Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 16.5. 1991
 
 
Usnesení RaMěst č.780/91  z 16.5. 1991
Akční program odboru životního prostředí
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
akční program odboru životního prostředí a
u k l á d á :
ing. Černé, vedoucí odboru životního prostředí
----------------------------------------------
realizaci a kontrolu ve stanovených termínech. Dále ukládá aktualizovat, případně zpracovat novou vyhlášku o čistotě města.
T: 27.6.1991 předložení vyhlášky

d o p o r u č u j e
program přednést na jednání MZ a dále
u k l á d á :
ing. Černé, vedoucí odboru životního prostředí
----------------------------------------------
předložit kontrolní zprávu o plnění usnesení k bezbariérovým chodníkům.
T: 30.7.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.781/91  z 16.5. 1991
Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 1991 v hospodářství MÚ
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 1991 v hospodářství MÚ,
s c h v a l u j e
výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 1991 a
u k l á d á :
1. p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
  ----------------------------
  p. Blábolilové, vedoucí OSVaZ
  -----------------------------
  p. Štayrovi, vedoucímu správy městského majetku
  -----------------------------------------------
  p. ing. Bilincovi, vedoucímu odboru MHDO
  ----------------------------------------
- zajistit splnění rozpočtovaných příjmů v průběhu II. čtvrtletí 1991
 T: 30.6.1991

2. p. Markelovi, řediteli MSK
  --------------------------
  p. Šusterové, ředitelce KaSS 
  ----------------------------
  p. Blábolilové, vedoucí OSVaZ
  -----------------------------
- provést úsporná opatření tak, aby rozpočet výdajů nebyl překročen
 T: 30.6.1991

3. ing. Štěpánkovi, vedoucímu ekonomického odboru
  ----------------------------------------------
- realizaci výběru místních poplatků
 T: do 31.5.1991

 
 
Usnesení RaMěst č.782/91  z 16.5. 1991
Zabezpečení rekreační sezóny v PPKO
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a pokládá stav zabezpečení rekreační sezony v PPKO za dostatečný.
 
 
Usnesení RaMěst č.783/91  z 16.5. 1991
Organizační zabezpečení červnového zasedání MZ
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložené organizační zabezpečení zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat dne 20.6.1991 a
u k l á d á :
ing. Táborskému, zástupci starosty,
-----------------------------------
ing. Ulrichové, tajemnici MÚ
----------------------------
- provádět kontrolu plnění stanovených úkolů.
T: 30.5.1991, 6.6.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.784/91  z 16.5. 1991
Rozbor hlavních poznatků z vyřizování stížností
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
projednala a schvaluje
zprávu o hlavních poznatcích z vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů městským úřadem Chomutov a jím řízenými organizacemi za období od 28.1.1991 do 26.4.1991 a
ukládá:
- ing. Ulrichové, tajmenici MÚ
 ----------------------------
vyvodit důsledky z rozboru stížností pro zainteresované osoby.
T: 30.6.1991
- ing. Ulrichové, tajemnici MÚ,
 -----------------------------
- ing. Táborskému, zástupci starosty
 ----------------------------------
svolat jednání k určení pravidel přihlašování osob.
T: 7.6.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.785/91  z 16.5. 1991
Vítání občánků
--------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu a
n e s c h v á l i l a 
ceremoniál vítání občánků.
 
 
Usnesení RaMěst č.786/91  z 16.5. 1991
Svatební obřady v mimoobřadní dny
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a 
s o u h l a s í 
s tím, aby svatební obřady probíhaly ve stanovených obřadních dnech, tj. ve dnech pracovního volna mimo dny určené městským úřadem a
d o p o r u č u j e 
stanovit vždy jeden den v měsíci (úterý) pro účely uspokojování požadavků veřejnosti na konání obřadů v mimoobřadní dny.
Dále
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o možnosti svatebního obřadu v rámci akce "Nejsympatičtější pár".
 
 
Usnesení RaMěst č.787/91  z 16.5. 1991
Zajištění předávání maturitních vysvědčení a výučních listů
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í 
s tím, aby obřady slavnostního předávání maturitních vysvědčení a výučních listů byly prováděny pouze za součinnosti cerémoniáře jako pracovníka odboru vnější správy a vedení příslušné školy, a to pouze na základě vzájemné dohody (s měsíčním předstihem).
 
 
Usnesení RaMěst č.788/91  z 16.5. 1991
Statut Kamencového jezera
-------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
doplněk statutu Městské správy kin Chomutov rozšířený o Kamencové jezero Chomutov.

 
 
Usnesení RaMěst č.789/91  z 16.5. 1991
Plat tajemníka
--------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na výši platu tajemnice p. ing. Ulrichové Heleny,
s o u h l a s í
s výší 5.000,-Kčs a
p o v ě ř u j e :
ing. Ulrichovou Helenu, tajemnici MÚ
------------------------------------
sestavením podkladů pro mzdové ohodnocení vedoucích odborů.
T: 10.10.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.790/91  z 16.5. 1991
Uložení odměn členů městské rady na fond vesniček SOS
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci o uložení odměn členů MR na fond vesniček SOS.
 
 
Usnesení RaMěst č.791/91  z 16.5. 1991
Informace o plnění usnesení MěstRa č. 690/91 - rrealizace tramvajové trati
--------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a 
zprávu,
b e r e  j i  n a  v ě d o m í
jako dostačující a
p o v ě ř u j e : 
ing. Tábroského, zástupce starosty
----------------------------------
písemným uvědoměním investora o zákazu zahájení všech stavebních prací bez souhlasu města.
T: 20.5.1991

 
 
Usnesení RaMěst č.792/91  z 16.5. 1991
Pokladní řád MÚ
---------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
pokladní řád městského úřadu v Chomutově.

 
 
Usnesení RaMěst č.793/91  z 16.5. 1991
Návrh na krytí sportovní činnosti jednot ČSTV
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a 
předložený návrh na úhradu dislokačního poplatku st. podnikem Válcovny trub Chomutov,
vyslovuje souhlas se splacením dislokačního poplatku o celkové výši 3,900.000,-Kčs ve dvou splátkách za rok 1991 a
u k l á d á :
ing. Štěpánkovi, vedoucímu finančního odboru
--------------------------------------------
zpracovat sdružovací smlouvu s tělovýchovnými jednotami na částku 1,200.000,-Kčs pro rok 1991.
 
 
Usnesení RaMěst č.794/91  z 16.5. 1991
Organizace výjezdního zasedání městské rady
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v á l i l a
organizaci výjezdního zasedání dne 23.5.1991 od 7,45 hodin a
u k l á d á : 
p. Štayrovi, vedoucímu odboru správy městského majetku
------------------------------------------------------
připravit program.
 
 
Usnesení RaMěst č.795/91  z 16.5. 1991
Návrh na vyjmutí z podmínek o prodeji domu čp. 1138
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s vyjmutím z podmínek o prodeji domu čp. 1138 a
d o p o r u č u j e :
městskému zastupitelstvu
------------------------
schválit odprodej SBD Chomutov.
 
 
Usnesení RaMěst č.796/91  z 16.5. 1991
Stížnost p. Jobánkové
---------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis týkající se stížnosti p.Jobánkové.
 
 
Usnesení RaMěst č.797/91  z 16.5. 1991
Školy v přírodě
---------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
dopis p. Macháčka, zástupce přednosty OÚ a sděluje mu, že dopis neodpovídá smyslu usnesení okresního shromáždění ze dne 23.4.1991 a upozorňuje, že se nejedná o zrušení škol v přírodě, ale o úpravu vyhlášky MŠ ČR č. 102/1989 Sb. ve smyslu usnesení okresního shromáždění ze dne 23.4.1991

 
 
Usnesení RaMěst č.798/91  z 16.5. 1991
Zpráva o zřízení informační kanceláře podnikem ČAD a Jatour
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í .
 
 
Usnesení RaMěst č.799/91  z 16.5. 1991
Žádost o povolení parkování autobusů ČAD na parkovišti u okresní knihovny
-------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
dopis ČAD,
n e s o u h l a s í 
se žádostí a
d o p o r u č u j e 
přetrasování linek tak, aby nekončili ve středu města, ale na jeho koncích.
 
 
Usnesení RaMěst č.800/91  z 16.5. 1991
Návrh na zřízení parkoviště pro nákladní dopravu
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
přednesený návrh,
p o v ě ř u j e : 
p. Janovského, člena městské rady
---------------------------------
návrhem a vytipováním dočasných prostorů pro parkování ve spolupráci se stavebním úřadem MÚ a
d o p o r u č u j e
řešit problém trvale v návaznosti na územní plán města,
u k l á d á :
p. Śvandrlíkovi, vedoucímu oddělení pracovníků pověřených kontrolou
-------------------------------------------------------------------
důraznou kontrolu parkujících, vybírání poplatků a po vytipování parkovišť vydat zákaz parkování na území města.
T: 15.6.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.801/91  z 16.5. 1991
Zakládání ohňů na území města
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
přednesenou zprávu o zakládání ohňů na územní města a
p o v ě ř u j e :
MUDr. Kubu, člena městské rady
------------------------------
přípravou podkladů pro zákaz rozdělávání otevřených ohňů na území města.
T: 5.9.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.802/91  z 16.5. 1991
Návrh na řešení přeplňování kapacity parkoviště u Komerční banky
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
přednesenou zprávu a
u k l á d á :
ing. M. Bilincovi, vedoucímu odboru MHDO
----------------------------------------
udělat opatření pro nepřekračování plánované kapacity parkoviště u Komerční banky a dalších ve městě.
T: ihned
  zpráva do rady 30.5.1991 formou kontroly usnesení
 
 
Usnesení RaMěst č.803/91  z 16.5. 1991
Stav bezpečnostní situace ve městě
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
přednesenou zprávu,
s o u h l a s í
s návrhem p. Janovského a zve náčelníka OS VB a vedoucího odd. prac. pov. kontrolou do městské rady na 30.5.1991 k řešení bezpečnostní situace ve městě.
 
 
Usnesení RaMěst č.804/91  z 16.5. 1991
Informace o problémech tisku Chomutovských novin
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a 
přednesenou informaci,
b e r e  j i  n a  v ě d o m í a
vzhledem k závažnosti situace v distribuci Chomutovských novin
p o v ě ř u j e :
ing. Hlaváčkovou, členku městské rady
-------------------------------------
jednáním s ředitelem Válcoven trub o tisku novin.
T: 23.5.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.805/91  z 16.5. 1991
Umístění provozovny firmy Klima - Luftugnsmontage
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
a dle § 15 zákona ČNR č. 367/1990 o obcích rozhodla o umístění výrobní provozovny firmy Klima - Luftungnsmontage, Michael Ordos, Gummerbach 5270, pobočka Chomutov.
 
 
Usnesení RaMěst č.806/91  z 16.5. 1991
Umístění a povolení k stánkovému občerstvení p. Pavliše Zděňka
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a 
žádost p. Pavliše o povolení umístění stánku rychlého občerstvení na soukromém pozemku v ul. Blatenská u čp. 1821 a 
v y s l o v u j e 
s umístěním souhlas.
 
 
Usnesení RaMěst č.807/91  z 16.5. 1991
Žádost o vybudování kanalizace v Horní Vsi
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost a
u k l á d á : 
p. Štayrovi, vedoucímu odboru správy městského majetku
------------------------------------------------------
p. ing. Chytrovi, vedoucímu stavebního úřadu
--------------------------------------------
zpracovat technickou a finanční studii výstavby kanalizace a její případné realizace v roce 1992.
T: 26.5.1991
 
 
Usnesení RaMěst č.808/91  z 16.5. 1991
Žádost o zařazení TJ Slavie do výběrového řízení na pronájem provozoven Městských lázní
----------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
žádost TJ Slávie o pronájem areálu Městských lázní jako celku.
 
 
Usnesení RaMěst č.809/91  z 16.5. 1991
Žádosti organizací o zřízení (rozšíření) prodejen
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložené návrhy organizací - státních podniků:
- České vinařské závody k.p. závod Chomutov
- SHR Doly Důl Hlubina k.p. Litvínov Důl Jan Žižka
- Agrotis státní podnik Chomutov
o zřízení a umístění prodejen v prostorách těchto závodů (v případě s.p. Agrotis o rozšíření prodeje), s předloženými návrhy ve smyslu ustanovení § 45, odst. f) a podle § 15 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích 
v y s l o v u j e  s o u h l a s.
 
 
Usnesení RaMěst č.810/91  z 16.5. 1991
Žádost B. Filipové a I. Lackové a souhlas se zřízením soukromého butiku Ivana a Filip
---------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh Boženy Filipové a Ivany Lackové na zřízení soukromého butiku názvu Ivana a Filip - dětský butik s trvalým místem podnikání v Nákupním středisku Kamenný vrch Chomutov, s předloženým návrhem ve smyslu ustanovení § 45, odst. f) a podle § 15 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích
v y s l o v u j e  s o u h l a s.

 
 
Usnesení RaMěst č.811/91  z 16.5. 1991
Volba zástupce starosty - legislativní úprava
---------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o legislativní úpravě dovolení 2. zástupce starosty.
 
 
Usnesení RaMěst č.812/91  z 16.5. 1991
Zpráva o možnostech činnosti firmy Klockner
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci starosty o jednání s premiérem vlády ČR o ekologickém stavu regionu.

 
 
Usnesení RaMěst č.813/91  z 16.5. 1991
Návrh na převod OKS z OÚ na město
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh a
p o v ě ř u j e :
p. Karla Mrázka, starostu města
-------------------------------
vypracováním návrhu žádosti převedení (zakladatelství) Okresního kulturního střediska na MÚ Chomutov.
 
 
Usnesení RaMěst č.814/91  z 16.5. 1991
Žádost o finanční podporu sportu pro všechny
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost OVV ČSTV a 
d o p o r u č u j e
ji ke schválení městskému zastupitelstvu.