Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 20.10. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.599/93  z 20.10. 1993
Plnění usnesení MěRa č. 574/93 - pronájem parkovišť
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
se stanovením měsíčního nájemného z parkovišť ve výši:
- fy AQUA (park. u KB) ............................. 25.000,- Kč
- taneční škola (park. u SKS) ...................... 12.000,- Kč
- klub led. hokeje (park. u ZS) .................... 9.000,- Kč
a
u k l á d á
ing. Ulrichové, tajemnici MěÚ
-----------------------------
uzavřít do 31. 10. 1993 smlouvy o pronájmu a dále
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
evidovat odděleně finanční prostředky inkasované z pronájmu parkovišť za rok 1993 a další období za účelem pořízení parkovacích hodin.


 
 
Usnesení RaMěst č.600/93  z 20.10. 1993
Výsledek výběrového řízení na dodavatele "Vnějšího odvodnění skládky TKO - Chomutov"
------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s tím, aby dodavatelem pro "Vnější odvodnění skládky TKO v Chomutově" byla firma Meliora Radonice, která byla schválena výběrovou komisí dne 18. října 1993.
Jako náhradní firma pro provedení těchto prací byla doporučena firma Rekultivační výstavba Most a. s.


 
 
Usnesení RaMěst č.601/93  z 20.10. 1993
Rezignace na funkci zástupce starosty
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
s odvoláním na Zákon o obcích v platném znění § 44 odst. 5, rezignaci ing. Táborského na funkci zástupce starosty města a člena městské rady k 31. 1O. 1993 a
d o p o r u č u j e  MZ
s odvoláním na Zákon o obcích v platném znění § 36, odst. 1, písm. g) zvolit z řad svých členů zástupce starosty a členy městské rady do počtu 13 a
n a v r h u j e  MZ
jako kandidáta na funkci zástupce starosty pana Františka Ptáčka, člena Městské rady v Chomutově.