Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 18.3. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.198/93  z 18.3. 1993
Rozpočet měst a okresního úřadu
-------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
problematiku rozpočtu měst a obcí okresu Chomutov a
b e r o u  n a  v ě d o m í
informace o programu okresního shromáždění.


 
 
Usnesení RaMěst č.199/93  z 18.3. 1993
Problematika ekologie - petice MZ Chomutov
------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
se  s h o d l y
na tom, že je nutné vyvíjet tlak na vládu a parlament, aby urychleně řešili problematiku ekologie v naší oblasti.

Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
otázku vládního usnesení č. 315/92 o využití finančních prostředků bývalého věrnostního stabilizačního příspěvku a
p o v ě ř u j í
starosty měst ing. Bociana a ing. Škapu
----------------------------------------
iniciovat v zasedání rad SESO rozšíření možnosti uplatnění těchto finančních prostředků.


 
 
Usnesení RaMěst č.200/93  z 18.3. 1993
Trolejbusová doprava
--------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
stav výstavby trolejbusové trati Chomutov - Jirkov a
u k l á d á j í
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO MÚ Chomutov
----------------------------------------
předložit zprávu o postupu výstavby na území města Jirkova v roce 1993.
T: 15. 4. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.201/93  z 18.3. 1993
Majetkové vypořádání - regionální vysílání OK 3
-----------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
problematiku majetkového vypořádání regionálního vysílače OK 3 a
s o u h l a s í
s pokračováním pronájmu i v roce 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.202/93  z 18.3. 1993
Vybavení porodnického oddělení
------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
problematiku dětského a porodnického oddělení nemocnice v Chomutově a
d o p o r u č u j í  MZ
uvolnit částku 5 % na vybavení těchto oddělení z bývalého věrnostního stabilizačního příspěvku pro postižený region.


 
 
Usnesení RaMěst č.203/93  z 18.3. 1993
Umělá ledvina - ručení
----------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p ř e d l o ž í
MZ požadavek na ručení za účelem pořízení umělé ledviny pro NsP Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.204/93  z 18.3. 1993
Příprava kabelové televize a plán prací na rok 1993
---------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
stav přípravy kabelové televize a
u k l á d a j í
ing. Leitnerovi a ing. Táborskému, zástupcům starosty
-----------------------------------------------------
zpracovat informaci pro občany obou měst.
T: 18. 6. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.205/93  z 18.3. 1993
Kontrola ČEZu
-------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
záležitost kontroly energetických zařízení v okrese a pracovníky, navržené městem Chomutov
d o p l ň u j í
o ing. Frantu a ing. Leitnera jako zástupce města Jirkova.


 
 
Usnesení RaMěst č.206/93  z 18.3. 1993
Skládkové hospodářství
----------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
se vzájemně  i n f o r m o v a l y
o svých záměrech se skládkovým hospodářstvím a
d o h o d l y se
zpracovat společný záměr pro nejvhodnější způsob likvidace odpadu v těchto městech.


 
 
Usnesení RaMěst č.207/93  z 18.3. 1993
Setkání starostů a primátorů v Liberci
--------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p o v ě ř u j í
ing. Bociana, starostu města Chomutova
--------------------------------------
ing. Škapu, starostu města Jirkova
----------------------------------
účastí na setkání starostů a primátorů Severních Čech v Liberci dne 29. 3. 1993 a
p o v ě ř u j í je
přenesením názorů, které vyplynuly ze společné diskuse.


 
 
Usnesení RaMěst č.208/93  z 18.3. 1993
Určení termínu příštího jednání MR Chomutova a Jirkova
------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
se d o h o d l y,
že příští zasedání městských rad se bude konat 18. 6. 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.209/93  z 18.3. 1993
Prodej domů - I. etapa v roce 1993
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
aby následující domy:
- Školní čp. 3658
- 28. října čp. 3647
- 28. října čp. 3649
- Kadaňská čp. 2747
- Kadaňská čp. 3545
- Kadaňská čp. 3546
- Poděbradova čp. 1157
zařadilo do prodeje domů I. etapy 1993 a
u k l á d á
p. Kopřivovi, řediteli PBH
--------------------------
zdůvodnit návrhy na odprodej obsazených domů.