Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 22.6. 1995
 
 
Usnesení RaMěst č.393/95  z 22.6. 1995
Zpráva o prošetření skutečností spojených s prodejem p.č. 4188/1
----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předlouženou zprávu a
u k l á d á
ing. Šlencovi, vedoucímu MPO
-----------------------------
- uvést do souladu se skutečností geometrický plán vč. všech náležitostí
- ukončit nájemní vztah p. Pejtra, vzhledem k tomu, že nájemce porušil NS odst. 3 d/.


 
 
Usnesení RaMěst č.394/95  z 22.6. 1995
Účast na semináři
-----------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
účast na semináři o situaci ve spolupráci příhraničního prostoru ČR - Sasko, který se koná ve dnech 30. 6. - 2. 7. 95 v Schönecku /SRN/. Tohoto semináře se zúčastní dr. Roth a p. Janovský


 
 
Usnesení RaMěst č.395/95  z 22.6. 1995
Schválení prostředků pro správu a údržbu bytového fondu
-------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s využitím výnosu fin. prostředků z prodejů nemovitostí v majetku města na správu a údržbu domovního a bytového fondu a
u k l á d á
ing. Müllerovi, vedoucímu OE
----------------------------
vypracovat návrh možného řešení.
 
 
Usnesení RaMěst č.396/95  z 22.6. 1995
Žádost o areál údržby č.p. 4063 v ulici Kosmonautů
--------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 336/95 ze dne 7. 6. 1995,
s o u h l a s í
s pronájmem areálu údržby v ul. Kosmonautů č.p. 4063 všem správcům bytového fondu a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
-------------------------------
připravit smlouvu o pronájmu uvedeného areálu mezi městem a správci.

Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
ing. Hassmannem předloženou zprávu o technickém centru na území města Chomutova ze dne 7. 6. 95 a
u k l á d á
OSMM
----
1/ připravit etapizaci rekonstrukce staré radnice v postupných krocích
2/ prověřit možnost směny areálu "bramoborárny" ZD Údlice nebo část areálu firmy CANNY s.r.o. za některý nevyužitelný majetek města
3/ ukončit nájemní vztah se současným pronájemcem Nadací F.J. Gerstnera v objektu staré radnice


 
 
Usnesení RaMěst č.397/95  z 22.6. 1995
Žádost Sportclubu VS Chomutov - Korfbal
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s o u h l a s í
s uspořádáním exhibiční ukázky korfbalového klubu Sparta - Zevenhuisen /Holandsko/ na náměstí l. máje dne 21. 7. 95 v 15,00 hodin.


 
 
Usnesení RaMěst č.398/95  z 22.6. 1995
Nabídka na výkon správy rozestavěného KD
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
nabídku na výkon správy rozestavěného kulturního dmomu v Chomutově a
n e s o u h l a s í
s touto nabídkou.

 
 
Usnesení RaMěst č.399/95  z 22.6. 1995
Žádost MUDr. Dvořáka o prominutí platby
---------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost MUDr. Dvořáka a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odklad splátky s tím, že splácení dlužné částky bude zahájeno v září 1995 a ukončeno v prosinci 1995. Částka bude po dobu odkladu úročena úrokovou sazbou ve výši 15 % p. a.


 
 
Usnesení RaMěst č.400/95  z 22.6. 1995
Rozpočtová změna č. 26
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  p ř e d k l á d á  MZ
k rozhodnutí rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § 01 položka 2135 o částku 4 mil. Kč
- zvýšení výdajů kap. 702 odd. 47 § 03 položka 5906 o částku 200 tis. Kč - ÚZ 011
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 46 § 05 položka 5902 o částku 2 mil. Kč - ÚZ 011
- zvýšení výdajů kap. 741 odd. 79 § 09 položka 5903 o částku 1 800 tis. Kč - ÚZ 011.


 
 
Usnesení RaMěst č.401/95  z 22.6. 1995
Rozpočtová změna č. 27
----------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741/79-01/2123 (nahodilé příjmy) o částku 700.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 714/40-29/5201 o částku 700.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.402/95  z 22.6. 1995
Zpráva o stavu na oddělení SBF
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu a
u k l á d á
ing. Caklovi, tajemníkovi MěÚ
------------------------------
předložit do MR 19. 7. 95 návrh řešení situace na oddělení s byty. 
 
Usnesení RaMěst č.403/95  z 22.6. 1995
Odměna vedoucímu ekonomickéhu odboru
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
vedoucímu ekonomického odboru ing. Müllerovi odměnu ve výši 10 tis. Kč za trvalé mimořádné pracovní výsledky ve srovnání s ostatními vedoucími zaměstnanci MěÚ.


 
 
Usnesení RaMěst č.404/95  z 22.6. 1995
Výběrové řízení na vedoucího OHaS
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
r o z h o d l a
o vypsání výběrového řízení na místo vedoucího OHaS.