Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 22.6. 1994
 
 
Usnesení RaMěst č.356/94   z 22.6. 1994
Přechodná výpomoc PBH s.p. Chomutov
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
zajistit přechodnou výpomoc pro s.p. PBH Chomutov ve výši 10 mil. Kč s tím, že tato výpomoc bude vrácena nejpozději do konce srpna 1994 a bude použita pouze k uhrazení nesplacených závazků vůči I. SZ teplárenské společnosti případně Severočeské energetice a.s.


 
 
Usnesení RaMěst č.357/94   z 22.6. 1994
Zpráva stavební komise - VŘ na vodorovné dopravní značení
---------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
zadat realizaci stavební akce: "vodorovné dopravní značení" firmě Správa a údržba silnic Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.358/94   z 22.6. 1994
Zpráva stavební komise - výběrová řízení
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
r o z h o d l a
zadat realizaci stavební akce:
reko střešní krytiny čp. 85 - "P a C Karlovy Vary"
reko sportovního hřiště 9. ZŠ - "Kejzlar" Radonice
reko střešní krytiny 6. ZŠ - "Coris" Chomutov.


 
 
Usnesení RaMěst č.359/94   z 22.6. 1994
Směnná smlouva - Dopravní závod
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
n e s o u h l a s í
s navrženou směnou pozemků mezi PF ČR a městem Chomutov a
p o v ě ř u j e
ing. Šlence, vedoucího MPO
--------------------------
ve spolupráci s ing. Chytrou jednáním s PF ČR, které by vedlo k
odkoupení pozemků Dopravního závodu města CV.


 
 
Usnesení RaMěst č.360/94   z 22.6. 1994
Problematika Cechu hostinských
------------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
-----------------------------
provést kontrolu účetnictví u restaurací, které si požádají o zmírnění tvrdosti opatření z Vyhlášky o místních poplatcích města Chomutova a na základě výsledku navrhnout restaurace, u nichž bude snížen poplatek z prodaného piva na částku rovnající se 5 % z prodejní ceny piva.
termín: trvale

Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
snížení velikosti poplatku pro firmu Lucerna v.o.s. Chomutov na
částku rovnající se 5 % z ceny prodaného piva a
u k l á d á
ing. Štěpánkovi, vedoucímu OE
------------------------------
realizovat toto snížení s tím, že informaci výše uvedené firmě podá
ihned.
termín: do 30. 6. 94


 
 
Usnesení RaMěst č.361/94   z 22.6. 1994
Likvidace PBH
-------------
Městská rada v Chomutově
se   u s n e s l a
zahájit likvidaci s.p. PBH Chomutov od 1. 7. 94.
Do funkce likvidátora s.p. PBH Chomutov
j m e n u j e
od 1.7. 94 p. Ottu Hercíka, člena MZ Chomutov a
u k l á d á
mgr. Kačicové, právničce MěÚ
-----------------------------
neodkladně realizovat nezbytné právní úkony související s likvidací
s.p. PBH Chomutov a jmenováním likvidátora.


 
 
Usnesení RaMěst č.362/94   z 22.6. 1994
Regionální doprava SRN - ČR po silnici I/7
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
zprávu o jednání v záležitosti regionální dopravy Hora sv. Šebestiána - Reitzenhein v Marienbergu dne 16. 6. 94 a
p ř e d á v á
ji k projednání MZ.


 
 
Usnesení RaMěst č.363/94   z 22.6. 1994
Výběrové řízení na vedení nového dopravního podniku
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s odkladem původního termínu 30.6.1994 na vypsání VŘ na ředitele a náměstky nového společného dopravního podniku určeného usnesením městských rad CV a JI Sp/11/94 z 9.6.1994.
Nový termín navrhne městským radám pracovní skupina po rozhodnutí městských zastupitelstev o formě nového dopravního podniku.


 
 
Usnesení RaMěst č.364/94   z 22.6. 1994
Molo na Kamencovém jezeře
-------------------------
Městská rada v Chomutově
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
-----------------------------
nechat neodkladně zpracovat písemný odborný posudek na použitý materiál na rekonstrukci mola na Kamencovém jezeře
a dále
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu TIO
------------------------------
neodkladně zahájit práce na oplocení dětského brouzdaliště na KJ.

Městská rada v Chomutově
zároveň p o v ě ř u j e
ing. Chytru, vedoucího TIO
--------------------------
výběrem vhodné firmy s tím, že před podepsáním smlouvy o provedení práce předloží návrh Městské radě k odsouhlasení.