Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 17.9. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.441/01  z 17.9. 2001
Založení "Správy kulturních zařízení" města Chomutova
-----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál Koncepce rozvoje kultury, kulturních služeb a cestovního ruchu pro město Chomutov,
p ř e d k l á d á
jej ZM a
u k l á d á
p. Tůmovi, místostarostovi
--------------------------
předložit vyjádření vedoucího OE a návrh na usnesení ZM.
T: 21. 9. 2001


 
 
Usnesení RaMěst č.442/01  z 17.9. 2001
Zpětvzetí žaloby proti Danielu Sčepkovi
---------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu dle § 102, odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb. a
p o v ě ř u j e
starostu města
--------------
ke zpětvzetí žaloby proti Danielu Sčepkovi dle důvodové zprávy. 
 
Usnesení RaMěst č.443/01  z 17.9. 2001
Vyjádření k žádosti p. Marty Karlíčkové
---------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
žádost p. Marty Karlíčkové ze dne 20. 7. 2001 a
n e d o p o r u č u j e  ZM
poskytnout právní službu Městem Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.444/01  z 17.9. 2001
Zadání finančnímu výboru Města
------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  ZM
uložit finančnímu výboru
1) podílet se na tvorbě rozpočtu na rok 2002
2) podílet se na tvorbě rozpočtového výhledu na období let 2002 - 2005
3) ověřit možnosti zdrojů kapitálových příjmů pro období let 2002 - 2005.