Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 15.9. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.521/94  z 15.9. 1994
Novelizace statutu MSK
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
novelizaci statutu MSK s těmito s úpravami:
čl. 7
- "předkládá městu CV návrhy na zefektivnění svého provozu včetně návrhy na změny využití kin a majetku města"
čl. 11
- "provozuje hrací automaty v místech schválených městem"
a doplnění čl.12
"Plní i další úkoly uložené městem"
a dále
u k l á d á
p. Mikovcové, pověř. vedoucí OŠaK
----------------------------------
aby ve statutu upravila nepřesné formulace označení města, případně
další, pokud neodpovídají platnému právnímu vztahu.


 
 
Usnesení RaMěst č.522/94  z 15.9. 1994
Vytvoření střediska výpočetní techniky pro děti a mládež
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  n e s o u h l a s í
se zřízením střediska výpočetní techniky pro děti a mládež jako
samostatné rozpočtové organizace města.

 
 
Usnesení RaMěst č.523/94  z 15.9. 1994
Novelizace zřizovací listiny KaSS Chomutov
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh novely zřizovací listiny KaSS,
o d k l á d á
její schválení a
 u k l á d á
p. Mikovcové, pověř. vedoucí OŠaK (garant)
------------------------------------------
mgr. Kačicové, právničce MěÚ
----------------------------
prověřit majetkoprávní záležitosti uvedené v bodě a) a b) zřizovací listiny a předložit konkrétní rozpis majetku.
Termín: MR 6. 10. 94 
 
Usnesení RaMěst č.524/94  z 15.9. 1994
Převod Domu dětí a mládeže na město CV
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  n e s o u h l a s í
s převodem Domu dětí a mládeže na město.


 
 
Usnesení RaMěst č.525/94  z 15.9. 1994
Zápis do kroniky města Chomutova za rok 1993
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený zápis do městské kroniky za rok 1993 a
u k l á d á
ing. Caklovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
zajistit přepis do čistopisu
a dále
u k l á d á
 ing. Caklovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
zveřejnit nabídku na funkci kronikáře města pro období r. 1995
a předložit zprávu o výběru k rozhodnutí do MR nejpozději do
31. 12. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.526/94  z 15.9. 1994
Návrh odměny za zpracování kroniky města
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
vyplacení doplatku odměny p. Františku Ptáčkovi za zpracování kroniky města a
u k l á d á
p. Březovské, vedoucí servisu pro MZ
------------------------------------
zajistit vyplacení doplatku odměny ve výši 25.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.527/94  z 15.9. 1994
Informace o přípravě voleb do MZ 1994
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o přípravě voleb do MZ v uloženém termínu.


 
 
Usnesení RaMěst č.528/94  z 15.9. 1994
Uplatnění náhrady škod
----------------------
Městská rada v Chomutově
s n i ž u j e
výši náhrady škody uvedené v usn. č. 397/94 ze dne 21. 7. 1994 u p. Věry Liškové na 301,- Kč a u p. Evy Blábolilové na 2.500,- Kč a 
u k l á d á
ing. Caklovi, tajemníkovi MěÚ
------------------------------
v případě odmítnutí úhrady škody p. Blábolilovou postihnout ji jako
vedoucího zaměstnance.


 
 
Usnesení RaMěst č.529/94  z 15.9. 1994
Stanovení platu tajemníka MěÚ ing. Cakla
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s t a n o v u j e
v souladu s nařízením vlády č. 78/1994 Sb. ing. Petru Caklovi plat s účinností od data jmenování do funkce takto:
- platová třída: 9 (devátá) - číslo katalogu 9.14
- platový stupeň: započíst maximální možnou délku odborné praxe dle nařízení vlády č. 78/94 Sb.
- příplatek za vedení: v maximální výši rozpětí dle přílohy č. 3 k NV č. 78/94 Sb., tj. 5.500,- Kč
- osobní příplatek 30 %
- za období od 1.4. do 6.6. 1994 (doba jmenování tajemníkem) stanovuje výši příplatku za vedení vedoucího odboru vnitřní správy na 3.000,- Kč.
Mzdová účetní provede vyplacení doplatku v nejbližším možném výplatním termínu.


 
 
Usnesení RaMěst č.530/94  z 15.9. 1994
Návrh rozpočtové změny
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 § 21 položka 2401 o částku 39.27O,- Kč - ÚZ 032
- zvýšení výdajů kap.719 odd. 61 § 02 položka 5403 o částku 3 660,- Kč - ÚZ 032
- zvýšení výdajů kap. 728 o částku 35.610,- Kč - ÚZ 032 
 
Usnesení RaMěst č.531/94  z 15.9. 1994
Výběrové řízení na zpracovatele ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o průběhu výběrového řízení pro zpracovatele návrhu ÚPN a
s c h v a l u j e
postup stavebního úřadu pověřeného pořizováním ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov
a dále
b e r e  n a  v ě d o m í,
že nebyl vybrán žádný z účastníků výběrového řízení.


 
 
Usnesení RaMěst č.532/94  z 15.9. 1994
Návrh na úpravu platů ředitelům MěLe a PKZOO
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na zvýšení příplatku za vedení dle nařízení vlády č. 78/94 Sb. a
s t a n o v u j e
příplatek za vedení p. E. Tuháčkovi a MVDr. P. Rabasovi ve výši 4.000,-
Kč v obou případech s platností od 1.4. 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.533/94  z 15.9. 1994
Žádost o revokaci usnesení č. 471/94 ze dne 18. 8. 1994
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
JUDr. Spitzerové, pověř. vedoucí odb. k projednávání přestupků
--------------------------------------------------------------
zajistit činnost minimálně 2 komisí tak, aby počet personálního obsazení ze zaměstnaců MěÚ byl maximálně 2 a další členové komisí byli
z řad veřejnosti.

Městská rada v Chomutově
p o z a s t a v u j e
do doby splnění tohoto úkolu snížení počtu pracovníků na oddělení k
projednávání přestupků (počet 5) a současně
u k l á d á
 ing. Caklovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
prověřit, na základě jakých skutečností projednává komise pro
přestupky přestupkovou agendu jiných obcí, které tyto komise ze zákona nezřídily.
 
 
Usnesení RaMěst č.534/94  z 15.9. 1994
Žádost plavecké školy
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost Regena v.o.s. o příspěvek na dopravu dětí základních škol na
výuku plavání a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit příspěvek ve výši 19.164,6O Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.535/94  z 15.9. 1994
Žádost společnosti F.J.Gerstnera
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost společnosti F.J.Gerstnera o příspěvek a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit uhrazení částky 24.O58,2O Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.536/94  z 15.9. 1994
Větrná elektrárna
-----------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, pověř. vedoucímu OE
------------------------------------
aby na vybrané finanční ústavy zaslal dopis s nabídkou na finanancování akce výstavba větrné elektrárny
a dále u k l á d á
p. Janovskému, pracovníkovi pověř. výstavbou větrné farmy
---------------------------------------------------------
předložit do příštího jednání MR nabídky firem vyrábějících technologii větrných elektráren, které byly vyzvány k účasti na
dodávce pro větrnou elektrárnu Hora sv.Šebestiána ve formě vhodné
k provedení výběru nejvhodnějšího dodavatele.


 
 
Usnesení RaMěst č.537/94  z 15.9. 1994
Žádost o posílení rozpočtu MSK
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost MSK o příspěvek na elektrické vytápění a
u k l á d á
 ing. Štěpánkovi, pověř. vedoucímu EO
------------------------------------
zajistit posílení rozpočtu MSK v CV o 2O tis. Kč na zbudování vytápění
herny na Husově nám.
 
 
Usnesení RaMěst č.538/94  z 15.9. 1994
Olympijský den zdraví
---------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
akci Olympijský den zdraví a vyslovuje této akci na území města
Chomutova podporu.