Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 15.9. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.471/03  z 15.9. 2003
Prezentace firmy Amadeus CV a.s. projektu v lokalitě zimního stadionu
----------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p o v ě ř u j e
starostku města
-------------------------
svoláním pracovní skupiny složené ze zástupců politických stran, architekta města, zástupce hokejového klubu a vedoucího ORaIM,
která je pověřena posouzením využití pozemků v areálu zimního stadionu.


 
 
Usnesení RaMěst č.472/03  z 15.9. 2003
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.473/03  z 15.9. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov a Spořice ve věci zajištění sociálně - právní ochrany dětí, ukládání výchovných opatření
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Spořice a
p o v ě ř u j e
starostku města Ing. Ivanu Řápkovou
-----------------------------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.474/03  z 15.9. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov a obcí Kalek ve věci zajištění sociálně - právní ochrany dětí, ukládání výchovných opatření
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Kalek a
p o v ě ř u j e
starostku města Ing. Ivanu Řápkovou
-----------------------------------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.475/03  z 15.9. 2003
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chomutov a obcí Málkov ve věci zajištění sociálně - právní ochrany dětí, ukládání výchovných opatření
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Málkov a
p o v ě ř u j e
starostku města Ing. Ivanu Řápkovou
-----------------------------------
jejím podpisem.


 
 
Usnesení RaMěst č.476/03  z 15.9. 2003
Informační zpráva o Chomutovských slavnostech
---------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pořádání Chomutovských slavností 2004 dle varianty dvě.


 
 
Usnesení RaMěst č.477/03  z 15.9. 2003
Provozní řád organizační složky
-------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál, bere jej na vědomí a
s c h v a l u j e
"Provozní řád organizační složky", kterou je Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Chomutova. 
 
Usnesení RaMěst č.478/03  z 15.9. 2003
Rozpočtová změna č. 57
----------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.479/03  z 15.9. 2003
Novelizace OZV o městské policii
--------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
d o p o r u č u j e
ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. 9/2003, kterou se nově upravuje zřízení městské policie.


 
 
Usnesení RaMěst č.480/03  z 15.9. 2003
Doporučený sazebník pokut
-------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a
b e r e  n a  v ě d o m í
doporučený sazebník pokut udělovaných strážníky v blokové řízení s přestupci.


 
 
Usnesení RaMěst č.481/03  z 15.9. 2003
Rozpočtová změna č. 56
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 56
- snížení výdajů
org. j. 17 (ORaIM)
odd § 6171 položka 5171 (Projektová dokumentace) o částku 380.000,- Kč
odd § 2219 položka 5171 organizace 2318 (Chodníky Palackého) o částku 400.000,- Kč
odd § 2219 položka 5171 organizace 2325 (chodníky Kostnická) o částku 106.160,- Kč
- zvýšení výdajů
úprava rozpočtu
org.j. 17 (ORaIM)
odd § 2212 položka 5137 (Dopravní značení) o částku 20.000,- Kč
odd § 6171 položka 5156 (Pohonné hmoty) o částku 10.000,- Kč
odd § 3613 položka 5171 (Opravy) o částku 300.000,- Kč
odd § 3635 položka 5166 (Konzultační služby ÚR) o částku 150.000,- Kč
odd § 6171 položka 5169 (Služby) o částku 150.000,- Kč
odd § 6171 položka 6123 (Nákup automobilu) o částku 26.160,- Kč
odd § 6409 položka 5156 (pohon. hmoty) organiz. 2101 (PALMIF) o částku 50.000,- Kč
odd§ 4226 položka 5169 (Služby) organiz. 2101 (PALMIF) o částku 80.000,- Kč
odd § 6409 položka 5171 (Opravy) organiz. 2101 (PALMIF) o částku 100.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.482/03  z 15.9. 2003
Žádost o prodloužení termínu dokončení akce - Rekonstrukce Městské kaple - chladící boxy
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a bere ji na vědomí.


 
 
Usnesení RaMěst č.483/03  z 15.9. 2003
Výstavba restaurace a expozice zvířat - Podkrušnohorský zoopark Chomutov
-------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a bere ji na vědomí.


 
 
Usnesení RaMěst č.484/03  z 15.9. 2003
Rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2003
-------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Chomutova schválit výsledky hospodaření za I. pololetí roku 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.485/03  z 15.9. 2003
Rozpočtová změna č. 49
----------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 49
- zvýšení příjmů orj. 31 (příspěvkové org.), odd § 1031 (Městské lesy), položka 2324 (přijaté nekapitálové náhrady) o částku 133.268,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 (příspěvkové org.), odd § 1031 (Městské lesy), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 98.285,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 05 (OŽPaS), odd§ 1031, položka 5169 (nákup služeb - provize) o částku 34.983,- Kč 
 
Usnesení RaMěst č.486/03  z 15.9. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 50
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 50
- zvýšení příjmů orj. 09 (OPČ), položka 4111 (neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) o částku 927.006,- Kč ÚZ 98031
- zvýšení výdajů orj. 01 (OE), odd§ 6171, položka 5901 (finanční rezervy) o částku 927.006,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.487/03  z 15.9. 2003
Návrh rozpočtové změny č. 54
----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 54
- zvýšení příjmů orj. 31 (Mě lesy), položka 4116 (neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o částku
ÚZ 29013 417.310,- Kč
ÚZ 29014 17.648,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 (Mě lesy), odd§ 1031, položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku
ÚZ 29013 417.310,- Kč
ÚZ 29014 17.648,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.488/03  z 15.9. 2003
Návrh obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 10/2003, o místním poplatku ze psů
------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů a
d o p o r u č u j e
ZM vydat s účinností od 1. 1. 2004 obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. 10/2003, o místním poplatku ze psů.


 
 
Usnesení RaMěst č.489/03  z 15.9. 2003
Návrh obecně závazné vyhlášky Města Chomutova č. 13/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a
d o p o r u č u j e
ZM vydat s účinností od 1. 1. 2004 obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. 13/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj se změnami v textu dle zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.490/03  z 15.9. 2003
Návrh obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 14/2003, o místním poplatku ze vstupného
------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného a
d o p o r u č u j e
ZM vydat s účinností od 1. 1. 2004 obecě závaznou vyhlášku města Chomutova č. 14/2003, o místním poplatku ze vstupného se změnami v textu dle zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.491/03  z 15.9. 2003
Návrh obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 11/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a
d o p o r u č u j e
ZM vydat s účinností od 1. 1. 2004 obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. 11/2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


 
 
Usnesení RaMěst č.492/03  z 15.9. 2003
Návrh obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 12/2003, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu k návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity a
d o p o r u č u j e
ZM vydat s účinností od 1. 1. 2004 obecně závaznou vyhlášku města Chomutova č. 12/2003, o místních poplatcích za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.


 
 
Usnesení RaMěst č.493/03  z 15.9. 2003
Rozdělení dotací na projekty z rozpočtu města Chomutova
-------------------------------------------------------
A/ Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
poskytnutí dotací z rozpočtu města na projekty:
- Kult. sdružení občanů německé národnosti v ČR - Vánoční
besídka: 3.000,- Kč na pronájem, propagaci programu
- Gymnázium Chomutov - V.I.S. Chomutov na Opava Cantat 2003: 6.000,- Kč na dopravu
- TŠ Stardance M. Zelenkové - European Grand Prix Opole: 15.000,- Kč na dopravu
- Krušnohor Chomutov - vystoupení Žihle 2003 : 3.000,- Kč na dopravu
- Beethoven D.C. - Mistrovství Evropy a světa Hannover a Mistrovství světa Hip hop Brémy: 15.000,- Kč na dopravu
- Jezdecký klub PZOO - Hubertova jízda: 10.000,- Kč na pronájem haly a dopravu, skoky ve volnosti: 5.000,- Kč na pronájem haly, parkurové závody: 5.000,- Kč na pronájem prostor
- TJ Sokol - Florbalový turnaj st. žáků : 3.000,- Kč na pronájem haly
- TJ VTŽ Chomutov - Vánoční koulení: 10.000,- Kč na pronájem, propagaci a kult. program.
B/ Rada města Chomutova
r e v o k u j e
usnesení č. 413/03 ze dne 4. 8. 2003 v části: 1. zvláštní škola v Chomutově - Otevřená škola III. : 3.500,- Kč a
s c h v a l u j e
1. zvláštní škola v Chomutově - Otevřená škola III. : 8.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.494/03  z 15.9. 2003
Dodatek ke smlouvě s basketbalovým klubem ASK Chomutov
------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e
ZM schválit uzavření dodatku ke smlouvě s basketbalovým klubem ASK Chomutov na dotaci z rozpočtu města ve výši 173.700,- Kč dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.495/03  z 15.9. 2003
Organizační zabezpečení ZM dne 29. 9. 2003
------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 29. 9. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.496/03  z 15.9. 2003
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e n a  v ě d o m í
informaci o vypovězení výpůjčky budovy KORD II. umístěné na stavební parcele č. 4071/50 v k.ú. Chomutov I a její předání zpět půjčiteli ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to ke dni 30. 9. 2003 a
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1, kterým dojde ke změně předmětu výpůjčky včetně úpravy výše úhrady služeb spojených s užíváním vypůjčených prostor.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
s platností od 1. 10. 2003 převedení nájmu nebytových prostor rychlého občerstvení a sociálního zařízení o celkové výměře 100,6 m2 pod okružní křižovatkou ulic Palackého, Zborovská, Školní a Lipská na paní Miroslavu Drlou, bytem Chomutov, Husova 2283/24, za roční nájemné 150.900,- Kč/ročně. Podmínky nájemní smlouvy zůstanou rovněž zachovány.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem nebytových prostor - 2 kanceláří v 1. patře domu čp. 140 ulice Jakoubka ze Stříbra, CV o výměře 35,3 m2, panu Vladimíru Vitvarovi, bytem Chomutov, 28. října 1080, za účelem provozování učeben pro jazykové kurzy, na dobu neurčitou za nájemné 300,- Kč/m2/ročně.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
panu Jiřímu Čápovi, bytem Chomutov, Březenecká 4459 pronájem nebytových prostor v přízemí a 3. patře objektu čp. 4602 Zborovská ulice v Chomutově, o výměře 0,36 m2 za účelem umístění nápojových automatů, za nájemné 750,- Kč/m2/ročně. Nájemce bude dále přispívat na provozní náklady (elektrickou energii, vodné a stočné, odpad, úklid) částkou 250,- Kč/měsíčně na jeden nápojový automat.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převod nájmu nebytových prostor v čp. 4804 ul. Březenecká, Chomutov o velikosti 99,07 m2 na MUDr. Řáhu Martina, bytem Chomutov Palackého 3394 za účelem pokračování ve stejném oboru - ordinace lékaře pro děti a dorost + preventivní péče v oboru pediatrie, za stejnou cenu tzn. 38.309,- Kč/rok (tzn. 386,68 Kč/m2/rok), na dobu neurčitou.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
převod nájmu nebytových prostor v čp. 4456 Březenecká, Chomutov o velikosti 113 m2 na pana Martina Trupla, bytem Čelakovského 7/1405, Chomutov, za účelem pokračování v prodeji instalatérských potřeb + zajišťování servisu vody, topení, plynu, výroba klíčů, za cenu tzn. 300,- Kč/m2/rok (tzn. 33.900,- Kč/rok),

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č. 414/03/7 ze dne 4. 8. 2003, týkající se odstoupení od nájemní smlouvy na NP v čp. 5251 Pod břízami, CV a
s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2003.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prominutí jednoho nájemného ve výši 2.252,- Kč za pronájem nebytového prostoru v čp. 4455 ul. Březenecká, Chomutov o velikosti 77,23 m2, které užívá pan Král Miroslav, bytem Chomutov, Březenecká 4474 z důvodu havárie ze dne 19. 8. 2003.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu, bere ji na vědomí a
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu movitého majetku ze dne 7. 11. 2003 se Správou kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
vypuštěn.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (dodatek č. 5 ke Zřizovací listině TSmCh)

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zřizování věcných břemen).

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM udělit výjimku z Pravidel pro prodej nemovitostí a vyhovět žádosti paní Anny Häckelové a paní Evy Žejdlíkové o prodloužení lhůty na úhradu poměrné části kupní ceny dohodnuté a uzavření kupní smlouvy v souislosti s prodejem domu č.p. 3414 se st.p.č. 2555 o výměře 137 m2 ve Fibichově ulici v k.ú. Chomutov II nejpozději do konce roku 2003 s tím, že jmenovaným nebude v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí přiznána z jednotlivých poměrných částí kupní ceny sleva ve výši 10 % za úhradu v termínu do 180-ti dnů od usnesení ZM. V případě, že lhůta do konce roku 2003 nebude dodržena, objekt bude nabídnut k odprodeji formou veřejné dražby.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
teto bod (kupní ceny u bytů nově vzniklých z půdních prostor).


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit uzavření smlouvy o vyplacení dotace pro toto společenství a tuto částku:
158) Hutnická 5297-5298 95.432,- Kč 10 %.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit: nabytí dále uvedeného nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví Města Chomutov darovací smlouvou podle zák. č. 174/2003 Sb.
Rada města Chomutova
u k l á d á
OSMM
----
podat žádost Ministerstvu obrany o převod, poskytnout Ministerstvu obrany spolupráci při přípravě převodu a v případě schválení převodu vládou ČR předložit zastupitelstvu úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení.
Předmětem převodu budou následující nemovitosti včetně součástí a příslušenství.
Pozemky:
p.p.č. 4704/1 ost.pl. výměra 15.933 m2, st.p.č. 4704/4 zast.pl. a nádvoří výměra 14 m2, st.p.č. 4704/5 zast.pl. a nádvoří výměra 443 m2, st.p.č. 4704/6 zast.pl. a nádvoří výměra 118 m2, p.p.č. 4707/7 ost.pl. výměra 168 m2, st.p.č. 4704/8 zast.pl. a nádvoří výměra 14 m2, st.p.č. 4704/9 zast.pl. a nádvoří výměra 8 m2, st.p.č. 4704/10 zast.pl. a nádvoří výměra 646 m2, p.p.č. 4704/11 ost.pl. výměra 68 m2, p.p.č. 4704/12 ost.pl. výměra 107 m2, p.p.č. 4704/13 ost.pl. výměra 14045, p.p.č. 4704/14 ost.pl. výměra 30 m2, st.p.č. 4704/15 zast.pl. a nádvoří výměra 409 m2, st.p.č. 4704/16 zast.pl. a nádvoří výměra 22 m2, st.p.č. 4706/16 zast.pl. a nádvoří výměra 22 m2, st.p.č. 4704/17 zast.pl. a nádvoří výměra 2215 m2, p.p.č. 4704/18 ost.pl. výměra 41 m2, p.p.č. 4704/19 ost.pl. výměra 54 m2, p.p.č. 4704/20 ost.pl. výměra 122 m2, p.p.č. 4704/21 ost.pl. výměra 37 m2, p.p.č. 4704/22 ost.pl. výměra 94 m2, p.p.č. 4704/23 ost.pl. výměra 98 m2, p.p.č. 4704/24 ost.pl. výměra 97, p.p.č. 4704/25 ost.pl. výměra 704 m2, p.p.č. 4704/26 ost.pl.výměra 728 m2, p.p.č. 4704/27 ost.pl. výměra 2490 m2, p.p.č. 4704/28 ost.pl. výměra 31 m2, st.p.č. 4704/29 zast.pl. a nádvoří výměra 34 m2, p.p.č. 4704/30 ost.pl.výměra 4 m2, p.p.č. 4704/31 ost.pl. výměra 25 m2, p.p.č. 4704/32 ost.pl. výměra 743 m2, p.p.č. 4704/33 ost.pl. výměra 5798 m2, p.p.č. 4704/34 ost.pl. výměra 212 m2, st.p.č. 4704/35 zast.pl. a nádvoří výměra 67 m2, st.p.č. 4704/36 zast.pl. a nádvoří výměra 17 m2, st.p.č. 4704/37 zast.pl. a nádvoří výměra 108 m2, st.p.č 4704/38 zast.pl. a nádvoří výměra 37 m2, st.p.č. 4704/39 zast.pl. a nádvoří výměra 81 m2, st.p.č. 4704/40 zast.pl. a nádvoří výměra 415 m2, p.p.č. 4704/41 ost.pl. výměra 100 m2, st.p.č. 4704/42 zast.pl. a nádvoří výměra 139 m2, p.p.č. 4704/43 ost.pl. výměra 106 m2, st.p.č. 4704/44 zast.pl. a nádvoří výměra 99 m2, st.p.č. 4704/45 zast.pl. a nádvoří výměra 99 m2, p.p.č. 4704/46 ost.pl. výměra 1890 m2, p.p.č. 4704/47 ost.pl. výměra 246 m2, p.p.č. 4704/48 ost.pl. výměra 467 m2, st.p.č. 4704/49 zast.pl. a nádvoří výměra 947 m2, st.p.č. 4704/50 zast.pl. a nádvoří výměra 388 m2, st.p.č. 4704/51 zast.pl. a nádvoří výměra 1326 m2, p.p.č. 4704/52 ost.pl. výměra 1098 m2, st.p.č. 4704/53 zast.pl. a nádvoří výměra 108 m2, st.p.č. 4704/54 zast.pl. a nádvoří výměra 91 m2, st.p.č. 4704/55 zast.pl. a nádvoří výměra 23 m2, p.p.č. 4704/56 ost.pl. výměra 414 m2, st.p.č. 4704/57 zast.pl. a nádvoří výměra 2139 m2, p.p.č. 4704/58 ost.pl. výměra 1952 m2, p.p.č. 4704/59 ost.pl. výměra 932 m2, st.p.č. 4704/62 zast.pl. a nádvoří výměra 17 m2, st.p.č. 4704/63 ost.pl. výměra 1469 m2, p.p.č. 4704/64 ost.pl. výměra 2249 m2, st.pl.č. 4704/65 zast.pl. a nádvoří výměra 106 m2, p.p.č. 4704/66 ost.pl. výměra 2256 m2, st.p.č. 4704/67 ost.pl. výměra 246 m2, p.p.č. 4704/68 ost.pl. výměra 6794 m2, p.p.č. 4704/69 ost.pl. výměra 570 m2, p.p.č. 4704/70 ost.pl. výměra 1445 m2, p.p.č. 4704/71 ost.pl. výměra 1103 m2, p.p.č. 4704/72 ost.pl. výměra 1503 m2, p.p.č. 4704/73 ost.pl. výměra 288 m2, p.p.č. 4704/74 ost.pl. výměra 28 m2, p.p.č. 4704/75 ost.pl. výměra 123 m2, p.p.č. 4704/76 ost.pl. výměra 1413 m2, p.p.č. 4704/77 ost.pl. výměra 111 m2, st.p.č. 4704/78 zast.pl. a nádvoří výměra 19 m2, p.p.č. 4704/79 ost.pl. výměra 6 m2, p.p.č. 4704/80 ost.pl. výměra 12 m2, p.p.č. 4704/81 ost.pl. výměra 102 m2, p.p.č. 4704/82 ost.pl. výměra 11 m2, p.p.č. 4704/83 ost.pl. výměra 36 m2, p.p.č. 4993/2 ost.pl
17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e
ZM trvat a usnesení č. 079/99/1 ze dne 29. 9. 1999.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch Českého svazu tělesné výchovy).


 
 
Usnesení RaMěst č.497/03  z 15.9. 2003
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e
ZM schválit
- prodej bytů dle důvodové zprávy s úpravami textu.
- revokovat usn. č. 119/02 ze dne 26. 6. 2002 ve věci prodeje bytu Martinovi Gunárovi, z důvodu přechodu nájmu na Renatu Tancošovou.


 
 
Usnesení RaMěst č.498/03  z 15.9. 2003
Návrh na vyřazení movitých věcí z majetku města
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
upravenou předloženou zprávu likvidační komise,
b e r e  j i  n a  v ě d o m í
a
d o p o r u č u j e
ZM schválit vyřazení, převod a prodej majetku.


 
 
Usnesení RaMěst č.499/03  z 15.9. 2003
Optimalizace sítě škol
----------------------
Rada města Chomutova
p ř e d k l á d á
ZM k projednání a rozhodnutí materiál optimalizace sítě škol.


 
 
Usnesení RaMěst č.500/03  z 15.9. 2003
Návrh grafické úpravy na webové stránky města Chomutova
-------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předložené návrhy.


 
 
Usnesení RaMěst č.501/03  z 15.9. 2003
Valná hromada Teplo Chomutov s.r.o.
-----------------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
bod "Valná hromada Teplo Chomutov s.r.o."


 
 
Usnesení RaMěst č.502/03  z 15.9. 2003
Částečná revokace usnesení - návrh na řešení problematiky dětských kolektivních provozů v MÚSS Chomutov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
své usnesení č. 446/03 z 8. 9. 2003 v části:
1) Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
měsíční poplatek za denní pobyt v Kombinovaných jeslích MÚSS ve výši 500,- Kč pro občany Chomutova a ve výši 1.000,- Kč pro občany z okolních obcí s platností od 1. 9. 2003 a
s c h v a l u j e
1/ Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
měsíční poplatek za denní pobyt dítěte v Kombinovaných jeslích MÚSS ve výši 1.000,- Kč s platností od 1. 9. 2003 s tím, že občanům Chomutova schvaluje 50 % slevu z tohoto poplatku.

 
 
Usnesení RaMěst č.503/03  z 15.9. 2003
Užití znaku města
-----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
bezúplatné užití znaku města v telefonním seznamu "Zlaté stránky pro Ústecký kraj" na rok 2004.


 
 
Usnesení RaMěst č.504/03  z 15.9. 2003
Užití znaku města - Sokol
-------------------------
Rada města v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
bezúplatné užití znaku města na propagačních materiálech a při výzdobě sálu městského divadla v rámci oslav stého výročí založení Sokola v Chomutově, které se uskuteční dne 15. 11. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.505/03  z 15.9. 2003
Delegace zástupce města
-----------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
delegovat do dozorčí rady Nemocnice Chomutov zástupce Města Chomutova ing. Ivanu Řápkovou, starostku města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.506/03  z 15.9. 2003
Úprava platu ředitelky MÚSS Chomutov
------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
výši platu ředitelky MÚSS Chomutov Mgr. Aleny Tölgové, dle upravené přílohy č. 1


 
 
Usnesení RaMěst č.507/03  z 15.9. 2003
Odměna řediteli příspěvkové organizace TSmCh
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vyplacení odměny za II. čtvrtletí roku 2003 řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Chomutova dle zápisu.
 
 
Usnesení RaMěst č.508/03  z 15.9. 2003
Odměna ředitelce příspěvkové organizace MÚSS
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vyplacení odměny za II. čtvrtletí roku 2003 ředitelce příspěvkové organizace Městský ústav sociálních služeb v Chomutově dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.509/03  z 15.9. 2003
Odměna ředitelce příspěvkové organizace SKKS
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vyplacení odměny za II. čtvrtletí roku 2003 ředitelce příspěvkové organizace Středisko knihovnických a kulturních služeb dle důvodové zprávy.