Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 18.6. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.320/01  z 18.6. 2001
Směrnice a organizační řád příspěvkových organizací
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
usn. č. 298/01 ze dne 11. 6. 2001,
s c h v a l u j e
- Směrnice pro hospodaření s majetkem
- Směrnice pro doplňkovou činnost tam, kde se provozuje dle zřizovacích listin
- Organizační řád MÚSS, KaSS, PZOO, TSmCh, MSK, Městských lesů a Pracovní řád TSmCh
a dále
u k l á d á
p. Mikovcové, vedoucí OŠaK
--------------------------
formálně sjednotit Směrnici pro hospodaření s majetkem všech základních škol, zvláštních škol a Základní umělecké školy do 30. 6. 2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.S11/01  z 18.6. 2001
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.S12/01  z 18.6. 2001
Organizační změny v DPCHJ, a.s.
-------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
u k l á d a j í
svým zástupcům v představenstvu a dozorčí radě DPCHJ, a.s.
-----------------------------------------------------------
posoudit návrhy na personální opatření, která umožní snížení režijních nákladů DPCHJ, a.s.
Do návrhu promítnout rozvahu přechodu na 40-ti hodinovou pracovní dobu obdobně jako ostatní podniky zřízené městem.


 
 
Usnesení RaMěst č.S13/01  z 18.6. 2001
Výstavba haly - Písečná
-----------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
a) b y l y  s e z n á m e n y
s nutností úhrady nákladů na zpracování projektové dokumentace na dostavbu haly těžké trolejbusové dopravy dle uzavřené smlouvy s projektantem. Je třeba po předání projektu uhradit částku 3 mil. Kč. Z toho bylo k dnešnímu dni uhrazeno 700 tis. Kč z rozpočtu města Chomutova, 700 tis. Kč z prostředků DPCHJ, a.s., zbývá uhradit 1.600 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že úhrada těchto finančních prostředků nebyla promítnuta do rozpočtu měst Chomutova a Jirkova, financování zajistí půjčkou, příp. úvěrem, DPCHJ, a.s.
Konečné zafinancování bylo schváleno v poměru 75 % z rozpočtu města Chomutova, 25 % z rozpočtu města Jirkova. Termín úhrady je podmíněn naplněním příjmů obou rozpočtů.

b) p ř e d p o k l á d a j í,
že pro konečné rozhodnutí o realizaci dostavby haly těžké údržby trolejbusové dopravy bude rozhodnuto po předložení rozboru přínosu této stavby na základě variantního řešení jejího vybavení a rozsahu (šatny, použité zařízení apod.). 
 
Usnesení RaMěst č.S14/01  z 18.6. 2001
Letní rekreační doprava
-----------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u   n a  v ě d o m í
informaci o zavedení letní rekreační dopravy a
u k l á d a j í
p. Pavlisovi, řediteli DPCHJ, a.s.
----------------------------------
aby do příštího jednání rad CV - JI byla předložena zpráva o využívání této dopravy ze strany obyvatel.


 
 
Usnesení RaMěst č.S15/01  z 18.6. 2001
Úprava jízdného MHD
-------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
d o p o r u č u j í
Představenstvu DPCHJ, a.s.
---------------------------
schválit úpravu cen jízdného MHD dle návrhu od 1. 9. 2001.
Přínos by se měl projevit posílením rezervního fondu na zainvestování obnovy vozového parku.


 
 
Usnesení RaMěst č.S16/01  z 18.6. 2001
Neinvestiční náklady na žáka ZŠ
-------------------------------
Zastupitelstvo města Chomutova schválilo uplatnění varianty č. 2 a město Jirkov se k tomuto vyjádří po přepočtu nákladů, které z této varianty vychází.


 
 
Usnesení RaMěst č.S17/01  z 18.6. 2001
Hovory o městě
--------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í,
že ukončení sběru anketních lístků "Hovory o městě" je 16. - 18. 6. 2001.
Zadání výsledků anketních lístků bude provedeno v Jirkově pro lístky odevzdané v Jirkově, v Chomutově pro lístky odevzdané v Chomutově. Pro zpracování bude použit program sestavený ing. Bocianovou. Výsledky budou zpracovány společně pro obě města. Průběh zpracování bude koordinován komisí:
za Chomutov - ing. Bocian, ing. Drlý, p. Rovenský
za Jirkov - ing. Leitner, p. Batrinová


 
 
Usnesení RaMěst č.S18/01  z 18.6. 2001
Zajištění dopravy handicapovaných dětí do škol
----------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u   n a  v ě d o m í
informaci o uzavření smlouvy o svozu zdravotně postižených dětí mezi MěÚSS a Nadačním fondem Škola s handicapem. Svoz dětí z Jirkova je dohodnut od 1. 9. 2001. Obdobný způsob svozu je zajištěn i v Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.S19/01  z 18.6. 2001
3. změna územního plánu
-----------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
3. změnu Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov a
s o u h l a s í
s touto změnou při dodržení postupu jejího projednání podle stavebního zákona.


 
 
Usnesení RaMěst č.S20/01  z 18.6. 2001
Tísňové volání na tel. č. 156 - změny ve městě Chomutově
--------------------------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
předloženou důvodovou zprávu Městské policie Chomutov a
s c h v a l u j í
1) seznámení občanů se současnými změnami využití telefonního spojení na tísňovou linku 156 Městské policie Chomutov a Městskou policii Jirkov ve sdělovacích prostředcích cestou tiskových mluvčích obou měst
2) seznámit občany sídlišť Zahradní a Písečná ve sdělovacích prostředcích o způsobu volání v tísni na Policii ČR a Městskou policii Chomutov
3) změny, které se dotýkají práv a společného žití v sousedním městě (Chomutov - Jirkov) projedná zodpovědný zastupitel města nebo pověřený úředník v radách měst Chomutova a Jirkova na společném zasedání a po schválení tato opatření budou realizována.
Postup předávání informací bude dohodnut na jednání ředitelů Městské policie Chomutov a Jirkov a členů zastupitelstev pověřených jednáním za MP. Jednání se uskuteční v 06/2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.S21/01  z 18.6. 2001
Odprodej akcií České spořitelny, a.s.
-------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u   n a  v ě d o m í
informaci o možnosti odprodeje České spořitelny, a.s. spolu se Sdružením měst a obcí - akcionářů ČS, a.s. a
d o p o r u č u j í
svým zastupitelstvům odprodej těchto akcií.


 
 
Usnesení RaMěst č.S22/01  z 18.6. 2001
Tiskové zprávy z jednání společných rad
---------------------------------------
Rady měst Chomutova a Jirkova
b e r o u   n a  v ě d o m í ,
že tiskovou zprávu k závěrům zasedání rad Chomutov - Jirkov podá vždy tiskový mluvčí města, ve kterém rady proběhnou.