Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 22.5. 1996
 
 
Usnesení RaMěst č.268/96  z 22.5. 1996
Problematika prodeje domu č.p. 2099 ul. Lipská v CV
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
oddělení kontroly
-----------------
prošetřit případ prodeje nemovitosti č.p. 2099 v ul. Lipská v Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.269/96  z 22.5. 1996
Aktualizace kontrolního řádu
----------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
tajemníkovi MěÚ
---------------
aktualizovat ve spolupráci s vedoucím Oddělení kontroly a kontrolní komisí kontrolní řád a způsob vyřizování stížností občanů.


 
 
Usnesení RaMěst č.270/96  z 22.5. 1996
Výběrové řízení na tajemníka MěÚ
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
na základě doporučení výběrové komise
n e v y b r a l a
žádného z přihlášených uchazečů a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
---------------------------------
vypsat nové výběrové řízení dle minulého inzerátu s následujícími změnami :
Požadavky :
- VŠ nebo SŠ vzdělání
- praxe v řídící funkci
Přihlášku spolu s životopisem, výpisem z rejstříku trestů a čestným prohlášením ve smlyslu zákona č. 451/91. Sb. zašlete nejpozději do 14. 6. 96.


 
 
Usnesení RaMěst č.271/96  z 22.5. 1996
1.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
přidělení krytu CO v ul. Stavbařská čp. 4528, CV o velikosti 350 m2 p. Pavlu Doksanskému, bytem Jirkov, K. Marxe 1677 za částku 300,- Kč/m2/rok pro účely pěstování žampionů za podmínky, že bude před podpisem NS předložen firmou Dospra s.r.o. souhlas většiny nájemníků dotčených vchodů.
Součástí výpovědních důvodů budou veškeré podmínky uvedené v důvodové zprávě.

2.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
přidělení krytu CO pod radnicí města Chomutova o velikosti 96 m2 p. Tomáši Kůsovi, bytem CV, Selská 3594 a Robertu Kallistovi, bytem CV, Bezručova 4199 za částku 500,- Kč/m2/rok za účelem zřízení nahrávacího studia.

3.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
zveřejnění objektu staré radnice čp. 99 a 155 v ul. Chelčického následovně:
- bez záměru (z případných došlých žádostí vybrat lukrativní nabídku pro město)

4.
Pronájem nemovitostí
--------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento bod (žádost p. Holubičkové o umoření nájemného za zhodnocení majetku města v objektu Flora čp. 5306 na Písečné).


 
 
Usnesení RaMěst č.272/96  z 22.5. 1996
Zhodnocování majetku města
--------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
OSMM
----
při požadavku na umoření nájemného vyšším než 100. 000,- Kč zajistit úřední odhad zhodnocení na náklady žadatele. Cena bude započtena na úkor umořované částky.
Toto ustanovení bude součástí každé NS.
T: ihned
 
 
Usnesení RaMěst č.273/96  z 22.5. 1996
Propojení středotlakého plynovodu do Městských lázní
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál a
u k l á d á
OSMM
----
vypsat na tuto zakázku nové výběrové řízení.


 
 
Usnesení RaMěst č.274/96  z 22.5. 1996
Bezplatný převod nepotřebného majetku z hotelu Royal na PZOO, KJ a ČČK
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
bezplatný převod nepotřebného movitého majetku z hotelu Royal:
- Podkrušnohorskému zooparku CV v pořizovací hodnotě 18.240,- Kč
- Kamencovému jezeru CV v pořizovací hodnotě 43.190,- Kč
- Českému červenému kříži CV v pořizovací hodnotě 111.060,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.275/96  z 22.5. 1996
Plnění usn. č. 246/96 (problematika Městských lázní)
----------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
ústní informativní zprávu o plnění usn. č. 246/96 ze dne 15. 5. 1996 a
u k l á d á
pracovní skupině (ing. Chytra - garant)
--------------------------------------
toto dopracovat a předložit MR písemnou zprávu do termínu 5. 6. 1996
a dále
u k l á d á
OSMM
----
realizovat v co nejkratší možné době převzetí majetku města v Městských lázních od současného nájemce.


 
 
Usnesení RaMěst č.276/96  z 22.5. 1996
Prominutí poplatků ze vstupného (koncerty vážné hudby)
------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s o u h l a s í
s prominutím poplatku ze vstupného z koncertů vážné hudby. 
 
Usnesení RaMěst č.277/96  z 22.5. 1996
Rozpočtová změna č. 24 (dechové koncerty v městském parku)
----------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s o u h l a s í
s pořádáním koncertů dechových hudeb v parku a
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 - 01 pol. 2121 o částku 25.000,- Kč - zvýšení výdajů kap. 716 odd. 42 - 29 pol. 5401 ÚZ 011 o částku 25.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.278/96  z 22.5. 1996
Smlouva o bezplatném užívání kina Evropa (Březenecká čp. 4876, CV)
------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
smlouvu o bezplatném užívání č. bu/0002/4/96/Mi na objekt Březenecká 4876 Chomutov mezi Městem Chomutov a Městskou správou kin Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.279/96  z 22.5. 1996
Informace o stavu ovzduší za období 10/95 - 03/96
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu o stavu ovzduší v období zhoršených rozptylových podmínek od 10/95 do 03/96 a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
projednat návrh regulace dopravy při "smogu" s přednostou OkÚ, Policií ČR a MěPo do 31. 8. 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.280/96  z 22.5. 1996
Umístění stánků ve středu města
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
------------------------------
vyhlásit výběrové řízení na pronájem míst pro provoz stánků podle podmínek OŽPaÚP.
 
 
Usnesení RaMěst č.281/96  z 22.5. 1996
Organizační zabezpečení MZ dne 29. 5. 1996
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu včetně rozšíření programu o bod "Spolupráce s firmou AWV Drážďany".


 
 
Usnesení RaMěst č.282/96  z 22.5. 1996
Návrh OZV k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě CV
-------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit navrženou OZV k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Chomutově.


 
 
Usnesení RaMěst č.283/96  z 22.5. 1996
Zpráva o činnosti MěPo za I. čtvrtletí 1996
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
zprávu o činnosti Městské policie v Chomutově za I. čtvrtletí roku 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.284/96  z 22.5. 1996
Zpráva o činnosti Policie ČR za I. čtvrtletí 1996
-------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
zprávu Okresního ředitelství PČR Chomutov o činnosti Policie ČR za I. čtvrtletí 1996.


 
 
Usnesení RaMěst č.285/96  z 22.5. 1996
Rozpočtová změna č. 37
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
předloženou rozpočtovou změnu. 
 
Usnesení RaMěst č.286/96  z 22.5. 1996
Jednací řád MR
--------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Březovské, vedoucí Servisu MZ
---------------------------------
soustředit připomínky k jednacímu řádu MR a poté doplnit a upravit návrh jednacího řádu dle došlých připomínek.
T: 31. 5. 96


 
 
Usnesení RaMěst č.287/96  z 22.5. 1996
Členství města ve sdruženích
----------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit pokračování členství města v r. 1996 ve sdruženích uvedených v důvodové zprávě o členství v r. 1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.288/96  z 22.5. 1996
Žádost o poskytnutí úvěru
-------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předložený materiál a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit
- čerpání krátkodobého úvěru ve výši 37 216 tis. Kč
- splátky tohoto úvěru dle důvodové zprávy


 
 
Usnesení RaMěst č.289/96  z 22.5. 1996
Rozdělení finančních prostředků sportovním a společenským organizacím
---------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  d o p o r u č u j e  MZ
schválit poskytnutí finančních prostředků dle přiložené zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.290/96  z 22.5. 1996
Rozpočtová změna č. 25
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- snížení výdajů kap. 741 odd. 77 § 77 pol. 5406 (rezerva) o částku 600.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 pol. 5909, org. 001 o částku 600.000,- Kč


 
 
Usnesení RaMěst č.291/96  z 22.5. 1996
Kontrola výměny rozvodů vody v ul. Bezručova
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
Oddělení kontroly
-----------------
provést kontrolu na akci "Výměna na rozvodech vody v domech čp. 4199 a 4200 v ul. Bezručova v r. 1990".
T: do 30. 6. 96


 
 
Usnesení RaMěst č.292/96  z 22.5. 1996
Pronájem zasedací síně
----------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-----------------------------
vytipovat vhodný NP ve středu města CV pro výstavní a muzejní činnost Vojenského útvaru 4341 Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.293/96  z 22.5. 1996
Změna platů vedoucím odborů MěÚ
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
n e s c h v a l u j e
navržené platové změny vedoucích odborů MěÚ a
u k l á d á
ing. Halašovi, tajemníkovi MěÚ
------------------------------
přepracovat návrh dle připomínek MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.294/96  z 22.5. 1996
Kontrola plnění usn. č. 241/96
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
p. Voříškovi, vedoucímu odd. kontroly
-------------------------------------
prošetřit zda nedošlo k porušení OZV o hospodaření s byty při přidělení bytu p. Řehákové.