Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 19.3. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.141/01  z 19.3. 2001
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení.


 
 
Usnesení RaMěst č.142/01  z 19.3. 2001
Výběrové řízení na vedoucího OŽPDaS
-----------------------------------
Rada města Chomutova
j m e n u j e
na základě VŘ a návrhu tajemníka MěÚ Ing. Mirku Kortusovou do funkce vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a služeb.


 
 
Usnesení RaMěst č.143/01  z 19.3. 2001
Žádost o finanční dotace
------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit příspěvky na činnost pro podporované sporty ve výši uvedené v důvodové zprávě.


 
 
Usnesení RaMěst č.144/01  z 19.3. 2001
Plán práce komise občanských iniciativ
--------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í
plán práce komise pro podporu občanských aktivit na rok 2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.145/01  z 19.3. 2001
Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Chomutově
-------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informativní zprávu.
 
 
Usnesení RaMěst č.146/01  z 19.3. 2001
Úhrada nákladů spojených se stěhováním nájemníků z domu čp. 4512 - MERKUR
--------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
- uhradit náklady spojené se stěhováním nájemníků z domu čp. 4512 - MERKUR dle důvodové zprávy
- doplnit protokoly s nájemníky o text uvedený v důvodové zprávě a dále
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu ORaIM
------------------------------
zajistit proplacení těchto nákladů z fin prostředků, určených na rekonstrukci domu čp. 4512


 
 
Usnesení RaMěst č.147/01  z 19.3. 2001
Příspěvek do fondu oprav
------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit výši příspěvku do fondu oprav v částce 11,- Kč za 1 m2 podlahové plochy ve společenství vlastníků a
u k l á d á
pověřeným zástupcům města Chomutov
----------------------------------
při zastupování města Chomutov jednat v souladu s tímto usnesením.


 
 
Usnesení RaMěst č.148/01  z 19.3. 2001
Oprava balkonových zábradlí - plnění usnesení č. 096/01
-------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
1) ing. Chytrovi, vedoucímu ORaIM
-------------------------------
zajistit technické posouzení nákladů na odstranění havarijního stavu balkonů

2) bytovým správám
---------------
ve spolupráci se stavebním úřadem určit počet balkonů v havarijním stavu.
T: RM 30. 4. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.149/01  z 19.3. 2001
Schválení služebních cest ředitele PZOO
---------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
služební cesty ředitele PZOO Chomutov dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.150/01  z 19.3. 2001
Nařízení města Chomutova upravující organizování dopravy na území města Chomutova
----------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
předložené nařízení města Chomutova č. 1/2001 upravující organizování dopravy na území města Chomutova a z důvodu akutního nedostatku parkovacích míst v centru města a se zájmem na jejich efektivnější využití prostřednictvím aplikace tohoto nařízení, vydává toto nařízení s účinností ode dne jeho vyhlášení
a dále
u k l á d á
ing. Kortusové, vedoucí OŽPDaS
------------------------------
- zajistit vyvěšení nařízení na úřední desku v termínu: ihned
- zaslat nařízení na OkÚ Chomutov
- informovat veřejnost o vydaném nařízení prostřednictvím místního tisku apod.


 
 
Usnesení RaMěst č.151/01  z 19.3. 2001
Prodej dřeva
------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
odprodej topolového dřeva p. Janu Vološinovi za cenu obvyklou a
u k l á d á
TSmCh
------
předložit RM informaci o množství a ceně prodaného dřeva.


 
 
Usnesení RaMěst č.152/01  z 19.3. 2001
Návrh na změny v úhradách
-------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený návrh změn a
s c h v a l u j e
změny v úhradách - pečovatelské služby, domova penzionu pro důchodce, domova důchodců a jeselských zařízení jak je v návrhu uvedeno.
 
 
Usnesení RaMěst č.153/01  z 19.3. 2001
Návrh na vyřazení movitých věcí v majetku města
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu likvidační komise a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit vyřazení majetku.


 
 
Usnesení RaMěst č.154/01  z 19.3. 2001
2. změna Územního plánu sídelního útvaru Chomutov Jirkov
--------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
důvodovou zprávu, předloženou zprávu o projednání návrhu 2. změny Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov, návrh rozhodnutí o podaných námitkách a
p o v ě ř u j e
ORaIM
-----
dopracováním návrhu usnesení o schválení územně plánovací dokumentace dle stanovisek nadřízeného orgánu územního plánování a následně předložit k novému projednání.


 
 
Usnesení RaMěst č.155/01  z 19.3. 2001
Rekonstrukce soc. zařízení Kamencové jezero, Chomutov
-----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
b e r e  n a  v ě d o m í
změnu termínu dokončení investiční akce Rekonstrukce sociálního zařízení Kamencové jezero, Chomutov z 03/2001 na 05/2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.156/01  z 19.3. 2001
Organizační zabezpečení jednání ZM dne 28. 3. 2001
--------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
organizační zabezpečení jednání ZM dne 28. 3. 2001.


 
 
Usnesení RaMěst č.157/01  z 19.3. 2001
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e ZM
schválit odprodej ppč. 378/3 o vým. 71 m2 vedené v KN jako zastavěná plocha - dvůr v k.ú. CV II do vlastnictví ing. Milana Škváry, bytem CV, Lipská 51 za cenu obvyklou 21.300,- Kč (tj. 300,- Kč/m2).


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 2175/8 o vým. 16 m2 vedené v KN jako ost. plochy v k.ú. CV I, do ideálního spoluvlastnictví (každý ideální jednu třetinu) Čmichovského Alexandra, bytem Klášterec nad Ohří, Vítězná 365, Šťovíčka Josefa, bytem Kadaň, Golovinova 1355 a ing. Moroze Františka, bytem Žatec, Wolkerova 2606 za cenu obvyklou 2.400,- Kč (tj. 150,- Kč/m2).

3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 2558/4 o vým. 28 m2 vedené v KN jako ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Balogových Miroslava a Marie, bytem CV, Fibichova 3405/9 za cenu odhadní 4.200,- Kč (tj. 150,- Kč/m2).

4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 859/2 o vým. 79 m2 do vlastnictví manž. Josefa a Jany Bartošových, bytem CV, 17. listopadu 4615, vedené v KN jako ostatní plochy v k.ú. CV II za cenu obvyklou 11.850,- Kč (tj. 150,- Kč/m2).

5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 992/1 a ppč. 992/2, obě v k.ú. Březenec do vlastnictví manž. Čeňkovi a Janě Pátkovým, bytem Jirkov, Hrdinů 1730 za cenu smluvní 57.900,- Kč (tj. 150,- Kč/m2).


6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 2221/2 o vým. 240 m2 vedené v KN jako zast. plocha a ppč. 2221/3 o vým. 9 m2, obě v k.ú. CV I vlastníkovi domu čp. 558 v ul. Dukelská - spol. VIKI v.o.s. se sídlem CV, Vršovců 1176 za cenu obvyklou 32.370,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).

7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 3563/2 v k.ú. CV I za účelem rozšíření zahrady k RD vlastníkovi domu čp. 3103 - manž. Bohuslav a Hana Osvaldovi, bytem Blatno 110, za cenu obvyklou 11.570,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).

8.
Prodej a pronájem nemovitostí - REVOKOVÁNO usn. č. 205/02/6 ze dne 6. 5. 2002!!!
--------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 1152 o vým. 531 m2 vedené v KN jako zahrada v k.ú. CV II do vlastnictví manž. Bohuslava a Zdeňky Derinkových, bytem CV, Lužická 1689/9 za cenu obvyklou 69.030,- Kč (tj. 130,- Kč/m2).

9.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej ppč. 3292 a 3291/1 v k.ú. CV I do vlastnictví manž. Stanislava a Miloslavy Hornových, bytem CV, na Moráni 3142 za cenu odhadní 46.610,- Kč (tj. 166,-Kč/m2).

10.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zřízení věcného břemene práva přejezdu po části ppč. 9/1 a 8 v k.ú. CV II dle GP č. 1378 pro M. Schimmera za cenu 10.000,- Kč.

11.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit zřízení úplatného věcného břemene na objektu čp. 230 na ppč. 37 ve vlastnictví p. Hoďáka, bytem Jirkov, U Dubu 1562, ve prospěch Města Chomutov na trvalé umístění zařízení veřejného osvětlení a přístupu pro opravu a údržbu zařízení za cenu 10.000,- Kč.

12.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
trvat na svém usnesení č. 132/00/4.

13.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit směnu s doplatkem ppč. 5213/3 o vým. 502 m2 ve vlastnictví Města za ppč. 5237/2 o vým. 130 m2 a č. 5237/3 o vým. 63 m2 ve vlastnictví p. Nestlera Manfreda, bytem Kadaň, Komenského 1180, všechny v k.ú. CV I.
Cena doplatku celkem 77.250,- Kč (tj. 250,- Kč/m2).

14.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
neschválit, prodej ppč. 1327 o vým. 165 m2 v k.ú. CV I.

15.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod stažen

16.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e d o p o r u č u j e  ZM
vyhovět žádosti stávajících uživatelů bytů v domě čp. 3441 o udělení výjimky týkající se dalšího snížení ceny či zařazení objektu do programu prodeje bytů a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej domu čp. 3441 na st. pč. 3579 o vým. 169 m2 v Kochově ul. v k.ú. CV I do spoluvlastnictví p. Květy Hlavešové, p. Margity Volínové a manž. Jany a Františka Sobotových, všichni bytem CV, Kochova 3441 za kupní cenu dohodnutou, tj. 985.456,- Kč.

17.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej objektu čp. 562 včetně ppč. 4169 v k.ú. CV I za cenu smluvní 1.200.000,- Kč Severočeské plynárenské a.s., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.

18.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 2026 o vým. 365 m2 v k.ú. CV II, vedené v KN jako zahrada p. Josefu Šebestovi, bytem CV, Kmochova 2561 k zahrádkářským účelům za cenu 1,- Kč/m2/rok, tj. 365,- Kč/rok, s účinností od 1. 1. 2001 na dobu neurčitou.

19.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem ppč. 2370/9 o vým. 1558 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako zastavěná plocha - dvůr, firmě TEDIKO, spol. s r.o., se sídlem v CV, Na Bělidle 1117, zast. ing. Emilem Kubíkem, za účelem zajištění přístupu k objektům ve vlastnictví firmy TEDIKO, za cenu 20,- Kč/m2/rok, tj. 31.160,- Kč/rok s účinností od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

20.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
n e s c h v a l u j e
pronájem části ppč. 2409/1 o vým. 8 m2 v k.ú. CV I vedené v KN jako ostatní plochy p. Blance Brabcové, bytem CV, Mostecká 3215, za účelem umístění novinového stánku za roční nájemné 21.700,- Kč/rok.

21.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
pronájem NP v čp. 4596 Kundratická, CV o celk. vým. 6,6 m2 manž. MUDr. Milanu Kollerovi a MUDr. Márii Aranyosy, bytem CV, Kundratická 4596/10, za cenu 250,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, za účelem skladování osobních věcí.

22.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
manž. T. a J. Sebránkovým, bytem CV, Lipská 2485/92, splátkový kalendář v délce 18 měsíců na částku 21.375,- Kč za nezaplacené nájemné a služby s ním spojené.

23.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
- bod stažen

24.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vrácení části kupní ceny za ppč. 6078/17 ve výši 39.000,- Kč manž. Přemyslu a Ludmile Kučerovým.


25.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
revokovat usn. č. 046/00/32 ze dne 31. 5. 2000 a schválit novou úpravu pravidel tvorby ceny pozemků dle důvodové zprávy.

26.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
s navrženým řešením a
d o p o r u č u j e  ZM
schválit úpravu seznamů na prodej nemovitostí a prodej bytů dle důvodové zprávy.

27.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit odprodej NP v domě čp. 4040 ul. Blatenská, CV o vým. 60 m2 za cenu tržní 65.000,- Kč p. Danielu Kadlecovi, bytem CV, Blatenská 4040.

28.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit úpravy vzorové smlouvy na převod bytové jednotky dle důvodové zprávy a změnou v zápisu.

29.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
trvat na prodeji pozemku v průmyslové zóně ppč. 4524/36 o vým. 3529 m2 v k.ú. CV I - louka, do vlastnictví firmy L2M v.o.s., Riegrova 5379, CV, za podmínek prodeje pozemků v průmyslové zóně, tj. na ceně 250,- Kč/m2.


 
 
Usnesení RaMěst č.158/01  z 19.3. 2001
Prodej bytů z majetku města
---------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit prodej bytů dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.159/01  z 19.3. 2001
Předání ploch veřejné zeleně a komunikací TSmCH
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
b e r e  n a  v ě d o m í
stav nevypořádaných pozemků na území města Chomutov, včetně návrhu na řešení, tj. provádění pouze nutné opravy a údržby u komunikací do doby majetkoprávního vypořádání, u pozemků veřejné zeleně rada města
d o p o r u č u j e
neprovádět žádnou údržbu do doby majetkoprávního vypořádání a dále
s c h v a l u j e
předání pozemků do správy veřejné zeleně dle důvodové zprávy (příloha č. 5) organizaci Technické služby města Chomutova.


 
 
Usnesení RaMěst č.160/01  z 19.3. 2001
Revokace usnesení Rady města Chomutov č. 107/01
-----------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
r e v o k u j e
své usnesení č. 107/01 ze dne 19. 2. 2001 a
d o p o r u č u j e  ZM
odejmout Radě města pravomoc provádět rozpočtová opatření - rozpočtové změny.