Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 17.9. 1992
 
 
Usnesení RaMěst č.555/92  z 17.9. 1992
Služební cesty
--------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
služební cesty ing. Táborského a ing. Hlaváčkové do SRN.


 
 
Usnesení RaMěst č.556/92  z 17.9. 1992
Pronájem a prodej nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
1) pronájem hotelu Royal na nám. 1.máje panu Točínovi za roční nájemné 360.000,- Kčs


 
 
Usnesení RaMěst č.557/92  z 17.9. 1992
Návrh na založení městských lesů Chomutov
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
s osamostatněním městských lesů a zřízením organizace městských lesů od 1. 11. 1992 a současně souhlasí se zněním zřizovací listiny dle § 576/90
a dle zákona 367 ČNR ze dne 4. 9. 1990 a
p ř e d k l á d á
návrh MZ ke schválení. 
 
Usnesení RaMěst č.558/92  z 17.9. 1992
Tepelné hospodářství
--------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e  d o h o d l y
na tom, že do 15. 10. 1992 ujasní zástupci bytových podniků Chomutov a Jirkov konečná stanoviska k ustavení společného podniku tepelného hospodářství.
T: 15. 10. 92


 
 
Usnesení RaMěst č.559/92  z 17.9. 1992
Troljebusová doprava
--------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  i n f o r m o v á n y
o postupu prací na přípravě a realizaci trolejbusové dopravy Chomutov - Jirkov.
Ve zprávě je v souladu s dřívějšími usneseními navrhováno sdružení fin. prostředků měst CV - JI na realizaci trolejbusové dopravy a tím též úhradu nákladů na projektovou přípravu a 10 % realizačních nákladů, které podmiňují dotaci inv. nákladů ze Státního fondu ŽP ČR. Výsledkem by měl být dopravní podnik měst CV a JI, který by zajišťoval provoz trolejbusové dopravy a přejímal by dokončené objekty od investora.

Městské rady Chomutova a Jirkova
u k l á d a j í
1) vedoucím StÚ Chomutova a Jirkova
-----------------------------------
spolupracovat na přípravě a realizaci stavby
T: trvalý

2) ing. Hlaváčkové a ing. Leitnerovi, zástupcům starostů měst
-------------------------------------------------------------
připravit podmínky k podpisu smlouvy o financování a sdružení finančních prostředků.
T: 15. 10. 92


 
 
Usnesení RaMěst č.560/92  z 17.9. 1992
Návrh na upřesnění katastrálního území
--------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  s e z n á m e n y
s požadavkem MěÚ Jirkov na srovnání hranic k.ú. mezi oběma městy s využitím již existujících komunikačních sítí jako přirozené hranice.
Město Chomutov posoudí předložený návrh.

MR CV - JI dále
u k l á d a j í
vedoucím StÚ Chomutova a Jirkova
--------------------------------
zpracovat společný návrh na řešení této problematiky.
T: 30. 10. 92


 
 
Usnesení RaMěst č.561/92  z 17.9. 1992
Kabelová televize
-----------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
informaci o realizaci kabelové televize.


 
 
Usnesení RaMěst č.562/92  z 17.9. 1992
Euroregion Krušných hor
-----------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
přednesenou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.563/92  z 17.9. 1992
Privatizace NsP
---------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  s e z n á m e n y
s přípravou a průběhem privatizace NsP a přednesenou zprávu
b e r o u  n a  v ě d o m í .


 
 
Usnesení RaMěst č.564/92  z 17.9. 1992
Krematorium Vysočany
--------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
zprávu o realizaci krematoria.


 
 
Usnesení RaMěst č.565/92  z 17.9. 1992
Cihelna
-------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  i n f o r m o v á n y
o stavu přípravy cihelny a přednesenou zprávu
b e r o u   n a  v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.566/92  z 17.9. 1992
Bezpečnost a romská otázka
--------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e  s h o d l y
na nutnosti urychlit proces změny legislativy, která by zajistila zvýšení bezpečnosti ve městech. Dle našeho názoru se jedná o urychlení novely trestního zákonodárství.

Městské rady Chomutova a Jirkova
p o v ě ř u j í
JUDr. Koníčka, člena MR v Chomutově
-----------------------------------
zpracováním dopisu zákonodárným sborům, který by požadoval urychlení legislativních úprav řešících tuto problematiku.


 
 
Usnesení RaMěst č.567/92  z 17.9. 1992
Využití železnice
-----------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y   i n f o r m o v á n y
o možnosti využití původní železniční trati Jirkov - Chomutov, která je v současné době mimo provoz a
u k l á d a j í 
odboru dopravy a služeb města Jirkova
-------------------------------------
zpracovat podklady pro iniciování možného zprovozění této trati.
T: 30. 11. 92


 
 
Usnesení RaMěst č.568/92  z 17.9. 1992
Další společné jednání MR
-------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e  d o h o d l y,
že další společné jednání se uskuteční v prosinci 1992.