Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 17.2. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.087/94  z 17.2. 1994
Záměr pana Kyncla
-----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
pronájem parcely č. 593 v k.ú. CV I o výměře 1.254 m2
za účelem výstavby Autosalonu za předpokladu akceptování všech
podmínek města a tuto informaci předkládá MZ 17. 2. 94

Revokováno usn. č. 150/94 z 24.3. 1994


Zpráva o činnosti MěPo za leden 1994
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zprávu o činnosti MěPo za leden 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.088/94  z 17.2. 1994
Nové tržní místo
----------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
umístění tržního místa v ul. Hálkově dle předloženého návrhu a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
ve spolupráci s dalšími odbornými útvary města připravit realizaci a podat informaci do MR 7. 4. 94.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
-------------------------------
do doby realizace tržního místa v ul. Hálkově dočasně zajistit tržní místo v prostoru stávajícího parkoviště na rohu ul. Zborovská - Blatenská, v max. rozloze 1/2 parkoviště včetně zprovoznění WC. Návrh
na řešení tohoto místa předložit do MR 17. 3. 94. 
 
Usnesení RaMěst č.089/94  z 17.2. 1994
Subvenční politika města
------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání tohoto materiálu do jednání MR dne 7. 4. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.090/94  z 17.2. 1994
Harmonogram blokového čištění města
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu "Harmonogram blokového čištění města" a harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na území města pro r. 1994 a
u k l á d á
a) ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
---------------------------------
koordinovat činnost organizací, podílejících se na komplexním blokovém čištění města, které jsou mimo působnost TSmCh (soukromníci, BP, SBD, kde toto čištění musí být provedeno v předstihu před KBČ) a zajistit informovanost občanů a organizací o termínech KBČ
b) p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
-------------------------------
- zajistit komplexní blokové čištění dle časového harmonogramu a úkoly spojené s provedením KBČ
- zintenzivnit úklid centra města, včetně nám. 1. máje a Husova nám.
c) ing. Jonášovi, řediteli MěPo
-------------------------------
zajistit účast příslušníků městské policie při blokovém čištění


 
 
Usnesení RaMěst č.091/94  z 17.2. 1994
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
podmínky veřejné obchodní soutěže na dlouhodobý pronájem domů čp. 12, 13, 14, 15, 16 s těmito změnami:
bod 1
Žadatel předloží závazný podnikatelský záměr, finanční rozpočet na rekonstrukci objektu a studii.
bod 2
Nájemné, doba nájmu a způsob účasti města na investici bude určen na základě vítězného projektu.
- upřesnit text týkající se dvorních parcel

a dále
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
zveřejnit záměr města.
Termín: ihned


Městská rada v Chomutově
p ř e d k l á d á
Městskému zastupitelstvu informaci o zveřejnění veřejné obchodní soutěže.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání nové NS na objekt divadla na 7. 4. 94 a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
připravit na tento termín zhodnocení obou variant následného řešení (pokračování pronájmu, popř. jeho zrušení) a dále
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
informovat p. Rossbacha o částce, kterou dluží na poplatcích z alkoholu a tabákových výrobků a současně jim oznámit, že k jednání
o podmínkách nové smlouvy město přistoupí po vyrovnání této částky.
Termín: do týdne

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  členům MZ a
u k l á d á 
odborným pracovníkům MěÚ a členům MR
---------------------------------------------------------------------
seznámit se s návrhem cenové mapy popř. jej připomínkovat do 12. 3. 94.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
MPO
---
předložit návrh cenové mapy včetně řešení připomínek ke schválení do jednání MZ dne 31. 3. 94.

Revokováno usn. č. 204/94/5 z 21.4. 1994.

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
souhlasit s odkladem úhrady části kupní ceny ve výši 1 mil. Kč do konce roku 1994 Krajskému soudu v Ústí nad Labem za objekt čp. 663 v ul. Na příkopech.


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit zřízení zástavního práva jakožto práva věcného k nemovitosti čp. 52 v Revoluční ul. s tím, že kupní cena bude uhrazena převodem z účtu IPB na účet prodávajícího a to do 5-ti dnů od uzavření smlouvy.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání bodu o Městských lázních do 7. 4. 1994 a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE (garant)
--------------------------------------
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
připravit návrh na řešení situace v Městských lázních.
Termín: 7. 4. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.092/94  z 17.2. 1994
Komplexní návrh na řešení prostoru od Městských lázní k ul. Zborovská
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pachnerovi, architektovi města
-----------------------------------
připravit komplexní návrh na řešení prostoru od Městských lázní k ul. Zborovská, včetně obchodního domu Alfa a rozestavěného KD a včetně
řešení sadových a komunikačních prostor.

Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pachnerovi, architektovi města
------------------------------------
připravit návrh na řešení tak, aby mohl být projednán v MR a v MZ a
předložen k veřejnému připomínkování.
Veřejná obchodní soutěž bude vyhlášena až po tomto projednání.
Termín: MR 7. 4. 94 
 
Usnesení RaMěst č.093/94  z 17.2. 1994
Pronájem městské tržnice
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
ukončení přijímání přihlášených do veřejné obchodní soutěže na pronájem městské tržnice a
u k l á d á
komisi SMM
----------
zhodnotit předložené návrhy a předložit MR ke schválení.
Termín: 17. 3. 94 
 
Usnesení RaMěst č.094/94  z 17.2. 1994
Stížnost bývalého ředitele PBH, p. Kopřivy
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
předložit do MR podrobné vyhodnocení plnění dohody o smluvní mzdě na
rok 1993 bývalým ředitelem PBH p. Kopřivou.
Termín: 17. 3. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.095/94  z 17.2. 1994
Zpráva o záměrech CKZ
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o postupu výstavby CKZ Chomutov.