Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 22.9. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.510/03   z 22.9. 2003
Smlouva č. 24970232 o poskytnutí podpory, uzavřená se Státním  fondem životního prostředí ČR
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
znění předložené smlouvy a
p o v ě ř u j e
starostku města
---------------
k podpisu této smlouvy.


 
 
Usnesení RaMěst č.511/03   z 22.9. 2003
Cena za práci se sítem na hřišti pro obec Vysoká Pec
----------------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a,   b e r e   n a   v ě d o m í
předloženou zprávu,
s c h v a l u j e
pro kalkulaci ceny na doplňkovou činnost: Použití síta na hřiště  ve Vysoké Peci: uplatnit pro cenu z kalkulace pouze tyto  kalkulační položky: číslo 1 a 4 a
u k l á d á
řediteli TSmCh
-----------------------
zrealizovat výkon se sítem pro obec Vysoká Pec s oceněním výkonu  dle schválených cenových podmínek.