Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 22.9. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.S17/99  z 22.9. 1999
Problematika Nadačního fondu Škola s handicapem
-----------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s e  n e b r á n í
pomáhat handicapovaným dětem,
n e s o u h l a s í
s financováním nákladů, které je možno hradit z jiných zdrojů a
d o p o r u č u j í
NF Škola s handicapem tyto zdroje hledat.


 
 
Usnesení RaMěst č.S18/99  z 22.9. 1999
Plnění strategického a akčního plánu ekonomického rozvoje
---------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
zprávu o plnění strategického a akčního plánu ekonomického rozvoje.


 
 
Usnesení RaMěst č.S19/99  z 22.9. 1999
Řešení zájmového území měst Jirkova, Chomutova a Otvic
------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
žádost starosty Obecního úřadu Otvice,
n a v r h u j í
toto řešení:
a) údržbu komunikace ke stanici ČD provádět podílem Město Jirkov, Město Chomutov a Obec Otvice
b) účelovou komunikaci udržovat za úhradu Autosalonu ŠKODA, Baumaxu a Kauflandu, případně dalších podnikatelů
a dále
p o v ě ř u j í
tajemníky MěÚ
-------------
zajistit informování Obce Otvice a příslušných podnikatelských subjektů.


 
 
Usnesení RaMěst č.S20/99  z 22.9. 1999
Hodnocení 13. ZŠ Chomutov
-------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  s e z n á m e n y
se zněním zprávy a
b e r o u  j i  n a  v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.S21/99  z 22.9. 1999
Problematika chovu psů
----------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
společný postup při řešení problematiky chovu psů,
u k l á d a j í
příslušným odborům
-------------------
projednat společný postup při řešení této problematiky a konkrétní návrhy předložit na příští schůzi rad.


 
 
Usnesení RaMěst č.S22/99  z 22.9. 1999
Výzva Českého svazu PTP
-----------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s c h v a l u j í
poskytnutí slevy pro členy PTP v rozsahu a za podmínek jako pro občany starší 70-ti let.
Sleva se týká pouze občanů, kteří byli aktivně zařazeni do PTP s trvalým bydlištěm v Chomutově a Jirkově a
u k l á d a j í
svým zástupcům v představenstvu DPCHJ, a.s.
-------------------------------------------
zajistit realizaci tohoto usnesení s platností od 1. 1. 2000.