Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 18.2. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.090/02  z 18.2. 2002
Užití znaku města
-----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
užití znaku města na propagačních materiálech Integrované střední školy energetické v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.091/02  z 18.2. 2002
Veřejně prospěšné práce 2002
----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
starostovi města
----------------
neprodleně jednat s ředitelem Úřadu práce v Chomutově o možnosti zachování dohod o zřízení VPP uzavřených na rok 2002 mezi organizacemi města a MěÚ.


 
 
Usnesení RaMěst č.092/02  z 18.2. 2002
Kontrola vstupenek - PZOO, SSZ s.r.o.
-------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu.


 
 
Usnesení RaMěst č.093/02  z 18.2. 2002
Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu likvidační komise a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit vyřazení, převod a prodej majetku.
 
 
Usnesení RaMěst č.094/02  z 18.2. 2002
Výstavba bytu správce na Kamencovém jezeře
------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
informaci o výstavbě bytu ve víceúčelovém objektu na KJ a
u k l á d á
1) ing. Chytrovi, ved. ORaIM
----------------------------
dobudovat víceúčelové zařízení dle zápisu

2) p. Hladíkovi, řediteli TSmCh
-------------------------------
zrušit výběrové řízení

3) ing. Sojkovi, ved. OE
------------------------
zajistit možnost změny Zřizovací listiny

4) ing. Šťastnému, ved. OMP
---------------------------
vypsat nové výběrové řízení na pronájem víceúčelového objektu včetně bytu (dle zápisu). 
 
Usnesení RaMěst č.095/02  z 18.2. 2002
Technologický park Chomutov, v.p.s.
-----------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
vstup do veřejně prospěšné společnosti Technologický park Chomutov, v.p.s. 
 
Usnesení RaMěst č.096/02  z 18.2. 2002
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor 4 kanceláří o vým. 63,30 m2 v 1. NP objektu čp. 552 ulice Boženy Němcové v Chomutově se Správou kulturních zařízení Chomutov s r.o., na dobu neurčitou za nájemné 1.000,- Kč/ročně, za účelem umístění sídla společnosti.
 
 
Usnesení RaMěst č.097/02  z 18.2. 2002
Návrh na ustavení investičního výboru Zastupitelstva (investiční komise Rady) města Chomutova
----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
ustavit investiční výbor dle důvodové zprávy.