Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 18.11. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.619/93  z 18.11. 1993
Kontrola plnění usn. č. 492/93
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
pí. Blábolilové, vedoucí OSVaZ
-------------------------------
projednat s vedením NsP v Chomutově podrobné informace o rekonstrukci kuchyně včetně návrhu na způsob finanční spoluúčasti města.
Termín: MR 2. 12. 93

Kontrola plnění usn. č. 553/93
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na společné využití Domu pečovatelské služby městy Chomutov a Jirkov,
s o u h l a s í
s ním a tento návrh předkládá Městskému zastupitelstvu k informaci.

Kontrola plnění usnesení č. 609/93
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
------------------------------
zajistit k 31. 12. 1993 zrušení tržního místa na Husově nám.


 
 
Usnesení RaMěst č.620/93  z 18.11. 1993
Informace ke koupi mamografu
----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Hlaváčkové, zástupkyni starosty
-------------------------------------
projednat s MUDr. Ulrichovou, okresním zdravotním radou, schválení těchto peněz účelově na koupi mamografu.
Termín: MZ 25. 11. 93


 
 
Usnesení RaMěst č.621/93  z 18.11. 1993
Stálá zubní pohotovost
----------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
pí. Blábolilové, vedoucí OSVaZ
-------------------------------
předložit ke společnému jednání městských rad Chomutova a Jirkova návrh na řešení problematiky stálé zubní pohotovosti v Chomutově.
Termín: 9. 12. 93


 
 
Usnesení RaMěst č.622/93  z 18.11. 1993
Vytvoření inovačního centra
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na realizaci podnikatelského inovačního centra v Chomutově a
d o p o r u č u j e  MZ
projednat tento záměr a rozhodnout o finanční spoluúčasti v nadaci na vytvoření tohoto centra ve městě Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.623/93  z 18.11. 1993
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej rodinného okálu čp. 5316 v ul. Zdravotnická se stp.č. 3207/36 o vým. 79 m2 stávajícím uživatelům manželům MUDr.
Ivo a MUDr. Jitce Šlosarovým za odhadní cenu 509.865,- Kč. Dále
d o p o r u č u j e
schválit možnost zaplacení domu ve dvou splátkách takto:
1. splátka ve výši 60 % z ceny nemovitosti
2. splátka ve výši 40 % z ceny nemovitosti (odložená splátka bude úročena 15 %).


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej rodinného okálu čp. 5316 v ul. Zdravotnická se stp.č. 3207/34 o vým. 79 m2 stávajícím uživatelům MUDr. Jaroslavu a MUDr. Martě Krákorovým za odhadní cenu 509.745,- Kč. Dále d o p o r u č u j e
schválit možnost zaplacení domu ve dvou splátkách takto:
1. splátka ve výši 60 % z ceny nemovitosti
2. splátka ve výši 40 % z ceny nemovitosti (odložená splátka bude úročena 15 %).3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
schválit prodej domu čp. 3197 v ul. V přírodě se stp.č. 3321 o vým. 577 m2 + pozemková parcela č. 3322 - zahrada o vým. 613 m2 stávajícím uživatelům do spoluvlastnictví, tj. p. Jindřichu Zronkovi a p. Josefu Nazarčíkovi za odhadní cenu 758.450,- Kč. Dále d o p o r u č u j e
schválit možnost zaplacení domu ve dvou splátkách takto:
1. splátka ve výši 60 % z ceny nemovitosti
2. splátka ve výši 40 % z ceny nemovitosti (odložená splátka bude úročena 15 %).


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u j e  MZ
zařadit do prodeje dům čp. 2291 V Alejích, CV, se záměrem nájemci, tj. pí. Marii Černé, bytem tamtéž


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem pozemku č. 1729/2 o vým. 301 m2 v k.ú. CV II, v ul. Elišky Krásnohorské p. Tůmovi, bytem CV, Blanická 3515, za účelem
zřízení zahrádky. Cena 1,- Kč/m2 za rok.


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem pozemku č. 2026 o vým. 365 m2 v k.ú. CV II v ul. Kmochova p. Josefu Šebestovi, bytem CV, Kmochova 2561/34, na dobu neurčitou
s tím, že nájemce bude upozorněn na skutečnost, že na uvedené parcele mu nebude na základě stanoviska StÚ povolena jakákoliv stavba ani výsadba vzrostlých dřevin. Cena 1,- Kč/m2 za rok.
V NS zakotvit, že po skončení nájemního poměru nebude ze strany nájemce požadováno finanční vyrovnání.


7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem části pozemku č. 2592 o vým. 140 m2 v k.ú. CV I v ul. 28. října manželům Soldánovým, bytem CV, Palaackého 4260, za účelem
zřízení zahrádky. Cena 1,- Kč/m2 za rok.


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v domě čp. 5220 Růžová, CV (nevyužívané kočárkárny v suterénu domu o vým. 18 m2) pí. Věře Jeníčkové, bytem CV, Růžová 5220 za účelem zřízení kanceláře pro provozování investorsko - inženýrské činnosti za předpokladu souhlasu nájemníků s využíváním
prádelny jako kočárkárny.


9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP v domě 5069 na sídl. Písečná, CV, (prostor v suterénu domu o vým. cca 70 m2) firmě Sklenářství FLOAT, nám. čp. 12 v Údlicích za účelem zřízení kanceláře pro příjem a výdej zakázek sklenářských prací.


10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem CO krytu v čp. 3660 v ul. Farského, CV, p. Ivo Štorkovi, bytem CV, U Hačky 4963, za účelem zřízení skladovacího prostoru.


11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
na základě žádosti pí. Petrové a ing. Hrubého doplnění NS o nájemníka p. ing. Hrubého V., za užívání NP v domě čp. 2459 v ul.
Lipská.


12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy mezi Veřejnou SŠ CV a Inform Centrum o pronájmu za podmínek, že smlouva o pronájmu nesmí přesahovat délku smlouvy
nájemní s Veřejnou střední školou v Chomutově a návrh smlouvy bude předložen MPO.


13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s uzavřením nové NS na objekt divadla čp. 552 včetně zahradní restaurace a kuželny na dobu určitou na 20 let firmě ROSSBACH spol. s r.o. s tím, že návrh NS bude předložen ke schválení do jednání MR.

Městská rada v Chomutově
dále u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
----------------------------
předložit do jednání MR návrh na rozpočtovou změnu a realizovat opravu střechy Městského divadla v maximální ceně 240 tis. Kč.


14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
tento bod vzhledem k předložení dodatku stížnosti
o d k l á d á
do doby doplnění informací a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
dořešit stížnost uživatelů bytů a předložit do jednání MR.


15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
u NS uzavřených na dobu určitou původní sazbu nájemného a u NS uzavřených na dobu neurčitou trvá na zvýšeném nájemném. U nově uzavíraných smluv uplatňovat zvýšené nájemné.


16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
níže uvedenou výši nájemného za užívání NP v domě čp. 36 a 37 na Husově nám.:
- p. Klik, bytem Na Borku 1608, Jirkov za užívání NP v domě čp. 37 na Husově nám. ve výši 132.000,- Kč ročně
- p. Procházka, bytem B. Němcové 762, Jirkov za užívání NP v domě čp. 37 na Husově nám. ve výši 103.950,- Kč ročně
- Městská správa kin, Lipská 65, CV za užívání NP v domě čp. 36 na Husově nám. ve výši 91.350,- Kč ročně


17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
vzhledem k tomu, že se v současné době očekává přijetí zákona k této problematice,
o d k l á d á
projednání finančního vyrovnání s p. Oldřichem Kloučkem do doby přijetí tohoto zákona.


18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
d o p o r u č u je  MZ
zařazení domu čp. 119 v ul. Puchmayerova do seznamu prodeje domů.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod a
u k l á d á
komisi SMM
----------
zdůvodnění tohoto návrhu.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Dům čp. 78 v ul. Ruská
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p ř e d k l á d á
tento bod k projednání MZ a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
předložit tento bod s veškerým podkladovým materiálem do jednání MZ
25. 11. 93.


21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Lékárna Palackého ul.
--------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
komisi SMM
----------
projednáním a případným zveřejněním pronájmu NP lékárny, Palackého čp. 4272, CV.
Termín: ihned


22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
-----------------------------
komisi SMM
----------
dořešit záležitost odprodeje pozemku za domem č.p. 1013 Na Bělidle,
p. Sismilichovi a zadního traktu domu čp. 1042 Na Bělidle p. Boháčovi.
(z materiálu do MR ze dne 2. 9. 93, body 5, 6)
Termín: MR 2. 12. 93


 
 
Usnesení RaMěst č.624/93  z 18.11. 1993
Prodej Kulturního domu
----------------------
Městská v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi města
---------------------------------
neodkladně jednat s firmou GEN a.s. o konkrétní podobě jejich nabídky s cílem dosáhnout jejich závazného vyjádření a o výsledcích informovat
přímo na MZ dne 25. 11. 93.


 
 
Usnesení RaMěst č.625/93  z 18.11. 1993
Pronájem areálu Kamenný vrch
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o pronájmu areálu Kamenný vrch a rozhodla realizovat pronájem firmě Milan Consult + Market, zastoupené ing. Milanem Pešíkem od 1. 12.
1993 a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
-----------------------------
připravit smlouvu k podpisu. 
 
Usnesení RaMěst č.626/93  z 18.11. 1993
Areál Royal
-----------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Pěchotovi, manažerovi města
--------------------------------
jednat s firmou Falcon a.s. o společném záměru s městem o areálu Royal s cílem připravit smlouvu o budoucí smlouvě mezi firmou Falcon a.s. a městem Chomutov.
Termín: MR 2. 12. 93


 
 
Usnesení RaMěst č.627/93  z 18.11. 1993
Plán práce a činnosti komise SVaZ pro rok 1994
----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
návrh plánu práce komise SVaZ pro rok 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.628/93  z 18.11. 1993
Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 1993
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předložený materiál včetně příloh o výsledcích hospodaření za III.čtvrtletí 1993 a
u k l á d á
jednotlivým správcům kapitol, ředitelům PO, HO a RO
---------------------------------------------------
- věnovat ve zbývající části roku maximální pozornost co největšímu vyčerpání všech poskytnutých účelových prostředků v souladu s podmínkami poskytnutí
- provést aktualizaci čerpání finančních prostředků, včetně předpokladu čerpání do konce roku 1993 a úředložit MR.
Termín: MR 2. 12. 93


 
 
Usnesení RaMěst č.629/93  z 18.11. 1993
Návrh rozpočtové změny - OŠaK
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
1) - zvýšení výdajů na kap. 714 - školství o účelové finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč (ÚZ 069)
- zvýšení příjmů o účelovou dotaci ve výši 10 mil. Kč

2) - snížení výdajů na kap. 714 - školství o 4 500 tis. Kč
- snížení příjmů kap. 741 odd. 79 § 02 položka 2119 (prodej KD) o 4 500 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.630/93  z 18.11. 1993
Změna usnesení MR č. 289/93 ze dne 6. 5. 1993
---------------------------------------------
Vzhledem k žádosti Svazu podnikatelů a Cechu hostinských
Městská rada v Chomutově
m ě n í
znění 2. odstavce usn. č. 289/93 ze dne 6. 5. 93 takto:
Slevu odvodu poplatků od 1. 1. 93 pouze u piva na polovinu původního poplatku, tj. 5 %, jenom u majitelů a provozovatelů restauračních zařízení, kteří budou mít vyrovnány poplatky za období 1 - 9/93 do
31. 12. 1993.
U ostatních alkoholických výrobků a tabáku zachování původních 10% prodejní ceny.


 
 
Usnesení RaMěst č.631/93  z 18.11. 1993
Rozpočtová změna - OŽP
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení dotace PBH o 70 tis. Kč, tj. zvýšení kap. 739 odd. 45 § 20 pol. 6003
- zdrojová část bude pokryta z rezervy na kapitolu 741 odd. 77 § 77 pol. 5410


 
 
Usnesení RaMěst č.632/93  z 18.11. 1993
Rozpočtová změna - OŽP
----------------------
ěstská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení dotace PBH o 100 757 Kč, tj. zvýšení kap. 739 odd. 45 § 20 pol. 6003
- zdrojová část bude pokryta z rezervy na kapitolu 741 odd. 77 § 77 pol. 5410

 
 
Usnesení RaMěst č.633/93  z 18.11. 1993
Rozpočtová změna - MÚSS
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh rozpočtových změn MÚSS Chomutov a 
s c h v a l u j e
zvýšení limitu mzdových prostředků o 708 tis. Kč, který po provedené úpravě činí 7 258 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.634/93  z 18.11. 1993
Rozpočtová změna - Městské lesy
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
- zvýšení limitu mzdových prostředků na rok 1993 o 100 tis. Kč
- snížení neinvestičních výdajů o 100 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.635/93  z 18.11. 1993
Rozpočtová změna - kap. 719
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení rozpočtu kapitoly 719 o 394 142,- Kč na krytí akcí uvedených v důvodové zprávě
- zdrojovou část rozpočtu krýt z rozpočtové rezervy kapitoly 741 a
u k l á d á
Odboru ekonomiky
----------------
realizaci rozpočtové změny.


 
 
Usnesení RaMěst č.636/93  z 18.11. 1993
Objekt pro hasiče města Chomutova
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
-----------------------------
vytypovat objekt, který by byl vhodný pro umístění hasičů města a v této souvislosti prověřit objekt MŠ na Písečné.
Termín: do 31. 12. 93 
 
Usnesení RaMěst č.637/93  z 18.11. 1993
Užívání nebytových prostor
--------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
vedení MěÚ Chomutov
--------------------
rozhodováním o užívání nebytových prostor a hmotného investičního majetku ve správě kap. 719.


 
 
Usnesení RaMěst č.638/93  z 18.11. 1993
Návrh na plat místostarosty
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
výplatu odměny člena zastupitelstva ing. Kubáta Zdeňka, který je dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce zástupce starosty ve výši 10 800,- Kč/měs.


 
 
Usnesení RaMěst č.639/93  z 18.11. 1993
Organizační zabezpečení MZ dne 16.12.93
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  ji  n a  v ě d o m í
s tím, že
s c h v a l u j e
návrh programu s doplněním o návrh ropočtu na rok 1994 a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
předložit do jednání MR dne 9. 12. 93 návrh rozpočtu na rok 1994.


 
 
Usnesení RaMěst č.640/93  z 18.11. 1993
Návrh časového plánu práce MZ
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
projednání časového plánu práce MZ na jednání dne 2. 12. 93.

 
 
Usnesení RaMěst č.641/93  z 18.11. 1993
Ekonomický rozbor plnění smlouvy o ekonomickém pronájmu firmy W. Hok
--------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
k o n s t a t u j e,
že firma W. HOK dluží MěÚ částku 55.876,70 Kč a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
1) neodkladně zahájit vymáhání dlužné částky od fy W.Hok
2) urychleně fyzicky převzít majetek města užívaný firmou W. Hok


 
 
Usnesení RaMěst č.642/93  z 18.11. 1993
Vitaminový program
------------------
Městská rada v Chomutově
k o n s t a t u j e,
že pí. Mikovcová nezajistila efektivní využití prostředků určených MZ
na nákup nápojů obohacených vitamíny a
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
------------------------------
projednat tento nedostatek v práci pí. Mikovcové a o výsledku informovat MR dne 2. 12. 93.


 
 
Usnesení RaMěst č.643/93  z 18.11. 1993
Vrata MSK Chomutov
------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
zajistit vyfakturování železných vrat firmě Mandák ve výši odhadní ceny
Termín: ihned
a dále
u k l á d á
pí. Mikovcové, vedoucí OŠaK
---------------------------
zajistit ředitelce MsK Chomutov postih snížením osobního ohodnocení za měsíc listopad 1993 o 50 %.


 
 
Usnesení RaMěst č.644/93  z 18.11. 1993
Návrh na realizaci usnesení MZ č. 197/93 ze dne 9.11.93
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných inventarizací majetku a závazků města k 30. 4. 93 a na základě usnesení MZ č. 197/93 ze dne 9. 11. 1993 a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
ing. Kubátovi, zástupci starosty
--------------------------------
ing. Hlaváčkové, zástupkyni starosty
-------------------------------------
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
------------------------------
rozhodnout o systémových opatřeních, realizovat je a případně předložit příslušným orgánům města ke schválení návrhy potřebné k realizaci těchto opatření, a to v případě bodů č. 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, a 22 přílohy č. 13 hlavní inventarizační zprávy.
Termín: MR 2. 12. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.645/93  z 18.11. 1993
Smlouva o sdružení měst na výstavbu a provozování skládky
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh smlouvy na sdružení měst Chomutova, Jirkova, Kadaně a Klášterce nad Ohří pro společné skládkové hospodářství a
d o p o r u č u j e  MZ
tento návrh schválit včetně finančního podílu města ve výši 496.540,- Kč a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
provést následující rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 pol. 5406 (rezerva) o 496.540,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 741 odd. 79 § 09 pol 5908 o 496.540,- Kč
- vést tyto finanční prostředky na účtě sdružených prostředků


 
 
Usnesení RaMěst č.646/93  z 18.11. 1993
Ustanovení likvidační komise
----------------------------
Městská rada v Chomutově
u s t a v u j e
k projednávání návrhů na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku podle přílohy č. 2 zprávy HIK o výsledcích inventarizace majetku a závazků města k 30. 4. 1993 likvidační komisi ve složení:
předseda, tajemník, 3 členové MZ, 1 zástupce kontrolní komise, s tím, že činnost komise končí projednáním všech návrhů k vyřazení obsažených v příloze č. 2 hlavního inventarizačního zápisu a
n a v r h u j e  MZ
jmenovat do komise členy MZ:
předseda: .........................
členové: ..........................
     ..........................
     ..........................
za kontrol. komisi: ...............
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
do funkce tajemníka jmenovat ing. Cakla, vedoucího OVIS, MěÚ Chomutov
a 
u k l á d á
likvidační komisi
-----------------
konat první schůzi do 14 dnů po jmenování členů likvidační komise a postupovat podle zásad pro činnost likvidační komise, které jsou přílohou č. 1 k tomuto usnesení.

Městská rada v Chomutově
dále
r o z š i ř u j e  p ů s o b n o s t
komise SMM o projednávání návrhů na vyřazení přebytečných a neupotřebitelných věcí uvedených v účetní popř. operativní evidenci po skončení činnosti likvidační komise
a dále 
u k l á d á
komisi SMM
----------
při projednávání návrhů na vyřazení přebytečných a neupotřebitelných věcí postupovat podle zásad činnosti likvidační komise, které jsou přílohou č. 1 k tomuto usnesení. 
 
Usnesení RaMěst č.647/93  z 18.11. 1993
Rozdělení správy majetku města
------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zásady rozdělení správy majetku města obsažené v příloze č. 1 důvodové zprávy a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
-----------------------------
neprodlenně zabezpečit realizaci opatření v těchto zásadách obsažených a to s účinností od 18. 11. 1993.


 
 
Usnesení RaMěst č.648/93  z 18.11. 1993
Návrh nového člena Rady Euroregionu
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
ing. Zdeňka Kubáta, zástupce starosty města
-------------------------------------------
zastupováním města Chomutova v české straně Rady Euroregionu Krušnohoří, ve funkci místopředsedy.


 
 
Usnesení RaMěst č.649/93  z 18.11. 1993
Mandátní smlouva pro ing. Pěchotu
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s tím, aby s ing. Pěchotou byla od 1. 12. 93 uzavřena mandátní smlouva do doby vyřešení jeho rozpracovaných úkolů, týkajících se PBH s.p. a
prodeje rozestavěného Kulturního domu.


 
 
Usnesení RaMěst č.650/93  z 18.11. 1993
Měnírna pro trolejbusovou dopravu - ul. Pražská
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
----------------------------
předložit dne 19. 11. 93 na poradě vedení projekt měnírny na ul. Pražská.


 
 
Usnesení RaMěst č.651/93  z 18.11. 1993
Žádosti na sportovní komisi
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
- schválit částku 3 tis. Kč Klubu hudební mládeže na vánoční festival
- 1 500 Kč Klubu běžců veteránů na tradiční běh Bezručovým údolím dne 9. 1. 1994 
 
Usnesení RaMěst č.652/93  z 18.11. 1993
Lustrační osvědčení členů MZ
----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
-----------------------------
1) zjistit, zda odešly žádosti o lustrace všech členů MZ, kteří o to požádali
2) vyzvat členy MZ, kteří žádost neodevzdali, aby tak neprodlenně učinili
3) neodkladně zažádat Ministerstvo vnitra ČR o vydání lustračních osvědčení členů MZ, kteří o to požádali.
Termín: ihned 
 
Usnesení RaMěst č.653/93  z 18.11. 1993
Převedení telefonní linky
-------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e 
ing. Cakla, vedoucího OVIS
--------------------------
převedením telefonní linky, včetně telefonního přístroje ing. Táborskému.