Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 16.9. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.510/93  z 16.9. 1993
Kontrola plnění usnesení č.411/93
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
na základě skutečností zjištěných odborem kontroly
u k l á d á
majetkoprávnímu odboru
----------------------
prověřit z právního hlediska možnosti vymáhání pohledávky na dům č.p. 11, nám. 1. máje. Termín: 15. 10. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.511/93  z 16.9. 1993
Kontrola plnění usnesení č.486/93
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi města
--------------------------------
informovat MR o dalším postupu v záležitosti záměru výstavby hotelu v ul. Blatenská. Termín: 7. 1O. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.512/93  z 16.9. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 4OO/93
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
vypracovat dopis na Celní správu pobočka Karlovy Vary s dotazem, jak je zajištěn regionální charakter přechodu Hora sv. Šebestiána pro nákladní dopravu. Termín: 7. 1O. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.513/93  z 16.9. 1993
Kontrola usnesení č. 465/93 MěstRa - převod majetku TJ - VT na město
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
majetkoprávnímu odboru
----------------------
- zajistit zhodnocení pozemků a jejich tržní hodnotu navrhovaných jako vklad při vstupu města do společnosti VALZAP s.r.o.
- posoudit variantu vstupu města do společnosti pouze symbolickým nájmem či bezplatným užíváním pozemku společnosti VALZAP, dále posoudit variantu, kdy město se nestane účastníkem společnosti, ale pouze pronajímatelem předmětných pozemků pro společnost VALZAP za výhodných podmínek pro sportovní činnost. Termín: 7. 1O. 1993

 
 
Usnesení RaMěst č.514/93  z 16.9. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 489/93 - kontrolní zpráva p. Lebedy
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
-----------------------------
projednat zjištění kontrolního odboru s jednotlivými pracovníky městského úřadu a v případě prokázaného zavinění ze strany jednotlivých pracovníků vyvodit z porušení patřičný postih.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Piklovi, vedoucímu Stavebního úřadu
----------------------------------------
vyžádat na firmě Stavební materiály Kovář předložení všech ověření a atestů o bezpečnosti a nezávadnosti provozu technologie a materiálů
používaných při zpracování, které budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. Termín: informace do jednání MR do 7. 1O. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.515/93  z 16.9. 1993
Kontrola plnění usnesení č. 421/93
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s prodloužením termínu plnění usn. č. 421/93 a to do 31. 1O. 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.516/93  z 16.9. 1993
Konrola plnění usnesení č. 485/93 a č. 466/93 - dlužné nájemné
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Kotíkovi, pověřenému vedením PBH
------------------------------------
1) odeslat upomínku všem dlužníkům uvedeným na seznamu z 9.9.1993 za nedoplatky za nájem a dodávku TUV. Termín: do 3O.9. 1993

2) realizovat upomínání nově vzniklých dlužníků do 1 měsíce od vzniku dluhu. Termín: ihned
V upomínce stanovit konečný termín splátky dluhu a v případě prodlení přistoupit ihned k právnímu vymáhání pohledávky.
Termín: průběžně, bez zbytečného prodlení

3) informaci o neplatičích nájemného a TUV předkládat majetkoprávnímu odboru MěÚ, bytovému oddělení a manažerovi města.
Termín: pravidelně měsíčně


Městská rada v Chomutově
u k l á d á
majetkoprávnímu odboru
----------------------
manažerovi města
----------------
aby při vyřizování požadavků jednotlivých subjektů na město postupovali po prověření, zda daný subjekt není mezi dlužníky.


 
 
Usnesení RaMěst č.517/93  z 16.9. 1993
Kontrola plnění usnesení 454/93 - kontrolní zpráva p. Lebedy
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu OK o plnění tohoto usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.518/93  z 16.9. 1993
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu pozemku č.1729/2 v k.ú. Chomutov II. o výměře 3O1 m2 v ul. E. Krásnohorské.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnení pronájmu pozemku č. 2026 o výměře 365 m2 v k.ú.Chomutov II. v ul. Kmochova.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části parcely č.2592 o výměře cca 14O m2 v k.ú. Chomutov I. v ul. 28. října.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
nesouhlasit s výměnou ani prodejem pozemků č. 1634/1 a č. 1713/1 a 1713/2 v k.ú. Chomutov II ve vlastnictví města Chomutova za pozemek č. 320 ve vlastnictví pana Rindoše, neboť se jedná o velice atraktivní parcely.

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu areálu tenis. kurtů se záměrem Tenisovému klubu

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
majetkoprávnímu odboru
------------------------
vypracovat návrh nájemní smlouvy na tento areál a předložit do jednání MR


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
přidělení nebytových prostor v suterénu domu čp. 3938 v ul. Kosmonautů paní Fišerové Jaroslavě ke zřízení prodejny textilního zboží s tím, že bude požádáno o změnu užívání těchto prostor.

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
změnu užívání NP v ul. Palackého 3997 na provozovnu textilu a modních doplňků s tím, že bude požádán St. úřad o změnu užívání těchto prostor a
s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 3647 v ul. 28. října ve veřejné aukci s cenou vyvolávací ve výši ceny odhadní.

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e MZ
schválit prodej domu čp. 3648 v ul. Školní ve veřejné aukci s cenou vyvolávací ve výši ceny odhadní.

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
zrevokovat usnesení č. 126/93/2O/10 ze dne 17.6.1993 a dům čp. 3719 v ul. Fibichova ponechat v majetku města a dále
u k l á d á
oddělení HsB
------------
volné byty v tomto domě nabídnout žadatelům na opravu svépomocí.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
zrevokovat usnesení č. 126/93/20/22 ze dne 17.6.1993 a dům čp. 1363 v ul. Na Moráni ponechat v majetku města.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
žádost firmy FIRO-TOUR.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
prominutí nájemného Veřejné střední škole zastoupené ředitelem dr.Janem Wildem na školní rok 1993/1994 v domě čp. 38 ul. Klostermanova.

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á dá
majetkoprávnímu odboru
----------------------
prověřit legálnost prodeje domu čp. 93 na Nám. 1. máje ve spolupráci s odborem kontroly a Mgr. Kačicovou a předložit MR návrh na řešení. Termín: 7. 1O. 1993

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
změnu dražebního řádu v odst. VI. §13 a to v termínu splatnosti nemovitosti - nový text: cena nemovitostí je splatná do 3O-ti dnů od vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí v případě placení formou úvěru
a dále
u k l á d á
Mgr. Kačicové, právničce MěÚ
----------------------------
předložit do jednání MZ 23. 9. 93 návrh na úpravu dražebního řádu, která by znemožňovala účast ve dražbě právnickým a fyzickým osobám,
které mají nesplněné závazky vůči městu např. formou čestného prohlášení apod.

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
viz usnesení jako u bodu č. 15

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usnesení č.501/92 bod 5. MěstRa a
s c h v a l u j e
pronájem průchozího prostoru mezi domy čp. 4562 a čp. 4556 v ul. 17. listopadu v Chomutově Zdeňkovi a Lubomíru Vránovým, bytem Růžová 5221, Chomutov na dobu 5-ti let za účelem výstavby provozovny papírnictví

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s t a n o v í
výši nájemného za užívání parcely č. 1471 část firmy ABC na 25 Kč za m2, neboť užívá plochu jako parkoviště provozních vozidel a p.Šnáblovi ve výši 15 Kč za m2, neboť užívá plochu pouze jako přístup k objektu.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
uznat nárok pí. Berty Krátké na parcelu č. 1022 a navrhuje zahájit jednání o výměně pozemku za jiný pozemek na území města Chomutova.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
prodloužení pronájmu nebytových prostor ul. Kadaňská čp. 3744 na dobu určitou o 5 let, tj. do 27. 5. 2001.
Dále souhlasí s převodem nájemní smlouvy na provozovnu masna ul.Kadaňská čp. 3744 z p. Josefa Kelicha na firmu DAnt, zastoupené p. Antonínem Hurníkem, ul.Blatenská čp. 4893 Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.519/93  z 16.9. 1993
Poplatky z alkoholických nápojů a tabákových výrobků
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh finanční komise na prominutí finančních poplatků z alkoholických nápojů a tabákových výrobků v roce 1993 a
s c h v a l u j e
v roce 1993 začínajícím podnikatelům odpustit poplatek z alkoholických nápojů a tabákových výrobků na dobu 6 měsíců s výjimkou těch, kteří již tuto slevu jednou uplatnili. Pokud podnikatel po 6 měsících nebude pravidelně a řádně platit poplatek, tato sleva bude zrušena. Dále
u k l á d á
ing. Štěpánkovi - ved. odboru ekonomiky
---------------------------------------
provádět pravidelné kontroly provozovatelů restauračních zařízení, na základě zjištění z těchto kontrol vyhotovovat platební výměry, v případě opětovného nezaplacení vydávat exekuční příkazy a tyto zasílat příslušným peněžním ústavům provozovatelů. Penále za pozdní platbu nebude uplatňováno.

Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
změnit znění článku 11 obecně závazné vyhlášky MZ v Chomutově o místních poplatcích ze dne 17.11.1991 ve znění změn a doplňků schválených MZ ve dnech 12.12.1991 a 17.12.1992 následně: čl. 11 zní: O řízení ve věcech poplatků platí zvláštní předpisy.

 
 
Usnesení RaMěst č.520/93  z 16.9. 1993
Úprava rozdělení prostředků dle Aktualizace směrnice MŽP a MF ČR č. 1/93 pro hospodaření s prostředky sloužícími jako podpora ekologických opatření v postižených oblastech severních Čech.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  na  v ě d o m í
předběžný návrh na rozdělení finančních prostředků, který bude po projednání v komisi ŽP předložen ke schválení MZ 23.9.1993.

P o v ě ř u j e 
komisi ŽP předložením materiálu MZ do 23.9.1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.521/93  z 16.9. 1993
Doplnění usn.č. 494/93 MěstRa ze dne 2.9.1993 - poplatky z parkovného
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi - ved. odboru ekonomiky
---------------------------------------
uvedený 50% zpětný odvod realizovat nejdříve od měsíce, kdy budou tyto pravidelné zpětné odvody z měsíčního nájemného schváleny MZ a to pouze těm pronájemcům, kteří budou mít bezezbytku vyrovnány své závazky k městu.

Městský úřad v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi - ved. odboru ekonomiky
---------------------------------------
předložit tento návrh MZ 23.9.1993


 
 
Usnesení RaMěst č.522/93  z 16.9. 1993
Projednání výsledků výběrového řízení na funkci ředitele MěPO
-------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
výsledek výběrového řízení a souhlasí s návrhem komise. Podmiňuje jmenování ředitele MěPO ing.Jonáše předložením osvědčení dle lustračního zákona s negativním výsledkem.


 
 
Usnesení RaMěst č.523/93  z 16.9. 1993
Výběrové řízení na koncepci TS
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrhy koncepce TS města Chomutova a dává přednost koncepci předložené Technickými službami města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.524/93  z 16.9. 1993
Žádosti občanů o uzavření nájemních smluv na byty v majetku města
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  na  v ě d o m í
předloženou zprávu včetně zápisu z bytové komise a
 s c h v a l u j e  ji.

D á l e
u k l á d á
pí. Wottawové - ved. odb. HsB
-----------------------------
- uzavřít nájemní smlouvy na konkrétní byty pro opravu svépomocí se žadateli dle bodu 1. zápisu bytové komise
- uzavřít NS se žadateli, kteří požadují výměnu bytu (menší či větší) a svůj stávající byt dají městu k dispozici dle bodu 2. zápisu bytové komise
- uzavřít NS se žadateli o přidělení náhradních bytů dle bodu 3. zápisu bytové komise
- uzavřít nájemní smlouvy se žadateli o byty mimo pořadník dle bodu 4. zápisu bytové komise
 
 
Usnesení RaMěst č.525/93  z 16.9. 1993
Domovní řád
-----------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh Domovního řádu a
u k l á d á
pí. Wottawové - ved. odb. HsB
-----------------------------
projednat návrh s právním oddělením a vyžádat si stanoviska odboru: sociálního,přestupkového, ekonomického a policie a zajistit projednání
v bytové komisi.
Termín: do 14. 10. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.526/93  z 16.9. 1993
Doplnění bytové komise
----------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  na  v ě d o m í
odstoupení p. Kopřivy a pí. Siblíkové z bytové komise a schvaluje nové členy - p. ředitele Kotíka Františka a pí. Rosívalovou Žofii.


 
 
Usnesení RaMěst č.527/93  z 16.9. 1993
Reorganizace PBH
----------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit převod státního majetku státu ve správě PBH Chomutov s.p. na město Chomutov v celém rozsahu, dále
d o p o r u č u j e MZ
vypsat veřejné výběrové řízení na správu celého bytového fondu města Chomutova soukromými správci členěním podle dosavadních domovních správ PBH s.p. a dále
d o p o r u č u j e
založit a.s. Tepelné hospodářství Chomutov s jediným akcionářem městem Chomutovem a
d o p o r u č u j e
založit s.r.o. - evidence a výpočet nájemného města Chomutova formou přímé privatizace stávajícího oddělení PBH s p.,
d o p o r u č u j e  MZ
projednat a schválit návrh na členy výběrové komise pro stanovení nástupnických subjektů PBH s.p.,
u k l á d á
ing. Pěchotovi - manažerovi města
---------------------------------
navrhnout MZ nositele jednotlivých dílčích úkolů potřebných ke splnění všech úkolů k převodu PBH s.p. na město Chomutov k 1.1.1994.
 
 
Usnesení RaMěst č.528/93  z 16.9. 1993
Návrh na vyplacení odměny p. Václavu Kopřivovi za I. pol. 1993
--------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
vyplacení odměny za I. pololetí 1993 bývalému ředitele PBH p. Václavu Kopřivovi.

 
 
Usnesení RaMěst č.529/93  z 16.9. 1993
Ručení soukromým podnikatelům
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
schválení ručitelství pí. Ludmile Zelenkové do doby prověření majetkoprávních vztahů nemovitosti č.p. 5252 v Chomutově, ul. Písečná.

Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
schválení ručitelství p. Josefu Filipčíkovi do doby prověření možnosti odbytu výrobků.

Městská rada v Chomutově
n e d o p o r u č u j e
Městskému zastupitelstvu schválení ručitelství fy MENSA.

Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e
Městskému zastupitelstvu schválit ručení na částku ve výši 400 000,-Kč p. Rudolfu Fejfarovi.

Městská rada v Chomutov
n e d o p o r u č u j e
Městskému zastupitelstvu schválit ručitelství sdružení KOCH - pan Kostelník.

Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e
Městskému zastupitelstvu schválit ručení NsP Chomutov na úvěr 1,3 mil. Kč na zakoupení 2 ks vozidel zn. VW pro potřeby rychlé záchranné služby.

Mětská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi - manažerovi města
----------------------------------
neodkladně svolat jednání mezi MěÚ Chomutov, fy Soletka Chomutov a fy AG spol. s r.o. francouzská pekárna v záležitosti nebytových prostor ul. Jakoubka ze Stříbra č.p. 108.
 
 
Usnesení RaMěst č.530/93  z 16.9. 1993
Činnost záručního fondu
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti záručního fondu.
D o p o r u č u j e MZ
pozastavit projednávání žádostí o dotace do doby zlepšení finanční situace města.


 
 
Usnesení RaMěst č.531/93  z 16.9. 1993
Zpráva stavební komise - odkanalizování ul. Adámkové
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu stavební komise a
r o z h o d l a
zadat realizaci odkanalizování ul. Adámkové firmě "První vodárenská a.s. Chomutov ".


 
 
Usnesení RaMěst č.532/93  z 16.9. 1993
Rekonstrukce hřišť - návrh dodavatelů
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
se zadáním realizace staveb
1) rekonstrukce hřišť - zatravnění na 5.ZŠ Písečná a 13. ZŠ Březenecká firmě A-Z EKO Tábor
2) kropení sportovního hřiště TJ SčKO Březenecká - firmě Stavby Josefa Fáry Chomutov


 
 
Usnesení RaMěst č.533/93  z 16.9. 1993
Příspěvek na částečnou úhradu mateřských škol, školních klubů a družin
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání materiálu na realizaci zákona č. 190/93 Sb. - příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních klubů a družin
u k l á d á
pí. Mikovcové - ved. odboru ŠaK
-------------------------------
rozpracovat materiál především o finanční náklady školních klubů a družin a připravit návrh obecně závazné vyhlášky do jednání MR 14. 10. 1993.
 
 
Usnesení RaMěst č.534/93  z 16.9. 1993
Změna rozpočtu u kapitol 702, 710, 739 u TSmCh - veřejné osvětlení
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na změnu rozpočtu a tuto navrhovanou změnu rozpočtu
s c h v a l u j e
Snížení rozpočtu :
Neinvestiční výdaje kap. 702 220 tis. Kč
Investiční výdaje kap. 710 920 tis. Kč
Investiční výdaje kap. 739/ čistění města 599 tis. Kč
Zvýšení rozpočtu:
Neinvestiční výdaje kap 739/Veřejné osvětlení 1 739 tis. Kč

 
 
Usnesení RaMěst č.535/93  z 16.9. 1993
Žádost plavecké školy o dotaci
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost plavecké školy o dotaci a
d o p o r u č u j e  MZ
poskytnout dotaci plavecké škole na dopravu a výuku žáku MŠ a zákl. škol na území města a to ve výši 50% požadované částky.

 
 
Usnesení RaMěst č.536/93  z 16.9. 1993
Úhrada nákladů spojených s pobytem dětí z Mogileva
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  p ř e d k l á d á  MZ
k odsouhlasení uvolnění částky 4 000,- Kč spojené s náklady na pobyt dětí z Mogileva v ŠvP Volyně.

 
 
Usnesení RaMěst č.537/93  z 16.9. 1993
Rozpočtová změna na rekreační středisko Hroby u Chýnova
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  n e s c h v a l u j e
žádost o rozpočtovou změnu na kap. 714 odd.40 § 29 pol. 5201 o částku 119 402 Kč a
u k l á d á
p. Mikovcové, ved. OŠaK
-----------------------
předat celou záležitost k řešení komisi pro správu městského majetku.

 
 
Usnesení RaMěst č.538/93  z 16.9. 1993
Rozpočtová změna
----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu z kap. 741, oddíl 79, § 02, položka 2116 na kap. 714, oddíl 40 na daná zařízení dle přílohy.


 
 
Usnesení RaMěst č.539/93  z 16.9. 1993
Inventarizace Kamencového jezera
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu HIK a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi - ved. odboru ekonomiky
---------------------------------------
pozastavit veškerý finanční styk mezi městem a uživatelem DIOSS Rekrea do doby vyřešení majetkoprávních vztahů na areál Kamencového jezera.

 
 
Usnesení RaMěst č.540/93  z 16.9. 1993
Pozvání do Městské rady
-----------------------
Městská rada v Chomutově
o d s o u h l a s i l a
přizvat do jednání MR p. Františka Jandu, ředitele " První vodárenské a.s. Chomutov".