDaS, OPR a svým zástupcům v DR spol. Teplo Chomutov, s.r.o.
----------------------------------------------------------------
vypracovat a předložit návrh OZV o odpojování z CZT a TÚV.