Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 22.1. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.034/97  z 22.1. 1997
Zvýšení platů zaměstnancům
--------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
úpravu platů zaměstnanců MěÚ v souladu s Nař. vlády č. 326/1996 Sb. s platností od 1. 1. 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.035/97  z 22.1. 1997
Ceny tepla pro domácnosti a ostatní odběratele na rok 1997
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
ceny tepelné energie pro domácnosti a ostatní odběratele na rok 1997 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.036/97  z 22.1. 1997
Nájemní smlouva Kamenný vrch
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený návrh nájemní smlouvy a
s c h v a l u j e
pronájem areálu Kamenný vrch firmě PM TOP - SVAR Tušimice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, pokud nebude porušeno některé z ustanovení zákona č. 116/1990 Sb.
a dále
s c h v a l u j e
nájemné ve výši 120.000,- Kč za rok 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.037/97  z 22.1. 1997
VŘ na pronájem NP - býv. FORMANKA v domě čp. 15 ul. Ruská v Chomutově
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
pronájem NP býv. FORMANKY o celk. výměře 181,30 m2 v domě čp. 15 Ruská ul. (ve dvorním traktu v přízemí) v Chomutově p. Vladimíru Brabcovi, bytem CV, Pod břízami 5227 za účelem zřízení stylové lidové pivnice za nájemné 15.000,- Kč/měsíc na dobu neurčitou.
Zásobování provozovny bude respektovat dopravní značení a budou splněny podmínky podnikatelského záměru.

 
 
Usnesení RaMěst č.038/97  z 22.1. 1997
Návrh rozpočtu
--------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh rozpočtu na rok 1997 a
p ř e d k l á d á
jej ke schválení MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.039/97  z 22.1. 1997
Finanční příspěvky sportovním a zájmovým organizacím
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
návrh na rozdělení fin. příspěvků sportovním a zájmovým organizacím a
d o p o r u č u j e MZ
schválit žádosti pod bodem 1 - 25, kromě bodu 12, 21 a 23, které nedoporučuje a bodu 16, který doporučuje ve výši 25 000,-.


 
 
Usnesení RaMěst č.040/97  z 22.1. 1997
Vyúčtování dotace správcům bytového fondu
-----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Skalické, vedoucí OBH
------------------------
předložit MR vyúčtování dotace z rozpočtu města pro rok 1996, která byla dána správcům bytového fondu.
T: do 28. 2. 97