Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 22.11. 1995
 
 
Usnesení RaMěst č.702/95  z 22.11. 1995
Kontrola plnění usn. č. 338/95/1
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
způsob plnění usn. č. 338/95/1 a
u k l á d á
p. Gothardové, pov. vedoucí OHaS
--------------------------------
splnit úkol ve zřízení dalších parkovišť ve středu města v termínu do 31. 12. 1995.


 
 
Usnesení RaMěst č.703/95  z 22.11. 1995
Kontrola plnění usn. č. 584/95
------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit tento postup k dořešení problematiky rozestavěného kulturního domu:
1) zahájit konečná jednání s advokátní kanceláří p. Fořtová Karlovy Vary, s FOBYS s.r.o. a s GEM a.s. Chomutov s termínem ukončení do zasedání MZ v měsíci prosinci
2) V případě neúspěšného jednání pak ve spolupráci dle nabídky advokátní kanceláře Vránová, Polanský a spol. Chomutov, provést demolici objektu a následně založit investiční společnost na realizaci nového záměru, případně pozemek odprodat za tržní cenu


 
 
Usnesení RaMěst č.704/95  z 22.11. 1995
Koncepční řešení provozování parkovišť v r. 1996 (usn. č. 293/95)
-----------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o plnění usn. MR č. 293/95 ze dne 17. 5. 1995 a
u k l á d á
OHaS
----
aby ve spolupráci s TSmCh ve smyslu usn. MR č. 592/95 ze dne 11. 10. 1995 předložil úvodní projekt na provozování parkovišť v r. 1996
T: do 28. 2. 96
 
 
Usnesení RaMěst č.705/95  z 22.11. 1995
Projednání OZV - novelizace, zrušení
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u k l á d á
OHaS
----
- předložit návrhy na novelizaci a zrušení OZV uvedených ve zprávě členům MZ v průběhu jednání dne 29. 11. 95
- dopracovat OZV tržní řád podle platné legislativy a předložit jej MR k projednání
a dále
d o p o r u č u j e  MZ
připomínkovat veškeré OZV města Chomutova.
Připomínky adresovat Servisu pro MZ do 31. 12. 1995


 
 
Usnesení RaMěst č.706/95  z 22.11. 1995
Výběrové řízení na tajemníka MěÚ
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
na základě doporučení výběrové komise
j m e n u j e
do funkce tajemníka města ing. Pavla Halaše.
Toto usnesení vstupuje v platnost po schválení přednostou OkÚ.


 
 
Usnesení RaMěst č.707/95  z 22.11. 1995
Problematika bytového hospodářství
----------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
ústní informace odborných útvarů a firem o způsobu zajištění evidence a výpočtu nájemného a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
svolat v nejbližším možném termínu valnou hromadu společnosti TEPLO CHOMUTOV s.r.o.


 
 
Usnesení RaMěst č.708/95  z 22.11. 1995
Žádost o prominutí poplatku
---------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
prominutí poplatků ze vstupného na akce DDM v Chomutově v případě, že budou získané finanční prostředky prokazatelně použity na činnost s dětmi. 
 
Usnesení RaMěst č.709/95  z 22.11. 1995
Nájemní smlouva areálu Kamenný Vrch
-----------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
předložený text návrhu smlouvy na pronájem areálu Kamenný Vrch s následujícími změnami:
bod IV.
4.10.- první věta bude znít: "Nájemce umožní pronajímateli kontrolu pronajatého areálu kdykoliv."
bod V.
5.2.3. - "Vnitřní úpravy restaurace (podlah a vstupu do restaurace) v max. částce Kč 45.000,- Kč do 30.6. 1996
má vůči pronajímateli právo na uzavření dodatku v této smlouvě, kterým se prodlouží doba nájmu. Pronajímatel se zavazuje trvání této NS prodloužit nejpozději do 30 dnů poté, co nájemce prokáže že všechny vyjmenované opravy a úpravy řádně provedl a dokončil".

Revokováno usn. č. 733/95 ze dne 29.11.1995 - doba pronájmu


 
 
Usnesení RaMěst č.710/95  z 22.11. 1995
Plnění rozpočtu za I. - III. čtvrtletí 1995
-------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e
výsledky hospodaření za I. - III. čtvrtletí 1995 a
u k l á d á
správcům jednotlivých kapitol
-------------------------------
ředitelům organizací
--------------------
v termínu do 31. 12. 1995 vyčerpat všechny účelové finanční prostředky.


 
 
Usnesení RaMěst č.711/95  z 22.11. 1995
Rozpočtová změna č. 61
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení výdajů kap. 709 odd. 11 § 09 položka 5902 o částku
1 031 136,- Kč ÚZ 045
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 71 § 21 položka 2401 o částku
1 031 136,- Kč ÚZ 045


 
 
Usnesení RaMěst č.712/95  z 22.11. 1995
Rozpočtová změna č. 62
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § 01 položka 2123 o částku 200.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 739 odd. 45 § 20 položka 5909, org. 0002 o částku 200.000,- Kč - ÚZ 011


 
 
Usnesení RaMěst č.713/95  z 22.11. 1995
Rozpočtová změna č. 63
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e
rozpočtovou změnu:
- zvýšení příjmů kap. 741 odd. 79 § 01 položka 2123 o částku 100.000,- Kč
- zvýšení výdajů kap. 709 odd. 10 § 09 položka 5314 o částku 100.000,- Kč - ÚZ 011


 
 
Usnesení RaMěst č.714/95  z 22.11. 1995
Rozpočtová změna č. 64
----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   d o p o r u č u j e  MZ
schválit rozpočtovou změnu dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.715/95  z 22.11. 1995
Zpráva o stavu právních věcí v agendě právního odd. kanceláře starosty
----------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
u s n e s l a  s e
k jednotlivým bodům obsaženým v přílohách takto:
1) Příloha č. 1
k bodu 1
- uzavřít do 15.12. 95 s dědici dohodu o uspokojení pohledávky kompenzované o závazky Technických služeb vůči dědicům. Pokud v této lhůtě dědici na tento způsob vypořádání nepřistoupí a dohodu neuzavřou, předat věc k soudnímu uplatnění nároku.
T: 15. 12. 95 zodp. ved. EO ing. Müller

k bodu 2
- pohledávku uplatnit soudně a pokud bude prohlášen na majetek dlužníka konkurz, přihlásit ji do konkurzního řízení.
T: 15. 12. 95 zodp. ved. EO ing. Müller

k bodu 3
- opatřit tržní posouzení ceny nemovitosti a uplatnit soudně
T: 31. 12. 95 zodp. ved. OSMM ing. Chytra

k bodu 4
- vzít zpět odstoupení od kupní smlouvy za podmínky, že druhá strana přistoupí na návrh dohody na splátkovém kalendáři s maximální dobou splacení zbývající dlužné částky a náhrady škody vzniklé městu v důsledku úplaty za právní úkony učiněné v souvislosti s odstoupením kupní smlouvy do 6 měsíců a o odstoupení od kupní smlouvy v případě, že splátkový kalendář nebude dodržen
T: 15. 12. 95 zodp. ved. EO ing. Müller
zodp. ved. OSMM ing. Chytra

k bodu 5
- vyzvat likvidátora k jednání o uspokojení pohledávek města. Pokud likvidátor zůstane po výzvě nečinný, podat soudu návrh na jeho odvolání.
T: 31. 12. 95 zodp. ved. EO ing. Müller
ved. OSMM ing. Chytra
ved. PO KS Mgr. Kačicová

k bodu 6
- soudně vymáhat dlužnou částku
T:31. 12. 95 zodp. ved. PO KS Mgr. Kačicová

k bodu 7
- zahájit soudní exekuci
T: 31. 12. 95 zodp. ved. PO KS Mgr.Kačicová

k bodu 8
- požádat Okresní úřad o bezplatný převod na město
T: 31. 12. 95 zodp. ved. OSMM ing. Chytra

k bodu 9
- trvat na vyklizení
- aktualizovat v tomto smyslu původní soudní návrh
T: 30. 11. 95 zodp. ved. OSMM ing. Chytra
ved. PO KS Mgr. Kačicová

2) Příloha č. 2
k bodu I/1 a 2
- dosavadní postup neměnit

4) Příloha č. 6
k bodu 2
- vzít návrh zpět z důvodu neprokazatelnosti vzniku újmy

5) Příloha č. 8
k bodu I/7
- změnit postup daný původním usnesením MR - navrhnout poškozenému dohodu o splátkovém kalendáři za podmínky, že vezme žalobu zpět a upustí od uplatňování úroků z prodlení.
T: 31. 1. 96 zodp. ved. OSMM ing. Chytra

k bodu I/9
- vyjádřit se k žalobě
T: 31. 12. 95 zodp. ved. PO KS Mgr. Kačicová

6) Příloha č. 10
k bodu I/1
- zachovat dosavadní postup

7) Příloha č. 12
k bodu I/1
- postupovat v souladu se zájmem restituenta pokračovat v zahájení řízení

a dále
u k l á d á
právníkovi MěÚ
---------------
předkládat 1x za čtvrtletí do schůze MR zprávu o nových skutečnostech v právní agendě města.


 
 
Usnesení RaMěst č.716/95  z 22.11. 1995
Zimní zlevněná rekreační doprava
--------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  b e r e  n a  v ě d o m í
předložený návrh "Zimní zlevněné rekreační dopravy" a
u k l á d á
ing. Müllerovi, vedoucímu OE
----------------------------
zajistit uvolnění finančních prostředků k zabezpečení zimní rekreační dopravy z Chomutova - do oblasti Klínovce ve výši 72 tis. Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.717/95  z 22.11. 1995
Dopravní obslužnost -
---------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a   a  b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu - "Příkazní smlouvu" na dopravní obslužnost okresu Chomutov k vyrovnání ztrátovosti a pravidelné osobní dopravy v roce 1996 a
n e s c h v a l u j e
podepsání "Příkazní smlouvy" k dopravní obslužnosti okresu pro rok 1996 v navržené výši pro město CV Kč 7, 851 750,-.


 
 
Usnesení RaMěst č.718/95  z 22.11. 1995
Vánoční výzdoba města v r. 1995
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a   b e r e  n a  v ě d o m í
předloženou zprávu o "návrhu" k provedení vánoční výzdoby v r. 1995 a
s c h v a l u j e
II. variantu řešení výzdoby "vánoce 95" t.j. předložený návrh k provedení vánoční výzdoby v r. 95 na stožárech veřejného osvětlení v ulicích: Palackého, Dr. Farského, náměstí 1. máje, prostor AN, Táboritské, Chelčického, Vršovců a 28. října vč. výzdoby vánočního stromu na náměstí 1. máje.
T: 8. 12. 1995 zodp. TSmCH

 
 
Usnesení RaMěst č.719/95  z 22.11. 1995
Účast města na veletrhu Holiday World 96
----------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
účast města Chomutov na veletrhu Holiday World 96 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.720/95  z 22.11. 1995
Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejného pořádku a zdravých životních podmínek na území města CV omezením účinku imisí hluku používáním zábavné pyrotechniky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
návrh obecně závazné vyhlášky a
d o p o r u č u j e MZ
její schválení.


 
 
Usnesení RaMěst č.721/95  z 22.11. 1995
Návrh časového a obsahového plánu práce MZ a MR
-----------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
s návrhem časového a obsahového plánu práce MR a MZ na rok 1996 a
p ř e d k l á d á
jej do jednání MZ s těmito dodatky:
Materiály pro všechna zasedání budou dodávány podle jednacího řádu MR a MZ.
Začátky řádných zasedání se stanovují na 13,00 hodin. Program jednotlivých zasedání bude v průběhu roku aktualizován podle potřeb MR a MZ.

 
 
Usnesení RaMěst č.722/95  z 22.11. 1995
Žádost o povolení užívání názvu města
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
žádost brigády při ZKO Chomutov - Březenecká a
s c h v a l u j e
užívání názvu města v tomto znění: "Okresní záchranná brigáda kynologů Chomutov".


 
 
Usnesení RaMěst č.723/95  z 22.11. 1995
Novelizace zřizovací listiny KASS
---------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a  a  s o u h l a s í
s novelizovanou zřizovací listinou KASS Chomutov a těmito změnami:
- v bodě c) bude částka 5.000,- Kč
- v předposledním odstavci "organizace je zřízena" s datumem 22. 11.
95

 
 
Usnesení RaMěst č.724/95  z 22.11. 1995
Odměna starostovi a zástupci starosty
-------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p o s k y t u j e
dle § 45 písmene n) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, v úplném znění, mimořádnou jednorázovou odměnu starostovi a jeho zástupci za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů města ve druhém pololetí roku 1995 dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.725/95  z 22.11. 1995
Mimořádné odměny vedoucím odborů MěÚ
------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
návrh starosty (zastupujícího tajemníka) na poskytnutí odměn vedoucím odborů MěÚ za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů ve druhém pololetí roku 1995 tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a
u k l á d á
ing. Bocianovi, starostovi města
--------------------------------
zajistit realizaci schválených návrhů.


 
 
Usnesení RaMěst č.726/95  z 22.11. 1995
Odměny předsedům komisí
-----------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny předsedům komisí v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.727/95  z 22.11. 1995
Odměny členům komisí
--------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
d o p o r u č u j e  MZ
schválit odměny členům komisí v navrhované výši dle důvodové zprávy, upravené dle zápisu schůze MR.


 
 
Usnesení RaMěst č.728/95  z 22.11. 1995
Návrh odměn členům MR za IV. čtvrtletí
--------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
předloženou zprávu a
s c h v a l u j e
odměny v navržené výši dle důvodové zprávy.


 
 
Usnesení RaMěst č.729/95  z 22.11. 1995
Smlouva na divadlo
------------------
Městská rada v Chomutově
o d k l á d á
tento materiál a
u k l á d á
ing. Chytrovi, vedoucímu OSMM
------------------------------
předložit do schůze MR aktuální návrh NS na divadlo.
T: 6. 12. 95


 
 
Usnesení RaMěst č.730/95  z 22.11. 1995
Problematika firmy Novaplyn
---------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
usn. č. 537/95/1 ze dne 6. 9. 1995 a
s c h v a l u j e
uzavření nové NS na dobu určitou s firmou Jaroslav Novák - NOVAPLYN na areál č.p. 555 v Hálkově ul. v Chomutově za těchto podmínek:
- nájemné za rok 1993 snižuje z částky 151.620,- Kč na částku 100.000,- Kč.


 
 
Usnesení RaMěst č.731/95  z 22.11. 1995
Stížnost p. dr. Vladimíra Vlčka
-------------------------------
Městská rada v Chomutově
b e r e  n a  v ě d o m í
stížnost p. dr. Vladimíra Vlčka.