Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 19.5. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.284/94   z 19.5. 1994
Odvolání ing. Ulrichové z funkce tajemníka MěÚ Chomutov
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o t v r z u j e
rozhodnutí o odvolání ing. Ulrichové z funkce tajemnice MěÚ Chomutov. Toto odvolání upřesňuje ke dni 2.5.1994, kdy byl udělen souhlas přednosty OkÚ Chomutov PaedDr.Kulhánka.


 
 
Usnesení RaMěst č.285/94   z 19.5. 1994
Novelizace vyhlášky o místních poplatcích
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh vyhlášky o místních poplatcích platnou na území obvodu města Chomutova a
p ř e d k l á d á
jej ke schválení MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.286/94   z 19.5. 1994
Žádost o prominutí poplatků fy Rossbach
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s o u h l a s í
s prominutím poplatků z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků společnosti Rossbach s.r.o. na dobu 6 měsíců od založení firmy.


 
 
Usnesení RaMěst č.287/94   z 19.5. 1994
Parkování na náměstí 1. máje
----------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
účinnost opatření dle usnesení MR č. 272/94 a 248/94 a
u k l á d á
ing. Bilincovi, vedoucímu MHDO
-------------------------------
předložit dopracovaný návrh do jednání MR dne 2. 6. 1994.

 
 
Usnesení RaMěst č.288/94   z 19.5. 1994
Prodej a pronájem nemovitostí - Divadlo
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u s t a v u j e
pracovní komisi ve složení: JUDr. Koníček, p. Kořen, p. Janovský, ing. Hlaváčková, ing. Šlenc - s hlasem poradním,
která se bude zabývat problematikou Divadla, dořešením tohoto problému a navrhne podmínky další smlouvy.
Termín: 2. 6. 1994 
 
Usnesení RaMěst č.289/94   z 19.5. 1994
Výměníková stanice u Zimního stadionu
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
----------------------------
projednat se zástupcem OkÚ problematiku výměníkové stanice u Zimního stadionu a předložit návrh na řešení situace do MR 2. 6. 1994.