Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 16.12. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.102/02-N z 16.12. 2002
Jmenování vedoucích odborů
--------------------------
Rada města Chomutova
1) b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o výběrovém řízení na pozice vedoucích odborů

2) j m e n u j e
na návrh tajemnice do funkce vedoucí odboru:
odbor ekonomiky - ing. Jana Mareše
odbor vnitřní správy - p. Miluši Kubičárovou
odbor bytového hospodářství - p. Soňu Skalickou
odbor sociálních věcí a zdravotnictví - p. Evu Innemannovou
stavební úřad - p. Miroslava Březinu
odbor životního prostředí a služeb - ing. Ludmilu Rusňákovou
odbor dopravy a silničního hospodářství - ing. Bedřicha Rathouského
odbor vnější správy a informatiky - ing. Hanu Bocianovou
odbor rozvoje a investic města - ing. Petra Chytru
odbor majetkoprávní - ing. Mgr. Františka Šťastného
odbor školství a kultury - p. Dagmar Mikovcovou
obecní živnostenský úřad - ing. Vladimíra Dědečka

3) s t a n o v u j e
jim plat dle důvodové zprávy

4) s účinností od 1. 1. 2003
j m e n u j e
do funkce vedoucí odboru státní sociální podpory - ing. Jitku Marouškovou.


 
 
Usnesení RaMěst č.103/02-N z 16.12. 2002
Platební výměr ředitelek PŠ CV, Palachova 4881, a SZŠ při N, Kochova 1185
--------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
v souladu s ustanovením § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 251/1992 Sb., v platném znění,
u r č u j e
plat a jeho složky paní Marii Grimlové, ředitelce příspěvkové organizace Pomocná škola Chomutov, Palachova 4881, platovým výměrem, který tvoří přílohu č. 1 zápisu,
u r č u j e
plat a jeho složky paní Mgr. Haně Koziolové, ředitelce příspěvkové organizace Speciální základní škola při nemocnici Chomutov, Kochova 1185, platovým výměrem, který tvoří přílohu č. 2 zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.104/02-N z 16.12. 2002
Žádosti o udělení výjimek: Pořádání hudební produkce v době nočního klidu dle OZV č. 6/2001
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
3 předložené žádosti o udělení výjimky dle čl. 4, OZV č. 6/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudební produkce
a
s c h v a l u j e
udělení výjimek s platností ode dne schválení na 1 rok pro žadatele uvedené v seznamu v důvodové zprávě pod pořadovým číslem 61 a 63. 
 
Usnesení RaMěst č.105/02-N z 16.12. 2002
Uprázdnění mandátu zastupitele města Chomutova
----------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
uprázdnění mandátu ing. Jiřího Kubrichta a
p ř e d á v á
p. Martinu Malinovi osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Chomutova ke dni 16. 12. 2002.