Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 19.5. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.259/03  z 19.5. 2003
Časový harmonogram přechodu TSmCh z příspěvkové organizace na akciovou společnost
----------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
časový harmonogram přechodu Technických služeb města Chomutova z příspěvkové organizace na akciovou společnost.


 
 
Usnesení RaMěst č.260/03  z 19.5. 2003
Výběrové řízení na ředitele TSmCh
---------------------------------
Rada města Chomutova
j m e n u j e
ředitelem Technických služeb města Chomutova p. Jaroslava Hladíka a to s účinností od 20. 5. 2003.


 
 
Usnesení RaMěst č.261/03  z 19.5. 2003
Schválení zahraniční cesty
--------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
zahraniční cestu do SRN na XV. mezinárodní hasičské mistrovství ve dnech 29. 5. - 1. 6. 2003 pro paní Irenu Wachtfeidlovou, místostarostku.


 
 
Usnesení RaMěst č.262/03  z 19.5. 2003
Žádost DPCHJ a.s. o ručení k úvěru
----------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a   a      d o p o r u č u j e       ZM
schválit poskytnutí ručení k úvěru DPCHJ ve výši 10.500.000,- Kč v rozsahu držených akcií městem Chomutovem.


 
 
Usnesení RaMěst č.263/03  z 19.5. 2003
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e        ZM
schválit mimosoudní vyrovnání vlastnických vztahů k pozemku p.č. 4176/3 v k.ú. Chomutov II, o výměře 25.090 m2 uzavřením dohody se Zemědělským družstvem Údlice v likvidaci, Zámecká 2, Údlice a to vyplácením finančního vyrovnání ve výši 100,- Kč/m2, tj. celkem 2.509.000,- Kč za zpětvzetí žaloby podané na Město.


 
 
Usnesení RaMěst č.264/03  z 19.5. 2003
Odměny řediteli příspěvkové organizace TSmCh
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
vyplacení odměny pověřenému řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Chomutova dle důvodové zprávy.