Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 21.10. 2002
 
 
Usnesení RaMěst č.516/02  z 21.10. 2002
Kontrola plnění usnesení + Dodatek č. 1
---------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení s připomínkou dle zápisu. 
 
Usnesení RaMěst č.517/02  z 21.10. 2002
Konkurzní komise
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
j m e n u j e
konkurzní komisi pro obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Chomutov, Zahradní 5185, ve složení:
předseda - Alexandr Novák, starosta města Chomutova, zástupce obce
členové - Jiřina Benešová, zástupce KÚ Ústeckého kraje
       - Hana Fenclová, zástupce ČŠI Ústeckého inspektorátu
       - Bc. Dagmar Megová, odbornice v oblasti školství
       - Marie Grimlová, zástupce pedagogických pracovníků
       - Irena Wachtfeidlová, zástupce obce.
Jako tajemnici komise
u r č u j e
Dagmar Mikovcovou, vedoucí OŠaK MěÚ Chomutov
a
s o u h l a s í
s tím, že není třeba, aby uchazeči/uchazečky o tuto funkci byli/ly podrobováni/ny znalostnímu a psychologickému testu, a že dostačuje forma řízeného rozhovoru. 
 
Usnesení RaMěst č.518/02  z 21.10. 2002
Žádosti o poskytnutí dotací na projekt a na činnost
---------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
příspěvky na projekt ve výši uvedené v důvodové zprávě. 
 
Usnesení RaMěst č.519/02  z 21.10. 2002
Stanovení objemu odpadů a ceny skládkovného na rok 2003
-------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
uzavření smluvního vztahu na ukládání komunálního odpadu oprávněnou osobou - Technickými službami města Chomutova - v roce 2003 takto:
1. se Skládkou Tušimice, a.s. dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1/2001 na množství 11.000 t odpadu za cenu 504,50 Kč/t
2. s Podnikem služeb Jirkov, s.r.o. dodatkem ke smlouvě o dílo č. SI/44/2002/FA na množství 3.000 t za cenu 536 Kč/t vč. DPH.


 
 
Usnesení RaMěst č.520/02  z 21.10. 2002
Žádosti o udělení výjimek: Pořádání hudební produkce v době nočního klidu podle OZV č. 6/2001
----------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
9 předložených žádostí o udělení výjimky dle čl. 4, OZV č. 6/2001, o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudební produkce,
s c h v a l u j e
udělení výjimek s platností ode dne schválení na 1 rok pro žadatele uvedené v seznamu v důvodové zprávě pod pořadovým číslem 52, 53, 54, 55, 56 a 60
a
o d k l á d á
udělení výjimek pro žadatele pod p.č. 57, 58 a 59 do uzavření zahájeného správního řízení.


 
 
Usnesení RaMěst č.521/02  z 21.10. 2002
1.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
podnájem části nebytových prostor v suterénu domu čp. 4445 Palackého ulice v Chomutově a
s o u h l a s í
s uzavřením podnájemní smlouvy mezi stávajícím nájemcem p. Jiřím Zábrodským, bytem Chomutov, Jiráskova 4187:
1) s firmou JIZA s.r.o., se sídlem Chomutov, Jiráskova 4187, na NP o vým. 80 m2 - účel nájmu skladové prostory na nářadí, roční nájemné 64.000,- Kč
2) s paní Monikou Dvořákovou, bytem Březno u Chomutova, Zahradní 354, na NP o vým. 39 m2 - účel nájmu umístění míchačky nátěrových hmot, roční nájemné 31.200,- Kč.2.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
prominutí nájemného za období 1 měsíce ve výši 19.807,- Kč, nájemci I. mlýna - společnosti Duchcovská obchodní společnost s.r.o., se sídlem v Chomutově, Bezručovo údolí 55, z důvodu vzniklých škod při letošních povodních.


3.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
Chomutovskému soukromému gymnáziu s.r.o., Chomutov, pronájem objektu čp. 1251 Školní ulice v Chomutově, na dobu 10 let za roční nájemné 152.000,- Kč s tím, že nájemné bude po 2 letech přehodnoceno podle skutečných nákladů na provoz objektu a
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy, která je přílohou důvodové zprávy. Za pronájem pozemku bude účtována sazba 15,- Kč/m2/ročně.


4.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
bývalému nájemci NP v čp. 4834 Březenecká, Chomutov, SK Chomutov S-R-O, s.r.o., zastoupené ing. V. Čihařem a D. Kulhánkem, se sídlem Březenecká 4689, Chomutov:
- zápočet ze znaleckého posudku položky č. 1., 3., 4., 11., 12., 28., 29., 30.-34., 42., 51., 55., 56. v celkové hodnotě 46.800,- Kč s převzatým dluhem
- prominutí dlužné částky ve výši 20.000,- Kč
- uzavření splátkového kalendáře v délce 12 měsíců na částku 81.384,- Kč (tzn. 6.782,- Kč/měsíc).


5.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
společnosti "Hotel u Dvou medvídků" s.r.o., se sídlem Revoluční 32, CV, zast. p. Františkem Donátem, aby úhradu zbytku kupní ceny dohodnuté na koupi objektu č.p. 2000 v ul. Na Vyhlídce (horský hotel Partyzán) v k.ú. Chomutov I provedli před podpisem kupní smlouvy prostřednictvím splátkového kalendáře na dobu 18 měsíců na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

6.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na objekt čp. 5520 ulice Tomáše ze Štítného (víceúčelový objekt KJ) se Správou sportovních zařízení Chomutov s r.o., se sídlem CV, Mánesova 152, na dobu neurčitou, za roční nájemné 30.000,- Kč. Správa sportovních zařízení Chomutov s r.o. uzavře s platností od 1. 11. 2002 podnájemní smlouvu se stávajícím nájemcem p. Zdeňkem Fojtíkem za podmínek schváleného výběrového řízení
a
u k l á d á
řed. SSZ Chomutov, s.r.o., a ved. OE
------------------------------------
zohlednit příjem z podnájemní smlouvy v návrhu rozpočtu na rok 2003.7.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
o d k l á d á
tento bod (uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 89/2 o vým. 24,8903 ha v k.ú. Jilmová).


8.
Prodej a pronájem nemovitostí
-----------------------------
Rada města Chomutova
s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy se změnou dle zápisu na pronájem areálu čp. 4132 Cihlářská, Chomutov, s Technologickým parkem Chomutov, o.p.s., se sídlem Cihlářská 4132, Chomutov,
a dále
s c h v a l u j e
jako členy dozorčí rady zástupce města Chomutov p. Josefa Jeřábka a ing. Mgr. Františka Šťastného. 
 
Usnesení RaMěst č.522/02  z 21.10. 2002
Bezbariérový byt
----------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
přidělení bezbariérového bytu: p. FIBIKAR Ivo, bytem Chomutov, Jiráskova 4096.
 
 
Usnesení RaMěst č.523/02  z 21.10. 2002
Bytová záležitost p. Aleny Katela
---------------------------------
Rada města Chomutova
t r v á
na svém usnesení č. 386/02 ze dne 2. 9. 2002.