Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 17.5. 1995
 
 
Usnesení RaMěst č.278/95  z 17.5. 1995
Kontrola plnění usn. č. 155/95/4
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s plněním usnesení č. 155/95 OSMM a
ž á d á
o vyjádření právničky Mgr. Kačicové k otázce možnosti vypovězení stávajících smluv.


 
 
Usnesení RaMěst č.279/95  z 17.5. 1995
Kontrola plnění usn. č. 190/95
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
kontrolnímu oddělení
---------------------
doplnění jmenovitého viníka v kauze prodej domu č.p. 1733 s nesprávným pozemkem.


 
 
Usnesení RaMěst č.280/95  z 17.5. 1995
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o kontrole plnění usnesení ze 17. 5. 95 kromě plnění usn. č.
190/95 a 155/95.


 
 
Usnesení RaMěst č.281/95  z 17.5. 1995
Oznámení ing. Milana Blumy o odstoupení z funkce vedoucího OŽPaÚP
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
abdikaci ing. Milana Blumy a
r e v o k u j e
své usn. č. 274/95 ze dne 10. 5. 1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.282/95  z 17.5. 1995
Ukončení činnosti člena kontrolní komise
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d v o l á v á
p. Miloslava Nevoleho z kontrolní komise městské rady.
Termín: ihned


 
 
Usnesení RaMěst č.283/95  z 17.5. 1995
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
zveřejnění prodeje parcely č. 3530 v k.ú. CV I o vým. 232 m2 (zahrada) v ul. Pionýrů u domu čp. 1847, CV a následné schválení jejího prodeje paní Julianě Musilové, majitelce domu čp. 1847 v ul. Pionýrů CV, za cenu 300,- Kč/m2.

2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit dům čp. 1362 včetně zastavěné plochy v ul. Na Moráni v k.ú. CV I do prodeje domů na rok 1995.

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložnou zprávu o nájmu částí p.č. 1610/1, 1627/1 a 1627/2 v k.ú. CV I o vým. cca 800 m2,
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
----------------------------
k podpisu předložené NS po vypořádání majetkoprávních vztahů
a dále
u k l á d á
OSMM
----
dořešit majetkoprávní vztahy na p.č. 1627/1 se stávajícími uživateli.


 
 
Usnesení RaMěst č.284/95  z 17.5. 1995
Pronájem pozemků SČD a.s. - výstavba parkoviště
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
pronájem části pozemků p.č. 233, 224, 265 za účelem vybudování parkoviště pro Severočeské Doly a.s. s těmito podmínkami nájemní smlouvy:
- pronájem na dobu 30-ti let
- nájemné ve výši 60 Kč/m2/rok
- bezplatné převedení komunikace, chodníků a veřejné zeleně po dokončení na obec Chomutov
- možnost omezit provoz realizací okolních ploch
- úpravy provést oplocením zařízení staveniště KD na náklady SČD a.s.

Revokováno usn. č.736/95/21 ze dne 6.12.1995 - bezúplatný převod
Revokováno usn. č.345/98/2 ze dne 29.6.1998 - stanovené nájemné  
 
Usnesení RaMěst č.285/95  z 17.5. 1995
Revokace usn. č. 249/95/13
--------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
své usn. č. 249/95/13 ze dne 3. 5. 95 a
d o p o r u č u j e  MZ
odprodat parcelu č. 4188/1 o výměře 1060 m2 v k.ú. CV II p. Janu Nazarčíkovi, bytem Chomutov, Kamenná 5092
a
u k l á d á
oddělení kontroly
------------------
prověřit všechny skutečnosti spojené s touto parcelou.


 
 
Usnesení RaMěst č.286/95  z 17.5. 1995
Projednání žádosti občanů dle zápisu BK z 21.4.1995
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu o vyřešení pořadníku na svépomoc na r. 1995 a
s o u h l a s í
- s předloženým návrhem nového pořadníku na byty na svépomoc dle bodu 3) zápisu BK
- s návrhem na vyřízení žádostí o přidělení bytu žadatelům, kteří stávající byt vrátí městu, dle bodu 4) zápisu BK - kromě bodů 4.4 a 4.5, u nichž MR schvaluje žadatelům výměnu bytu
- s návrhem na řešení žádosti o udělení výjimky z vyhlášky MZ dle bodu 5) zápisu BK
- s návrhem na řešení bytové situace pro neplatiče nájemného dle bodu 6) zápisu BK, kde souhlasí s návrhy SBF a
u k l á d á
OSMM
----
předložit vyhodnocení možnosti vytvoření náhradního ubytování pro neplatiče nájemného v objektech vytipovaných komisionáři
- s návrhem na řešení žádostí dle bodu 7) zápisu BK
 
 
Usnesení RaMěst č.287/95  z 17.5. 1995
Projednání žádosti občanů dle zápisu BK ze dne 5.5.
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
- s návrhem na řešení bytové situace p.Potocké dle bodu 1) zápisu BK
- s návrhem na vyřízení žádosti občanů o udělení výjimky z vyhlášky MZ dle bodu 2) zápisu BK
- s návrhem na řešení žádosti o přechod nájmu bytu dle bodu 3) zápisu BK
- s návrhem řešení žádostí občanů o výměnu bytu dle bodu 4) zápisu BK,
kromě bodu 4.2, 4.3, 4.11, a 4.12., které odkládá
- s návrhem na řešení žádostí občanů dle bodu 5) zápisu BK


 
 
Usnesení RaMěst č.288/95  z 17.5. 1995
Návrh obecně závazné vyhlášky o hospodaření s byty
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutov
o d k l á d á
návrh Obecně závazné vyhlášky o hospodaření s byty v majetku města Chomutova a
u k l á d á
OHaS
----
dále dopracovat návrh předložený odborem o písemné připomínky členů MR, tento návrh předložit k posouzení OkÚ a následně do jednání MZ 28. 6. 1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.289/95  z 17.5. 1995
Návrh opatření ke zvýšení platební kázně nájemníků a snížení dluhů na nájemném u bytů v majetku města
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený návrh opatření ke zvýšení platební kázně nájemníků a snížení dluhů na nájemném u bytů v majetku města a
u k l á d á
a) OHaS
----
zajistit informování občanů o těchto opatřeních prostřednictvím obvyklých sdělovacích prostředků

b) správcům bytového fondu
------------------------
uvést neprodleně v činnost tato opatření:
l/ technické znemožnění odběru teplé vody
2/ demontáž a odebrání plynového nebo el. sporáku, který je majetkem města
3/ demontáž a odebrání kompletní kuchyňské linky a dalšího vybavení
bytu, které je majetkem města
4/ zveřejnění občanů, kteří neplní podmínky NS způsobem, který neodporuje zákonu


 
 
Usnesení RaMěst č.290/95  z 17.5. 1995
Návrh stanovení ceny za servis vodoměrů, kterou budou hradit nájemníci
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený návrh stanovené ceny za servis vodoměrů v bytových jednotkách, který činí 12,- Kč na jeden vodoměr, nájemníci budou platit maximálně za dva vodoměry v bytě
a
u k l á d á
Teplo s. r.o. Chomutov
-----------------------
- zajistit informování občanů o této ceně
- zapracovat cenu za služby - servis vodoměrů - do nájemného od 1.7. 1995
- ukládat vybrané prostředky na zvláštní účet města


 
 
Usnesení RaMěst č.291/95  z 17.5. 1995
Úprava tarifu MHD v Chomutově
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh úpravy tarifu MHD a
t r v á
na současném tarifu s tím, že případné změny budou projednány na společném jednání rad města Chomutova a Jirkova
a dále
u k l á d á
p. Pavlisovi, řediteli ČAD
--------------------------
předložit návrh na úpravu tras a jízdních řádů MHD v důsledku změny - zavedení trolejbusové dopravy.
Termín: do Spol. MR 15. 6. 95

 
 
Usnesení RaMěst č.292/95  z 17.5. 1995
Výběrové řízení na dlouhodobý pronájem objektu vily Řehořka
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
o d k l á d á
rozhodnutí na schůzi MR dne 24. 5. 95 a
u k l á d á
OHaS
----
doložit soulad výše nájemného se zákonem na regulaci nájemného a zadávání veřejných zakázek.


 
 
Usnesení RaMěst č.293/95  z 17.5. 1995
Provozování parkovišť v centru města - kontrola usn. MR č. 211/95
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r u š í
pronájmy parkovišť u Zimního stadionu, Městských lázní a Okresní knihovny k datu 30. 6. 1995,
p o v ě ř u j e
TSmCH
-----
výběrem parkovného přímo bez dalšího podnájmu na parkovištích Zimní stadion, Městské lázně a u Okresní knihovny do 3l. 12. 95
a dále
u k l á d á
1) p. Hladíkovi, řediteli TSmCH
-----------------------------
v období od l. 7. do 3l. 12. 95 vykazovat příjmy z parkovného samostatně a měsíčně předkládat OHaS přehled

2) OHaS
----
předložit v měsíci listopadu 1995 návrh na koncepční řešení provozování parkovišť v r. 1996.

 
 
Usnesení RaMěst č.294/95  z 17.5. 1995
Systematický postup stanovení zásad prodeje bytů z majetku města
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh systematického postupu řešení zásad prodeje bytů z majetku města a
d o p o r u č u j e  MZ
tímto způsobem při rozhodování postupovat
a dále
u k l á d á
pí. Březovské, vedoucí servisu pro MZ
-------------------------------------
předložit materiál k projednání do MZ 3l. 5. 95.


 
 
Usnesení RaMěst č.295/95  z 17.5. 1995
Zástupce města v orgánech l. Severozápadní teplárenské spol. a. s.
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
návrh na zastoupení města Chomutova v dozorčí radě l. SZT a.s. Most a
p o v ě ř u j e
ing. Bociana, starostu města
-----------------------------
aby na valné hromadě této společnosti dne 26. 5. 95 kandidoval na funkci člena dozorčí rady.


 
 
Usnesení RaMěst č.296/95  z 17.5. 1995
Zástupce města v orgánech Severočeské vodárenské spol. a. s.
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
návrh na zastoupení města Chomutova v dozorčí radě SVS a. s. a
p o v ě ř u j e
p. Říhu, zástupce starosty
----------------------------
aby na valné hromadě této společnosti dne 19. 5. 95 kandidoval na funkci člena dozorčí rady


 
 
Usnesení RaMěst č.297/95  z 17.5. 1995
Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu včetně dodatku ze dne 16. 5. 95
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
schválit návrh likvidační komise na vyřazení movitých věcí v majetku města.


 
 
Usnesení RaMěst č.298/95  z 17.5. 1995
Informativní zpráva o stavu ovzduší za období říjen 94 - duben 95
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o stavu ovzduší v období zhoršených rozptylových podmínek a opatřeních na zlepšení stavu ovzduší v období 10/94 - 03/95 a
p ř e d k l á d á
ji k informaci MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.299/95  z 17.5. 1995
Nabídka americké pomoci při ekologizaci malých zdrojů znečišťujících ovzduší
-----------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s přijmutím technické pomoci, kterou na základě mezinárodní dohody nabízí USA pomocí programu EAP /ENVIROMENTAL ACTION PROGRAM FOR EUROPE/ - podpora investic na zlepšení ŽP,
s c h v a l u j e
zadání technické pomoci, která je nabízena na základě grantu a
p o v ě ř u j e
OŽPaÚP
------
spoluprací s "Nadací Projektu Sever".


 
 
Usnesení RaMěst č.300/95  z 17.5. 1995
Rozpočtová změna č. 13
----------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 13 :
- zvýšení výdajů kap. 714/40-02/5902 z rezervy města.


 
 
Usnesení RaMěst č.301/95  z 17.5. 1995
Rozpočtová změna č. 14
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
- zvýšení příjmů kap. 741, odd. 79 § 01, položka 2135 o 30.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 714, odd. 40 § 01 o částku 10.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 714, odd. 40 § 11 o částku 20.000,- Kč

 
 
Usnesení RaMěst č.302/95  z 17.5. 1995
Rozpočtová změna č. 15
----------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tuto zprávu do příštího jednání MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.303/95  z 17.5. 1995
Rozpočtová změna č. 16
----------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu č. 16 :
- snížení výdajů kap. 714/40-29/5201 o částku 6.559,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 728/44-21/5902 o částku 6.559,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.304/95  z 17.5. 1995
Rozpočtová změna č. 17
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 71 § 05 položka 2401 o částku
12 140 000,- Kč - ÚZ 058
- zvýšení výdajů kap. 740 odd. 45 § 06 položka 5101 o částku
12 140 000,- Kč - ÚZ 058