Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 18.9. 1996
 
 
Usnesení RaMěst č.S09/96  z 18.9. 1996
Změna zakladatelské listiny DPCHJ a.s. - převod funkce valné hromady
--------------------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
návrh na změnu zakladatelské listiny DPCHJ a.s. a
d o p o r u č u j í  MZ
-------------------------
schválit následující změny:

a/ kapitola VIII., bod 1 - vypuštění formulace - "valná hromada je tvořena starosty obou měst" se nahrazuje textem "valná hromada je tvořena městskými radami obou měst Chomutova a Jirkova".
b/ kapitola X., bod 12 bude nově znít " představenstvo DPCHJ se schází dle potřeby nejméně však 1x za 3 měsíce. Pozvánka na jednání musí být doručena nejméně 5 dnů před dnem jednání".

 
 
Usnesení RaMěst č.S10/96  z 18.9. 1996
Hospodaření DPCHJ a.s.
----------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
zprávu o výsledku hospodaření DPCHJ a.s. k 1. 9. 1996.
 
 
Usnesení RaMěst č.S11/96  z 18.9. 1996
Návrh na převedení majetku - Trolejbusová doprava Chomutov - Jirkov na Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
předloženou zprávu o doporučení DPCHJ a.s. obsažené v usnesení tohoto orgánu č. 2/8/96 bod c) a
d o p o r u č u j í  MZ
------------------------
schválit převod majetku měst - Trolejbusová doprava Chomtuov - Jirkov na Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. a
ukládají
a/ vedoucím OE Ing. Mullerovi a OSSM Ing. Chytrovi
--------------------------------------------------
zpracovat vyčíslení účetní hodnoty a přidělení inventárních čísel jednotlivým stavebním objektům pro 1. a 2. stavbu Trolejbusové dopravy Chomtuov - Jirkov.
T: 15.10.1996
b/ řediteli DPCHJ a.s. p. Pavlisovi
-----------------------------------
předložit komplexní inventuru HIM a DHIM žívaného DPCHJ a.s. rozčleněnou podle středisek.
T: 31.10.1996
 
 
Usnesení RaMěst č.S12/96  z 18.9. 1996
Zpráva o činnosti představenstva DPCHJ a.s. k 3.9.1996 a podnikatelský záměr DPCHJ a.s. pro nejbližší období
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
předloženou zprávu o činnosti představenstva DPCHJ a.s. a podnikatelský záměr DPCHJ a.s. pro nejbližší období a tuto zprávu 
b e r o u  n a  v ě d o m í.
 
 
Usnesení RaMěst č.S13/96  z 18.9. 1996
Zpráva o provedeném šetření v psím útulku v Jirkově
---------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
předloženou zprávu o provedeném šetření v psím útulku v Jirkově a
u k l á d a j í
danou problematiku řešit v rámci svých kompetencí prostřednictvím příslušných odborů MěÚ.
 
 
Usnesení RaMěst č.S14/96  z 18.9. 1996
Informativní zpráva - Územní plán sídleního útvaru Chomutov- Jirkov
-------------------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
informativní zprávu o územním plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov, tuto zprávu
b e r o u  n a  v ě d o m í 
a konstatují, že dnem 23. 9. 1996 nabývá účinnosti vyhláška, kterou je schválen ÚPN SÚ Chomutov - Jirkov.
 
 
Usnesení RaMěst č.S15/96  z 18.9. 1996
Kabelová televize Chomutov - Jirkov
-----------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o Kabelové televizi Chomutov - Jirkov.
 
 
Usnesení RaMěst č.S16/96  z 18.9. 1996
Návrh projektu revitalizace krajiny SHP (REK - SHP) - koncepce řešení
---------------------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
předložený návrh projektu revitalizace krajiny SHP (REK-SHP) - koncepce řešení, tento
b e r o u  n a  v ě d o m í a
p o v ě ř u j í
zástupce měst v SESO
--------------------
dále na materiálu spolupracovat.