Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 21.7. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.356/97   z 21.7. 1997
Pověření k zastupování vedoucího OE
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o v ě ř u j e
p. Jaroslavu Dluhošovou, pracovnici OE
---------------------------------------
zastupováním vedoucího ekonomického odboru MěÚ s platností od 1. 8. 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.357/97   z 21.7. 1997
Pokračování činnosti ASK VT DIOSS s.r.o.
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
variantu č. 2 důvodové zprávy, tzn. delimitaci bezpečnostní agentury, strážní služby a správního úseku společnosti ASK VT DIOSS s.r.o. na společnost Valzap s.r.o., za podmínky, že tato společnost převezme zaměstnance delimitovaných úseků bez nároků vůči ASK VT DIOSS s.r.o..


 
 
Usnesení RaMěst č.358/97   z 21.7. 1997
Poskytnutí přístřeší pro p. Jánošíkovou
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
zajistit přístřeší pro p. Jánošíkovou z Troubek a následně zajistit výjimečné přidělení bytu mimo pořadník.
T: do 4. 8. 97