Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 21.9. 1993
 
 
Usnesení RaMěst č.548/93  z 21.9. 1993
Trolejbusová doprava
--------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
zprávu o postupu prací na výstavbě trolejbusové dopravy Chomutov - Jirkov a
u k l á d a j í
vedoucím ekonomických odborů
-----------------------------
upřesnit termíny plateb ve smyslu smlouvy s Chomutovem a Státním fondem životního prostředí.
T: 15. 10. 1993

Městské rady Chomutova a Jirkova
se  r o z h o d l y
ustanovit společnou komisi na kontrolu výstavby trolejbusové dopravy. Kontroly budou prováděny minimálně 1x za čtvrt roku. Obě města doporučí do komise 5 zástupců.
T: 30. 9. 1993

Městské rady Chomutova a Jirkova
u k l á d a j í
právníkům MěÚ Chomutov a Jirkov
-------------------------------
připravit návrh koncepce společného dopravního podniku, který bude provozovat trolejbusovou dopravu Chomutov - Jirkov.
T: 31. 10. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.549/93  z 21.9. 1993
Tepelné hospodářství
--------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
záměry obou měst a tyto
b e r o u    n a   v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.550/93  z 21.9. 1993
Problematika kabelové televize
------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
společně stav rozvoje kabelové televize na území měst Chomutova a Jirkova a přednesené informace
b e r o u  n a  v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.551/93  z 21.9. 1993
Územní plán souměstí Chomutov - Jirkov
--------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
postup příprav územního plánu souměstí Chomutov - Jirkov a
s o u h l a s í
s požadavkem města Jirkova o prodloužení konečného termínu předložení podkladů pro zadání územního plánu do 30. 11. 1993.

Městské rady Chomutova a Jirkova
se  d o h o d l y
na svolání jednání mezi zástupci měst Chomutova a Jirkova a Okresním úřadem Chomutov v záležitosti spolupráce na tvorbě územních plánů souměstí Chomutov - Jirkov a programu rozvoje sousedních obcí.

Městské rady Chomutova a Jirkova
u k l á d a j í
ing. Šmídovi
------------
zajistit svolání tohoto jednání.
T: 15. 10. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.552/93  z 21.9. 1993
Spolupráce městských policií Chomutova a Jirkova
------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
spolupráci svých městských policií a
u k l á d a j í
pověřeným ředitelům MěPo Chomutova a Jirkova
---------------------------------------------
a) umožňovat výměnu zkušeností formou krátkodobých stáží na pracovištích příslušných měst
b) vypracovat zásady vzájemné výpomoci při řešení nouzových stavů na území obou měst
T: 9. 12. 1993


 
 
Usnesení RaMěst č.553/93  z 21.9. 1993
Problematika sociálních služeb na území měst
--------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
návrh MěÚ na společné využití nově budovaného domu pečovatelské služby a stávajícího domova důchodců v Jirkově a
u k l á d a j í
ředitelům MÚSS a vedoucím odborů soc. služeb a zdravotnictví
--------------------------------------------------------------------------------------
rozpracovat tento návrh a předložit do příštího jednání společné MR.
T: 9. 12. 1993