Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 20.9. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.464/99  z 20.9. 1999
Mimořádné odměny za II. čtvrtletí ředitelů KaSS, MSK a MÚSS
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny ředitelům MSK, KaSS a MÚSS ve výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.465/99  z 20.9. 1999
Odklad nájemného z NP v budově čp. 37 Husovo nám., CV
-----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
n e s c h v a l u j e
odklad nájemného po dobu 3 měsíců v NP v čp. 37 Husovo nám., CV.


 
 
Usnesení RaMěst č.466/99  z 20.9. 1999
Problematika firmy TAYLOR
-------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informaci ohledně firmy TAYLOR.


 
 
Usnesení RaMěst č.467/99  z 20.9. 1999
Privatizace bytového fondu města CV
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
s navrženým postupem a
u k l á d á
ing. Šťastnému, vedoucímu OMP
-----------------------------
dopracovat materiál dle připomínek MR.
T: do MR 4. 10. 99


 
 
Usnesení RaMěst č.468/99  z 20.9. 1999
Změna textu NS na byty v majetku Města Chomutova
------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
změnu textu NS na byty v majetku Města Chomutova dle důvodové zprávy s tím, že při poskytnutí bytu dle varianty C a D bude vystavena původní NS a dále
r e v o k u j e
usn. MR č. 391/99 ze dne 9. 8. 1999.

 
 
Usnesení RaMěst č.469/99  z 20.9. 1999
Návrhy vycházející z jednání BK ze dne 20. 8. 1999
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
řešení doporučená BK ze schůze ze dne 20. 8. 1999 v bodě 4.17. - 4.28. včetně odstavce týkajícího se poplatku za legalizaci a dále
v r a c í
body 2.1. a 4.15 bytové komisi k novému projednání.


 
 
Usnesení RaMěst č.470/99  z 20.9. 1999
Poskytnutí fin. příspěvku Nadaci Škola s handicapem
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál do doby doložení vyúčtování dříve poskytnutých finančních prostředků a uveřejnění písemné omluvy Městu Chomutov v tisku.


 
 
Usnesení RaMěst č.471/99  z 20.9. 1999
Zpráva o plnění "Akčního plánu ekonomického rozvoje CV - JI"
------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p ř e d k l á d á
ji do společné schůze MR Chomutov - Jirkov.


 
 
Usnesení RaMěst č.472/99  z 20.9. 1999
Návrh "Rámcové smlouvy mezi Ekofluid s.r.o. a RRA a.s."
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p ř e d k l á d á
ji do společné schůze MR Chomutov - Jirkov.


 
 
Usnesení RaMěst č.473/99  z 20.9. 1999
Dodatek ke smlouvě se spol. Ekofluid s.r.o.
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
p ř e d k l á d á
ji do společné schůze MR Chomutov - Jirkov.


 
 
Usnesení RaMěst č.474/99  z 20.9. 1999
Údržba komunikací v oblasti
---------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
žádost starosty obce Otvice a
d o p o r u č u j e  Spol. MR CV - JI
schválit toto řešení:
a) údržbu komunikace ke stanici ČD provádět podílem Město Jirkov, Město Chomutov a Obec Otvice
b) účelovou komunikaci udržovat za úhradu Autosalonu Škoda, Baumaxu a Kauflandu, případně dalších podnikatelů.


 
 
Usnesení RaMěst č.475/99  z 20.9. 1999
Dodatek č. 1 k OZV
------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit dodatek č. 1 k OZV Města Chomutova "Fond rozvoje bydlení" dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.476/99  z 20.9. 1999
Informace o hospodaření Fondu rozvoje bydlení k 31. 8. 1999
-----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit hospodaření Fondu rozvoje bydlení k 31. 8. 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.477/99  z 20.9. 1999
Žádost Českého svazu PTP o bezplatné jízdné
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
žádost Českého svazu PTP o poskytnutí bezplatného jízdného.


 
 
Usnesení RaMěst č.478/99  z 20.9. 1999
Dopis majitelů rodinných domů v lokalitě
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předložený dopis.


 
 
Usnesení RaMěst č.479/99  z 20.9. 1999
Dopis ředitelky ZŠ Kadaňská ul., CV
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
dopis ředitelky ZŠ Kadaňská ul. 2334, CV a
u k l á d á
p. Novákovi, starostovi města
-----------------------------
projednat situaci v této lokalitě s řediteli MěPo a Policie ČR.


 
 
Usnesení RaMěst č.480/99  z 20.9. 1999
Žádost hasičského záchranného sboru
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou žádost a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit bezúročnou půjčku ve výši 5.000.000,- Kč pro HZS splatnou do konce r. 2000 a
u k l á d á
ing. Sojkovi, vedoucímu OE
--------------------------
zpracovat příslušný materiál do jednání MZ dne 29. 9. 1999.


 
 
Usnesení RaMěst č.481/99  z 20.9. 1999
Návrh o některých náhradách výdajů při občanských obřadech - REVOKOVÁNO (v části: "odměňování činností a prací..." - viz usn. č. 436/01 z 10. 9. 2001!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
s účinností od 1. 7. 1999 předložený návrh:
- o odměňování činností a prací prováděných při občanských obřadech členům MZ
- o náhradách výdajů spojených s prováděnými občanskými obřady matrikářkám a členům MZ provádějícím obřady
- o odměně hudebníkovi zajišťujícímu hudební produkci při slavnostních akcích na elektrofonických varhanech.


 
 
Usnesení RaMěst č.482/99  z 20.9. 1999
Finanční hospodaření města a jeho hodnocení za 1993 - 1998
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Turkovi, tajemníkovi MěÚ
-----------------------------
vypsat VŘ na zajištění poradenské činnosti v oblasti výdajů města.


 
 
Usnesení RaMěst č.483/99  z 20.9. 1999
Problematika Městských lázní
----------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou informaci.