Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 21.1. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.044/02  z 21.1. 2002
Návrh na výši vyplacených odměn na rok 2002 neuvolněným funkcionářům
---------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
schválit stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, a to
ve výši stanovené Nařízením vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva. 
 
Usnesení RaMěst č.045/02  z 21.1. 2002
Schválení zástupce Města Chomutov - doplnění
--------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  ZM
pověřit p. Pavlínu Kolářovou, Martinu Elisovou a Kateřinu Řehákovou zastupováním Města Chomutov ve společenstvích vlastníků bytových jednotek. 
 
Usnesení RaMěst č.046/02  z 21.1. 2002
Problematika dopravní bezpečnosti na silnici č. I/13
----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
s e  z a b ý v a l a
problematikou dopravní bezpečnosti na silnici č. I/13 u BAUMAXU a
p o v ě ř u j e
vedení města
------------
vyvoláním jednání se zástupci SUS a Policií ČR ohledně této lokality.


 
 
Usnesení RaMěst č.047/02  z 21.1. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
usn. č. 505/01/1 ze dne 5. 11. 2001 v části odstavce 3) takto:
Rada města Chomutova
s o u h l a s í
s uzavřením nájemních smluv mezi Městem Chomutov a uživateli NP v čp. 4132 Cihlářská, Chomutov, vyjma Okresní hospodářské komory v Chomutově, na dobu neurčitou, za cenu 300,- Kč/m2/rok. S Okresní hospodářskou komorou v Chomutově bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou, za smluvní nájemné 1,- Kč/m2 ročně.


2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
r e v o k u j e
usn. č. 014/02/12 ze dne 7. 1. 2002 a
d o p o r u č u j e  ZM
revokovat usn. č. 199/01/2 ze dne 31. 10. 2001 a schválit postoupení práv a závazků ze smlouvy s firmou PRVNÍ ELEKTRO s.r.o., se sídlem Chomutov, Gorkého 3061, PSČ 430 01, týkající se koupě pozemku p.č. 4549/2 v k.ú. CV I - průmyslová zóna za cenu 3.921.500,- Kč, na firmu První elektro, a.s., se sídlem Chomutov, Bezručova 4174, PSČ 430 01.


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
d o p o r u č u j e  ZM
pro řešení prodeje domu č.p. 5094 a 5095 v ulici Školní pěšina schválit:
1) u kupních smluv uzavřených mezi Městem a vlastníky bytů: Novák Viktor a Jitka, Bartl Gunter a Olga, Plecháčová Anna, Černý Ladislav, Mannová Soňa, Moravec Oldřich a Alena, Truhlárský Pavel a Věra, Černá Frieda, Štádlerová Marta, Kopecký Kamila a Lenka, Staněk Petr, Prejzová Lenka, Schnepp Ota a Beáta, Klimeš Stanislav a Dana, Richter Václav a Miluše, Kubát Vojtěch, Kesner Vratislav, Vrabec Jaroslav a Zdeňka, Vosmík Petr a Petra, Janošťák Milan, Nedoma Adolf a Libuše, Guttl Václav a Milada, Poláčková Eva PharmDr., Štaff Karel, Špalek Miroslav, Krejčová Drahomíra provedení zpětvzetí návrhů na vklad těchto smluv,
2) těmto nájemníkům prodej jednotlivých spoluvlastnických podílů (dle přílohy č. 2 důvodové zprávy) na nemovitosti č.p. 5094 a 5095, včetně pozemků p.č. 5885/21 a 5885/22 formou výjimky z čl. VIII. odst. 1. b) schválených zásad prodeje domů z majetku města Chomutova
3) provedení transformace společného vlastnictví domu č.p. 5094 a 5095 na pozemcích p.č. 5885/22 a 5885/21 v k.ú. Chomutov I do výlučného vlastnictví samostatných bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb.4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
další postup v případě CRP Cihlářská, a protože se ing. Drábek opět k jednání nedostavil a nepředložil požadované materiály,
u k l á d á
1) ing. Šťastnému, ved. OMP
  ------------------------
vyzvat opět ing. Drábka k předložení projektu, aby bylo možno posoudit případné převzetí projektu Městem

2) p. Novákovi, starostovi města
  -----------------------------
vyvolat jednání s ministerstvem průmyslu a obchodu v této věci pro vyjasnění dalšího společného postupu.