Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 18.9. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.472/00  z 18.9. 2000
Změna platu ředitele organizace MSK
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh a
s c h v a l u j e
úpravu platu ředitele organizace z důvodu uvedeným v důvodové zprávě.
 
 
Usnesení RaMěst č.473/00  z 18.9. 2000
Posouzení hodnocení nabídek na dodávku a instalaci zabezpečovacího zařízení pro Městské divadlo v Chomutově
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
posouzení hodnocení nabídek na dodávku a instalaci zabezpečovacího zařízení pro Městské divadlo v Chomutově dle předložené důvodové zprávy.
 
 
Usnesení RaMěst č.474/00  z 18.9. 2000
Rozpočtová změna č. 20
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 05 (odbor dopravy a služeb), odd§ 2140, (položka 2329) ostatní nedaňové příjmy, org. 112 (výtěžek z výherních hracích přístrojů) o částku 3.173.018,20 Kč
- zvýšení výdajů o částku 3.173.018,20 Kč, z toho:
- orj. 02 (OMP), odd§ 3612, položka 5152 (pára), org. 112 o částku 393.180,- Kč
- orj. 17 (OTIS), odd§ 3639, položka 6121 (budovy, haly, stavby), org. 112 o částku 1.391.968,37 Kč
- orj. 01 (OE), odd§ 3419, položka 5229 (neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j.n. - TJ VTŽ), org. 112 o částku 43.509,- Kč
- orj. 31, odd§ 4349 (Městský ústav sociálních služeb), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), org. 112 o částku 100.000,- Kč
- orj. 01 (OE), odd§ 3522, položka 5339 (neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým org.), org. 112 o částku 20.000,- Kč
- orj. 01 (OE), odd§ 4319, položka 5222 (neinvestiční dotace občanským sdružením - o.s. NADĚJE 2000), org. 112 o částku 20.000,- Kč
- orj. 01 (OE), odd§ 3549, položka 5229 (neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j.n. - Nadace pro transplantaci kostní dřeně), org. 112 o částku 10.000,- Kč
- orj. 01 (OE), odd§ 3113, položka 5229 (neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j.n. - Nadace Škola a handicapem), org. 112 o částku 5.000,- Kč
- orj. 01 (OE), odd§ 3115, položka 5137 (drobný hmotný investiční a nehmotný majetek - Internátní MŠ), org. 112 o částku 13.000,- Kč.
- orj. 31, odd§ 3741 (PZOO), položka 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), org. 112 o částku 160.000,- Kč.
- orj. 01 (OE), odd§ 6409, položka 5229 (neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j.n.), org. 112 o částku 1.016.360,83 Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.475/00  z 18.9. 2000
Rozpočtová změna č. 35
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e MZ
schválit rozpočtovou změnu:
- zvýšení rozpočtu sociálních dávek - nezaměstnaní jednotlivci 4179-5410§29, rodiny s dětmi 4179-5410§24, Blos 4180-5410§23, OŠ+KP 4180-5410/25 pod účelovým znakem 98072 v celkové výši 9.271.000,- Kč, celkový rozpočet sociálních dávek po úpravě činí 103.271.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.476/00  z 18.9. 2000
Návrh sazebníku jednorázových pronájmů společenských prostor Městského divadla
-------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
návrh sazebníků jednorázových pronájmů společných prostor městského divadla dle předložené zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.477/00  z 18.9. 2000
Optimalizace škol
-----------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o optimalizaci škol a
u k l á d á
OŠaK
----
doplnění materiálu dle zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.478/00  z 18.9. 2000
WORK SHOP 2000 - Žižkovo náměstí, Chomutov - výsledky
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n a v r h u j e
v ploše zástavby na Žižkově nám. vypsat VŘ na investora pro komplexní řešení prostoru.
Pokud nebude investor nalezen do termínu 4/2001 zařadit problematiku k novému projednání a nalezení náhradního řešení.


 
 
Usnesení RaMěst č.479/00  z 18.9. 2000
Petice proti umístění " neplatičů " na Dukelské ul. v Chomutově
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l
petici proti umístění "neplatičů" na Dukelské ul. v CV a
u k l á d á
vedení města
-------------
projednat s dotčenými firmami celou problematiku dle zápisu.


 
 
Usnesení RaMěst č.480/00  z 18.9. 2000
Dostavba trolejbusové vozovny DPCHJ a.s.
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s e  s e z n á m i l a
s materiálem dostavba trolejbusové vozovny DPCHJ a.s. na Písečné,
s o u h l a s í
s umístěním objektu dle předloženého zastavovacího plánu, který je v souladu s územním plánem a
u k l á d á
1) OMP
----
dořešit majetkové vztahy k dotčeným pozemkům

2) DPCHJ a.s.
-----------
pokračovat v projektové činnosti k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení

3) PaedDr. Rothovi, vedoucímu OŽPaR
--------------------------------
při změnách dopracování části územního plánu zajišťovat vedení komunikace mezi Mosteckou ulicí a silnicí 1/13 mimo území PZOO.


 
 
Usnesení RaMěst č.481/00  z 18.9. 2000
Návrh na rozdělení finančních příspěvků organizacím
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na rozdělení finančních příspěvků organizacím,
s c h v a l u j e
navržené příspěvky do výše 5.000,- Kč a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit příspěvky nad 5.000,- Kč
kromě bodů č. 6 a 7, které vrací komisím k dořešení.


 
 
Usnesení RaMěst č.482/00  z 18.9. 2000
Rozpočtová změna č. 37
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů orj. 31, odd§ 3639, položka 2122 (odvody PO - TSmCh) o částku 1.000.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 17 (OTIS), odd§ 3639, položka 5137 (DHIM) o částku 1.000.000,- Kč.
 
 
Usnesení RaMěst č.483/00  z 18.9. 2000
Prodej a pronájem nemovitostí - sport. hala Březenecká
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod.


 
 
Usnesení RaMěst č.484/00  z 18.9. 2000
Prodej a pronájem nemovitostí - úpravy zásad prodeje bytů
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit úpravy zásad prodeje bytů z majetku Města dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.485/00  z 18.9. 2000
Dodatek k Pravidlům pro pronajímání bytů z majetku Města
--------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
Dodatek k Pravidlům pro pronajímání bytů z majetku Města Chomutova dle důvodové zprávy a
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
postupovat dle schváleného dodatku od 1. 10. 2000


 
 
Usnesení RaMěst č.486/00  z 18.9. 2000
Pravidla k zadávání veřejných zakázek
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál k dopracování.
T: 2. 10. 2000